Index 
Notulen
PDF 337kWORD 208k
Woensdag 17 december 2014 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 4.Besluiten inzake bepaalde documenten
 5.Erkenning van Palestina als staat (ingediende ontwerpresoluties)
 6.EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en industrieën (ingediende ontwerpresoluties)
 7.Situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (ingediende ontwerpresoluties)
 8.Ingekomen stukken
 9.Voorbereiding van de Europese Raad (18-19 december 2014) (debat)
 10.Stemmingen
  10.1.Autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.2.Tariefbehandeling van goederen van oorsprong uit Ecuador ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.3.Gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2014 (stemming)
  10.4.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2014: Ontvangsten van boeten, rentebetalingen, terugbetalingen en terugstortingen – Betalingskredieten – Personeel van de Commissie, het Comité van de Regio's en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (stemming)
  10.5.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2014: Traditionele eigen middelen (TEM), btw- en bni-grondslagen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.6.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: Overstromingen in Italië - Aardbeving in Griekenland - IJsstormen in Slovenië - IJsstormen gevolgd door overstromingen in Kroatië (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.7.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2014: Overstromingen in Italië (Sardinië) in 2013 - Aardbeving in Griekenland - IJsstormen in Slovenië - IJsstormen gevolgd door overstromingen in Kroatië in 2014 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.8.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2014: Herziening van de ramingen van de traditionele eigen middelen en de btw- en bni-bijdragen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.9.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: Overstromingen in Servië, Kroatië en Bulgarije (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.10.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2014: Overstromingen in Servië, Kroatië en Bulgarije (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.11.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2014: Overschot van de uitvoering van de begroting 2013 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.12.Eigen middelen van de Unie – aanpassing van de nationale bijdragen van de lidstaten * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.13.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: door rampen getroffen regio’s (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.14.Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ten behoeve van de financiering van de Cypriotische Structuurfondsenprogramma's (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.15.Nieuw ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie - begrotingsjaar 2015 (stemming)
  10.16.Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 (stemming)
  10.17.Classificatie van ernstige inbreuken op de wetgeving van de Unie die tot verlies van de betrouwbaarheidsstatus van wegvervoerondernemers kunnen leiden (stemming)
  10.18.Berekeningsmethoden en rapportageverplichtingen overeenkomstig Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof (stemming)
  10.19.Gedelegeerde Verordening (EU) van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor de Oostzee (stemming)
  10.20.Solvabiliteit II (stemming)
  10.21.Verlenging van de interneveiligheidsstrategie voor de EU (stemming)
  10.22.Erkenning van Palestina als staat (stemming)
  10.23.EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en industrieën (stemming)
  10.24.Situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 15.Rapport van de Amerikaanse senaat over martelpraktijken van de CIA (debat)
 16.Vrijheid van meningsuiting in Turkije: recente arrestaties van journalisten, mediadirecties en systematische druk op de media (debat)
 17.Associatieovereenkomst met Georgië *** - Sluiting van de associatieovereenkomst met Georgië (debat)
 18.Het proces van Khartoum en het aanstaande "Migratieroute-initiatief EU-Hoorn van Afrika" (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie tot vervanging van de bijlagen I en II van Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken C(2014)08734 - 2014/2985(DEA)

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van26 november 2014

verwezen naar ten principale: JURI

- Gedelegeerde verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie houdende wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr.907/2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr.1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de betaalorganen en andere instanties, het financieel beheer, de goedkeuring van de rekeningen, de zekerheden en het gebruik van de euro C(2014)08937 - 2014/2989(DEA)

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 28 november 2014

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie tot vaststelling van tijdelijke buitengewone steunmaatregelen voor melkproducenten in Estland, Letland en Litouwen C(2014)09049 - 2014/2986(DEA)

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 26 november 2014

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde Verordening (EU) nr. .../... van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 167/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat de voorschriften betreft inzake de functionele veiligheid van voertuigen voor de goedkeuring van landbouw- en bosbouwvoertuigen (Voor de EER relevante tekst) C(2014)09198 - 2014/2994(DEA)

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 december 2014

verwezen naar ten principale: IMCO

- Rectificatie van Gedelegeerde Verordening C(2014) 6200 final van de Commissie van 4 september 2014 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 241/2014 betreffende eigenvermogensvereisten voor ondernemingen op basis van vaste kosten (Voor de EER relevante tekst) C(2014)09431 - 2014/3013(DEA)

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 15 december 2014

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie tot vaststelling van tijdelijke buitengewone maatregelen voor de sector melk en zuivelproducten in de vorm van een vervroeging van de openbare-interventieperiode voor boter en mageremelkpoeder in 2015 C(2014)09547 - 2014/3014(DEA)

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 16 december 2014

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening (EU) nr. .../.. tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het vergunningenstelsel voor het aanplanten van wijnstokken C(2014)09810 - 2014/3012(DEA)

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 15 december 2014

verwezen naar ten principale: AGRI.

°
° ° °

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 241/2014 betreffende eigenvermogensvereisten voor ondernemingen op basis van vaste kosten C(2014)06200 – 2014/2820(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 4 september 2014

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren met 3 maanden op verzoek van het Europees Parlement

Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van nadere bepalingen over het functioneren van de adviesraden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid C(2014)07012 – 2014/2887(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 9 oktober 2014

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren met 2 maanden op verzoek van het Europees Parlement

Verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad door de omschrijving van de voor steun uit het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij in aanmerking komende kosten voor de verbetering van de hygiëne-, gezondheids-, veiligheids- en arbeidsomstandigheden van de vissers, de bescherming en het herstel van de mariene biodiversiteit en de mariene ecosystemen, de mitigatie van de klimaatverandering en de verhoging van de energie-efficiëntie van vissersvaartuigen C(2014)08611 - 2014/2982(DEA)
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 24 november 2014

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren met 2 maanden op verzoek van het Europees Parlement

Verwezen naar ten principale: PECH.


3. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

Het Parlement heeft een bezwaar van de Raad ontvangen ten aanzien van de volgende handeling:

- Verordening van de Commissie ingediend tot wijziging van Verordening (EG) nr. 282/2008 van de Commissie betreffende materialen en voorwerpen van gerecycleerde kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen – D035732/03 – 2014/2886(RPS)
Datum van ontvangst: 11 december 2014
Verwezen naar de voor de basishandeling bevoegde commissie: ENVI.

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (C(2014)9221 - 2014/3006(RPS) - termijn : 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 5 december 2014)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: IMCO

- Richtlijn van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2004/23/EG aangaande de procedures om na te gaan of er sprake is van gelijkwaardige kwaliteits- en veiligheidsnormen voor ingevoerde weefsels en cellen (D034433/04 - 2014/3010(RPS) - termijn : 13.3.2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2006/86/EG wat bepaalde technische voorschriften voor het coderen van menselijke weefsels en cellen betreft (D034434/04 - 2014/3007(RPS) - termijn : 13.3.2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van een netcode inzake interoperabiliteit en gegevensuitwisseling (D034450/05 - 2014/3003(RPS) - termijn : 11.3.2015)
verwezen naar ten principale: ITRE

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat lood en loodverbindingen betreft (D035742/03 - 2014/3005(RPS) - termijn : 11.3.2015)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 54 van het Reglement)
advies: ITRE (artikel 54 van het Reglement), IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 1,4-dimethylnaftaleen, benfuracarb, carbofuran, carbosulfan, ethefon, fenamidone, fenvaleraat, fenhexamide, furathiocarb, imazapyr, malathion, picoxystrobin, spirotetramat, tepraloxydim en trifloxystrobin in of op bepaalde producten (D035768/02 - 2014/2992(RPS) - termijn : 5.2.2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor beenderolie, koolstofmonoxide, cyprodinil, dodemorf, iprodion, metaldehyde, metazachloor, paraffineolie (CAS 64742-54-7), petroleumolie (CAS 92062-35-6) en propargite in of op bepaalde producten (D035772/02 - 2014/2993(RPS) - termijn : 4.2.2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 voor wat technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen betreft (D035899/03 - 2014/2990(RPS) - termijn : 1.3.2015)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs (D036128/02 - 2014/3009(RPS) - termijn : 13.3.2015)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (D036234/02 - 2014/3008(RPS) - termijn : 13.3.2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (D036300/02 - 2014/3002(RPS) - termijn : 11.1.2015)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 54 van het Reglement)
advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 605/2014 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op het opnemen van gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen in de Kroatische taal en de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (D036855/01 - 2014/2984(RPS) - termijn : 27.2.2015)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 54 van het Reglement)
advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Besluit van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten (D036881/02 - 2014/3004(RPS) - termijn : 12.3.2015)
verwezen naar ten principale: ITRE

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 347/2012 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor bepaalde categorieën motorvoertuigen wat geavanceerde noodsystemen betreft (D037052/01 - 2014/2991(RPS) - termijn : 2.3.2015)
verwezen naar ten principale: IMCO.


4. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 27.11.2014)

Commissie AFET

- Jaarverslag inzake mensenrechten en democratie in de wereld in 2013 en het beleid van de Europese Unie ter zake (2014/2216(INI))
advies: FEMM, DEVE

Commissie AGRI (artikel 54 van het Reglement)

- Een nieuwe EU-bosstrategie ten bate van de bossen en de houtsector (2014/2223(INI))
advies: ITRE, ENVI (artikel 54 van het Reglement)

Commissie DEVE

- Private sector en ontwikkeling (2014/2205(INI))
advies: AFET, INTA

- De ebolacrisis: lessen voor de lange termijn en manieren om de gezondheidszorgstelsels in ontwikkelingslanden te verbeteren om toekomstige crises te voorkomen (2014/2204(INI))
advies: FEMM, ENVI

Commissie ECON (artikel 54 van het Reglement)

- Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: Jaarlijkse groeianalyse 2015 (2014/2221(INI))
advies: ENVI, BUDG (artikel 54 van het Reglement)

Commissie EMPL

- Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2015 (2014/2222(INI))

Commissie ENVI

- Hulpbronnenefficiëntie: op weg naar een circulaire economie (2014/2208(INI))
advies: EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Veiligere gezondheidszorg in Europa: verbetering van de patiëntveiligheid en bestrijding van antimicrobiële resistentie (2014/2207(INI))

Commissie FEMM

- Vooruitgang op het gebied van de gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2013 (2014/2217(INI))

Commissie IMCO

- Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2015 (2014/2212(INI))

Commissie INTA

- Strategie voor de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in derde landen (2014/2206(INI))
advies: ENVI, ITRE, JURI, IMCO

Commissie ITRE

- De ontwikkeling van een duurzame Europese basismetaalindustrie (2014/2211(INI))

- Familiebedrijven in Europa (2014/2210(INI))
advies: FEMM, EMPL

- Groene groeimogelijkheden voor kmo´s (2014/2209(INI))
advies: ENVI, EMPL, BUDG, REGI

Commissie PETI

- Speciaal verslag van de Europese ombudsman inzake een onderzoek op eigen initiatief (OI/5/2012/BEH-MHZ) betreffende Frontex (2014/2215(INI))

Commissie REGI

- Een strategie van de EU voor de Adriatische en Ionische regio (2014/2214(INI))
advies: AFET, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN

- De stedelijke dimensie van EU-beleid (2014/2213(INI))
advies: DEVE, ENVI, EMPL, LIBE

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 132, lid 1, van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 27.11.2014)

Commissie AFET

- De tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (op basis van het jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid) (2014/2220(INI))

- Jaarverslag van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid aan het Europees Parlement (2014/2219(INI))
advies: BUDG

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 216, lid 8, van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 27.11.2014)

Commissie PETI

- Jaarverslag over de activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2014 (2014/2218(INI))

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie IMCO

- Europese strategie voor energiezekerheid (2014/2153(INI))
verwezen naar ten principale: ITRE
advies: AFET, ENVI, INTA, IMCO

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 27.11.2014)

Commissie AGRI (artikel 54 van het Reglement)

- Een nieuwe EU-bosstrategie ten bate van de bossen en de houtsector (2014/2223(INI))
advies: ITRE, ENVI (artikel 54 van het Reglement)


Commissie ECON (artikel 54 van het Reglement)

- Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: Jaarlijkse groeianalyse 2015 (2014/2221(INI))
advies: ENVI, BUDG (artikel 54 van het Reglement)

Gezamenlijke commissies (artikel 55 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 27.11.2014)

Commissies ENVI, AGRI

- Het klonen van runderen, varkens, schapen en geiten die voor landbouwdoeleinden worden gehouden en gereproduceerd (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
advies: ITRE, INTA, IMCO, JURI (artikel 39 van het Reglement)


5. Erkenning van Palestina als staat (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Erkenning van Palestina als staat (2014/2964(RSP))

Het debat heeft op 26 november 2014 plaatsgevonden (punt 17 van de notulen van 26.11.2014).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová en Lars Adaktusson, namens de PPE-Fractie, over de erkenning van Palestina als staat 2014/2964(RSP) (B8-0277/2014);

- Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Valero, Bart Staes, Alyn Smith, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Karima Delli, Jill Evans, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall, Keith Taylor, Pascal Durand, Bronis Ropė, Judith Sargentini, Eva Joly, Yannick Jadot, Klaus Buchner, Philippe Lamberts en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, over de erkenning van Palestina als staat 2014/2964(RSP) (B8-0309/2014);

- Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Josu Juaristi Abaunz, Gabriele Zimmer, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Matt Carthy, Lynn Boylan, Curzio Maltese, Georgios Katrougkalos, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez en Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, over de erkenning van Palestina als staat 2014/2964(RSP) (B8-0310/2014);

- Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel en Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie, over de erkenning van Palestina als staat 2014/2964(RSP) (B8-0349/2014);

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Brando Benifei, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Boris Zala en Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, over de erkenning van Palestina als staat 2014/2964(RSP) (B8-0357/2014);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski en Bas Belder, namens de ECR-Fractie, over de erkenning van Palestina als staat 2014/2964(RSP) (B8-0359/2014).

Stemming: punt 10.22 van de notulen van 17.12.2014.


6. EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en industrieën (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en industrieën (2014/2976(RSP))

Het debat heeft op 26 november 2014 plaatsgevonden (punt 22 van de notulen van 26.11.2014).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Angelika Mlinar, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber en Fredrick Federley, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 2014/2976(RSP) (B8-0351/2014);

- Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, David Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Flavio Zanonato, Adam Gierek, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein, Jonás Fernández en Sorin Moisă, namens de S&D-Fractie, over de situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken 2014/2976(RSP) (B8-0352/2014);

- Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa en Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, over de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken (2014/2976(RSP)) (B8-0353/2014);

- Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský en Marcus Pretzell, namens de ECR-Fractie, over de situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken (2014/2976(RSP)) (B8-0354/2014);

- Laura Agea, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Eleonora Evi en Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, over de toestand van de staalsector in de EU: bescherming van werknemers en bedrijven (2014/2976(RSP)) (B8-0355/2014);

- Antonio Tajani, Tokia Saïfi, András Gyürk, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Anne Sander, Philippe Juvin, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Lara Comi, Claude Rolin, Andor Deli, Elisabeth Morin-Chartier, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Frank Engel, Markus Pieper, Herbert Reul, Fulvio Martusciello, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij, Wim van de Camp, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Franck Proust, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Viviane Reding, Remo Sernagiotto, Salvatore Cicu, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Lorenzo Cesa, Maria Spyraki, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús en Raffaele Fitto, namens de PPE-Fractie, over de situatie in de EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en bedrijfstakken (2014/2976(RSP)) (B8-0356/2014).

Stemming: punt 10.23 van de notulen van 17.12.2014.


7. Situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000078/2014) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Raad: Situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000079/2014) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Het debat heeft op 25 november 2014 plaatsgevonden (punt 15 van de notulen van 25.11.2014).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Claude Moraes, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, over de situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie 2014/2907(RSP) (B8-0362/2014)

Stemming: punt 10.24 van de notulen van 17.12.2014.


8. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 53/2014 - Afdeling III – Commissie (N8-0065/2014 - C8-0272/2014 - 2014/2201(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 55/2014 - Afdeling III – Commissie (N8-0066/2014 - C8-0273/2014 - 2014/2202(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving 2/2014 - Europese dienst voor extern optreden (N8-0069/2014 - C8-0281/2014 - 2014/2226(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG


9. Voorbereiding van de Europese Raad (18-19 december 2014) (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de Europese Raad (18-19 december 2014) (2014/2706(RSP))

Benedetto Della Vedova (fungerend voorzitter van de Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Pervenche Berès, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Giulia Moi, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Beatrix von Storch, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Beatrix von Storch, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Paul Nuttall, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Marcel de Graaff, niet-fractiegebonden lid, en Françoise Grossetête.

VOORZITTER: Olli REHN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Enrique Guerrero Salom, Andrzej Duda, Pavel Telička, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Eleonora Forenza, Josep-Maria Terricabras, Giulia Moi, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Mercedes Bresso, Janusz Korwin-Mikke, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Mark Demesmaeker en Alexander Graf Lambsdorff.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Dimitrios Papadimoulis, Michèle Rivasi, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Esteban González Pons, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Josep-Maria Terricabras en Tibor Szanyi, Pervenche Berès, Bernd Lucke, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dimitrios Papadimoulis, Reinhard Bütikofer, Sotirios Zarianopoulos, András Gyürk, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van István Ujhelyi, Iratxe García Pérez, Evžen Tošenovský, Harald Vilimsky, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jörg Leichtfried, Paulo Rangel, Olle Ludvigsson, Mirosław Piotrowski, Marine Le Pen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Rebecca Harms, Othmar Karas, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kostas Chrysogonos, Carlos Zorrinho, Manolis Kefalogiannis, José Inácio Faria, over het verloop van de “blauwe kaart”-procedure, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Krišjānis Kariņš, István Ujhelyi, David Casa, Guillaume Balas, Eleni Theocharous, Maria João Rodrigues, Jörg Leichtfried, Paul Tang en Knut Fleckenstein, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Richard Sulík.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mercedes Bresso, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Ivo Vajgl, Emmanouil Glezos, Tibor Szanyi en Monika Flašíková Beňová.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker en Benedetto Della Vedova.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 12.00 uur geschorst)

(Van 12.00 uur tot 12.30 uur komt het Parlement bijeen voor de uitreiking van de LUX-filmprijs)

(De vergadering wordt hervat om 12.30 uur)


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

10. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


10.1. Autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 55/2008 tot invoering van autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië [COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2014)0086)


10.2. Tariefbehandeling van goederen van oorsprong uit Ecuador ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de tariefbehandeling van goederen van oorsprong uit Ecuador [COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2014)0087)


10.3. Gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2014 (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven, overeenkomstig punt 14 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer [COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2014)0088)


10.4. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2014: Ontvangsten van boeten, rentebetalingen, terugbetalingen en terugstortingen – Betalingskredieten – Personeel van de Commissie, het Comité van de Regio's en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2014 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie [16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2014)0089)


10.5. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2014: Traditionele eigen middelen (TEM), btw- en bni-grondslagen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2014 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie [16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2014)0090)


10.6. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: Overstromingen in Italië - Aardbeving in Griekenland - IJsstormen in Slovenië - IJsstormen gevolgd door overstromingen in Kroatië (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 11 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (overstromingen in Italië, aardbeving in Griekenland, ijzel in Slovenië en ijzel en overstromingen in Kroatië) [COM(2014)0565 - C8-0137/2014 - 2014/2072(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Patricija Šulin (A8-0073/2014)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2014)0091)


10.7. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2014: Overstromingen in Italië (Sardinië) in 2013 - Aardbeving in Griekenland - IJsstormen in Slovenië - IJsstormen gevolgd door overstromingen in Kroatië in 2014 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2014 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie [16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2014)0092)


10.8. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2014: Herziening van de ramingen van de traditionele eigen middelen en de btw- en bni-bijdragen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2014 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie [16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2014)0093)


10.9. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: Overstromingen in Servië, Kroatië en Bulgarije (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 11 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (overstromingen in Servië, Kroatië en Bulgarije) [COM(2014)0648 - C8-0223/2014 - 2014/2161(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0075/2014)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2014)0094)


10.10. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2014: Overstromingen in Servië, Kroatië en Bulgarije (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2014 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie [16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2014)0095)


10.11. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2014: Overschot van de uitvoering van de begroting 2013 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2014 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie [16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2014)0096)


10.12. Eigen middelen van de Unie – aanpassing van de nationale bijdragen van de lidstaten * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van Besluit 2007/436/EG, Euratom, betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Gérard Deprez en Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2014)0097)


10.13. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: door rampen getroffen regio’s (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 11 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer [COM(2014)0348 - C8-0021/2014 - 2014/2038(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0077/2014)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2014)0098)


10.14. Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ten behoeve van de financiering van de Cypriotische Structuurfondsenprogramma's (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument, overeenkomstig punt 12 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer [COM(2014)0349 - C8-0022/2014 - 2014/2039(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0071/2014)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2014)0099)


10.15. Nieuw ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie - begrotingsjaar 2015 (stemming)

- Ontwerpamendementen op de kredieten in afdeling III van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, betreffende de Commissie;

- Ontwerpamendementen op de kredieten in de afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX en X van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, betreffende het Europees Parlement, de Raad, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's, de Ombudsman, de Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming en de Europese Dienst voor extern optreden.

Overeenkomstig de Verdragen is voor de aanneming van ontwerpamendementen de meerderheid van de stemmen van de leden van het Europees Parlement vereist.

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)


10.16. Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 [16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Eider Gardiazabal Rubial en Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2014)0100)

Het woord werd gevoerd door:

Marisa Matias over de onontvankelijkheid van amendement 30.

Na de stemming, Jean Arthuis (voorzitter van de Commissie BUDG).

Benedetto Della Vedova (fungerend voorzitter van de Raad)) stelde vast dat het Parlement het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting voor 2015 ongewijzigd had goedgekeurd en sprak zijn tevredenheid uit over dit resultaat.

De Voorzitter sloot zich bij de woorden van Benedetto Della Vedova aan en legde de volgende verklaring af:

"De begrotingsprocedure is overeenkomstig artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie afgesloten. Ik constateer dat de begroting voor het begrotingsjaar 2015 definitief is vastgesteld.”


10.17. Classificatie van ernstige inbreuken op de wetgeving van de Unie die tot verlies van de betrouwbaarheidsstatus van wegvervoerondernemers kunnen leiden (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3 en lid 4, letter c), van het Reglement, over het ontwerp van verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de classificatie van ernstige inbreuken op de wetgeving van de Unie die tot verlies van de betrouwbaarheidsstatus van wegvervoerondernemers kunnen leiden, en tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad D034120/02 ; 2014/2859(RPS) (B8-0325/2014) - Commissie TRAN - Rapporteur: Michael Cramer

(Gekwalificeerde meerderheid voor aanneming van de ontwerpresolutie)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2014)0101)


10.18. Berekeningsmethoden en rapportageverplichtingen overeenkomstig Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3 en lid 4, letter c), van het Reglement, over het voorstel voor Richtlijn .../.../EU van de Raad tot vaststelling van berekeningsmethoden en rapportageverplichtingen overeenkomstig Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof D00000/00 ; 2014/2931(RPS) (B8-0326/2014) - Commissie ENVI - Rapporteur: Giovanni La Via

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen


10.19. Gedelegeerde Verordening (EU) van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor de Oostzee (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 105, lid 4, van het Reglement door Marek Józef Gróbarczyk, namens de ECR-Fractie, betreffende de Gedelegeerde Verordening (EU) van de Commissie van 20 oktober 2014 tot vaststelling van een teruggooiplan voor de Oostzee 2014/2912(DEA) (B8-0319/2014)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen

Het woord werd gevoerd door:

Marek Józef Gróbarczyk, voor de stemming.


10.20. Solvabiliteit II (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 105, lid 4, van het Reglement door Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, over de gedelegeerde verordening van de Commissie van 10 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) C(2014)07230 ; 2014/2893(DEA) (B8-0358/2014)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen


10.21. Verlenging van de interneveiligheidsstrategie voor de EU (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0350/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2014)0102)


10.22. Erkenning van Palestina als staat (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op26 november 2014 (punt 17 van de notulen van 26.11.2014).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 17 december 2014 (punt 5 van de notulen van 17.12.2014)

Ontwerpresoluties B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014 en B8-0359/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0277/2014

(ter vervanging van B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014 en B8-0357/2014):

ingediend door de volgende leden:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark en Pascal Arimont, namens de PPE-Fractie,

Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala en Janusz Zemke, namens de S&D-Fractie,

Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart en Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie,

Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie,

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli en Ernest Maragall, namens de Verts/ALE-Fractie,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto en Eleonora Evi.

Aangenomen (P8_TA(2014)0103)

Het woord werd gevoerd door:

Voor de stemming, James Carver, over de ontvankelijkheid van de ontwerpresolutie.

Na de stemming, Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, en Syed Kamall, namens de ECR-Fractie.

(Ontwerpresolutie B8-0359/2014 komt te vervallen.)


10.23. EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en industrieën (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 26 november 2014 (punt 22 van de notulen van 26.11.2014).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 17 december 2014 (punt 6 van de notulen van 17.12.2014).

Ontwerpresoluties B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014 en B8-0356/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0351/2014

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0352/2014

(ter vervanging van B8-0352/2014 en B8-0356/2014):

ingediend door de volgende leden:

Antonio Tajani, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Françoise Grossetête, Claude Rolin, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Massimiliano Salini, András Gyürk, Angélique Delahaye, Paul Rübig, Philippe Juvin, Tokia Saïfi, Esther de Lange, Angelika Niebler, Andor Deli, Raffaele Fitto, Lorenzo Cesa, Giovanni Toti, Jerzy Buzek, Franck Proust, Markus Pieper, Annie Schreijer-Pierik, Nadine Morano, Elisabetta Gardini en Lambert van Nistelrooij, namens de PPE-Fractie,

Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, Edouard Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Pina Picierno, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein en Clare Moody, namens de S&D-Fractie,

Reinhard Bütikofer en Monika Vana, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2014)0104)

Het woord werd gevoerd door:

Rosa D'Amato, die een mondeling amendement op amendement 15 indiende.

Aangezien meer dan 40 leden bezwaar maakten tegen dit mondeling amendement, werd het niet in aanmerking genomen.

(Ontwerpresoluties B8-0353/2014, B8-0354/2014 en B8-0355/2014 komen te vervallen.)


10.24. Situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 25 november 2014 (punt 15 van de notulen van 25.11.2015.

De ontwerpresolutie is bekendgemaakt op 17 december 2014 (punt 7 van de notulen van 17.12.2014).

Ontwerpresolutie B8-0362/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2014)0105)


11. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Sorin Moisă - A8-0053/2014
Stanislav Polčák, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Seán Kelly en Daniel Hannan, namens de ECR-Fractie

Verslag Gérard Deprez - A8-0068/2014
Peter Jahr

Verslag Gérard Deprez - A8-0069/2014
Peter Jahr en Ivana Maletić

Verslag Gérard Deprez - A8-0076/2014
Maite Pagazaurtundúa Ruiz en Peter Jahr

Verslag Gérard Deprez - A8-0078/2014
Alessandra Moretti, Ivana Maletić, Andrej Plenković en Daniel Hannan

Verslag Gérard Deprez - A8-0072/2014
Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Tonino Picula en Ruža Tomašić

Nieuw ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie – begrotingsjaar 2015
Clare Moody en Alessandra Moretti

Verslag Eider Gardiazabal Rubial en Monika Hohlmeier - A8-0067/2014
Caterina Chinnici, Zoltán Balczó, Ivana Maletić, Richard Corbett en Marian Harkin

Verlenging van de interneveiligheidsstrategie voor de EU (2014/2819(RSP)) - B8-0350/2014
Laura Ferrara en Caterina Chinnici

Erkenning van Palestina als staat (2014/2964(RSP)) - RC-B8-0277/2014
Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Branislav Škripek, Igor Šoltes, Marian Harkin, Tonino Picula, Lynn Boylan, Tibor Szanyi, Karima Delli, Nathan Gill, Tomáš Zdechovský, Mark Demesmaeker, Marijana Petir, Jan Zahradil, Janice Atkinson, Jill Seymour, Diane James, David Coburn en Fabio Massimo Castaldo

EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en industrieën (2014/2976(RSP)) - RC-B8-0352/2014
Eleonora Forenza, Jude Kirton-Darling, Michela Giuffrida, Barbara Kappel, Marie-Christine Arnautu, Theresa Griffin, Paloma López Bermejo, Caterina Chinnici en Maria Spyraki.

De stemverklaringen worden voortgezet tijdens de vergadering van morgen donderdag 18 december 2014.


12. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.45 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

13. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


14. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De aanbeveling van de Commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 21 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 wat de vooraf te betalen bedragen aan afwikkelingsfinancieringsregelingen betreft (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA)) (B8-0381/2014) is ter plenaire vergadering bekendgemaakt op dinsdag 16 december 2014 (punt 13 van de notulen van 16.12.2014).

68 leden hebben binnen de in artikel 105, lid 6, van het Reglement gestelde termijn van 24 uur bezwaar gemaakt tegen deze aanbeveling.

Deze aanbeveling wordt bijgevolg ingeschreven onder de stemmingen van donderdag 18 december 2014.

De volgende indieningstermijnen zijn vastgesteld:

- amendementen: woensdag 17 december 2014 , 17.00 uur.

- verzoeken om stemming in onderdelen, verzoeken om afzonderlijke stemmingen en verzoeken om hoofdelijke stemming: woensdag 17 december 2014, 19.00 uur.


15. Rapport van de Amerikaanse senaat over martelpraktijken van de CIA (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Rapport van de Amerikaanse senaat over martelpraktijken van de CIA (2014/2997(RSP))

Benedetto Della Vedova (fungerend voorzitter van de Raad) en Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sajjad Karim, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Birgit Sippel, Zdzisław Krasnodębski, Cecilia Wikström, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jonathan Arnott, Martina Anderson, Judith Sargentini, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, die eveneens ingaat op vier “blauwe kaart”-vragen van Urmas Paet, Sophia in 't Veld, Afzal Khan en Cornelia Ernst, en Claude Moraes.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Claude Moraes, die eveneens ingaat op twee “blauwe kaart”-vragen van Afzal Khan en Sajjad Karim, Hans-Olaf Henkel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Jean Lambert, Gianluca Buonanno, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Barbara Spinelli, Carlos Coelho, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki en Ivo Vajgl.

Het woord wordt gevoerd door Pablo Iglesias, Janusz Korwin-Mikke, Daniel Buda, Ana Gomes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van António Marinho e Pinto, Beatrix von Storch, Javier Couso Permuy, Gilles Lebreton, Csaba Sógor, Kati Piri, Deirdre Clune, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers en Elena Valenciano.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michał Boni, Nicola Caputo, Sajjad Karim en Jozo Radoš.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Josu Juaristi Abaunz en Ignazio Corrao.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Benedetto Della Vedova.

Het woord wordt gevoerd door Sophia in 't Veld.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: vergaderperiode van februari I.


16. Vrijheid van meningsuiting in Turkije: recente arrestaties van journalisten, mediadirecties en systematische druk op de media (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Vrijheid van meningsuiting in Turkije: recente arrestaties van journalisten, mediadirecties en systematische druk op de media (2014/3011(RSP))

Benedetto Della Vedova (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Kristina Winberg, namens de EFDD-Fractie, Matteo Salvini, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Brando Benifei, Renate Sommer, Richard Howitt, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Charles Tannock en Lampros Fountoulis, Morten Messerschmidt, Patrick Le Hyaric, Ska Keller, James Carver, Eleftherios Synadinos, en Gunnar Hökmark, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Costas Mavrides.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Edouard Ferrand, Artis Pabriks, Victor Boştinaru, Sven Schulze, Ismail Ertug, Jeroen Lenaers, Nikos Androulakis, Eleni Theocharous, Javi López, Fernando Ruas en Lefteris Christoforou.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Alessandra Moretti, Notis Marias, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivo Vajgl, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Benedetto Della Vedova.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


17. Associatieovereenkomst met Georgië *** - Sluiting van de associatieovereenkomst met Georgië (debat)

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting namens de Europese Unie van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds [09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerpbesluit van de Raad tot sluiting, namens de Europese Unie, van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds [2014/2816(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

Andrejs Mamikins presenteert de aanbeveling en het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Olli Rehn (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Jaromír Štětina, namens de PPE-Fractie, Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrejs Mamikins, Tamás Meszerics, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Aymeric Chauprade, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Sandra Kalniete en Marek Jurek, en Cristian Dan Preda.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Aymeric Chauprade en Sajjad Karim, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Cristian Dan Preda, die deze beantwoordt, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Heidi Hautala, Franz Obermayr, Sandra Kalniete, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrejs Mamikins, Kati Piri, Bas Belder, Ulrike Lunacek, Andrej Plenković, Richard Howitt, Sajjad Karim, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Lars Adaktusson, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Eduard Kukan, Andi Cristea, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Tonino Picula, Marcus Pretzell, Fulvio Martusciello, Clare Moody, Gabrielius Landsbergis en Michał Boni.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zigmantas Balčytis, Urmas Paet, Ignazio Corrao, József Nagy en Brando Benifei.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Andrejs Mamikins.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.1 van de notulen van 18.12.2014 en punt 10.2 van de notulen van 18.12.2014.


18. Het proces van Khartoum en het aanstaande "Migratieroute-initiatief EU-Hoorn van Afrika" (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Het proces van Khartoum en het aanstaande "Migratieroute-initiatief EU-Hoorn van Afrika" (2014/3001(RSP))

Benedetto Della Vedova (fungerend voorzitter van de Raad) en Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marie-Christine Vergiat, Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Jeroen Lenaers, Doru-Claudian Frunzulică, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Barbara Spinelli en James Carver, Marielle de Sarnez, Barbara Spinelli, Laura Ferrara, Frank Engel, Ana Gomes, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, Marijana Petir, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar en Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Angel Dzhambazki.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Benedetto Della Vedova.

Het debat wordt gesloten.


19. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 544.579/OJJE).


20. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 21.15 uur gesloten.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zwiefka

Verontschuldigd:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Juridische mededeling - Privacybeleid