Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 323kWORD 208k
Keskiviikko 17. joulukuuta 2014 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 4.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 5.Palestiinan valtion tunnustaminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 6.EU:n terästeollisuuden tilanne: työntekijöiden ja yritysten suojelu (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 7.Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 8.Vastaanotetut asiakirjat
 9.Eurooppa-neuvoston kokouksen (18.–19. joulukuuta 2014) valmistelu (keskustelu)
 10.Äänestykset
  
10.1.Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen Moldovan tasavallalle ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
10.2.Ecuadorin alkuperätuotteiden tullikohtelu ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
10.3.Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2014 (äänestys)
  
10.4.Lisätalousarvioesitys nro 3/2014: sakoista, korkomaksuista, korvauksista ja takaisinmaksuista saadut tulot - maksumäärärahat - komission, alueiden komitean ja Euroopan tietosuojavaltuutetun henkilöstötaulukot (äänestys)
  
10.5.Lisätalousarvioesitys nro 4/2014: perinteiset omat varat, alv- ja BKTL-määräytymisperusteet (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
10.6.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Italian tulvat - Kreikan maanjäristys - Slovenian jäämyrskyt - Kroatian jäämyrskyt ja tulvat (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
10.7.Lisätalousarvioesitys nro 5/2014: Italian tulvat (Sardinia) vuonna 2013 - Kreikan maanjäristys - Slovenian jäämyrskyt - Kroatian jäämyrskyt ja niitä seuranneet tulvat vuonna 2014 (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
10.8.Lisätalousarvioesitys nro 6/2014: perinteisten omien varojen sekä alv- ja BKTL-perusteisten omien varojen ennakkoarvioiden tarkistaminen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
10.9.Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Serbian, Kroatian ja Bulgarian tulvat (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
10.10.Lisätalousarvioesitys nro 7/2014: tulvat Serbiassa, Kroatiassa ja Bulgariassa (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
10.11.Lisätalousarvio nro 8/2014: varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamisesta syntynyt ylijäämä (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
10.12.Unionin omat varat - jäsenvaltioiden kansallisten maksuosuuksien mukauttaminen * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
10.13.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: katastrofialueet (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
10.14.Joustovälineen varojen käyttöönotto - Kyproksen rakennerahasto-ohjelmien rahoittaminen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
10.15.Uusi esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015 (äänestys)
  
10.16.Uusi Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015 (äänestys)
  
10.17.Sellaisten unionin sääntöjen vakavien rikkomusten luokittelu, jotka voivat johtaa maantieliikenteen harjoittajan hyvämaineisuuden menettämiseen (äänestys)
  
10.18.Ehdotus neuvoston direktiiviksi bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY mukaisista laskentamenetelmistä ja raportointivaatimuksista (äänestys)
  
10.19.Komission delegoitu asetus Itämerta koskevan poisheittämissuunnitelman laatimisesta (äänestys)
  
10.20.Solvenssi II (äänestys)
  
10.21.EU:n sisäisen turvallisuuden strategian uudistaminen (äänestys)
  
10.22.Palestiinan valtion tunnustaminen (äänestys)
  
10.23.EU:n terästeollisuuden tilanne: työntekijöiden ja yritysten suojelu (äänestys)
  
10.24.Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 15.Yhdysvaltojen senaatin raportti CIA:n käyttämästä kidutuksesta (keskustelu)
 16.Ilmaisunvapaus Turkissa: toimittajien ja tiedotusvälineiden päälliköiden viimeaikaiset pidätykset ja tiedotusvälineiden järjestelmällinen painostus (keskustelu)
 17.Assosiaatiosopimus Georgian kanssa *** - Assosiaatiosopimuksen tekeminen Georgian kanssa (keskustelu)
 18.Khartumin prosessi ja tuleva EU:n ja Afrikan sarven yhteinen muuttoreittejä koskeva aloite (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 liitteiden I ja II korvaamisesta (C(2014)08734 – 2014/2985(DEA))

Vastustamisen määräaika 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 26. marraskuuta 2014

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o1306/2013 täydentämisestä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen, vakuuksien sekä euron käytön osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 muuttamisesta (C(2014)08937 – 2014/2989(DEA))

Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 28. marraskuuta 2014

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus väliaikaisesta poikkeuksellisesta tuesta maidontuottajille Virossa, Latviassa ja Liettuassa (C(2014)09049 – 2014/2986(DEA))

Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 26. marraskuuta 2014

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täydentämisestä maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä sovellettavien ajoneuvon toimintaturvallisuutta koskevien vaatimusten osalta (C(2014)09198 – 2014/2994(DEA))

Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. joulukuuta 2014

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Oikaisu 4 päivänä syyskuuta 2014 hyväksyttyyn komission delegoituun asetukseen (C(2014) 6200) final delegoidun asetuksen (EU) N:o 241/2014 muuttamisesta yritysten kiinteisiin yleiskustannuksiin perustuvien omien varojen vaatimusten osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (C(2014)09431 – 2014/3013(DEA))

Vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 15. joulukuuta 2014

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus maito- ja maitotuotealan tilapäisistä poikkeustoimenpiteistä voin ja rasvattoman maitojauheen julkisen interventiojakson aikaistamiseksi vuonna 2015 (C(2014)09547 – 2014/3014(DEA))

Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä16. joulukuuta 2014

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viini-istutusten lupajärjestelmän osalta (C(2014)09810 – 2014/3012(DEA))

Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 15. joulukuuta 2014

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI.

°
° ° °

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus (EU) delegoidun asetuksen (EU) N:o 241/2014 muuttamisesta yritysten kiinteisiin yleiskustannuksiin perustuvien omien varojen vaatimusten osalta (C(2014)06200 – 2014/2820(DEA))
Vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 4. syyskuuta 2014

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu 3 kuukaudella Euroopan parlamentin pyynnöstä.

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus (EU) yhteisen kalastuspolitiikan alan neuvoa-antavien toimikuntien toimintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (C(2014)07012 – 2014/2887(DEA))
Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 9. lokakuuta 2014

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu 2 kuukaudella Euroopan parlamentin pyynnöstä.

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus (EU) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 täydentämisestä yksilöimällä kustannukset, joille voidaan myöntää Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta tukea kalastajien hygienia-, terveys-, turvallisuus- ja työolojen parantamiseksi, meriluonnon monimuotoisuuden ja meriekosysteemien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi, ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kalastusalusten energiatehokkuuden parantamiseksi (C(2014)08611 – 2014/2982(DEA))
Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 24. marraskuuta 2014

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu 2 kuukaudella Euroopan parlamentin pyynnöstä.

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH.


3. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Parlamentti on vastaanottanut neuvostolta seuraavaa delegoitua säädöstä koskevan vastalauseen:

- Komission asetus elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista kierrätysmuovimateriaaleista ja -tarvikkeista annetun asetuksen (EY) N:o 282/2008 muuttamisesta – (D035732/03 – 2014/2886(RPS))
Vastaanottopäivä: 11. joulukuuta 2014
Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI.

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen (C(2014)9221 - 2014/3006(RPS) - määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 5 joulukuuta 2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO

- Komission direktiivi direktiivin 2004/23/EY täytäntöönpanosta siltä osin kuin se koskee menettelyitä tuotujen kudosten ja solujen laatu- ja turvallisuusvaatimusten vastaavuuden todentamiseksi (D034433/04 - 2014/3010(RPS) - määräaika: 13.3.2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission direktiivi direktiivin 2006/86/EY muuttamisesta ihmiskudosten ja -solujen koodausta koskevien tiettyjen teknisten vaatimusten osalta (D034434/04 - 2014/3007(RPS) - määräaika: 13.3.2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus yhteentoimivuuteen ja tiedonvaihtoon liittyviä sääntöjä koskevan verkkosäännön vahvistamisesta (D034450/05 - 2014/3003(RPS) - määräaika: 11.3.2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta lyijyn ja lyijy-yhdisteiden osalta (D035742/03 - 2014/3005(RPS) - määräaika: 11.3.2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 1,4-dimetyylinaftaleenin, benfurakarbin, karbofuraanin, karbosulfaanin, etefonin, fenamidonin, fenvaleraatin, fenheksamidin, furatiokarbin, imatsapyyrin, malationin, pikoksistrobiinin, spirotetramaatin, tepraloksidimin ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D035768/02 - 2014/2992(RPS) - määräaika: 5.2.2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse luuöljyn, hiilimonoksidin, syprodiniilin, dodemorfin, iprodionin, metaldehydin, metatsakloorin, parafiiniöljyn (CAS 64742-54-7), paloöljyjen (CAS 92062-35-6) ja propargiitin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D035772/02 - 2014/2993(RPS) - määräaika: 4.2.2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevista teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä annetun komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta (D035899/03 - 2014/2990(RPS) - määräaika: 1.3.2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission direktiivi ajokorteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta (D036128/02 - 2014/3009(RPS) - määräaika: 13.3.2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission direktiivi jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen II muuttamisesta (D036234/02 - 2014/3008(RPS) - määräaika: 13.3.2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen (D036300/02 - 2014/3002(RPS) - määräaika: 11.1.2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta kroatiankielisten vaara- ja turvalausekkeiden lisäämiseksi siihen ja sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen annetun asetuksen (EU) N:o 605/2014 muuttamisesta (D036855/01 - 2014/2984(RPS) - määräaika: 27.2.2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission päätös maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2009 liitteen I muuttamisesta (D036881/02 - 2014/3004(RPS) - määräaika: 12.3.2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta siltä osin kuin kyse on tiettyjä moottoriajoneuvoluokkia koskevista kehittyneisiin hätäjarrutusjärjestelmiin liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 347/2012 muuttamisesta (D037052/01 - 2014/2991(RPS) - määräaika: 2.3.2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO.


4. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 27.11.2014)

AFET-valiokunta

- EU:n vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja Euroopan unionin toiminta tällä alalla (2014/2216(INI))
lausuntoa varten: FEMM, DEVE

AGRI-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- EU:n uusi metsästrategia metsiä ja metsäperustaista teollisuutta varten (2014/2223(INI))
lausuntoa varten: ITRE, ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)

DEVE-valiokunta

- Yksityinen sektori ja kehitysyhteistyö (2014/2205(INI))
lausuntoa varten: AFET, INTA

- Ebolakriisi: opetukset pitkällä aikavälillä sekä keinot vahvistaa kehitysmaiden terveydenhuoltojärjestelmiä kriisien ennaltaehkäisemiseksi tulevaisuudessa (2014/2204(INI))
lausuntoa varten: FEMM, ENVI

ECON-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2015 (2014/2221(INI))
lausuntoa varten: ENVI, BUDG (työjärjestyksen 54 artikla)

EMPL-valiokunta

- Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2015 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (2014/2222(INI))

ENVI-valiokunta

- Resurssitehokkuus: siirtyminen kohti kiertotaloutta (2014/2208(INI))
lausuntoa varten: EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Turvallisempi terveydenhuolto Euroopassa: potilasturvallisuuden parantaminen ja mikrobilääkeresistenssin torjuminen (2014/2207(INI))

FEMM-valiokunta

- Naisten ja miesten tasa-arvon edistyminen Euroopan unionissa vuonna 2013 (2014/2217(INI))

IMCO-valiokunta

- Sisämarkkinoiden hallinnoinnista eurooppalaisen ohjausjakson 2015 puitteissa (2014/2212(INI))

INTA-valiokunta

- Strategia teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi ja täytäntöön panemiseksi kolmansissa maissa (2014/2206(INI))
lausuntoa varten: ENVI, ITRE, JURI, IMCO

ITRE-valiokunta

- Kestävän eurooppalaisen perusmetallialan kehittäminen (2014/2211(INI))

- Perheyritykset Euroopassa (2014/2210(INI))
lausuntoa varten: FEMM, EMPL

- Vihreään kasvuun liittyvät mahdollisuudet pk-yrityksille (2014/2209(INI))
lausuntoa varten: ENVI, EMPL, BUDG, REGI

PETI-valiokunta

- Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomus – omasta aloitteesta suoritettu, Frontexia koskeva tutkimus OI/5/2012/BEH-MHZ (2014/2215(INI))

REGI-valiokunta

- EU:n strategia Adrian- ja Joonianmeren alueelle (2014/2214(INI))
lausuntoa varten: AFET, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN

- EU:n politiikkojen urbaani ulottuvuus (2014/2213(INI))
lausuntoa varten: DEVE, ENVI, EMPL, LIBE

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 132 artiklan 1 kohta)

(puheenjohtajakokouksen päätös 27.11.2014)

AFET-valiokunta

- Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano (neuvoston Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta antamaan vuosittaiseen selvitykseen perustuen) (2014/2220(INI))

- Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan vuosikertomus Euroopan parlamentille (2014/2219(INI))
(lausuntoa varten: BUDG)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 216 artiklan 8 kohta)

(puheenjohtajakokouksen päätös 27.11.2014)

PETI-valiokunta

- Vetoomusvaliokunnan vuotuinen toimintakertomus 2014 (2014/2218(INI))

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

IMCO-valiokunta

- Euroopan energiaturvallisuusstrategia (2014/2153(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: AFET, ENVI, INTA, IMCO

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 27.11.2014)

AGRI-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- EU:n uusi metsästrategia metsiä ja metsäperustaista teollisuutta varten (2014/2223(INI))
lausuntoa varten: ITRE, ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)

ECON-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2015 (2014/2221(INI))
lausuntoa varten: ENVI, BUDG (työjärjestyksen 54 artikla)

Valiokuntien yhteiskokousmenettely (työjärjestyksen 55 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 27.11.2014)

ENVI-valiokunta, AGRI-valiokunta

- Maataloustuotantotarkoituksissa pidettävien ja lisättävien nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten kloonaaminen (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
(lausuntoa varten: ITRE, INTA, IMCO, JURI) (työjärjestyksen 39 artikla))


5. Palestiinan valtion tunnustaminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Palestiinan valtion tunnustaminen (2014/2964(RSP))

Keskustelu käytiin 26. marraskuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 26.11.2014, kohta 17).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová ja Lars Adaktusson PPE-ryhmän puolesta Palestiinan valtion tunnustamisesta 2014/2964(RSP) (B8-0277/2014)

- Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Valero, Bart Staes, Alyn Smith, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Karima Delli, Jill Evans, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall, Keith Taylor, Pascal Durand, Bronis Ropė, Judith Sargentini, Eva Joly, Yannick Jadot, Klaus Buchner, Philippe Lamberts ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta Palestiinan valtion tunnustamisesta 2014/2964(RSP) (B8-0309/2014)

- Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Josu Juaristi Abaunz, Gabriele Zimmer, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Matt Carthy, Lynn Boylan, Curzio Maltese, Georgios Katrougkalos, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez ja Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta Palestiinan valtion tunnustamisesta 2014/2964(RSP) (B8-0310/2014)

- Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel ja Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta Palestiinan valtion tunnustamisesta 2014/2964(RSP) (B8-0349/2014)

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Brando Benifei, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Boris Zala ja Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta Palestiinan valtion tunnustamisesta 2014/2964(RSP) (B8-0357/2014)

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski ja Bas Belder ECR-ryhmän puolesta Palestiinan valtion tunnustamisesta 2014/2964(RSP) (B8-0359/2014).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 10.22.


6. EU:n terästeollisuuden tilanne: työntekijöiden ja yritysten suojelu (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: EU:n terästeollisuuden tilanne: työntekijöiden ja yritysten suojelu (2014/2976(RSP))

Keskustelu käytiin 26. marraskuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 26.11.2014, kohta 22).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Angelika Mlinar, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber ja Fredrick Federley ALDE-ryhmän puolesta EU:n terästeollisuuden tilanteesta: työntekijöiden ja yritysten suojelu (2014/2976(RSP)) (B8-0351/2014)

- Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, David Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Flavio Zanonato, Adam Gierek, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein, Jonás Fernández ja Sorin Moisă S&D-ryhmän puolesta EU:n terästeollisuuden tilanteesta: työntekijöiden ja yritysten suojelu (2014/2976(RSP)) (B8-0352/2014)

- Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa ja Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta Euroopan unionin terästeollisuuden tilanteesta: työntekijöiden ja yritysten suojelu (2014/2976(RSP)) (B8-0353/2014)

- Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský ja Marcus Pretzell ECR-ryhmän puolesta Euroopan unionin terästeollisuuden tilanteesta (2014/2976(RSP)) (B8-0354/2014)

- Laura Agea, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Eleonora Evi ja Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta EU:n terästeollisuuden tilanteesta: työntekijöiden ja yritysten suojelu (2014/2976(RSP)) (B8-0355/2014)

- Antonio Tajani, Tokia Saïfi, András Gyürk, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Anne Sander, Philippe Juvin, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Lara Comi, Claude Rolin, Andor Deli, Elisabeth Morin-Chartier, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Frank Engel, Markus Pieper, Herbert Reul, Fulvio Martusciello, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij, Wim van de Camp, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Franck Proust, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Viviane Reding, Remo Sernagiotto, Salvatore Cicu, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Lorenzo Cesa, Maria Spyraki, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús ja Raffaele Fitto PPE-ryhmän puolesta EU:n terästeollisuuden tilanteesta: työntekijöiden ja yritysten suojelu (2014/2976(RSP)) (B8-0356/2014).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 10.23.


7. Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000078/2014) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000079/2014) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Välimeren alueen tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Keskustelu käytiin 25. marraskuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 25.11.2014, kohta 15).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Claude Moraes kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta Välimeren tilanteesta ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (2014/2907(RSP)) (B8-0362/2014)

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 10.24.


8. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Määrärahasiirtoesitys DEC 53/2014 - Pääluokka III – Komissio (N8-0065/2014 - C8-0272/2014 - 2014/2201(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 55/2014 - Pääluokka III – Komissio (N8-0066/2014 - C8-0273/2014 - 2014/2202(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys 2/2014 - Euroopan ulkosuhdehallinto (N8-0069/2014 - C8-0281/2014 - 2014/2226(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


9. Eurooppa-neuvoston kokouksen (18.–19. joulukuuta 2014) valmistelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston kokouksen (18.–19. joulukuuta 2014) valmistelu (2014/2706(RSP))

Benedetto Della Vedova (neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Pervenche Berès, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Giulia Moi, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Beatrix von Storch, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Beatrix von Storch, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Paul Nuttall EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, sitoutumaton Marcel de Graaff ja Françoise Grossetête.

Puhetta johti
varapuhemies Olli REHN

Puheenvuorot: Enrique Guerrero Salom, Andrzej Duda, Pavel Telička, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Eleonora Forenza, Josep-Maria Terricabras, Giulia Moi, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Mercedes Bresso, Janusz Korwin-Mikke, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Mark Demesmaeker ja Alexander Graf Lambsdorff.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Dimitrios Papadimoulis, Michèle Rivasi, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Esteban González Pons, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Josep-Maria Terricabras ja Tibor Szanyi, Pervenche Berès, Bernd Lucke, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dimitrios Papadimoulis, Reinhard Bütikofer, Sotirios Zarianopoulos, András Gyürk, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla István Ujhelyi, Iratxe García Pérez, Evžen Tošenovský, Harald Vilimsky, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jörg Leichtfried, Paulo Rangel, Olle Ludvigsson, Mirosław Piotrowski, Marine Le Pen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Rebecca Harms, Othmar Karas, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kostas Chrysogonos, Carlos Zorrinho, Manolis Kefalogiannis, José Inácio Faria sinisen kortin menettelystä, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Krišjānis Kariņš, István Ujhelyi, David Casa, Guillaume Balas, Eleni Theocharous, Maria João Rodrigues, Jörg Leichtfried, Paul Tang ja Knut Fleckenstein, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Richard Sulík.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mercedes Bresso, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Ivo Vajgl, Emmanouil Glezos, Tibor Szanyi ja Monika Flašíková Beňová.

Puheenvuorot: Jean-Claude Juncker ja Benedetto Della Vedova.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 12.00)

(Parlamentti kokoontui klo 12.00–12.30 LUX-palkinnon luovuttamisen johdosta.)

(Istuntoa jatkettiin klo 12.30)


Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

10. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


10.1. Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen Moldovan tasavallalle ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 55/2008 muuttamisesta [COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2014)0086)


10.2. Ecuadorin alkuperätuotteiden tullikohtelu ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ecuadorin alkuperätuotteiden tullikohtelusta [COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2014)0087)


10.3. Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2014 (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 14 kohdan mukaisesti [COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0088)


10.4. Lisätalousarvioesitys nro 3/2014: sakoista, korkomaksuista, korvauksista ja takaisinmaksuista saadut tulot - maksumäärärahat - komission, alueiden komitean ja Euroopan tietosuojavaltuutetun henkilöstötaulukot (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio [16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0089)


10.5. Lisätalousarvioesitys nro 4/2014: perinteiset omat varat, alv- ja BKTL-määräytymisperusteet (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio [16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2014)0090)


10.6. EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Italian tulvat - Kreikan maanjäristys - Slovenian jäämyrskyt - Kroatian jäämyrskyt ja tulvat (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 11 kohdan mukaisesti (Italia: tulvat, Kreikka: maanjäristys; Slovenia: jäämyrskyt, Kroatia: jäämyrskyt ja tulvat) [COM(2014)0565 - C8-0137/2014 - 2014/2072(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Patricija Šulin (A8-0073/2014)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2014)0091)


10.7. Lisätalousarvioesitys nro 5/2014: Italian tulvat (Sardinia) vuonna 2013 - Kreikan maanjäristys - Slovenian jäämyrskyt - Kroatian jäämyrskyt ja niitä seuranneet tulvat vuonna 2014 (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio [16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2014)0092)


10.8. Lisätalousarvioesitys nro 6/2014: perinteisten omien varojen sekä alv- ja BKTL-perusteisten omien varojen ennakkoarvioiden tarkistaminen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio [16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2014)0093)


10.9. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Serbian, Kroatian ja Bulgarian tulvat (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 11 kohdan mukaisesti (tulvat Serbiassa, Kroatiassa ja Bulgariassa) [COM(2014)0648 - C8-0223/2014 - 2014/2161(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0075/2014)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2014)0094)


10.10. Lisätalousarvioesitys nro 7/2014: tulvat Serbiassa, Kroatiassa ja Bulgariassa (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio [16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2014)0095)


10.11. Lisätalousarvio nro 8/2014: varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamisesta syntynyt ylijäämä (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio [16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2014)0096)


10.12. Unionin omat varat - jäsenvaltioiden kansallisten maksuosuuksien mukauttaminen * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 muuttamisesta [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Gérard Deprez ja Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2014)0097)


10.13. EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: katastrofialueet (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 11 kohdan mukaisesti [COM(2014)0348 - C8-0021/2014 - 2014/2038(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Siegfried Mureşan (A8-0077/2014)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2014)0098)


10.14. Joustovälineen varojen käyttöönotto - Kyproksen rakennerahasto-ohjelmien rahoittaminen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 12 kohdan mukaisesti [COM(2014)0349 - C8-0022/2014 - 2014/2039(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0071/2014)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2014)0099)


10.15. Uusi esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015 (äänestys)

- tarkistusluonnokset yleiseen talousarvioon varainhoitovuodeksi 2015, pääluokka III – komissio

- tarkistusluonnokset esitykseen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015, pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ja X – Euroopan parlamentti, neuvosto, unionin tuomioistuin, tilintarkastustuomioistuin, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea, Euroopan oikeusasiamies, Euroopan tietosuojavaltuutettu ja Euroopan ulkosuhdehallinto.

Perussopimusten määräysten mukaisesti tarkistusluonnosten hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö.

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)


10.16. Uusi Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015 (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta uuteen esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015 [16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Eider Gardiazabal Rubial ja Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0100)

Puheenvuorot:

Marisa Matias tarkistuksen 30 ottamisesta käsiteltäväksi.

Äänestyksen jälkeen Jean Arthuis (BUDG-valiokunnan puheenjohtaja).

Benedetto Della Vedova (neuvoston puheenjohtaja)) totesi, että parlamentti on hyväksynyt neuvoston kannan varainhoitovuoden 2015 talousarvioesitykseen ilman tarkistuksia, ja pani tyytyväisenä merkille tämän tuloksen.

Puhemies yhtyi Benedetto Della Vedovan sanoihin ja antoi seuraavan julkilausuman:

"Talousarviomenettely on pantu täytäntöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan mukaisesti. Totean, että Euroopan unionin talousarvio varainhoitovuodeksi 2015 on hyväksytty lopullisesti."


10.17. Sellaisten unionin sääntöjen vakavien rikkomusten luokittelu, jotka voivat johtaa maantieliikenteen harjoittajan hyvämaineisuuden menettämiseen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 4 kohdan c alakohdan mukaisesti ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1071/2009 täydentämisestä sellaisten unionin sääntöjen vakavien rikkomusten luokittelun osalta, jotka voivat johtaa maantieliikenteen harjoittajan hyvämaineisuuden menettämiseen, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY liitteen III muuttamisesta (D034120/02 – 2014/2859(RPS)) (B8-0325/2014) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Michael Cramer

(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0101)


10.18. Ehdotus neuvoston direktiiviksi bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY mukaisista laskentamenetelmistä ja raportointivaatimuksista (äänestys)

Päätöslauselmaesitys työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 4 kohdan c alakohdan mukaisesti ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY mukaisista laskentamenetelmistä ja raportointivaatimuksista D00000/00 – (2014/2931(RPS)) (B8-0326/2014) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Giovanni La Via

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin


10.19. Komission delegoitu asetus Itämerta koskevan poisheittämissuunnitelman laatimisesta (äänestys)

Päätöslauselmaesitys työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan mukaisesti, Marek Józef Gróbarczyk ECR-ryhmän puolesta, Itämerta koskevan poisheittämissuunnitelman laatimisesta 20. lokakuuta 2014 annetusta komission delegoidusta asetuksesta (2014/2912(DEA)) (B8-0319/2014)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin

Puheenvuorot:

Marek Józef Gróbarczyk ennen äänestystä.


10.20. Solvenssi II (äänestys)

Päätöslauselmaesitys työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan mukaisesti, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY täydentämisestä (Solvenssi II) 10 päivänä lokakuuta 2014 annetusta komission delegoidusta asetuksesta (C(2014)07230 – 2014/2893(DEA)) (B8-0358/2014)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin


10.21. EU:n sisäisen turvallisuuden strategian uudistaminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0350/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0102)


10.22. Palestiinan valtion tunnustaminen (äänestys)

Keskustelu käytiin 26. marraskuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 26.11.2014, kohta 17).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 17. joulukuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 5)

Päätöslauselmaesitykset B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014 ja B8-0359/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0277/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014 ja B8-0357/2014):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark ja Pascal Arimont PPE-ryhmän puolesta,

Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala ja Janusz Zemke S&D-ryhmän puolesta,

Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart ja Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta,

Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza ja Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta,

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli ja Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto ja Eleonora Evi.

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0103)

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä James Carver päätöslauselmaesityksen käsiteltäväksi ottamisesta. Äänestyksen jälkeen Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta ja Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta.

(Päätöslauselmaesitys B8-0359/2014 raukesi.)


10.23. EU:n terästeollisuuden tilanne: työntekijöiden ja yritysten suojelu (äänestys)

Keskustelu käytiin 26. marraskuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 26.11.2014, kohta 22).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 17. joulukuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 6).

Päätöslauselmaesitykset B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014 ja B8-0356/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0351/2014

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0352/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0352/2014 ja B8-0356/2014):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Antonio Tajani, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Françoise Grossetête, Claude Rolin, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Massimiliano Salini, András Gyürk, Angélique Delahaye, Paul Rübig, Philippe Juvin, Tokia Saïfi, Esther de Lange, Angelika Niebler, Andor Deli, Raffaele Fitto, Lorenzo Cesa, Giovanni Toti, Jerzy Buzek, Franck Proust, Markus Pieper, Annie Schreijer-Pierik, Nadine Morano, Elisabetta Gardini ja Lambert van Nistelrooij PPE-ryhmän puolesta,

Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, Edouard Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Pina Picierno, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein ja Clare Moody S&D-ryhmän puolesta,

Reinhard Bütikofer ja Monika Vana Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0104)

Puheenvuorot:

Rosa D'Amato esitti tarkistukseen 15 suullista tarkistusta.

Yli 40 jäsentä vastusti suullista tarkistusta, joten sitä ei hyväksytty.

(Päätöslauselmaesitykset B8-0353/2014, B8-0354/2014 ja B8-0355/2014 raukesivat.)


10.24. Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (äänestys)

Keskustelu käytiin 25. marraskuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 25.11.2015, kohta 15.

Päätöslauselmaesityksestä on ilmoitettu 17. joulukuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 7).

Päätöslauselmaesitys B8-0362/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0105)


11. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Sorin Moisă - A8-0053/2014
Stanislav Polčák, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Seán Kelly ja Daniel Hannan ECR-ryhmän puolesta

Mietintö Gérard Deprez - A8-0068/2014
Peter Jahr

Mietintö Gérard Deprez - A8-0069/2014
Peter Jahr ja Ivana Maletić

Mietintö Gérard Deprez - A8-0076/2014
Maite Pagazaurtundúa Ruiz ja Peter Jahr

Mietintö Gérard Deprez - A8-0078/2014
Alessandra Moretti, Ivana Maletić, Andrej Plenković ja Daniel Hannan

Mietintö Gérard Deprez - A8-0072/2014
Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Tonino Picula ja Ruža Tomašić

Uusi esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi - varainhoitovuosi 2015
Clare Moody ja Alessandra Moretti

Mietintö Eider Gardiazabal Rubial ja Monika Hohlmeier - A8-0067/2014
Caterina Chinnici, Zoltán Balczó, Ivana Maletić, Richard Corbett ja Marian Harkin

EU:n sisäisen turvallisuuden strategian uudistaminen (2014/2819(RSP)) - B8-0350/2014
Laura Ferrara ja Caterina Chinnici

Palestiinan valtion tunnustaminen (2014/2964(RSP)) - RC-B8-0277/2014
Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Branislav Škripek, Igor Šoltes, Marian Harkin, Tonino Picula, Lynn Boylan, Tibor Szanyi, Karima Delli, Nathan Gill, Tomáš Zdechovský, Mark Demesmaeker, Marijana Petir, Jan Zahradil, Janice Atkinson, Jill Seymour, Diane James, David Coburn ja Fabio Massimo Castaldo

EU:n terästeollisuuden tilanne: työntekijöiden ja yritysten suojelu (2014/2976(RSP)) - RC-B8-0352/2014
Eleonora Forenza, Jude Kirton-Darling, Michela Giuffrida, Barbara Kappel, Marie-Christine Arnautu, Theresa Griffin, Paloma López Bermejo, Caterina Chinnici ja Maria Spyraki.

Äänestysselitysten antamista jatketaan huomisessa istunnossa torstaina 18. joulukuuta 2014.


12. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa "Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.45 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

13. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


14. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

ECON-valiokunnan suositus olla vastustamatta 21. lokakuuta 2014 annettua komission delegoitua asetusta 15. toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyihin etukäteen suoritettavien rahoitusosuuksien osalta (C(2014)07674 - 2014/2923(DEA)) (B8-0381/2014) on ilmoitettu täysistunnossa tiistaina 16. joulukuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 16.12.2014, kohta 13).

68 jäsentä on esittänyt tätä suositusta koskevan vastalauseen työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdassa määrätyssä 24 tunnin määräajassa.

Näin ollen suositus on otettu torstain 18. joulukuuta 2014 äänestyksiin.

Määräajat ovat seuraavat:

- tarkistukset: keskiviikko 17. joulukuuta 2014 klo 17.00.

- kohta kohdalta -äänestyksiä, erillisiä äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt: keskiviikko 17. joulukuuta 2014 klo 19.00.


15. Yhdysvaltojen senaatin raportti CIA:n käyttämästä kidutuksesta (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Yhdysvaltojen senaatin raportti CIA:n käyttämästä kidutuksesta (2014/2997(RSP))

Benedetto Della Vedova (neuvoston puheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sajjad Karim, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai, Cristian Dan Preda, Birgit Sippel, Zdzisław Krasnodębski, Cecilia Wikström, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, Martina Anderson, Judith Sargentini, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, joka vastasi myös neljään kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Urmas Paet, Sophia in 't Veld, Afzal Khan ja Cornelia Ernst ja Claude Moraes.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Claude Moraes, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Afzal Khan ja Sajjad Karim, Hans-Olaf Henkel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Jean Lambert, Gianluca Buonanno, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Barbara Spinelli, Carlos Coelho, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki ja Ivo Vajgl.

Puheenvuorot: Pablo Iglesias, Janusz Korwin-Mikke, Daniel Buda, Ana Gomes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla António Marinho e Pinto, Beatrix von Storch, Javier Couso Permuy, Gilles Lebreton, Csaba Sógor, Kati Piri, Deirdre Clune, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers ja Elena Valenciano.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michał Boni, Nicola Caputo, Sajjad Karim ja Jozo Radoš.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Josu Juaristi Abaunz ja Ignazio Corrao.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Benedetto Della Vedova.

Sophia in 't Veld käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: helmikuun I istuntojakso.


16. Ilmaisunvapaus Turkissa: toimittajien ja tiedotusvälineiden päälliköiden viimeaikaiset pidätykset ja tiedotusvälineiden järjestelmällinen painostus (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Ilmaisunvapaus Turkissa: toimittajien ja tiedotusvälineiden päälliköiden viimeaikaiset pidätykset ja tiedotusvälineiden järjestelmällinen painostus (2014/3011(RSP))

Benedetto Della Vedova (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kristina Winberg EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Matteo Salvini, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Brando Benifei, Renate Sommer, Richard Howitt, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Charles Tannock ja Lampros Fountoulis, Morten Messerschmidt, Patrick Le Hyaric, Ska Keller, James Carver, Eleftherios Synadinos, Gunnar Hökmark, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Costas Mavrides.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Edouard Ferrand, Artis Pabriks, Victor Boştinaru, Sven Schulze, Ismail Ertug, Jeroen Lenaers, Nikos Androulakis, Eleni Theocharous, Javi López, Fernando Ruas ja Lefteris Christoforou.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Alessandra Moretti, Notis Marias, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivo Vajgl, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides ja Nicola Caputo.

Benedetto Della Vedova käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


17. Assosiaatiosopimus Georgian kanssa *** - Assosiaatiosopimuksen tekeminen Georgian kanssa (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [2014/2816(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

Andrejs Mamikins esitteli suosituksen ja mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Olli Rehn (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jaromír Štětina PPE-ryhmän puolesta, Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta, Marek Jurek ECR-ryhmän puolesta, Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrejs Mamikins, Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Aymeric Chauprade, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Sandra Kalniete ja Marek Jurek, ja Cristian Dan Preda.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Aymeric Chauprade ja Sajjad Karim, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Cristian Dan Preda vastasi, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Heidi Hautala, Franz Obermayr, Sandra Kalniete, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrejs Mamikins, Kati Piri, Bas Belder, Ulrike Lunacek, Andrej Plenković, Richard Howitt, Sajjad Karim, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, Lars Adaktusson, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Eduard Kukan, Andi Cristea, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Tonino Picula, Marcus Pretzell, Fulvio Martusciello, Clare Moody, Gabrielius Landsbergis ja Michał Boni.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zigmantas Balčytis, Urmas Paet, Ignazio Corrao, József Nagy ja Brando Benifei.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Andrejs Mamikins.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.12.2014, kohta 10.1 ja istunnon pöytäkirja 18.12.2014, kohta 10.2.


18. Khartumin prosessi ja tuleva EU:n ja Afrikan sarven yhteinen muuttoreittejä koskeva aloite (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Khartumin prosessi ja tuleva EU:n ja Afrikan sarven yhteinen muuttoreittejä koskeva aloite (2014/3001(RSP))

Benedetto Della Vedova (neuvoston puheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marie-Christine Vergiat, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Doru-Claudian Frunzulică, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Barbara Spinelli ja James Carver, Marielle de Sarnez, Barbara Spinelli, Laura Ferrara, Frank Engel, Ana Gomes, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, Marijana Petir, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar ja Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Angel Dzhambazki.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Benedetto Della Vedova.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 544.579/OJJE).


20. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 21.15.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zwiefka

Estyneet:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö