Indeks 
Zapisnik
PDF 325kWORD 252k
Srijeda, 17. prosinca 2014. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 3.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 4.Odluke o određenim dokumentima
 5.Priznanje palestinske državnosti (podneseni prijedlozi rezolucija)
 6.Sektor čelika u EU-u: zaštita radnika i industrija (podneseni prijedlozi rezolucija)
 7.Situacija na Sredozemlju i potreba za cjelovitim pristupom EU-a migraciji (podneseni prijedlozi rezolucija)
 8.Podnošenje dokumenata
 9.Pripreme zasjedanja Europskog vijeća ( 18. ‒ 19. prosinca 2014.) (rasprava)
 10.Glasovanje
  10.1.Autonomne trgovinske povlastice za Republiku Moldovu ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  10.2.Tarifno postupanje za robu podrijetlom iz Ekvadora ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  10.3.Mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke 2014. godine (glasovanje)
  10.4.Nacrt izmjene proračuna br. 3/2014: prihod od novčanih kazni, plaćanja kamata, nadoknade troškova i povrata troškova - odobrena sredstva za plaćanja – planovi radnih mjesta Komisije, Odbora regija i Europskog nadzornika za zaštitu podataka (glasovanje)
  10.5.Nacrt izmjene proračuna br. 4/2014.: tradicionalna vlastita sredstva (TVS), osnovice za PDV i bruto nacionalni dohodak (BND) (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  10.6.Mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a: Poplave u Italiji – potresi u Grčkoj – led u Sloveniji – led i poplave u Hrvatskoj (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  10.7.Nacrt izmjene proračuna br. 5/2014: poplave u Italiji (Sardinija) u 2013. - potresi u Grčkoj - led u Sloveniiji - led i poplave u Hrvatskoj u 2014. (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  10.8.Nacrt izmjene proračuna br. 6/2014: preispitivanje procjena tradicionalnih vlastitih sredstava, doprinosa iz PDV-a i BND-a (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  10.9.Mobilizacija sredstava iz Fonda solidarnosti EU-a: poplave u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  10.10.Nacrt izmjene proračuna br. 7/2014: poplave u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  10.11.Nacrt izmjene proračuna br. 8/2014: višak koji proizlazi iz izvršenja proračuna za 2013. godinu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  10.12.Vlastita sredstva Unije – usklađenje nacionalnih doprinosa država članica * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  10.13.Mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a: regije pogođene katastrofama (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  10.14.Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti – financiranje programa strukturnih fondova za Cipar (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  10.15.Novi nacrt općeg proračuna Europske unije – financijska godina 2015. (glasovanje)
  10.16.Novi opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015. (glasovanje)
  10.17.Uredba (EU) br. .../.. Komisije оd XXX o dopuni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu klasifikacije teških povreda pravila Unije, što može dovesti do gubitka dobrog ugleda cestovnog prijevoznika te o izmjeni Priloga III. Direktivi 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (glasovanje)
  10.18.Prijedlog direktive Vijeća o utvrđivanju metode izračuna i zahtjeva za izvješćivanje u skladu s Direktivom 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva (glasovanje)
  10.19.Delegirana uredba Komisije (EU) o donošenju plana odbacivanja ulova u Baltičkom moru (glasovanje)
  10.20.Solventnost II (glasovanje)
  10.21.Obnavljanje strategije unutarnje sigurnosti EU-a (glasovanje)
  10.22.Priznanje palestinske državnosti (glasovanje)
  10.23.Sektor čelika u EU-u: zaštita radnika i industrija (glasovanje)
  10.24.Situacija na Sredozemlju i potreba za cjelovitim pristupom EU-a migraciji (glasovanje)
 11.Obrazloženja glasovanja
 12.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 13.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 14.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 15.Izvješće Senata SAD-a o upotrebi mučenja od strane CIA-e (rasprava)
 16.Sloboda izražavanja u Turskoj: nedavna uhićenja novinara, vodećih ljudi u medijskim kućama i sustavni pritisak na medije (rasprava)
 17.Sporazum o pridruživanju s Gruzijom *** - Sklapanje Sporazuma o pridruživanju s Gruzijom (rasprava)
 18.Postupak iz Kartuma i buduća „Inicijativa za migracijski put EU – Rog Afrike” (rasprava)
 19.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 20.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije (EU) br. …/.. o zamjeni priloga I. i II. Uredbi (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima C(2014)08734 - 2014/2985(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 26. studenog 2014.

Upućeno nadležnom odboru: JURI

- Delegirana uredba Komisije (EU) br. …/.. o izmjeni Delegirane uredbe(EU) br.907/2014 o dopuni Uredbe(EU) br.1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura C(2014)08937 - 2014/2989(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 28. studenog 2014.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o privremenoj izvanrednoj pomoći proizvođačima mlijeka u Estoniji, Latviji i Litvi C(2014)09049 - 2014/2986(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 26. studenog 2014.

Upućeno nadležnom odboru:AGRI

- Delegirana uredba Komisije (EU) br. .../... od XXX o dopuni Uredbe (EU) br.167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve funkcionalne sigurnosti vozila za homologaciju vozila za poljoprivredu i šumarstvo (tekst značajan za EGP) C(2014)09198 - 2014/2994(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. prosinca 2014.

Upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Ispravak Delegirane uredbe Komisije C(2014) 6200 završna verzija od 4. rujna 2014. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 241/2014 u odnosu na kapitalne zahtjeve za društva na osnovi fiksnih općih troškova (Tekst značajan za EGP) C(2014)09431 - 2014/3013(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 15. prosinca 2014.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije (EU) br. …/.. o utvrđivanju privremenih izvanrednih mjera za sektor mlijeka i mliječnih proizvoda u obliku produljenja razdoblja javne intervencije u 2015. za maslac i obrano mlijeko u prahu C(2014)09547 - 2014/3014(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 16. prosinca 2014.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana Uredba Komisije (EU) br. …/.. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja sadnje vinove loze C(2014)09810 - 2014/3012(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 15. prosinca 2014.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI.

°
° ° °

Nacrti delegiranih akata kojima je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije (EU) br. …/.. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 241/2014 u odnosu na kapitalne zahtjeve za društva na osnovi fiksnih općih troškova C(2014)06200 - 2014/2820(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 4. rujna 2014.

Produženje roka za ulaganje prigovora: dodatna 3 mjeseca na zahtjev Europskog parlamenta.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije (EU) br. …/.. o utvrđivanju detaljnih pravila o funkcioniranju savjetodavnih vijeća u okviru zajedničke ribarstvene politike C(2014)07012 - 2014/2887(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 9. listopada 2014.

Produženje roka za ulaganje prigovora: dodatna 2 mjeseca na zahtjev Europskog parlamenta.

Upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije (EU) br. …/.. o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem troškova prihvatljivih za potporu iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo u cilju poboljšanja higijenskih, zdravstvenih, sigurnosnih i radnih uvjeta ribara, zaštite i obnove morske bioraznolikosti i ekosustava, ublažavanja klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila C(2014)08611 - 2014/2982(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 5. prosinca 2014.

Produženje roka za ulaganje prigovora: dodatna 2 mjeseca na zahtjev Europskog parlamenta.

Upućeno nadležnom odboru: PECH.


3. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlament je primio prigovor Vijeća u vezi sa sljedećim delegiranim aktom:

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 282/2008 o recikliranim plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom – D035732/03 – 2014/2886(RPS)
Dan primitka: 11. prosinca 2014.
Upućeno odboru nadležnom za temeljni zakonodavni akt: ENVI.

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br.1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (C(2014)9221 - 2014/3006(RPS) - rok : 1 mjesec od dana primitka 5 prosinca 2014)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: IMCO

- Direktiva Komisije o provedbi Direktive 2004/23/EZ s obzirom na postupke provjere ekvivalentnosti standarda kvalitete i sigurnosti uvezenih tkiva i stanica (D034433/04 - 2014/3010(RPS) - rok: 13.3.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Direktiva Komisije o izmjeni Direktive 2006/86/EZ s obzirom na određene tehničke zahtjeve za označivanje ljudskih tkiva i stanica (D034434/04 - 2014/3007(RPS) - rok: 13.3.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o uspostavi mrežnih pravila interoperabilnosti i razmjene podataka (D034450/05 - 2014/3003(RPS) - rok: 11.3.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu olova i njegovih spojeva (D035742/03 - 2014/3005(RPS) - rok: 11.3.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: ITRE (članak 54. Poslovnika), IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za 1,4-dimetilnaftalen, benfurakarb, karbofuran, karbosulfan, etefon, fenamidon, fenvalerat, fenheksamid, furatiokarb, imazapir, malation, pikoksistrobin, spirotetramat, tepraloksidim i trifloksistrobin u ili na određenim proizvodima (D035768/02 - 2014/2992(RPS) - : 5.2.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za koštano ulje, ugljikov monoksid, ciprodinil, dodemorf, iprodion, metaldehid, metazaklor, parafinsko ulje (CAS 64742-54-7), naftna ulja (CAS 92062-35-6) i propargit u ili na određenim proizvodima (D035772/02 - 2014/2993(RPS) - rok: 4.2.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu (D035899/03 - 2014/2990(RPS) - rok: 1.3.2015.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Direktiva Komisije o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (D036128/02 - 2014/3009(RPS) - rok: 13.3.2015.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Direktiva Komisije o izmjeni Priloga II. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (D036234/02 - 2014/3008(RPS) - rok: 13.3.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (D036300/02 - 2014/3002(RPS) - rok: 11.1.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 605/2014 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, za potrebe uvođenja oznaka upozorenja i obavijesti na hrvatskom jeziku i njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (D036855/01 - 2014/2984(RPS) - rok: 27.2.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Odluka Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina (D036881/02 - 2014/3004(RPS) - rok: 12.3.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 347/2012 o provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve za homologaciju tipa određenih kategorija motornih vozila u odnosu na napredni sustav za kočenje u slučaju opasnosti (D037052/01 - 2014/2991(RPS) - rok: 2.3.2015.)
upućeno nadležnom odboru: IMCO.


4. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 52. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 27.11.2014.)

Odbor AFET

- Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2013. i politici Europske unije u tom području (2014/2216(INI))
mišljenje: FEMM, DEVE)

Odbor AGRI (članak 54. Poslovnika)

- Nova strategija EU-a za šume: za šume i sektor koji se temelji na šumama (2014/2223(INI))
mišljenje: ITRE, ENVI

Odbor DEVE

- Privatni sektor i razvoj (2014/2205(INI))
mišljenje: AFET, INTA

- Kriza uzrokovana ebolom: dugoročne pouke i načini za jačanje zdravstvenih sustava u zemljama u razvoju u cilju sprečavanja budućih kriza (2014/2204(INI))
mišljenje: FEMM, ENVI

Odbor ECON (članak 54. Poslovnika)

- Europski semestar za usklađivanje gospodarskih politika: godišnji pregled rasta za 2015. (2014/2221(INI))
mišljenje: ENVI, BUDG (članak 54. Poslovnika)

Odbor EMPL

- Europski semestar za usklađivanje gospodarskih politika: zapošljavanje i socijalna stajališta u godišnjem pregledu rasta za 2015. (2014/2222(INI))

Odbor ENVI

- Resursna učinkovitost: prijelaz na kružno gospodarstvo (2014/2208(INI))
mišljenje: EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Bolja zdravstvena zaštita u Europi: poboljšanje sigurnosti pacijenata i borba protiv antimikrobne otpornosti (2014/2207(INI))

Odbor FEMM

- Napredak u području ravnopravnosti žena i muškaraca u Europskoj uniji u 2013. (2014/2217(INI))

Odbor IMCO

- Upravljanje jedinstvenim tržištem u okviru Europskog semestra 2015. (2014/2212(INI))

Odbor INTA

- Strategija za zaštitu i provedbu prava intelektualnog vlasništva u trećim zemljama (2014/2206(INI))
mišljenje: ENVI, ITRE, JURI, IMCO

Odbor ITRE

- Razvoj odžive europske industrije osnovnih metala (2014/2211(INI))

- Obiteljska poduzeća u Europi (2014/2210(INI))
mišljenje: FEMM, EMPL

- Mogućnosti zelenog rasta za MSP-ove (2014/2209(INI))
mišljenje: ENVI, EMPL, BUDG, REGI

Odbor PETI

- Posebno izvješće Ureda Europskog ombudsmana o istrazi na vlastitu inicijativu OI/5/2012/BEH-MHZ koja se odnosi na Frontex (2014/2215(INI))

Odbor REGI

- Strategija EU-a za jadransku i jonsku regiju (2014/2214(INI))
mišljenje: AFET, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN

- Urbana dimenzija politika EU-a (2014/2213(INI))
mišljenje: DEVE, ENVI, EMPL, LIBE

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 132. stavak 1. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 27.11.2014.)

Odbor AFET

- Provedba zajedničke sigurnosne i obrambene politike (na temelju godišnjeg izvješća Vijeća o zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici Europskom parlamentu) (2014/2220(INI))

- Godišnje izvješće Visoke predstavnice Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Europskom parlamentu (2014/2219(INI))
(mišljenje: BUDG)

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 216. stavak 8. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 27.11.2014.)

Odbor PETI

- Godišnje izvješće o aktivnostima Odbora za predstavke za 2014. (2014/2218(INI))

Izmjene upućivanja na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor IMCO

- Europska strategija za energetsku sigurnost (2014/2153(INI))
upućeno nadležnom odboru: ITRE
mišljenje: AFET, ENVI, INTA, IMCO

Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 27.11.2014.)

Odbor AGRI (članak 54. Poslovnika)

- Nova strategija EU-a za šume: za šume i sektor koji se temelji na šumama (2014/2223(INI))
(mišljenje: ITRE, ENVI (članak 54. Poslovnika))

Odbor ECON (članak 54. Poslovnika)

- Europski semestar za usklađivanje gospodarskih politika: godišnji pregled rasta za 2015. (2014/2221(INI))
(mišljenje: ENVI, BUDG (članak 54. Poslovnika))

Zajedničke sjednice odbora (članak 55. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 27.11.2014.)

Odbori ENVI, AGRI

- Kloniranje goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara koji se drže i uzgajaju u svrhu proizvodnje (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))

(mišljenje: ITRE, INTA, IMCO, JURI (članak 39. Poslovnika))


5. Priznanje palestinske državnosti (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Priznanje palestinske državnosti (2014/2964(RSP))

Rasprava je održana 26. studenog 2014. (točka 17. zapisnika od 26.11.2014.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

- Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová i Lars Adaktusson u ime Kluba zastupnika PPE-a, o priznanju palestinske države 2014/2964(RSP) (B8-0277/2014);

- Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Ceballos, Bart Staes, Alyn Smith, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Karima Delli, Jill Evans, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall, Keith Taylor, Pascal Durand, Bronis Ropė, Judith Sargentini, Eva Joly, Yannick Jadot, Klaus Buchner, Philippe Lamberts i Heidi Hautala u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o priznanju palestinske države 2014/2964(RSP) (B8-0309/2014);

- Patrick Le Hyaric, Max Andersson, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Josu Juaristi Abaunz, Gabriele Zimmer, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Matt Carthy, Lynn Boylan, Curzio Maltese, Georgios Katrougkalos, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez i Lola Sánchez Caldentey u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o priznanju palestinske države 2014/2964(RSP) (B8-0310/2014);

- Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel i Jozo Radoš u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o priznanju palestinske države 2014/2964(RSP) (B8-0349/2014);

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Brando Benifei, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Boris Zala i Richard Howitt u ime Kluba zastupnika S&D-a, o priznanju palestinske države 2014/2964(RSP) (B8-0357/2014);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski i Bas Belder u ime Kluba zastupnika ECR-a o priznanju palestinske države 2014/2964(RSP) (B8-0359/2014).

Glasovanje: 17. prosinca 2014.


6. Sektor čelika u EU-u: zaštita radnika i industrija (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava Komisije: Sektor čelika u EU-u: zaštita radnika i industrija (2014/2976(RSP))

Rasprava je održana 26. studenog 2014 (točka 22. zapisnika od 26.11.2014.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

- Angelika Mlinar, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber i Fredrick Federley, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o sektoru čelika u EU-u: zaštita radnika i industrija 2014/2976(RSP) (B8-0351/2014);

- Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, David Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Flavio Zanonato, Adam Gierek, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein, Jonás Fernández i Sorin Moisă, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o sektoru čelika u EU-u: zaštita radnika i industrije 2014/2976(RSP) (B8-0352/2014);

- Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa i Kostas Chrysogonos, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o sektoru čelika u EU-u: zaštita radnika i industrije (2014/2976(RSP)) (B8-0353/2014);

- Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský i Marcus Pretzell, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o sektoru čelika u Europskoj uniji 2014/2976(RSP) (B8-0354/2014);

- Laura Agea, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Eleonora Evi i Piernicola Pedicini, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o stanju u sektoru čelika u EU-u: zaštita radnika i industrija (2014/2976(RSP)) (B8-0355/2014);

- Antonio Tajani, Tokia Saïfi, András Gyürk, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Anne Sander, Philippe Juvin, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Lara Comi, Claude Rolin, Andor Deli, Elisabeth Morin-Chartier, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Frank Engel, Markus Pieper, Herbert Reul, Fulvio Martusciello, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij, Wim van de Camp, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Franck Proust, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Viviane Reding, Remo Sernagiotto, Salvatore Cicu, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Lorenzo Cesa, Maria Spyraki, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús i Raffaele Fitto, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o sektoru čelika u EU-u: zaštita radnika i industrije (2014/2976(RSP)) (B8-0356/2014).

Glasovanje: 17. prosinca 2014.


7. Situacija na Sredozemlju i potreba za cjelovitim pristupom EU-a migraciji (podneseni prijedlozi rezolucija)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000078/2014) koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbor LIBE, Vijeću: Situacija na Sredozemlju i potreba za cjelovitim pristupom EU-a migraciji (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000079/2014) koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbor LIBE, Komisiji: Situacija na Sredozemlju i potreba za cjelovitim pristupom EU-a migraciji (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Rasprava je održana 25. studenog 2014. (točka 15. zapisnika od 25.11.2014.).

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

- Claude Moraes, u ime Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, o situaciji na Sredozemlju i potrebi za cjelovitim pristupom EU-a migraciji 2014/2907(RSP) (B8-0362/2014)

Glasovanje: 17. prosinca 2014.


8. Podnošenje dokumenata

Vijeće i Komisija podnijeli su sljedeće dokumente:

- Prijedlog prijenosa odobrenih sredstava DEC 53/2014. - dio III. - Komisija (N8-0065/2014 - C8-0272/2014 - 2014/2201(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog prijenosa odobrenih sredstava DEC 55/2014. - dio III. - Komisija (N8-0066/2014 - C8-0273/2014 - 2014/2202(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog prijenosa odobrenih sredstava br. 2/2014 – Europska služba za vanjsko djelovanje (N8-0069/2014 - C8-0281/2014 - 2014/2226(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG


9. Pripreme zasjedanja Europskog vijeća ( 18. ‒ 19. prosinca 2014.) (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Pripreme zasjedanja Europskog vijeća ( 18. ‒ 19. prosinca 2014.) (2014/2706(RSP))

Benedetto Della Vedova (predsjedatelj Vijeća) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Pervenche Berès, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Giulia Moi, Syed Kamall, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Beatrix von Storch, Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Beatrix von Storch, Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Paul Nuttall, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liisa Jaakonsaari, Marcel de Graaff, nezavisni zastupnik, i Françoise Grossetête.

PREDSJEDA: Olli REHN
potpredsjednik

Govorili su: Enrique Guerrero Salom, Andrzej Duda, Pavel Telička, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Eleonora Forenza, Josep-Maria Terricabras, Giulia Moi, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Mercedes Bresso, Janusz Korwin-Mikke, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Mark Demesmaeker i Alexander Graf Lambsdorff.

PREDSJEDA: Ulrike LUNACEK
potpredsjednica

Govorili su: Dimitrios Papadimoulis, Michèle Rivasi, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Esteban González Pons, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Josep-Maria Terricabras i Tibor Szanyi, Pervenche Berès, Bernd Lucke, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Dimitrios Papadimoulis, Reinhard Bütikofer, Sotirios Zarianopoulos, András Gyürk, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio István Ujhelyi, Iratxe García Pérez, Evžen Tošenovský, Harald Vilimsky, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jörg Leichtfried, Paulo Rangel, Olle Ludvigsson, Mirosław Piotrowski, Marine Le Pen, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Rebecca Harms, Othmar Karas, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Kostas Chrysogonos, Carlos Zorrinho, Manolis Kefalogiannis, José Inácio Faria, o odvijanju postupka postavljanja pitanja podizanjem plave kartice, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Krišjānis Kariņš, István Ujhelyi, David Casa, Guillaume Balas, Eleni Theocharous, Maria João Rodrigues, Jörg Leichtfried, Paul Tang i Knut Fleckenstein, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Richard Sulík.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Mercedes Bresso, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Ivo Vajgl, Emmanouil Glezos, Tibor Szanyi i Monika Flašíková Beňová.

Govorili su: Jean-Claude Juncker i Benedetto Della Vedova.

Rasprava je zaključena.

(Sjednica je prekinuta u 12:00 h)

(Između 12:00 i 12:30 Parlament se sastao povodom dodjele nagrade LUX)

(Sjednica je nastavljena u 12:30 h)


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

10. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


10.1. Autonomne trgovinske povlastice za Republiku Moldovu ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 55/2008 o uvođenju autonomnih trgovinskih povlastica za Republiku Moldovu [COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2014)0086)


10.2. Tarifno postupanje za robu podrijetlom iz Ekvadora ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o tarifnom postupanju za robu podrijetlom iz Ekvadora [COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2014)0087)


10.3. Mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke 2014. godine (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke u skladu s točkom 14. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju [COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

(Potrebna kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2014)0088)


10.4. Nacrt izmjene proračuna br. 3/2014: prihod od novčanih kazni, plaćanja kamata, nadoknade troškova i povrata troškova - odobrena sredstva za plaćanja – planovi radnih mjesta Komisije, Odbora regija i Europskog nadzornika za zaštitu podataka (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2014 Europske unije za financijsku godinu 2014., dio III. – Komisija [16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2014)0089)


10.5. Nacrt izmjene proračuna br. 4/2014.: tradicionalna vlastita sredstva (TVS), osnovice za PDV i bruto nacionalni dohodak (BND) (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2014 Europske unije za financijsku godinu 2014., dio III. – Komisija [16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2014)0090)


10.6. Mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a: Poplave u Italiji – potresi u Grčkoj – led u Sloveniji – led i poplave u Hrvatskoj (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije u skladu s točkom 11. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (poplave u Italiji, potres u Grčkoj, led u Sloveniji te led i poplave u Hrvatskoj) [COM(2014)0565 - C8-0137/2014 - 2014/2072(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Patricija Šulin (A8-0073/2014)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2014)0091)


10.7. Nacrt izmjene proračuna br. 5/2014: poplave u Italiji (Sardinija) u 2013. - potresi u Grčkoj - led u Sloveniiji - led i poplave u Hrvatskoj u 2014. (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2014 Europske unije za financijsku godinu 2014., dio III. – Komisija [16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2014)0092)


10.8. Nacrt izmjene proračuna br. 6/2014: preispitivanje procjena tradicionalnih vlastitih sredstava, doprinosa iz PDV-a i BND-a (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2014 Europske unije za financijsku godinu 2014., dio III. – Komisija [16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2014)0093)


10.9. Mobilizacija sredstava iz Fonda solidarnosti EU-a: poplave u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije u skladu s točkom 11. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (poplave u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj) [COM(2014)0648 - C8-0223/2014 - 2014/2161(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: José Manuel Fernandes (A8-0075/2014)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2014)0094)


10.10. Nacrt izmjene proračuna br. 7/2014: poplave u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 7/2014 Europske unije za financijsku godinu 2014., dio III. – Komisija [16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2014)0095)


10.11. Nacrt izmjene proračuna br. 8/2014: višak koji proizlazi iz izvršenja proračuna za 2013. godinu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 8/2014 Europske unije za financijsku godinu 2014., dio III. – Komisija [16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2014)0096)


10.12. Vlastita sredstva Unije – usklađenje nacionalnih doprinosa država članica * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ, Euratom) br. 1150/2000 o provedbi Odluke 2007/436/EZ, Euratom o sustavu vlastitih sredstava Zajednica [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: Gérard Deprez i Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG KOMISIJE, AMANDMANI i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2014)0097)


10.13. Mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a: regije pogođene katastrofama (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije u skladu s točkom 11. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju [COM(2014)0348 - C8-0021/2014 - 2014/2038(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Siegfried Mureşan (A8-0077/2014)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2014)0098)


10.14. Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti – financiranje programa strukturnih fondova za Cipar (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti u skladu s točkom 12. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju [COM(2014)0349 - C8-0022/2014 - 2014/2039(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0071/2014)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2014)0099)


10.15. Novi nacrt općeg proračuna Europske unije – financijska godina 2015. (glasovanje)

- nacrti amandmana na odobrena sredstva iz dijela III. nacrta općeg proračuna za 2015. godinu, u vezi s Komisijom;

- nacrti amandmana na dijelove I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX. i X. nacrta općeg proračuna za godinu 2015. u vezi s Europskim parlamentom, Vijećem, Sudom, Revizorskim sudom, Gospodarskim i socijalnim odborom, Odborom regija, Europskim ombudsmanom, Europskim nadzornikom za zaštitu podataka i Europskom službom za vanjsko djelovanje.

Sukladno Ugovorima, za usvajanje nacrta amandmana potrebna je većina glasova zastupnika u Parlamentu.

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)


10.16. Novi opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015. (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o novom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. [16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: Eider Gardiazabal Rubial i Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2014)0100)

Govorili su:

Marisa Matias o nedopuštenosti amandmana 30.

Nakon glasovanja, Jean Arthuis (predsjednik Odbora BUDG).

Benedetto Della Vedova (predsjedatelj Vijeća)) zaključio je da je Parlament odobrio stajalište Vijeća o nacrtu proračuna za financijsku godinu 2015. bez amandmana te je zbog te činjenice izrazio zadovoljstvo.

Predsjednik se nadovezao na izjavu Benedetta Della Vedove sljedećim:

Proračunski postupak okončan je u skladu s člankom 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Proglašavam proračun za financijsku godinu 2015. konačno usvojenim..


10.17. Uredba (EU) br. .../.. Komisije оd XXX o dopuni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu klasifikacije teških povreda pravila Unije, što može dovesti do gubitka dobrog ugleda cestovnog prijevoznika te o izmjeni Priloga III. Direktivi 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (glasovanje)

Prijedlog rezolucije, podnesen u skladu s člankom 6. stavcima 2., 3., i stavkom 4. točkom (c) Poslovnika o nacrtu uredbe Komisije o dopuni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na klasifikaciju teških povreda pravila Unije koje mogu dovesti do gubitka dobrog ugleda cestovnog prijevoznika i izmjeni Priloga III. Direktivi 2006/22/EZ Europskog parlamenta D034120/02 ; 2014/2859(RPS) (B8-0325/2014) - Odbor TRAN - Izvjestitelj: Michael Cramer

(Potrebna kvalificirana većina za usvajanje prijedloga rezolucije)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2014)0101)


10.18. Prijedlog direktive Vijeća o utvrđivanju metode izračuna i zahtjeva za izvješćivanje u skladu s Direktivom 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva (glasovanje)

Prijedlog rezolucije podnesen u skladu s člankom 6. stavcima 2., 3., i stavkom 4. točkom (c) Poslovnika, o nacrtu direktive Vijeća .../.../EU o utvrđivanju metode izračuna i zahtjeva za izvješćivanje u skladu s Direktivom 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva D00000/00 ; 2014/2931(RPS) (B8-0326/2014) - Odbor ENVI - Izvjestitelj: Giovanni La Via

(Potrebna kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Odbijeno


10.19. Delegirana uredba Komisije (EU) o donošenju plana odbacivanja ulova u Baltičkom moru (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je u skladu s člankom 105. stavkom 4. Poslovnika podnio Marek Józef Gróbarczyk, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o Delegiranoj uredbi Komisije od 20. listopada 2014. donošenje plana odbacivanja ulova u Baltičkom moru 2014/2912(DEA) (B8-0319/2014)

(Potrebna kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Odbijeno

Govorili su:

Marek Józef Gróbarczyk, prije glasovanja.


10.20. Solventnost II (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je u skladu s člankom 105. stavkom 4. Poslovnika podnio Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o Delegiranoj uredbi Komisije od 10. listopada 2014. o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) C(2014)07230 ; 2014/2893(DEA) (B8-0358/2014)

(Potrebna kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Odbijeno


10.21. Obnavljanje strategije unutarnje sigurnosti EU-a (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0350/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2014)0102)


10.22. Priznanje palestinske državnosti (glasovanje)

Rasprava je održana 26. studenog 2014. (točka 17 zapisnika od 26.11.2014.).

Prijedlozi rezolucija najavljeni su 17. prosinca 2014. (točka 5 zapisnika od 17.12.2014.)

Prijedlozi rezolucija B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014 i B8-0359/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 22.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0277/2014

(koji zamjenjujeB8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014 i B8-0357/2014):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark i Pascal Arimont, u ime Kluba zastupnika PPE-a,

Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala i Janusz Zemke, u ime Kluba zastupnika S&D-a,

Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart i Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a,

Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza i Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a,

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli i Ernest Maragall, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto i Eleonora Evi.

Usvojen (P8_TA(2014)0103)

Govorili su:

Prije glasovanja, James Carver o dopuštenosti prijedloga rezolucije.

Nakon glasovanja, Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Nigel Farage, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, i Syed Kamall, u ime Kluba zastupnika ECR-a.

(Prijedlog rezolucije B8-0359/2014 se ne razmatra.)


10.23. Sektor čelika u EU-u: zaštita radnika i industrija (glasovanje)

Rasprava je održana 26. studenog 2014. (točka 22 zapisnika od 26.11.2014.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 17. prosinca 2014. (točka 6. zapisnika od 17.12.2014.).

Prijedlozi rezolucija B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014 i B8-0356/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 23.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0351/2014

Odbijeno

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0352/2014

(koji zamjenjujeB8-0352/2014 i B8-0356/2014):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Antonio Tajani, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Françoise Grossetête, Claude Rolin, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Massimiliano Salini, András Gyürk, Angélique Delahaye, Paul Rübig, Philippe Juvin, Tokia Saïfi, Esther de Lange, Angelika Niebler, Andor Deli, Raffaele Fitto, Lorenzo Cesa, Giovanni Toti, Jerzy Buzek, Franck Proust, Markus Pieper, Annie Schreijer-Pierik, Nadine Morano, Elisabetta Gardini i Lambert van Nistelrooij, u ime Kluba zastupnika PPE-a,

Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, Edouard Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Pina Picierno, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein i Clare Moody, u ime Kluba zastupnika S&D-a,

Reinhard Bütikofer i Monika Vana, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

Usvojen (P8_TA(2014)0104)

Govorili su:

Rosa D'Amato predložila je usmeni amandman na amandman 15.

Budući da je više od 40 zastupnika bilo protiv razmatranja ovog usmenog amandmana, on se ne uključuje.

(Prijedlozi rezolucija B8-0353/2014, B8-0354/2014 i B8-0355/2014 se ne razmatraju.)


10.24. Situacija na Sredozemlju i potreba za cjelovitim pristupom EU-a migraciji (glasovanje)

Rasprava je održana 25. studenog 2014. (točka 15 zapisnika od 25.11.2015..

Prijedlog rezolucije objavljen je 17. prosinca 2014. (točka 7. zapisnika od 17.12.2014.).

Prijedlog rezolucije B8-0362/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 24.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2014)0105)


11. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće Sorina Moise - A8-0053/2014
Stanislav Polčák, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Seán Kelly i Daniel Hannan u ime Kluba zastupnika ECR-a

Izvješće Gérarda Depreza - A8-0068/2014
Peter Jahr

Izvješće Gérarda Depreza - A8-0069/2014
Peter Jahr i Ivana Maletić

Izvješće Gérarda Depreza - A8-0076/2014
Maite Pagazaurtundúa Ruiz i Peter Jahr

Izvješće Gérarda Depreza - A8-0078/2014
Alessandra Moretti, Ivana Maletić, Andrej Plenković i Daniel Hannan

Izvješće Gérarda Depreza - A8-0072/2014
Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Tonino Picula i Ruža Tomašić

Novi nacrt općeg proračuna Europske unije – financijska godina 2015.
Clare Moody i Alessandra Moretti

Izvješće Eider Gardiazabal Rubial i Monike Hohlmeier - A8-0067/2014
Caterina Chinnici, Zoltán Balczó, Ivana Maletić, Richard Corbett i Marian Harkin

Obnova Strategije unutarnje sigurnosti EU-a (2014/2819(RSP)) - B8-0350/2014
Laura Ferrara i Caterina Chinnici

Priznanje državnosti Palestine (2014/2964(RSP)) - RC-B8-0277/2014
Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Branislav Škripek, Igor Šoltes, Marian Harkin, Tonino Picula, Lynn Boylan, Tibor Szanyi, Karima Delli, Nathan Gill, Tomáš Zdechovský, Mark Demesmaeker, Marijana Petir, Jan Zahradil, Janice Atkinson, Jill Seymour, Diane James, David Coburn i Fabio Massimo Castaldo

Sektor čelika u EU-u: zaštita radnika i industrije (2014/2976(RSP)) - RC-B8-0352/2014
Eleonora Forenza, Jude Kirton-Darling, Michela Giuffrida, Barbara Kappel, Marie-Christine Arnautu, Theresa Griffin, Paloma López Bermejo, Caterina Chinnici i Maria Spyraki.

Obrazloženje glasovanja nastavit će se na sutrašnjoj dnevnoj sjednici u četvrtak 18. prosinca 2014.


12. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 14:45 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: Alexander Graf LAMBSDORFF
potpredsjednik

13. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


14. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Preporuka Odbora ECON o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 21. listopada 2014. o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. u vezi s ex ante doprinosima financijskim aranžmanima za sanaciju (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA)) (B8-0381/2014) objavljena je na plenarnoj sjednici u utorak 16. prosinca 2014. (točka 13. zapisnika od 16.12.2014.).

68 zastupnika uložilo je prigovor na tu preporuku u roku od 24 sata određenom člankom 105. stavkom 6. Poslovnika.

U skladu s tim, o toj će se preporuci glasovati u četvrtak 18. prosinca 2014.

Određeni su sljedeći rokovi za podnošenje:

- amandmani: srijeda 17. prosinca 2014. u 17 sati.

- zahtjevi za glasovanje po dijelovima, zahtjevi za odvojeno glasovanje i zahtjevi za poimenično glasovanje: srijeda 17. prosinca 2014. u 19 sati.


15. Izvješće Senata SAD-a o upotrebi mučenja od strane CIA-e (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Izvješće Senata SAD-a o upotrebi mučenja od strane CIA-e (2014/2997(RSP))

Benedetto Della Vedova (predsjedatelj Vijeća) i Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Monika Hohlmeier u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tanja Fajon u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sophia in 't Veld u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Sajjad Karim, Cornelia Ernst u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Eva Joly u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laura Ferrara u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Krisztina Morvai, nezavisna zastupnica, Cristian Dan Preda, Birgit Sippel, Zdzisław Krasnodębski, Cecilia Wikström, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jonathan Arnott, Martina Anderson, Judith Sargentini, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, koji je odgovorio na četiri pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Urmas Paet, Sophia in 't Veld, Afzal Khan i Cornelia Ernst, te Claude Moraes.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Claude Moraes, koji je odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Afzal Khan i Sajjad Karim, Hans-Olaf Henkel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Jean Lambert, Gianluca Buonanno, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Barbara Spinelli, Carlos Coelho, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki i Ivo Vajgl.

Govorili su: Pablo Iglesias, Janusz Korwin-Mikke, Daniel Buda, Ana Gomes, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio António Marinho e Pinto, Beatrix von Storch, Javier Couso Permuy, Gilles Lebreton, Csaba Sógor, Kati Piri, Deirdre Clune, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers i Elena Valenciano.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michał Boni, Nicola Caputo, Sajjad Karim i Jozo Radoš.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Josu Juaristi Abaunz i Ignazio Corrao.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos i Benedetto Della Vedova.

Govorila je Sophia in 't Veld.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: na prvoj plenarnoj sjednici u veljači.


16. Sloboda izražavanja u Turskoj: nedavna uhićenja novinara, vodećih ljudi u medijskim kućama i sustavni pritisak na medije (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Sloboda izražavanja u Turskoj: nedavna uhićenja novinara, vodećih ljudi u medijskim kućama i sustavni pritisak na medije (2014/3011(RSP))

Benedetto Della Vedova (predsjedatelj Vijeća) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kati Piri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Takis Hadjigeorgiou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Kristina Winberg, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Matteo Salvini, nezavisni zastupnik, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Brando Benifei, Renate Sommer, Richard Howitt, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Charles Tannock i Lampros Fountoulis, Morten Messerschmidt, Patrick Le Hyaric, Ska Keller, James Carver, Eleftherios Synadinos i Gunnar Hökmark, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Costas Mavrides.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Edouard Ferrand, Artis Pabriks, Victor Boştinaru, Sven Schulze, Ismail Ertug, Jeroen Lenaers, Nikos Androulakis, Eleni Theocharous, Javi López, Fernando Ruas i Lefteris Christoforou.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Alessandra Moretti, Notis Marias, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivo Vajgl, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides i Nicola Caputo.

Govorio je Benedetto Della Vedova.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: na sljedećoj plenarnoj sjednici.


17. Sporazum o pridruživanju s Gruzijom *** - Sklapanje Sporazuma o pridruživanju s Gruzijom (rasprava)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane [09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njezinih država članica, s jedne strane, te Gruzije, s druge strane [2014/2816(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

Andrejs Mamikins predstavio je preporuku i izvješće.

Govorio je Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije).

Govorili su: Olli Rehn (izvjestitelj za mišljenje Odbora INTA), Jaromír Štětina, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Knut Fleckenstein, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marek Jurek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Javier Nart, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andrejs Mamikins, Tamás Meszerics, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Aymeric Chauprade, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Sandra Kalniete i Marek Jurek, i Cristian Dan Preda.

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

Govorili su: Aymeric Chauprade i Sajjad Karim, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Cristianu Danu Predi, koji je na to pitanje odgovorio, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Heidi Hautala, Franz Obermayr, Sandra Kalniete, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andrejs Mamikins, Kati Piri, Bas Belder, Ulrike Lunacek, Andrej Plenković, Richard Howitt, Sajjad Karim, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio James Carver, Lars Adaktusson, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Eduard Kukan, Andi Cristea, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Tonino Picula, Marcus Pretzell, Fulvio Martusciello, Clare Moody, Gabrielius Landsbergis i Michał Boni.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Zigmantas Balčytis, Urmas Paet, Ignazio Corrao, József Nagy i Brando Benifei.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos i Andrejs Mamikins.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.1 zapisnika od 18.12.2014. i točka 10.2 zapisnika od 18.12.2014..


18. Postupak iz Kartuma i buduća „Inicijativa za migracijski put EU – Rog Afrike” (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Postupak iz Kartuma i buduća „Inicijativa za migracijski put EU – Rog Afrike” (2014/3001(RSP))

Benedetto Della Vedova (predsjedatelj Vijeća) i Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Marie-Christine Vergiat, Birgit Sippel, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio James Carver, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, James Carver, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Jeroen Lenaers, Doru-Claudian Frunzulică, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Barbara Spinelli i James Carver, Marielle de Sarnez, Barbara Spinelli, Laura Ferrara, Frank Engel, Ana Gomes, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, Marijana Petir, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar i Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias i Angel Dzhambazki.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos i Benedetto Della Vedova.

Rasprava je zaključena.


19. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 544.579/OJJE).


20. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 21:15 h.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zwiefka

Ispričani:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti