Indekss 
Protokols
PDF 330kWORD 253k
Trešdiena, 2014. gada 17. decembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 4.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 5.Palestīnas valsts statusa atzīšana (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 6.ES tērauda rūpniecības stāvoklis — darba ņēmēju un nozaru aizsardzība (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 7.Stāvoklis Vidusjūrā un nepieciešamība pēc vispārējas ES pieejas migrācijai (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 8.Dokumentu iesniegšana
 9.Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei (2014. gada 18. un 19. decembrī) (debates)
 10.Balsošanas laiks
  
10.1.Autonomās tirdzniecības preferences Moldovas Republikai ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
10.2.Tarifa režīms Ekvadoras izcelsmes precēm ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
10.3.Rezerves neparedzētiem izdevumiem izmantošana 2014. gadā (balsošana)
  
10.4.Budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projekts: ieņēmumi no soda naudām un procentiem – ieņēmumi no atmaksājumiem un ieņēmumi, kas atmaksāti – maksājumu apropriācijas – Komisijas, Reģionu komitejas un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja štatu saraksti (balsošana)
  
10.5.Budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projekts — tradicionālie pašu resursi (TPR), PVN bāze un nacionālā kopienākuma (NKI) bāze (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
10.6.ES Solidaritātes fonda izmantošana (plūdi Itālijā, zemestrīces Grieķijā, ledus Slovēnijā, ledus un plūdi Horvātijā) (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
10.7.Budžeta grozījuma Nr. 5/2014 projekts — plūdi Itālijā (Sardīnijā) 2013. gadā, zemestrīces Grieķijā, ledus Slovēnijā, ledus un plūdi Horvātijā 2014. gadā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
10.8.Budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projekts — tradicionālo pašu resursu, PVN iemaksas un NKI iemaksas prognožu pārskatīšana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
10.9.ES Solidaritātes fonda izmantošana — plūdi Serbijā, Horvātijā un Bulgārijā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
10.10.Budžeta grozījuma Nr. 7/2014 projekts — plūdi Serbijā, Horvātijā un Bulgārijā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
10.11.Budžeta grozījuma Nr. 8/2014 projekts — 2013. finanšu gada budžeta izpildes pārpalikums (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
10.12.Savienības pašu resursi — dalībvalstu iemaksu pielāgošana * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
10.13.ES Solidaritātes fonda izmantošana — katastrofu skartie reģioni (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
10.14.Elastības instrumenta izmantošana struktūrfondu programmu finansēšanai Kiprā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
10.15.Jauns Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta projekts (balsošana)
  
10.16.Jauns Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējais budžets (balsošana)
  
10.17.Komisijas ... Regula (ES) Nr. …/..., ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1071/2009 attiecībā uz Savienības noteikumu tādu nopietnu pārkāpumu klasifikāciju, kas var izraisīt autopārvadātāja labas reputācijas zaudēšanu, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/22/EK III pielikumu (balsošana)
  
10.18.Priekšlikums Padomes direktīvai par aprēķinu metožu un datu ziņošanas prasību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti (balsošana)
  
10.19.Komisijas deleģētā regula (ES), ar kuru izveido izmetumu plānu zvejniecībām, kas darbojas Baltijas jūrā (balsošana)
  
10.20.Maksātspēja II (balsošana)
  
10.21.ES iekšējās drošības stratēģijas atjaunošana (balsošana)
  
10.22.Palestīnas valsts statusa atzīšana (balsošana)
  
10.23.ES tērauda rūpniecības stāvoklis — darba ņēmēju un nozaru aizsardzība (balsošana)
  
10.24.Stāvoklis Vidusjūrā un nepieciešamība pēc vispārējas ES pieejas migrācijai (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 14.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 15.ASV Senāta ziņojums par CIP veikto spīdzināšanu (debates)
 16.Vārda brīvība Turcijā — nesenie žurnālistu un plašsaziņas līdzekļu vadošo darbinieku aresti un sistemātiskais spiediens uz plašsaziņas līdzekļiem Turcijā (debates)
 17.Asociācijas nolīgums ar Gruziju *** - Asociācijas nolīguma noslēgšana ar Gruziju (debates)
 18.Hartumas process un gaidāmā ES un Āfrikas raga migrācijas ceļa ierosme (debates)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība
 20.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie deleģēto aktu projekti.

- Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. .../..., ar ko aizstāj Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās I un II pielikumu C(2014)08734 – 2014/2985(DEA).

Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 26. novembri.

nodots atbildīgajai komitejai: JURI

- Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. …/..., ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) Nr.907/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un euro izmantošanu C(2014)08937 – 2014/2989(DEA).

Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 28. novembri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr.../..., ar ko paredz pagaidu ārkārtas atbalstu piena ražotājiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā C(2014)09049 – 2014/2986(DEA).

Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 26. novembri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. .../..., ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina attiecībā uz transportlīdzekļu funkcionālā drošuma prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai (Dokuments attiecas uz EEZ) C(2014)09198 – 2014/2994(DEA).

Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 8 decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Labojums Komisijas 2014. gada 4. septembra Deleģētajā regulā C (2014) 6200 final, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 241/2014 attiecībā uz pašu kapitāla prasībām sabiedrībām, balstoties uz fiksētajiem pieskaitāmajiem izdevumiem (Dokuments attiecas uz EEZ) C(2014)09431 – 2014/3013(DEA).

Termiņš iebildumu izteikšanai: trīs mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 15. decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko nosaka pagaidu ārkārtas pasākumus piena un piena produktu nozarē, 2015.gadā agrāk sākot sviesta un sausā vājpiena valsts intervences periodu C(2014)09547 – 2014/3014(DEA).

Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada16. Decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu(ES) Nr.1308/2013 attiecībā uz vīnogulāju stādīšanas atļauju sistēmu C(2014)09810 – 2014/3012(DEA).

Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 15 decembri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

°
° ° °

Deleģēto aktu projekti, kuriem ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 241/2014 attiecībā uz pašu kapitāla prasībām sabiedrībām, balstoties uz fiksētajiem pieskaitāmajiem izdevumiem (C(2014)06200 – 2014/2820(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: trīs mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 4. septembri.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu trīs mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par konsultatīvo padomju darbību saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (C(2014)07012 – 2014/2887(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 9. oktobri.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu divi mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014, nosakot izmaksas, par kurām ir tiesības pretendēt uz Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalstu zvejnieku higiēnas, veselības, drošības un darba apstākļu uzlabošanai, jūras bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzībai un atjaunošanai, klimata pārmaiņu mazināšanai un zvejas kuģu energoefektivitātes palielināšanai (C(2014)08611 – 2014/2982(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: papildu divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2014. gada 24. novembri.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu divi mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH


3. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Eiropas Parlaments bija saņēmis Padomes iebildumus attiecībā uz šādu deleģēto aktu:

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 282/2008 par pārstrādātiem plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku – D035732/03 – 2014/2886(RPS).
Saņemšanas datums: 2014. gada 11. decembris.
nodots par tiesību pamataktu atbildīgajai komitejai: ENVI

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (C(2014)9221 - 2014/3006(RPS) - termiņš: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i.,5 decembris 2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO

- Komisijas direktīva, ar ko īsteno Direktīvu 2004/23/EK attiecībā uz procedūrām, ar kurām pārbauda importētu audu un šūnu līdzvērtīgus kvalitātes un drošības standartus (D034433/04 - 2014/3010(RPS) - termiņš: 13.3.2015.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas direktīva, ar ko groza Direktīvu 2006/86/EK attiecībā uz noteiktām tehniskām prasībām cilvēka audu un šūnu kodēšanai (D034434/04 - 2014/3007(RPS) - termiņš: 13.3.2015.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko izveido tīkla kodeksu par sadarbspējas un datu apmaiņas noteikumiem (D034450/05 - 2014/3003(RPS) - termiņš: 11.3.2015.)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz svinu un tā savienojumiem groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D035742/03 - 2014/3005(RPS) - termiņš: 11.3.2015.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 54. pants)
atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu attiecībā uz 1,4-dimetilnaftalīna, benfurakarba, karbofurāna, karbosulfāna, etefona, fenamidona, fenvalerāta, fenheksamīda, furatiokarba, imazapīra, malationa, pikoksistrobīna, spirotetramāta, tepraloksidīma un trifloksistrobīna maksimālajiem atlieku līmeņiem noteiktos produktos vai uz tiem (D035768/02 - 2014/2992(RPS) - termiņš: 5.2.2015.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz ciprodinila, dodemorfa, iprodiona, kaulu eļļas, metaldehīda, metazahlora, parafīneļļas (CAS 64742-54-7), naftas eļļu (CAS 92062-35-6), oglekļa monoksīda un propargīta maksimālajiem atlieku līmeņiem dažos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu (D035772/02 - 2014/2993(RPS) - termiņš: 4.2.2015.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1178/2011 saistībā ar tehniskajām prasībām un administratīvajām procedūrām attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi (D035899/03 - 2014/2990(RPS) - termiņš: 1.3.2015.)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas direktīva, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām (D036128/02 - 2014/3009(RPS) - termiņš: 13.3.2015.)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas direktīva, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (D036234/02 - 2014/3008(RPS) - termiņš: 13.3.2015.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (D036300/02 - 2014/3002(RPS) - termiņš: 11.1.2015.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 54. pants)
atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 605/2014, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, lai iekļautu tajā bīstamības apzīmējumus un drošības prasību apzīmējumus horvātu valodā un pielāgotu to zinātnes un tehnikas attīstībai (D036855/01 - 2014/2984(RPS) - termiņš: 27.2.2015.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 54. pants)
atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas lēmums, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem (D036881/02 - 2014/3004(RPS) - termiņš: 12.3.2015.)
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 347/2012, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprinājuma prasībām noteiktu mehānisko transportlīdzekļu kategoriju uzlabotām avārijas bremzēšanas sistēmām (D037052/01 - 2014/2991(RPS) - termiņš: 2.3.2015.)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO


4. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2014. gada 27. novembra lēmumu)

AFET komiteja

- 2013. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā jomā (2014/2216(INI))
atzinums: FEMM, DEVE

AGRI komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Jauna ES meža stratēģija — mežiem un uz koksnes resursiem balstītai rūpniecībai (2014/2223(INI))
atzinums: ITRE, ENVI

DEVE komiteja

- Privātais sektors un attīstība (2014/2205(INI))
atzinums: AFET, INTA

- Ebolas vīrusa izraisītā krīze — ilgtermiņa mācība un kā pastiprināt veselības aprūpes sistēmu jaunattīstības valstīs, lai novērstu šādas krīzes atkārtošanos (2014/2204(INI))
atzinums: FEMM, ENVI

ECON komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada izaugsmes pētījums (2014/2221(INI))
atzinums: ENVI, BUDG (Reglamenta 54. pants)

EMPL komiteja

- Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — nodarbinātības un sociālie aspekti 2015. gada izaugsmes pētījumā (2014/2222(INI))

ENVI komiteja

- Resursu lietderīga izmantošana - ceļā uz aprites ekonomiku (2014/2208(INI))
atzinums: EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Drošāka veselības aprūpe Eiropā - pacientu drošības uzlabošana un cīņa pret mikrobu rezistenci (2014/2207(INI))

FEMM komiteja

- 2013. gadā Eiropas Savienībā sasniegtais progress sieviešu un vīriešu līdztiesības nodrošināšanā (2014/2217(INI))

IMCO komiteja

- Vienotā tirgus pārvaldība 2015. gada Eiropas pusgada ietvaros (2014/2212(INI))

INTA komiteja

- Stratēģija intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai un īstenošanai trešās valstīs (2014/2206(INI))
atzinums: ENVI, ITRE, JURI, IMCO

ITRE komiteja

- Ilgtspējīgas parasto metālu rūpniecības attīstīšana Eiropā (2014/2211(INI))

- Ģimenes uzņēmumi Eiropā (2014/2210(INI))
atzinums: FEMM, EMPL

- Videi nekatīgas izaugsmes iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem (2014/2209(INI))
atzinums: ENVI, EMPL, BUDG, REGI

PETI komiteja

- Eiropas Ombuda īpašais ziņojums par patstāvīgo izmeklēšanu OI/5/2012/BEH-MHZ attiecībā uz Frontex (2014/2215(INI))

REGI komiteja

- ES stratēģija attiecībā uz Adrijas un Jonijas jūras reģionu (2014/2214(INI))
atzinums: AFET, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN

- ES politikas virzienu urbānā dimensija (2014/2213(INI))
(atzinums: DEVE, ENVI, EMPL, LIBE)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 132. panta 1. punkts)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2014. gada 27. novembra lēmumu)

AFET komiteja

- Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana (pamatojoties uz Padomes gada ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējo ārpolitiku un drošības politiku) (2014/2220(INI))

- Eiropas Komisijas un Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos gada ziņojums Eiropas Parlamentam (2014/2219(INI))
atzinums: BUDG

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 216. panta 8. punkts)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2014. gada 27. novembra lēmumu)

PETI komiteja

- 2014. gada ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbību (2014/2218(INI))

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

IMCO komiteja

- Eiropas enerģētiskās drošības stratēģija (2014/2153(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: AFET, ENVI, INTA, IMCO

Iesaistītās komitejas (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2014. gada 27. novembra lēmumu)

AGRI komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Jauna ES meža stratēģija - mežiem un uz koksnes resursiem balstītai rūpniecībai (2014/2223(INI))
atzinums: ITRE, ENVI (Reglamenta 54. pants)

ECON komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada izaugsmes pētījums (2014/2221(INI))
atzinums: ENVI, BUDG (Reglamenta 54. pants)

Komiteju kopīgās sanāksmes (Reglamenta 55. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2014. gada 27. novembra lēmumu)

ENVI un AGRI komiteja

- Lauksaimniecības vajadzībām turētu un pavairotu liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu dzimtas dzīvnieku klonēšana (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
atzinums: ITRE, INTA, IMCO, JURI (Reglamenta 39. pants)


5. Palestīnas valsts statusa atzīšana (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Palestīnas valsts statusa atzīšana (2014/2964(RSP)).

Debates notika 2014. gada 26. novembrī (26.11.2014. protokola 17. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová un Lars Adaktusson PPE grupas vārdā – par Palestīnas valsts statusa atzīšanu (2014/2964(RSP)) (B8-0277/2014);

- Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Valero, Bart Staes, Alyn Smith, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Karima Delli, Jill Evans, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall, Keith Taylor, Pascal Durand, Bronis Ropė, Judith Sargentini, Eva Joly, Yannick Jadot, Klaus Buchner, Philippe Lamberts un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā – par Palestīnas valsts statusa atzīšanu (2014/2964(RSP)) (B8-0309/2014);

- Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Josu Juaristi Abaunz, Gabriele Zimmer, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Matt Carthy, Lynn Boylan, Curzio Maltese, Georgios Katrougkalos, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez un Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā – par Palestīnas valsts statusa atzīšanu (2014/2964(RSP)) (B8-0310/2014);

- Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel un Jozo Radoš ALDE grupas vārdā – par Palestīnas valsts statusa atzīšanu (2014/2964(RSP)) (B8-0349/2014);

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Brando Benifei, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Boris Zala un Richard Howitt S&D grupas vārdā – par Palestīnas valsts statusa atzīšanu (2014/2964(RSP)) (B8-0357/2014);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski un Bas Belder ECR grupas vārdā – par Palestīnas valsts statusa atzīšanu (2014/2964(RSP)) (B8-0359/2014).

Balsojums: 17.12.2014. protokola 10.22. punkts.


6. ES tērauda rūpniecības stāvoklis — darba ņēmēju un nozaru aizsardzība (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: ES tērauda rūpniecības stāvoklis — darba ņēmēju un nozaru aizsardzība (2014/2976(RSP)).

Debates notika 2014. gada 26. novembrī (26.11.2014. protokola 22. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Angelika Mlinar, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber un Fredrick Federley ALDE grupas vārdā – par ES tērauda rūpniecības stāvokli — darba ņēmēju un nozaru aizsardzība (2014/2976(RSP)) (B8-0351/2014);

- Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, David Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Flavio Zanonato, Adam Gierek, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein, Jonás Fernández un Sorin Moisă S&D grupas vārdā – par ES tērauda rūpniecības stāvokli — darba ņēmēju un nozaru aizsardzību (2014/2976(RSP)) (B8-0352/2014);

- Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa un Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā – ES tērauda rūpniecības stāvoklis — darba ņēmēju un nozaru aizsardzība (2014/2976(RSP)) (B8-0353/2014);

- Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský un Marcus Pretzell ECR grupas vārdā – par tērauda nozari Eiropas Savienībā (2014/2976(RSP)) (B8-0354/2014);

- Laura Agea, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Eleonora Evi un Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā – par ES tērauda rūpniecības stāvokli — darba ņēmēju un nozaru aizsardzību (2014/2976(RSP)) (B8-0355/2014);

- Antonio Tajani, Tokia Saïfi, András Gyürk, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Anne Sander, Philippe Juvin, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Lara Comi, Claude Rolin, Andor Deli, Elisabeth Morin-Chartier, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Frank Engel, Markus Pieper, Herbert Reul, Fulvio Martusciello, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij, Wim van de Camp, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Franck Proust, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Viviane Reding, Remo Sernagiotto, Salvatore Cicu, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Lorenzo Cesa, Maria Spyraki, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús un Raffaele Fitto PPE grupas vārdā – par ES tērauda rūpniecības stāvokli — darba ņēmēju un nozaru aizsardzība (2014/2976(RSP)) (B8-0356/2014).

Balsojums: 17.12.2014. protokola 10.23. punkts.


7. Stāvoklis Vidusjūrā un nepieciešamība pēc vispārējas ES pieejas migrācijai (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000078/2014) un kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Padomei: Situācija Vidusjūras reģionā un vajadzība pēc holistiskas ES pieejas migrācijai (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000079/2014) un kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Komisijai: Situācija Vidusjūras reģionā un vajadzība pēc holistiskas ES pieejas migrācijai (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014).

Debates notika 2014. gada 25. novembrī (25.11.2014. protokola 15. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Claude Moraes Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā – par situāciju Vidusjūras reģionā un nepieciešamību pēc holistiskas ES pieejas migrācijai (2014/2907(RSP)) (B8-0362/2014).

Balsojums: 17.12.2014. protokola 10.24. punkts.


8. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 53/2014 - III iedaļa - Komisija (N8-0065/2014 – C8-0272/2014 – 2014/2201(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 55/2014 - III iedaļa - Komisija (N8-0066/2014 – C8-0273/2014 – 2014/2202(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 2/2014 - Eiropas Ārējās darbības dienests (N8-0069/2014 – C8-0281/2014 – 2014/2226(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


9. Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei (2014. gada 18. un 19. decembrī) (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei (2014. gada 18. un 19. decembrī) (2014/2706(RSP)).

Benedetto Della Vedova (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Pervenche Berès, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Giulia Moi, Syed Kamall ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Beatrix von Storch, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Beatrix von Storch, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Paul Nuttall EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Marcel de Graaff, pie grupām nepiederošs deputāts un Françoise Grossetête.

SĒDI VADA: Olli REHN
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Enrique Guerrero Salom, Andrzej Duda, Pavel Telička, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Eleonora Forenza, Josep-Maria Terricabras, Giulia Moi, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Mercedes Bresso, Janusz Korwin-Mikke, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Mark Demesmaeker un Alexander Graf Lambsdorff.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Dimitrios Papadimoulis, Michèle Rivasi, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Esteban González Pons, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Josep-Maria Terricabras un Tibor Szanyi, Pervenche Berès, Bernd Lucke, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dimitrios Papadimoulis, Reinhard Bütikofer, Sotirios Zarianopoulos, András Gyürk, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva István Ujhelyi, Iratxe García Pérez, Evžen Tošenovský, Harald Vilimsky, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jörg Leichtfried, Paulo Rangel, Olle Ludvigsson, Mirosław Piotrowski, Marine Le Pen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Rebecca Harms, Othmar Karas, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kostas Chrysogonos, Carlos Zorrinho, Manolis Kefalogiannis, José Inácio Faria par zilās kartītes procedūras norisi, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Krišjānis Kariņš, István Ujhelyi, David Casa, Guillaume Balas, Eleni Theocharous, Maria João Rodrigues, Jörg Leichtfried, Paul Tang un Knut Fleckenstein, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Richard Sulík.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mercedes Bresso, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Ivo Vajgl, Emmanouil Glezos, Tibor Szanyi un Monika Flašíková Beňová.

Uzstājās Jean-Claude Juncker un Benedetto Della Vedova.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.00.)

(No plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30 notika Parlamenta sēde, kurā tika pasniegta LUX balva.)

(Sēde tika atsākta plkst. 12.30.)


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

10. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


10.1. Autonomās tirdzniecības preferences Moldovas Republikai ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 55/2008, ar ko ievieš autonomās tirdzniecības preferences Moldovas Republikai [COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Sorin Moisă (A8-0053/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2014)0086).


10.2. Tarifa režīms Ekvadoras izcelsmes precēm ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tarifa režīmu Ekvadoras izcelsmes precēm [COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Helmut Scholz (A8-0056/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2014)0087).


10.3. Rezerves neparedzētiem izdevumiem izmantošana 2014. gadā (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu saskaņā ar 14. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību [COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Gérard Deprez (A8-0068/2014).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2014)0088).


10.4. Budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projekts: ieņēmumi no soda naudām un procentiem – ieņēmumi no atmaksājumiem un ieņēmumi, kas atmaksāti – maksājumu apropriācijas – Komisijas, Reģionu komitejas un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja štatu saraksti (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2014 projektu, III iedaļa — Komisija [16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Gérard Deprez (A8-0069/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2014)0089).


10.5. Budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projekts — tradicionālie pašu resursi (TPR), PVN bāze un nacionālā kopienākuma (NKI) bāze (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2014 projektu, III iedaļa — Komisija [16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Gérard Deprez (A8-0076/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2014)0090).


10.6. ES Solidaritātes fonda izmantošana (plūdi Itālijā, zemestrīces Grieķijā, ledus Slovēnijā, ledus un plūdi Horvātijā) (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 11. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (plūdi Itālijā, zemestrīce Grieķijā, sniegs Slovēnijā, sniegs un plūdi Horvātijā) [COM(2014)0565 - C8-0137/2014 - 2014/2072(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Patricija Šulin (A8-0073/2014).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2014)0091).


10.7. Budžeta grozījuma Nr. 5/2014 projekts — plūdi Itālijā (Sardīnijā) 2013. gadā, zemestrīces Grieķijā, ledus Slovēnijā, ledus un plūdi Horvātijā 2014. gadā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2014 projektu, III iedaļa — Komisija [16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Gérard Deprez (A8-0078/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2014)0092).


10.8. Budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projekts — tradicionālo pašu resursu, PVN iemaksas un NKI iemaksas prognožu pārskatīšana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2014 projektu, III iedaļa — Komisija [16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Gérard Deprez (A8-0074/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2014)0093).


10.9. ES Solidaritātes fonda izmantošana — plūdi Serbijā, Horvātijā un Bulgārijā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 11. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (plūdi Serbijā, Horvātijā un Bulgārijā) [COM(2014)0648 - C8-0223/2014 - 2014/2161(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: José Manuel Fernandes (A8-0075/2014).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2014)0094).


10.10. Budžeta grozījuma Nr. 7/2014 projekts — plūdi Serbijā, Horvātijā un Bulgārijā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 7/2014 projektu, III iedaļa – Komisija [16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Gérard Deprez (A8-0072/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2014)0095).


10.11. Budžeta grozījuma Nr. 8/2014 projekts — 2013. finanšu gada budžeta izpildes pārpalikums (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 8/2014 projektu, III iedaļa — Komisija [16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Gérard Deprez (A8-0079/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2014)0096).


10.12. Savienības pašu resursi — dalībvalstu iemaksu pielāgošana * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Budžeta komiteja. Referenti: Gérard Deprez un Janusz Lewandowski (A8-0066/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2014)0097).


10.13. ES Solidaritātes fonda izmantošana — katastrofu skartie reģioni (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 11. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību [COM(2014)0348 - C8-0021/2014 - 2014/2038(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Siegfried Mureşan (A8-0077/2014).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2014)0098).


10.14. Elastības instrumenta izmantošana struktūrfondu programmu finansēšanai Kiprā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu saskaņā ar 12. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību [COM(2014)0349 - C8-0022/2014 - 2014/2039(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0071/2014).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2014)0099).


10.15. Jauns Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta projekts (balsošana)

- Projekti grozījumiem Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta III iedaļas (Komisija) apropriācijās.

- Projekti grozījumiem Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX un X iedaļas (Eiropas Parlaments, Padome, Tiesa, Revīzijas palāta, Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Reģionu komiteja, Eiropas Ombuds un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs) apropriācijās.

Līgumu noteikumi paredz – lai pieņemtu grozījumu projektus, par tiem ir jānobalso Eiropas Parlamenta deputātu vairākumam.

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts)


10.16. Jauns Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējais budžets (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz jauno Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta projektu [16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)] - Budžeta komiteja. Referenti: Eider Gardiazabal Rubial un Monika Hohlmeier (A8-0067/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2014)0100).

Uzstāšanās

Marisa Matias – par grozījuma Nr. 30 nepieņemamību.

Pēc balsošanas Jean Arthuis (BUDG komitejas priekšsēdētājs).

Benedetto Della Vedova (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) konstatēja, ka Parlaments ir apstiprinājis bez grozījumiem Padomes nostāju attiecībā uz 2015. finanšu gada budžeta projektu, un pauda gandarījumu par panākto rezultātu.

Sēdes vadītājs pievienojās Benedetto Della Vedova teiktajam un sniedz šādu paziņojumu:

"Budžeta procedūra tika pabeigta saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu. Konstatēju, ka 2015. finanšu gada budžets ir pieņemts galīgajā variantā."


10.17. Komisijas ... Regula (ES) Nr. …/..., ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1071/2009 attiecībā uz Savienības noteikumu tādu nopietnu pārkāpumu klasifikāciju, kas var izraisīt autopārvadātāja labas reputācijas zaudēšanu, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/22/EK III pielikumu (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, kas iesniegts saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu un 4. punkta c) apakšpunktu, par projektu Komisijas regulai, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1071/2009 attiecībā uz Savienības noteikumu tādu nopietnu pārkāpumu klasifikāciju, kas var izraisīt autopārvadātāja labas reputācijas zaudēšanu, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/22/EK III pielikumu D034120/02 ; 2014/2859(RPS) (B8-0325/2014) - TRAN komiteja - Referents: Michael Cramer.

(Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2014)0101).


10.18. Priekšlikums Padomes direktīvai par aprēķinu metožu un datu ziņošanas prasību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, kas iesniegts saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu un 4. punkta c) apakšpunktu, par projektu Padomes Direktīvai .../.../ES par aprēķinu metožu un datu ziņošanas prasību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti D00000/00 ; 2014/2931(RPS) (B8-0326/2014) - ENVI komiteja - Referents: Giovanni La Via.

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.


10.19. Komisijas deleģētā regula (ES), ar kuru izveido izmetumu plānu zvejniecībām, kas darbojas Baltijas jūrā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 105. panta 4. punktu iesniedza Marek Józef Gróbarczyk ECR grupas vārdā par Komisijas 2014. gada 20. oktobra deleģēto regulu, ar kuru izveido izmetumu plānu zvejniecībām, kas darbojas Baltijas jūrā 2014/2912(DEA) (B8-0319/2014).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.

Uzstāšanās

Marek Józef Gróbarczyk – pirms balsošanas.


10.20. Maksātspēja II (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 105. panta 4. punktu iesniedza Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā par Komisijas deleģēto regulu, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) C(2014)07230 ; 2014/2893(DEA) (B8-0358/2014).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.


10.21. ES iekšējās drošības stratēģijas atjaunošana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0350/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2014)0102).


10.22. Palestīnas valsts statusa atzīšana (balsošana)

Debates notika 2014. gada 26. novembrī (26.11.2014. protokola 17. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2014. gada 17. decembrī (17.12.2014. protokola 5. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014 un B8-0359/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0277/2014.

(aizstājB8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014 un B8-0357/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark un Pascal Arimont PPE grupas vārdā,

Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala un Janusz Zemke S&D grupas vārdā,

Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart un Marietje Schaake ALDE grupas vārdā,

Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza un Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā,

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli un Ernest Maragall Verts/ALE grupas vārdā,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto un Eleonora Evi.

Pieņemts (P8_TA(2014)0103).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas – James Carver – par rezolūcijas priekšlikuma pieņemamību.

Pēc balsošanas – Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā un Syed Kamall ECR grupas vārdā.

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0359/2014 vairs nav spēkā.)


10.23. ES tērauda rūpniecības stāvoklis — darba ņēmēju un nozaru aizsardzība (balsošana)

Debates notika 2014. gada 26. novembrī (26.11.2014. protokola 22. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2014. gada 17. decembrī (17.12.2014. protokola 6. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014 un B8-0356/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0351/2014.

Noraidīts.

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0352/2014.

(aizstājB8-0352/2014 un B8-0356/2014)

Iesnieguši šādi deputāti:

Antonio Tajani, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Françoise Grossetête, Claude Rolin, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Massimiliano Salini, András Gyürk, Angélique Delahaye, Paul Rübig, Philippe Juvin, Tokia Saïfi, Esther de Lange, Angelika Niebler, Andor Deli, Raffaele Fitto, Lorenzo Cesa, Giovanni Toti, Jerzy Buzek, Franck Proust, Markus Pieper, Annie Schreijer-Pierik, Nadine Morano, Elisabetta Gardini un Lambert van Nistelrooij PPE grupas vārdā,

Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, Edouard Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Pina Picierno, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein un Clare Moody S&D grupas vārdā,

Reinhard Bütikofer un Monika Vana Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2014)0104).

Uzstāšanās

Rosa D'Amato ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 15.

Tā kā vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret šā mutiskā grozījuma ņemšanu vērā, to nepieņēma.

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0353/2014, B8-0354/2014 un B8-0355/2014 vairs nav spēkā.)


10.24. Stāvoklis Vidusjūrā un nepieciešamība pēc vispārējas ES pieejas migrācijai (balsošana)

Debates notika 2014. gada 25. novembrī (25.11.2015. protokola 15. punkts).

Par rezolūcijas priekšlikumu paziņoja 2014. gada 17. decembrī (17.12.2014. protokola 7. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums B8-0362/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 24. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS.

Pieņemts (P8_TA(2014)0105).


11. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Sorin Moisă ziņojums - A8-0053/2014
Stanislav Polčák, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Seán Kelly un Daniel Hannan ECR grupas vārdā

Gérard Deprez ziņojums - A8-0068/2014
Peter Jahr

Gérard Deprez ziņojums - A8-0069/2014
Peter Jahr un Ivana Maletić

Gérard Deprez ziņojums - A8-0076/2014
Maite Pagazaurtundúa Ruiz un Peter Jahr

Gérard Deprez ziņojums - A8-0078/2014
Alessandra Moretti, Ivana Maletić, Andrej Plenković un Daniel Hannan

Gérard Deprez ziņojums - A8-0072/2014
Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Tonino Picula un Ruža Tomašić

Jauns Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējais budžeta projekts
Clare Moody un Alessandra Moretti

Eider Gardiazabal Rubial un Monika Hohlmeier ziņojums - A8-0067/2014
Caterina Chinnici, Zoltán Balczó, Ivana Maletić, Richard Corbett un Marian Harkin

ES iekšējās drošības stratēģijas atjaunošana (2014/2819(RSP)) - B8-0350/2014
Laura Ferrara un Caterina Chinnici

Palestīnas valsts statusa atzīšana (2014/2964(RSP)) - RC-B8-0277/2014
Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Branislav Škripek, Igor Šoltes, Marian Harkin, Tonino Picula, Lynn Boylan, Tibor Szanyi, Karima Delli, Nathan Gill, Tomáš Zdechovský, Mark Demesmaeker, Marijana Petir, Jan Zahradil, Janice Atkinson, Jill Seymour, Diane James, David Coburn un Fabio Massimo Castaldo

ES tērauda rūpniecības stāvoklis — darba ņēmēju un nozaru aizsardzība (2014/2976(RSP)) - RC-B8-0352/2014
Eleonora Forenza, Jude Kirton-Darling, Michela Giuffrida, Barbara Kappel, Marie-Christine Arnautu, Theresa Griffin, Paloma López Bermejo, Caterina Chinnici un Maria Spyraki.

Balsojumu skaidrojumi turpināsies nākamās dienas sēdē – ceturtdien, 2014. gada 18. decembrī.


12. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.45 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

13. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


14. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Par ECON komitejas ieteikumu par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2014. gada 21. oktobra deleģēto regulu, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES papildina attiecībā uz ex ante iemaksām noregulējuma finansēšanas mehānismos (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA)) (B8-0381/2014) paziņoja sēdē, kas notika ceturtdien, 2014. gada 16. decembrī (16.12.2014. protokola 13. punkts).

Pret šo ieteikumu iebilda 68 deputāti Reglamenta 105. panta 6. punktā noteikto 24 stundu laikā.

Līdz ar to minētais ieteikums tika iekļauts ceturtdienas, 2014. gada 18. decembra, balsošanas laikā.

Tika noteikti šādi dokumentu iesniegšanas termiņi:

- grozījumi: trešdiena, 2014. gada 17. decembris, plkst. 17.00.

- pieprasījumi balsot pa daļām, pieprasījumi balsot atsevišķi un pieprasījumi balsot pēc saraksta: trešdiena, 2014. gada 17. decembris, plkst. 19.00.


15. ASV Senāta ziņojums par CIP veikto spīdzināšanu (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: ASV Senāta ziņojums par CIP veikto spīdzināšanu (2014/2997(RSP)).

Benedetto Della Vedova (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sajjad Karim, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte, Cristian Dan Preda, Birgit Sippel, Zdzisław Krasnodębski, Cecilia Wikström, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, Martina Anderson, Judith Sargentini, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, kas atbildēja arī uz četriem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Urmas Paet, Sophia in 't Veld, Afzal Khan un Cornelia Ernst un Claude Moraes.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Claude Moraes, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Afzal Khan un Sajjad Karim, Hans-Olaf Henkel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Jean Lambert, Gianluca Buonanno, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Barbara Spinelli, Carlos Coelho, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki un Ivo Vajgl.

Uzstājās Pablo Iglesias, Janusz Korwin-Mikke, Daniel Buda, Ana Gomes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva António Marinho e Pinto, Beatrix von Storch, Javier Couso Permuy, Gilles Lebreton, Csaba Sógor, Kati Piri, Deirdre Clune, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers un Elena Valenciano.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michał Boni, Nicola Caputo, Sajjad Karim un Jozo Radoš.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Josu Juaristi Abaunz un Ignazio Corrao.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Benedetto Della Vedova.

Uzstājās Sophia in 't Veld.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: februāra I sesijā.


16. Vārda brīvība Turcijā — nesenie žurnālistu un plašsaziņas līdzekļu vadošo darbinieku aresti un sistemātiskais spiediens uz plašsaziņas līdzekļiem Turcijā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Vārda brīvība Turcijā — nesenie žurnālistu un plašsaziņas līdzekļu vadošo darbinieku aresti un sistemātiskais spiediens uz plašsaziņas līdzekļiem Turcijā (2014/3011(RSP)).

Benedetto Della Vedova (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Kati Piri S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Kristina Winberg EFDD grupas vārdā, Matteo Salvini, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Brando Benifei, Renate Sommer, Richard Howitt, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Charles Tannock un Lampros Fountoulis, Morten Messerschmidt, Patrick Le Hyaric, Ska Keller, James Carver, Eleftherios Synadinos un Gunnar Hökmark, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Costas Mavrides.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Edouard Ferrand, Artis Pabriks, Victor Boştinaru, Sven Schulze, Ismail Ertug, Jeroen Lenaers, Nikos Androulakis, Eleni Theocharous, Javi López, Fernando Ruas un Lefteris Christoforou.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Alessandra Moretti, Notis Marias, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivo Vajgl, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides un Nicola Caputo.

Uzstājās Benedetto Della Vedova.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


17. Asociācijas nolīgums ar Gruziju *** - Asociācijas nolīguma noslēgšana ar Gruziju (debates)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses [09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014).

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses [2014/2816(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014).

Andrejs Mamikins iepazīstināja ar ieteikumu un ziņojumu.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis).

Uzstājās Olli Rehn (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Jaromír Štětina PPE grupas vārdā, Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā, Marek Jurek ECR grupas vārdā, Javier Nart ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrejs Mamikins, Tamás Meszerics Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Aymeric Chauprade, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Sandra Kalniete un Marek Jurek un Cristian Dan Preda.

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Aymeric Chauprade un Sajjad Karim, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Cristian Dan Preda, kas uz to atbildēja, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Heidi Hautala, Franz Obermayr, Sandra Kalniete, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrejs Mamikins, Kati Piri, Bas Belder, Ulrike Lunacek, Andrej Plenković, Richard Howitt, Sajjad Karim, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva James Carver, Lars Adaktusson, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Eduard Kukan, Andi Cristea, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Tonino Picula, Marcus Pretzell, Fulvio Martusciello, Clare Moody, Gabrielius Landsbergis un Michał Boni.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zigmantas Balčytis, Urmas Paet, Ignazio Corrao, József Nagy un Brando Benifei.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Andrejs Mamikins.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.12.2014. protokola 10.1. punkts un 18.12.2014. protokola 10.2. punkts.


18. Hartumas process un gaidāmā ES un Āfrikas raga migrācijas ceļa ierosme (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Hartumas process un gaidāmā ES un Āfrikas raga migrācijas ceļa ierosme (2014/3001(RSP)).

Benedetto Della Vedova (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Roberta Metsola PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marie-Christine Vergiat, Birgit Sippel S&D grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva James Carver, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Jeroen Lenaers, Doru-Claudian Frunzulică, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Barbara Spinelli un James Carver, Marielle de Sarnez, Barbara Spinelli, Laura Ferrara, Frank Engel, Ana Gomes, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, Marijana Petir, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar un Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Angel Dzhambazki.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Benedetto Della Vedova.

Debates tika slēgtas.


19. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 544.579/OJJE).


20. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 21.15.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Juridisks paziņojums - Privātuma politika