Indeks 
Protokół
PDF 338kWORD 260k
Środa, 17 grudnia 2014 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 3.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 4.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 5.Przyznanie Palestynie statusu państwa (złożone projekty rezolucji)
 6.Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przemysłu (złożone projekty rezolucji)
 7.Sytuacja na Morzu Śródziemnym oraz potrzeba opracowania całościowego podejścia UE do migracji (złożone projekty rezolucji)
 8.Składanie dokumentów
 9.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (18-19 grudnia 2014 r.) (debata)
 10.Głosowanie
  10.1.Autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdawii ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.2.Traktowanie taryfowe towarów pochodzących z Ekwadoru ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.3.Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2014 r. (głosowanie)
  10.4.Budżet korygujący nr 3/2014: Dochody z grzywien i odsetek, ze zwrotów i kwot spłaconych - środki na płatności - plany zatrudnienia Komisji, Komitetu Regionów i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (głosowanie)
  10.5.Projekt budżetu korygującego nr 4/2014 - tradycyjne zasoby własne (TZW), podstawy opodatkowania VAT i dochodu narodowego brutto (DNB) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.6.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: powodzie we Włoszech – trzęsienie ziemi w Grecji – lód w Słowenii – lód i powodzie w Chorwacji (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.7.Projekt budżetu korygującego nr 5/2014: powodzie we Włoszech (Sardynia) w 2013 r. – trzęsienie ziemi w Grecji – lód w Słowenii – lód i powodzie w Chorwacji w 2014 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.8.Projekt budżetu korygującego nr 6/2014: aktualizacja prognoz dotyczących tradycyjnych zasobów własnych, składek VAT i składek opartych na DNB (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.9.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: powodzie w Serbii, Chorwacji i Bułgarii (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.10.Projekt budżetu korygującego nr 7/2014: powodzie w Serbii, Chorwacji i Bułgarii (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.11.Projekt budżetu korygującego nr 8/2014 - nadwyżka wynikająca z wykonania budżetu na 2013 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.12.Zasoby własne Unii - dostosowanie składek państw członkowskich * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.13.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: regiony dotknięte klęskami (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.14.Uruchomienie instrumentu elastyczności na rzecz realizowanych na Cyprze programów w ramach funduszy strukturalnych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.15.Nowy projek budżetu ogólnego Unii Europejskiej – rok budżetowy 2015 (głosowanie)
  10.16.Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 (głosowanie)
  10.17.Klasyfikacja poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego (głosowanie) Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 oraz ust. 4 lit. c) Regulaminu w sprawie projektu rozporządzenia Komisji uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniającego załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady D034120/02 ; 2014/2859(RPS) (B8-0325/2014) - komisja TRAN - Sprawozdawca Michael Cramer
  10.18.Wniosek dotyczący dyrektywy Rady ustanawiającej metody obliczania i wymogi w zakresie sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych (głosowanie)
  10.19.Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) ustanawiające plan w zakresie odrzutów na Morzu Bałtyckim (głosowanie)
  10.20.Wypłacalność II (głosowanie)
  10.21.Odnowa strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE (głosowanie)
  10.22.Przyznanie Palestynie statusu państwa (głosowanie)
  10.23.Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przemysłu (głosowanie)
  10.24.Sytuacja na Morzu Śródziemnym oraz potrzeba opracowania całościowego podejścia UE do migracji (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 15.Sprawozdanie Senatu USA w sprawie stosowania tortur przez CIA (debata)
 16.Wolność wypowiedzi w Turcji: niedawne przypadki aresztowań dziennikarzy i kierowników środków przekazu oraz systematyczna presja wywierana na media (debata)
 17.Układ o stowarzyszeniu z Gruzją *** - Zawarcie układu o stowarzyszeniu z Gruzją (debata)
 18.Proces z Chartumu oraz nadchodząca „Inicjatywa w sprawie szlaku migracyjnego Róg Afryki – UE” (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


2. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr …/.. zastępujące załączniki I i II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych C(2014)08734 - 2014/2985(DEA)

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 26 listopada 2014 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr …/… zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr907/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr1306/2013 wodniesieniu do agencji płatniczych iinnych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro C(2014)08937 - 2014/2989(DEA)

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 28 listopada 2014 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr .../... ustanawiające tymczasową nadzwyczajną pomoc dla producentów mleka w Estonii, na Łotwie i Litwie C(2014)09049 - 2014/2986(DEA)

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 26 listopada 2014 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr .../... z dnia XXX r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów do celów homologacji pojazdów rolniczych i leśnych (tekst mający znaczenie dla EOG) C(2014)09198 - 2014/2994(DEA)

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 grudnia 2014 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego C(2014) 6200 final z dnia 4 września 2014 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) nr 241/2014 w odniesieniu do obowiązujących firmy wymogów w zakresie funduszy własnych opartych na stałych kosztach pośrednich (Tekst mający znaczenie dla EOG) C(2014)09431 - 2014/3013(DEA)

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 15 grudnia 2014 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr …/… ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki w sektorze mleka i przetworów mlecznych w formie przyspieszenia terminu rozpoczęcia okresu interwencji publicznej w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku w 2015 r. C(2014)09547 - 2014/3014(DEA)

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 16 grudnia 2014 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr .../.. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli C(2014)09810 - 2014/3012(DEA)

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 15 grudnia 2014 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI.

°
° ° °

Projekty aktów delegowanych, w stosunku do których przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 241/2014 w odniesieniu do obowiązujących firmy wymogów w zakresie funduszy własnych opartych na stałych kosztach pośrednich C(2014)06200 - 2014/2820(DEA)
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 4 września 2014 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 3 dodatkowe miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr …/… ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania komitetów doradczych wramach wspólnej polityki rybołówstwa C(2014)07012 - 2014/2887(DEA)
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 9 października 2014 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 2 dodatkowe miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr …/… uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr508/2014 poprzez określenie kosztów kwalifikujących się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w celu poprawy higieny, zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy rybaków, ochrony i odbudowy morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich, łagodzenia skutków zmiany klimatu i poprawy efektywności energetycznej statków rybackich C(2014)08611 - 2014/2982(DEA)
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 24 grudnia 2014 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 2 dodatkowe miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH.


3. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlament otrzymał sprzeciw Rady wobec następującego aktu delegowanego:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recycklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością – D035732/03 – 2014/2886(RPS)
Data wpłynięcia: 11 grudnia 2014 r.
Odesłano do komisji przedmiotowo właściwej w odniesieniu do podstawowego aktu ustawodawczego: ENVI.

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (C(2014)9221 - 2014/3006(RPS) - termin: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 5 grudnia 2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Dyrektywa Komisji w sprawie wykonania dyrektywy 2004/23/WE w odniesieniu do procedur weryfikacji równorzędnych norm jakości i bezpieczeństwa przywożonych tkanek i komórek (D034433/04 - 2014/3010(RPS) - termin: 13/3/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dyrektywę 2006/86/WE w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania tkanek i komórek ludzkich (D034434/04 - 2014/3007(RPS) - termin: 13/3/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające kodeks sieci dotyczący zasad interoperacyjności i wymiany danych (D034450/05 - 2014/3003(RPS) - termin: 11/3/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) odnośnie do ołowiu i jego związków (D035742/03 - 2014/3005(RPS) - termin: 11/3/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 54 Regulaminu)
opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 1,4-dimetylonaftalenu, benfurakarbu, karbofuranu, karbosulfanu, etefonu, fenamidonu, fenwaleratu, fenheksamidu, furatiokarbu, imazapyru, malationu, pikoksystrobiny, spirotetramatu, tepraloksydimu i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni (D035768/02 - 2014/2992(RPS) - termin: 5/2/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości oleju kostnego, tlenku węgla, cyprodynilu, dodemorfu, iprodionu, metaldehydu, metazachloru, oleju parafinowego (CAS 64742-54-7), olejów naftowych (CAS 92062-35-6) oraz propargitu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D035772/02 - 2014/2993(RPS) - termin: 4/2/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 w zakresie wymagań technicznych i procedur administracyjnych odnoszących się do załóg w lotnictwie cywilnym (D035899/03 - 2014/2990(RPS) - termin: 1/3/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (D036128/02 - 2014/3009(RPS) - termin: 13/3/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Dyrektywa Komisji zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (D036234/02 - 2014/3008(RPS) - termin: 13/3/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (D036300/02 - 2014/3002(RPS) - termin: 11/1/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 54 Regulaminu)
opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 605/2014 zmieniające, w celu włączenia zwrotów określających zagrożenie i zwrotów określających środki ostrożności w języku chorwackim oraz dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (D036855/01 - 2014/2984(RPS) - termin: 27/2/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 54 Regulaminu)
opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Decyzja Komisji zmieniająca załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (D036881/02 - 2014/3004(RPS) - termin: 12/3/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 347/2012 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w odniesieniu do wymagań w zakresie homologacji typu dla niektórych kategorii pojazdów silnikowych w odniesieniu do zaawansowanych systemów hamowania awaryjnego (D037052/01 - 2014/2991(RPS) - termin: 2/3/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: IMCO.


4. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 27.11.2014)

komisja AFET

- Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2013 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (2014/2216(INI))
opinia: FEMM, DEVE

komisja AGRI (art. 54 Regulaminu)

- Nowa strategia leśna UE na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego (2014/2223(INI)
opinia: ITRE, ENVI (art. 54 Regulaminu)

komisja DEVE

- Sektor prywatny i rozwój (2014/2205(INI))
opinia: AFET, INTA

- Sytuacja kryzysowa związana z wirusem ebola – wnioski na przyszłość i jak umocnić systemy opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się, by zapobiec przyszłym sytuacjom kryzysowym (2014/2204(INI))
opinia: FEMM, ENVI

komisja ECON (art. 54 Regulaminu)

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2015 (2014/2221(INI))
opinia: ENVI, BUDG (art. 54 Regulaminu)

komisja EMPL

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2015 r. (2014/2222(INI))

komisja ENVI

- Oszczędne gospodarowanie zasobami: przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym (2014/2208(INI))
opinia: EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Bezpieczniejsza opieka zdrowotna w Europie: zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta i przeciwdziałanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (2014/2207(INI))

komisja FEMM

- Postępy w zakresie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w 2013 r. (2014/2217(INI))

komisja IMCO

- Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2015 (2014/2212(INI))

komisja INTA

- Strategia na rzecz ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej w państwach trzecich (2014/2206(INI))
opinia: ENVI, ITRE, JURI, IMCO

komisja ITRE

- Rozwój zrównoważonego europejskiego przemysłu obróbki metali nieszlachetnych (2014/2211(INI))

- Przedsiębiorstwa rodzinne w Europie (2014/2210(INI))
opinia: FEMM, EMPL

- Możliwości MŚP w związku z ekologicznym wzrostem gospodarczym (2014/2209(INI))
opinia: ENVI, EMPL, BUDG, REGI

komisja PETI

- Sprawozdanie specjalne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dochodzenia z własnej inicjatywy OI/5/2012/BEH-MHZ dotyczącego Frontex-u (2014/2215(INI))

komisja REGI

- Strategia UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego (2014/2214(INI))
opinia: AFET, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN

- Miejski wymiar polityki UE (2014/2213(INI))
opinia: DEVE, ENVI, EMPL, LIBE

Decyzja w sprawie sporządzenia sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 132 ust. 1 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 27.11.2014)

komisja AFET

- Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (na podstawie sprawozdania rocznego Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa) (2014/2220(INI))

- Roczne sprawozdanie Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa dla Parlamentu Europejskiego (2014/2219(INI))
(opinia: BUDG)

Decyzja w sprawie sporządzenia sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 216 ust. 8 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 27.11.2014)

komisja PETI

- Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Petycji w 2014 r. (2014/2218(INI))

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja IMCO

- Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego (2014/2153(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: ITRE
opinia: AFET, ENVI, INTA, IMCO

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 27.11.2014)

komisja AGRI (art. 54 Regulaminu)

- Nowa strategia leśna UE na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego (2014/2223(INI))
opinia: ITRE, ENVI (art. 54 Regulaminu)

komisja ECON (art. 54 Regulaminu)

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2015 (2014/2221(INI))
opinia: ENVI, BUDG (art. 54 Regulaminu)

Wspólne posiedzenia komisji (art. 55 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 27.11.2014)

komisje ENVI, AGRI

- Klonowanie zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
opinia: ITRE, INTA, IMCO, JURI (art. 39 Regulaminu)


5. Przyznanie Palestynie statusu państwa (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Przyznanie Palestynie statusu państwa (2014/2964(RSP))

Debata odbyła się dnia 26 listopada 2014 r. (pkt 17 protokołu z dnia 26.11.2014).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová i Lars Adaktusson w imieniu grupy PPE w sprawie uznania państwowości palestyńskiej (2014/2964(RSP)) (B8-0277/2014);

- Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Valero, Bart Staes, Alyn Smith, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Karima Delli, Jill Evans, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall, Keith Taylor, Pascal Durand, Bronis Ropė, Judith Sargentini, Eva Joly, Yannick Jadot, Klaus Buchner, Philippe Lamberts i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie uznania państwowości Palestyny (2014/2964(RSP)) (B8-0309/2014);

- Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Josu Juaristi Abaunz, Gabriele Zimmer, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Matt Carthy, Lynn Boylan, Curzio Maltese, Georgios Katrougkalos, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez i Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie uznania państwowości palestyńskiej (2014/2964(RSP)) (B8-0310/2014);

- Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel i Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE w sprawie uznania państwowości palestyńskiej (2014/2964(RSP)) (B8-0349/2014);

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Brando Benifei, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Boris Zala i Richard Howitt w imieniu grupy S&D w sprawie uznania państwowości Palestyny (2014/2964 (RSP)) (B8-0357/2014);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski i Bas Belder w imieniu grupy ECR w sprawie uznania państwowości palestyńskiej (2014/2964(RSP)) (B8-0359/2014).

Głosowanie: 17 grudnia 2014 r.


6. Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przemysłu (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przemysłu (2014/2976(RSP))

Debata odbyła się dnia 26 listopada 2014 r. (pkt 22 protokołu z dnia 26.11.2014).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Angelika Mlinar, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber i Fredrick Federley w imieniu grupy ALDE w sprawie sektora stalowego w UE: ochrony pracowników i przemysłu (2014/2976(RSP)) (B8-0351/2014);

- Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, David Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Flavio Zanonato, Adam Gierek, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein, Jonás Fernández i Sorin Moisă w imieniu grupy S&D w sprawie przemysłu stalowego w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw (2014/2976(RSP)) (B8-0352/2014);

- Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa i Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie sektora stalowego w UE: ochrona pracowników i przedsiębiorstw (2014/2976(RSP)) (B8-0353/2014);

- Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský i Marcus Pretzell w imieniu grupy ECR w sprawie sektora stalowego w Unii Europejskiej (2014/2976(RSP)) (B8-0354/2014);

- Laura Agea, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Eleonora Evi i Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD w sprawie sytuacji przemysłu stalowego w UE: ochrona pracowników i przemysłu (2014/2976(RSP)) (B8-0355/2014);

- Antonio Tajani, Tokia Saïfi, András Gyürk, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Anne Sander, Philippe Juvin, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Lara Comi, Claude Rolin, Andor Deli, Elisabeth Morin-Chartier, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Frank Engel, Markus Pieper, Herbert Reul, Fulvio Martusciello, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij, Wim van de Camp, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Franck Proust, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Viviane Reding, Remo Sernagiotto, Salvatore Cicu, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Lorenzo Cesa, Maria Spyraki, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús i Raffaele Fitto w imieniu grupy PPE w sprawie przemysłu stalowego w UE: ochrona pracowników i sektora (2014/2976(RSP)) (B8-0356/2014).

Głosowanie: 17 grudnia 2014 r.


7. Sytuacja na Morzu Śródziemnym oraz potrzeba opracowania całościowego podejścia UE do migracji (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000078/2014), które skierował do Rady Claude Moraes w imieniu komisji LIBE: Sytuacja w rejonie Morza Śródziemnego oraz potrzeba opracowania całościowego podejścia UE do migracji (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000079/2014), które skierował do Komisji Claude Moraes w imieniu komisji LIBE: Sytuacja w rejonie Morza Śródziemnego oraz potrzeba opracowania całościowego podejścia UE do migracji (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Debata odbyła się dnia 25 listopada 2014 (pkt 15 protokołu z dnia 25.11.2014).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Claude Moraes w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie sytuacji w regionie Morza Śródziemnego oraz potrzeby opracowania całościowego podejścia Unii Europejskiej do migracji 2014/2907(RSP) (B8-0362/2014)

Głosowanie: pkt 10.24 protokołu z dnia 17.12.2014.


8. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 53/2014 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0065/2014 - C8-0272/2014 - 2014/2201(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 55/2014 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0066/2014 - C8-0273/2014 - 2014/2202(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków 2/2014 - Europejska Służba Działań Zewnętrznych (N8-0069/2014 - C8-0281/2014 - 2014/2226(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG


9. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (18-19 grudnia 2014 r.) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (18-19 grudnia 2014 r.) (2014/2706(RSP))

Benedetto Della Vedova (urzędujący przewodniczący Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Pervenche Berès, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Giulię Moi, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Beatrix von Storch, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Beatrix von Storch, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge`a, Paul Nuttall w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Marcel de Graaff niezrzeszony i Françoise Grossetête.

PRZEWODNICTWO: Olli REHN
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Enrique Guerrero Salom, Andrzej Duda, Pavel Telička, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge`a, Eleonora Forenza, Josep-Maria Terricabras, Giulia Moi, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Mercedes Bresso, Janusz Korwin-Mikke, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Mark Demesmaeker i Alexander Graf Lambsdorff.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Dimitrios Papadimoulis, Michèle Rivasi, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Esteban González Pons, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Josepa-Marię Terricabrasa i Tibora Szanyiego, Pervenche Berès, Bernd Lucke, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alexandra Grafa Lambsdorffa, Olli Rehn, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dimitriosa Papadimoulisa, Reinhard Bütikofer, Sotirios Zarianopoulos, András Gyürk, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Istvána Ujhelyiego, Iratxe García Pérez, Evžen Tošenovský, Harald Vilimsky, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jörga Leichtfrieda, Paulo Rangel, Olle Ludvigsson, Mirosław Piotrowski, Marine Le Pen, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Rebeccę Harms, Othmar Karas, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kostasa Chrysogonosa, Carlos Zorrinho, Manolis Kefalogiannis, José Inácio Faria w sprawie przebiegu procedury zadawania pytań przez podniesienie niebieskiej kartki, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Krišjānis Kariņš, István Ujhelyi, David Casa, Guillaume Balas, Eleni Theocharous, Maria João Rodrigues, Jörg Leichtfried, Paul Tang i Knut Fleckenstein, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Richarda Sulíka.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mercedes Bresso, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Ivo Vajgl, Emmanouil Glezos, Tibor Szanyi i Monika Flašíková Beňová.

Głos zabrali: Jean-Claude Juncker i Benedetto Della Vedova.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.00)

(W godz. Od 12.00 do 12.30 Parlament zebrał się na posiedzeniu z okazji wręczenia nagrody LUX)

(Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.30)


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

10. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


10.1. Autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdawii ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdawii [COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0086)


10.2. Traktowanie taryfowe towarów pochodzących z Ekwadoru ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie traktowania taryfowego towarów pochodzących z Ekwadoru [COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0087)


10.3. Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2014 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki zgodnie z pkt 14 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami [COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2014)0088)


10.4. Budżet korygujący nr 3/2014: Dochody z grzywien i odsetek, ze zwrotów i kwot spłaconych - środki na płatności - plany zatrudnienia Komisji, Komitetu Regionów i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja [16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2014)0089)


10.5. Projekt budżetu korygującego nr 4/2014 - tradycyjne zasoby własne (TZW), podstawy opodatkowania VAT i dochodu narodowego brutto (DNB) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 4/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja [16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0090)


10.6. Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: powodzie we Włoszech – trzęsienie ziemi w Grecji – lód w Słowenii – lód i powodzie w Chorwacji (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 11 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami (powodzie we Włoszech, trzęsienie ziemi w Grecji, oblodzenie w Słowenii oraz oblodzenie i powodzie w Chorwacji) [COM(2014)0565 - C8-0137/2014 - 2014/2072(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Patricija Šulin (A8-0073/2014)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0091)


10.7. Projekt budżetu korygującego nr 5/2014: powodzie we Włoszech (Sardynia) w 2013 r. – trzęsienie ziemi w Grecji – lód w Słowenii – lód i powodzie w Chorwacji w 2014 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 5/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja [16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0092)


10.8. Projekt budżetu korygującego nr 6/2014: aktualizacja prognoz dotyczących tradycyjnych zasobów własnych, składek VAT i składek opartych na DNB (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 6/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja [16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0093)


10.9. Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: powodzie w Serbii, Chorwacji i Bułgarii (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt 11 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (powodzie w Serbii, Chorwacji i Bułgarii) [COM(2014)0648 - C8-0223/2014 - 2014/2161(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A8-0075/2014)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0094)


10.10. Projekt budżetu korygującego nr 7/2014: powodzie w Serbii, Chorwacji i Bułgarii (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 7/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja [16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0095)


10.11. Projekt budżetu korygującego nr 8/2014 - nadwyżka wynikająca z wykonania budżetu na 2013 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 8/2014 na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja [16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0096)


10.12. Zasoby własne Unii - dostosowanie składek państw członkowskich * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich. [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Gérard Deprez i Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0097)


10.13. Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: regiony dotknięte klęskami (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 11 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami [COM(2014)0348 - C8-0021/2014 - 2014/2038(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Siegfried Mureşan (A8-0077/2014)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0098)


10.14. Uruchomienie instrumentu elastyczności na rzecz realizowanych na Cyprze programów w ramach funduszy strukturalnych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności zgodnie z pkt 12 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami z dnia 2 grudnia 2013 r. [COM(2014)0349 - C8-0022/2014 - 2014/2039(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0071/2014)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0099)


10.15. Nowy projek budżetu ogólnego Unii Europejskiej – rok budżetowy 2015 (głosowanie)

- Projekty poprawek w sprawie środków sekcji 3 budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 w odniesieniu do Komisji;

- Projekty poprawek w sprawie środków sekcji 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 projektu budżetu ogólnego 2015 w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego, Rady, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

Zgodnie z przepisami traktatów, aby projekty poprawek zostały przyjęte, muszą otrzymać większość głosów posłów zasiadających w Parlamencie Europejskim.

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)


10.16. Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego nowego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 [16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawczynie: Eider Gardiazabal Rubial i Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2014)0100)

Wystąpienia

Marisa Matias w sprawie niedopuszczalności poprawki nr 30.

Po głosowaniu, Jean Arthuis (przewodniczący komisji BUDG).

Benedetto Della Vedova (urzędujący przewodniczący Rady)) stwierdził, że Parlament przyjął bez poprawek stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu na rok budżetowy 2015 i wyraził zadowolenie z takiego wyniku.

Przewodniczący przyłączył się do słów Benedetto Della Vedovy i wygłosił następujące oświadczenie:

„Procedura budżetowa zakończyła się zgodnie z art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Stwierdzam, że budżet na rok budżetowy 2015 został ostatecznie przyjęty.”


10.17. Klasyfikacja poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego (głosowanie) Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 oraz ust. 4 lit. c) Regulaminu w sprawie projektu rozporządzenia Komisji uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniającego załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady D034120/02 ; 2014/2859(RPS) (B8-0325/2014) - komisja TRAN - Sprawozdawca Michael Cramer

(Do przyjęcia projektu rezolucji wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2014)0101)


10.18. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady ustanawiającej metody obliczania i wymogi w zakresie sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 oraz ust. 4 lit. c) Regulaminu w sprawie projektu dyrektywy Rady ../.../UE ustanawiającej metody obliczania i wymogi w zakresie sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych D00000/00 ; 2014/2931(RPS) (B8-0326/2014) - komisja ENVI - Sprawozdawca Giovanni La Via

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucony


10.19. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) ustanawiające plan w zakresie odrzutów na Morzu Bałtyckim (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 oraz ust. 4 lit. c) Regulaminu przez Marka Józefa Gróbarczyka w imieniu grupy ECR w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 20 października 2014 r. ustanawiającego plan w zakresie odrzutów na Morzu Bałtyckim 2014/2912(DEA) (B8-0319/2014)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucony

Wystąpienia

Marek Józef Gróbarczyk, przed głosowaniem.


10.20. Wypłacalność II (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 105 ust. 4 Regulaminu przez Svena Giegolda w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) C(2014)07230 ; 2014/2893(DEA) (B8-0358/2014)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucony


10.21. Odnowa strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0350/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2014)0102)


10.22. Przyznanie Palestynie statusu państwa (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 26 listopada 2014 r. (pkt 17 protokołu z dnia 26.11.2014).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 17 grudnia 2014 r. (pkt 5 protokołu z dnia 17.12.2014

Projekty rezolucji B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014 i B8-0359/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0277/2014

(zastępujący B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014 i B8-0357/2014):

złożony przez następujących posłów:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark i Pascal Arimont w imieniu grupy PPE,

Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala i Janusz Zemke w imieniu grupy S&D,

Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE,

Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza i Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL,

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli i Ernest Maragall w imieniu grupy Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto i Eleonora Evi.

Przyjęto (P8_TA(2014)0103)

Wystąpienia

Przed głosowaniem James Carver w sprawie dopuszczalności projektu rezolucji. Po głosowaniu Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD i Syed Kamall w imieniu grupy ECR.

(Projekt rezolucji B8-0359/2014 stał się bezprzedmiotowy.)


10.23. Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przemysłu (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 26 listopada 2014 r.(pkt 22 protokołu z dnia 26.11.2014).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 17 grudnia 2014 r. (pkt 6 protokołu z dnia 17.12.2014).

Projekty rezolucji B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014 i B8-0356/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0351/2014

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0352/2014

(zastępujący B8-0352/2014 i B8-0356/2014):

złożony przez następujących posłów:

Antonio Tajani, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Françoise Grossetête, Claude Rolin, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Massimiliano Salini, András Gyürk, Angélique Delahaye, Paul Rübig, Philippe Juvin, Tokia Saïfi, Esther de Lange, Angelika Niebler, Andor Deli, Raffaele Fitto, Lorenzo Cesa, Giovanni Toti, Jerzy Buzek, Franck Proust, Markus Pieper, Annie Schreijer-Pierik, Nadine Morano, Elisabetta Gardini i Lambert van Nistelrooij w imieniu grupy PPE,

Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, Edouard Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Pina Picierno, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein i Clare Moody w imieniu grupy S&D,

Reinhard Bütikofer i Monika Vana w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2014)0104)

Wystąpienia

Rosa D'Amato zaproponowała poprawkę ustną do poprawki nr 15.

Ponieważ ponad 40 posłów sprzeciwiło się uwzględnieniu tej poprawki ustnej, została ona odrzucona.

(Projekty rezolucji B8-0353/2014, B8-0354/2014 i B8-0355/2014 stały się bezprzedmiotowe.)


10.24. Sytuacja na Morzu Śródziemnym oraz potrzeba opracowania całościowego podejścia UE do migracji (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 25 listopada 2014 r. (pkt 15 protokołu z dnia 25.11.2015.

Projekt rezolucji został ogłoszony dnia 17 grudnia 2014 (pkt 7 protokołu z dnia 17.12.2014).

Projekt rezolucji B8-0362/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2014)0105)


11. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Sorin Moisă - A8-0053/2014
Stanislav Polčák, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Seán Kelly i Daniel Hannan w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie Gérard Deprez - A8-0068/2014
Peter Jahr

Sprawozdanie Gérard Deprez - A8-0069/2014
Peter Jahr i Ivana Maletić

Sprawozdanie Gérard Deprez - A8-0076/2014
Maite Pagazaurtundúa Ruiz i Peter Jahr

Sprawozdanie Gérard Deprez - A8-0078/2014
Alessandra Moretti, Ivana Maletić, Andrej Plenković i Daniel Hannan

Sprawozdanie Gérard Deprez - A8-0072/2014
Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Tonino Picula i Ruža Tomašić

Nowy projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej – rok budżetowy 2015
Clare Moody i Alessandra Moretti

Sprawozdanie Eider Gardiazabal Rubial i Monika Hohlmeier - A8-0067/2014
Caterina Chinnici, Zoltán Balczó, Ivana Maletić, Richard Corbett i Marian Harkin

Odnowa strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE (2014/2819(RSP)) - B8-0350/2014
Laura Ferrara i Caterina Chinnici

Przyznanie Palestynie statusu państwa (2014/2964(RSP)) - RC-B8-0277/2014
Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Branislav Škripek, Igor Šoltes, Marian Harkin, Tonino Picula, Lynn Boylan, Tibor Szanyi, Karima Delli, Nathan Gill, Tomáš Zdechovský, Mark Demesmaeker, Marijana Petir, Jan Zahradil, Janice Atkinson, Jill Seymour, Diane James, David Coburn i Fabio Massimo Castaldo

Przemysł stalowy w UE: ochrona pracowników i przemysłu (2014/2976(RSP)) - RC-B8-0352/2014
Eleonora Forenza, Jude Kirton-Darling, Michela Giuffrida, Barbara Kappel, Marie-Christine Arnautu, Theresa Griffin, Paloma López Bermejo, Caterina Chinnici i Maria Spyraki.

Wyjaśnienia do głosowania będą kontynuowane na jutrzejszym posiedzeniu plenarnym czwartek 18 grudnia 2014.


12. Korekty do głosowania i zamiary głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14.45 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

13. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


14. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Zalecenie komisji ECON w sprawie niezgłoszenia sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. w odniesieniu do składek ex ante wnoszonych na rzecz mechanizmów finansowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA)) (B8-0381/2014) zostało ogłoszone na posiedzeniu plenarnym we wtorek dnia 16 grudnia 2014 r. (pkt 13 protokołu z dnia 16.12.2014).

W terminie 24 godzin wyznaczonym w art. 105 ust. 6 Regulaminu 68 posłów zgłosiło sprzeciw wobec zalecenia.

W związku z tym zalecenie zostało zapisane do głosowania w czwartek dnia 18 grudnia 2014 r.

Wyznaczono następujące terminy składania poprawek i wniosków:

- poprawki: środa 17 grudnia 2014 r. o godz. 17.00.

- wnioski o głosowanie podzielone, wnioski o głosowanie odrębne i wnioski o głosowanie imienne: środa 17 grudnia 2014 r. o godz. 19.00.


15. Sprawozdanie Senatu USA w sprawie stosowania tortur przez CIA (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie Senatu USA w sprawie stosowania tortur przez CIA (2014/2997(RSP))

Benedetto Della Vedova (urzędujący przewodniczący Rady) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sajjada Karima, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Krisztina Morvai niezrzeszona, Cristian Dan Preda, Birgit Sippel, Zdzisław Krasnodębski, Cecilia Wikström, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jonathana Arnotta, Martina Anderson, Judith Sargentini, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Urmasa Paeta, Sophia in 't Veld, Afzal Khan i Cornelia Ernst i Claude Moraes.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Claude Moraes, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Afzala Khana i Sajjada Karima, Hans-Olaf Henkel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Jean Lambert, Gianluca Buonanno, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Barbarę Spinelli, Carlos Coelho, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge`a, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki i Ivo Vajgl.

Głos zabrali: Pablo Iglesias, Janusz Korwin-Mikke, Daniel Buda, Ana Gomes, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Antónia Marinho e Pinto, Beatrix von Storch, Javier Couso Permuy, Gilles Lebreton, Csaba Sógor, Kati Piri, Deirdre Clune, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers i Elena Valenciano.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michał Boni, Nicola Caputo, Sajjad Karim i Jozo Radoš.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Josu Juaristi Abaunz i Ignazio Corrao.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Benedetto Della Vedova.

Głos zabrał Sophia in 't Veld.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pierwsza sesja lutowa.


16. Wolność wypowiedzi w Turcji: niedawne przypadki aresztowań dziennikarzy i kierowników środków przekazu oraz systematyczna presja wywierana na media (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Wolność wypowiedzi w Turcji: niedawne przypadki aresztowań dziennikarzy i kierowników środków przekazu oraz systematyczna presja wywierana na media (2014/3011(RSP))

Benedetto Della Vedova (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczeniew imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Kristina Winberg w imieniu grupy EFDD, Matteo Salvini, niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Branda Benifei, Renate Sommer, Richard Howitt, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Charlesa Tannocka i Lamprosa Fountoulisa, Morten Messerschmidt, Patrick Le Hyaric, Ska Keller, James Carver, Eleftherios Synadinos i Gunnar Hökmark, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Costasa Mavridesa.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Elena Valenciano Martínez-Orozco, Mark Demesmaeker, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Edouard Ferrand, Artis Pabriks, Victor Boştinaru, Sven Schulze, Ismail Ertug, Jeroen Lenaers, Nikos Androulakis, Eleni Theocharous, Javi López, Fernando Ruas i Lefteris Christoforou.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Alessandra Moretti, Notis Marias, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Iva Vajgla, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides i Nicola Caputo.

Głos zabrał Benedetto Della Vedova.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja miesięczna.


17. Układ o stowarzyszeniu z Gruzją *** - Zawarcie układu o stowarzyszeniu z Gruzją (debata)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony [09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony [2014/2816(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

Andrejs Mamikins przedstawił zalecenie i sprawozdanie.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali: Olli Rehn (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Jaromír Štětina w imieniu grupy PPE, Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D, Marek Jurek w imieniu grupy ECR, Javier Nart w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andrejsa Mamikinsa, Tamás Meszerics w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Aymeric Chauprade, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sandrę Kalniete i Marka Jurka, oraz Cristian Dan Preda.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Aymeric Chauprade i Sajjad Karim, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Cristian Dan Preda, który na nie odpowiedział, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Heidi Hautala, Franz Obermayr, Sandra Kalniete, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andrejsa Mamikinsa, Kati Piri, Bas Belder, Ulrike Lunacek, Andrej Plenković, Richard Howitt, Sajjad Karim, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Lars Adaktusson, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Eduard Kukan, Andi Cristea, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Tonino Picula, Marcus Pretzell, Fulvio Martusciello, Clare Moody, Gabrielius Landsbergis i Michał Boni.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zigmantas Balčytis, Urmas Paet, Ignazio Corrao, József Nagy i Brando Benifei.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Andrejs Mamikins.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.1 protokołu z dnia 18.12.2014 i pkt 10.2 protokołu z dnia 18.12.2014.


18. Proces z Chartumu oraz nadchodząca „Inicjatywa w sprawie szlaku migracyjnego Róg Afryki – UE” (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Proces z Chartumu oraz nadchodząca „Inicjatywa w sprawie szlaku migracyjnego Róg Afryki – UE” (2014/3001(RSP))

Benedetto Della Vedova (urzędujący przewodniczący Rady) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marie-Christine Vergiat, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Eleftherios Synadinos, niezrzeszony, Jeroen Lenaers, Doru-Claudian Frunzulică, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Barbarę Spinelli i Jamesa Carvera, Marielle de Sarnez, Barbara Spinelli, Laura Ferrara, Frank Engel, Ana Gomes, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, Marijana Petir, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar i Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias i Angel Dzhambazki.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Benedetto Della Vedova.

Debata została zamknięta.


19. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 544.579/OJJE).


20. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 21.15.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności