Kazalo 
Zapisnik
PDF 321kWORD 248k
Sreda, 17. december 2014 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 4.Sklepi o določenih dokumentih
 5.Priznanje palestinske državnosti (vloženi predlogi resolucij)
 6.Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije (vloženi predlogi resolucij)
 7.Razmere v Sredozemlju in potreba po celostnem pristopu EU k migraciji (vloženi predlogi resolucij)
 8.Predložitev dokumentov
 9.Priprava zasedanja Evropskega sveta (18. in 19. december 2014) (razprava)
 10.Čas glasovanja
  
10.1.Avtonomni trgovinski preferenciali za Republiko Moldavijo ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.2.Tarifna obravnava za uvoz blaga s poreklom iz Ekvadorja ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.3.Sprostitev varnostne rezerve v letu 2014 (glasovanje)
  
10.4.Predlog spremembe proračuna št. 3/2014: Prihodki od glob, plačil obresti, izplačil in povračil – Odobritve plačil - Kadrovski načrti Komisije, Odbora regij in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (glasovanje)
  
10.5.Predlog spremembe proračuna št. 4/2014: Tradicionalna lastna sredstva, DDV in osnove za bruto nacionalni dohodek (BND) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.6.Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU: Poplave v Italiji - Potres v Grčiji - Žled v Sloveniji - Žled in poplave na Hrvaškem (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.7.Predlog spremembe proračuna št. 5/2014: Poplave v Italiji (Sardinija) v letu 2013 - Potres v Grčiji - Žled v Sloveniji - Žled in poplave na Hrvaškem v letu 2014 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.8.Predlog spremembe proračuna št. 6/2014: Revizija napovedi tradicionalnih lastnih sredstev, prispevkov iz naslova DVD in BND (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.9.Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU: Poplave v Srbiji, na Hrvaškem in v Bolgariji (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.10.Predlog spremembe proračuna št. 7/2014: Poplave v Srbiji, na Hrvaškem in v Bolgariji (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.11.Predlog spremembe proračuna št. 8/2014: Presežek, ki izhaja iz izvrševanja proračuna za leto 2013 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.12.Lastna sredstva Unije - prilagoditev nacionalnih prispevkov držav članic * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.13.Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU: Regije, ki so jih prizadele nesreče (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.14.Uporaba instrumenta prilagodljivosti - financiranje programov strukturnih skladov na Cipru (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.15.Nov splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2015 (glasovanje)
  
10.16.Nov splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2015 (glasovanje)
  
10.17.Uredbe Komisije (EU) št. …/… z dne XXX o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s klasifikacijo resnih kršitev pravil Unije, zaradi katerih lahko cestni prevozniki izgubijo dober ugled, in spremembi Priloge III k Direktivi 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta (glasovanje)
  
10.18.Predlog direktive Sveta o določitvi metod izračuna in zahtev za poročanje v skladu z Direktivo 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva (glasovanje)
  
10.19.Delegirana uredba Komisije (EU) o načrtu za zavržke za Baltsko morje (glasovanje)
  
10.20.Solventnost II (glasovanje)
  
10.21.Obnova strategije notranje varnosti za EU (glasovanje)
  
10.22.Priznanje palestinske državnosti (glasovanje)
  
10.23.Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije (glasovanje)
  
10.24.Razmere v Sredozemlju in potreba po celostnem pristopu EU k migraciji (glasovanje)
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanja
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 14.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 15.Poročilo senata ZDA o mučenju, ki ga je izvajala CIA (razprava)
 16.Svoboda izražanja v Turčiji: nedavne aretacije novinarjev in vodstvenih delavcev v medijskih hišah ter načrten pritisk na medije (razprava)
 17.Pridružitveni sporazum z Gruzijo *** - Sklenitev Pridružitvenega sporazuma z Gruzijo (razprava)
 18.Kartumski proces in bližajoča se pobuda EU-Afriški rog v zvezi z migracijskimi potmi (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje
 20.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 9.00.


2. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije (EU) št. …/.. o nadomestitvi prilogI in II Uredbe (EU) št.1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah C(2014)08734 - 2014/2985(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 26. novembra 2014

Posredovano pristojnemu odboru: JURI

- Delegirana uredba Komisije (EU) št. …/… o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št.907/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št.1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura C(2014)08937 - 2014/2989(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 28. novembra 2014

Posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o začasni izredni pomoči proizvajalcem mleka v Estoniji, Latviji in Litvi C(2014)09049 - 2014/2986(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 26. novembra 2014

Posredovano pristojnemu odboru:AGRI

- Delegirana uredba Komisije (EU)št.…/… o dopolnitvi Uredbe(EU) št.167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za funkcionalno varnost vozil za homologacijo kmetijskih in gozdarskih vozil C(2014)09198 - 2014/2994(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. decembra 2014

Posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Popravek Delegirane uredbe Komisije C(2014) 6200 final z dne 4. septembra 2014 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 241/2014 glede kapitalskih zahtev za podjetja na podlagi stalnih splošnih stroškov (Besedilo velja za EGP) C(2014)09431 - 2014/3013(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 15. decembra 2014

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije (EU) št. …/… o določitvi začasnih izrednih ukrepov za sektor mleka in mlečnih izdelkov, s katerimi se trajanje obdobja javne intervencije v letu 2015 za maslo in posneto mleko v prahu premakne na zgodnejši čas C(2014)09547 - 2014/3014(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 16. decembra 2014

Posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije (EU) št. .../.. o dopolnitvi Uredbe(EU) št.1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema dovoljenj za zasaditev vinske trte C(2014)09810 - 2014/3012(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 15. decembra 2014

Posredovano pristojnemu odboru: AGRI.

°
° ° °

Osnutki delegiranih aktov, za katere se je rok za vložitev ugovora podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št.241/2014 glede kapitalskih zahtev za podjetja na podlagi stalnih splošnih stroškov C(2014)06200 - 2014/2820(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 4. septembra 2014

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 3 dodatni meseci na zahtevo Evropskega parlamenta.

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o določitvi podrobnih pravil o delovanju svetovalnih svetov v okviru skupne ribiške politike C(2014)07012 - 2014/2887(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 9. oktobra 2014.

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 dodatna meseca na zahtevo Evropskega parlamenta.

Posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št.508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo stroškov, upravičenih do podpore iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče, varstvo in obnovo morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov, ublažitev podnebnih sprememb ter izboljšanje energetske učinkovitosti ribiških plovil C(2014)08611 - 2014/2982(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 5. decembra 2014.

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 dodatna meseca na zahtevo Evropskega parlamenta.

Posredovano pristojnemu odboru: PECH.


3. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlament je prejel nasprotovanje Sveta v zvezi z naslednjim aktom:

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 282/2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili – D035732/03 – 2014/2886(RPS)
Datum prejema: 11. december 2014
posredovano odboru, pristojnemu za temeljni zakonodajni akt: ENVI.

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (C(2014)9221 - 2014/3006(RPS) - rok: 1 mesec od datuma prejetja dne 5 decembra 2014)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: IMCO

- Direktiva Komisije o izvajanju Direktive 2004/23/ES v zvezi s postopki za preverjanje ustreznosti standardov kakovosti in varnosti uvoženih tkiv in celic (D034433/04 - 2014/3010(RPS) - rok: 13/3/2015)
posredovano pristojni: ENVI

- Direktiva Komisije o spremembi Direktive 2006/86/ES v zvezi z nekaterimi tehničnimi zahtevami za kodiranje človeških tkiv in celic (D034434/04 - 2014/3007(RPS) - rok: 13.3.2015)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o vzpostavitvi kodeksa omrežja s pravili o medobratovalnosti in izmenjavi podatkov (D034450/05 - 2014/3003(RPS) - rok: 11.3.2015)
posredovano pristojni: ITRE

- Uredba Komisije o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede svinca in njegovih spojin (D035742/03 - 2014/3005(RPS) - rok: 11.3.2015)
posredovano pristojni: ENVI (člen 54 Poslovnika)
mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika), IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za 1,4-dimetilnaftalen, benfurakarb, karbofuran, karbosulfan, etefon, fenamidon, fenvalerat, fenheksamid, furatiokarb, imazapir, malation, pikoksistrobin, spirotetramat, tepraloksidim in trifloksistrobin v ali na nekaterih proizvodih (D035768/02 - 2014/2992(RPS) - rok: 5.2.2015)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za kostno olje, ogljikov monoksid, ciprodinil, dodemorf, iprodion, metaldehid, metazaklor, parafinsko olje (CAS 64742-54-7), nafto (CAS 92062-35-6) in propargit v ali na nekaterih proizvodih (D035772/02 - 2014/2993(RPS) - rok: 4.2.2015)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 glede tehničnih zahtev in upravnih postopkov za letalsko osebje v civilnem letalstvu (D035899/03 - 2014/2990(RPS) - rok: 1.3.2015)
posredovano pristojni: TRAN

- Direktiva Komisije o spremembi Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih (D036128/02 - 2014/3009(RPS) - rok: 13.3.2015)
posredovano pristojni: TRAN

- Direktiva Komisije o spremembi Priloge II k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (D036234/02 - 2014/3008(RPS) - rok: 13.3.2015)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (D036300/02 - 2014/3002(RPS) - rok: 11.1.2015)
posredovano pristojni: ENVI (člen 54 Poslovnika)
mnenje: IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 605/2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom vnosa stavkov o nevarnosti in previdnostnih stavkov v hrvaškem jeziku in njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (D036855/01 - 2014/2984(RPS) - rok: 27.2.2015)
posredovano pristojni: ENVI (člen 54 Poslovnika)
mnenje: IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Sklep Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina (D036881/02 - 2014/3004(RPS) - rok: 12.3.2015)
posredovano pristojni: ITRE

- Uredba Komisij o spremembi Uredbe (EU) št. 347/2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za homologacijo nekaterih kategorij motornih vozil glede na napredni sistem za zaviranje v sili (D037052/01 - 2014/2991(RPS) - rok: 2.3.2015)
posredovano pristojni: IMCO.


4. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 52 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 27.11.2014)

odbor AFET

- Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu leta 2013 ter politika Evropske unije na tem področju (2014/2216(INI))
mnenje: FEMM, DEVE

odbor AGRI (člen 54 Poslovnika)

- Nova gozdarska strategija za EU: za gozdove in gozdarski sektor (2014/2223(INI))
mnenje: ITRE, ENVI (člen 54 Poslovnika)

odbor DEVE

- Zasebni sektor in razvoj (2014/2205(INI))
mnenje: AFET, INTA

- Kriza zaradi ebole: dolgoročne izkušnje in načini krepitve zdravstvenih sistemov v državah v razvoju, da bi preprečili prihodnje krize (2014/2204(INI))
mnenje: FEMM, ENVI

odbor ECON((člen 54 Poslovnika)

- Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: letni pregled rasti za leto 2015 (2014/2221(INI))
mnenje: ENVI, BUDG (člen 54 Poslovnika)

odbor EMPL

- Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2015 (2014/2222(INI))

odbor ENVI

- Učinkovita raba virov: prehod na krožno gospodarstvo (2014/2208(INI))
mnenje: EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Varnejše zdravstveno varstvo v Evropi: izboljšanje varnosti pacientov in boj proti protimikrobni odpornosti (COM(2014)0371 - 2014/2207(INI))

odbor FEMM

- Napredek pri doseganju enakosti med ženskami in moškimi v Evropski uniji leta 2013 (2014/2217(INI))

odbor IMCO

- Upravljanje enotnega trga v okviru evropskega semestra 2015 (2014/2212(INI))

odbor INTA

- Strategija za varstvo in uveljavljanje pravic intelektualne lastnine v tretjih državah (2014/2206(INI))
mnenje: ENVI, ITRE, JURI, IMCO

odbor ITRE

- Razvoj trajnostne evropske industrije navadnih kovin (2014/2211(INI))

- Družinska podjetja v Evropi (2014/2210(INI))
mnenje: FEMM, EMPL

- Priložnosti za zeleno rast MSP (2014/2209(INI))
mnenje: ENVI, EMPL, BUDG, REGI

odbor PETI

- Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic o preiskavi na lastno pobudo OI/5/2012/BEH-MHZ v zvezi z agencijo Frontex (2014/2215(INI))

odbor REGI

- Strategija EU za jadransko-jonsko regijo (2014/2214(INI))
mnenje: AFET, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN

- Mestna razsežnost politik EU (2014/2213(INI))
mnenje: DEVE, ENVI, EMPL, LIBE

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 132(1) Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 27.11.2014)

odbor AFET

- Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike (na podlagi letnega poročila Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki) (2014/2220(INI))

- Letno poročilo visoke predstavnice Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Evropskemu parlamentu (2014/2219(INI))

mnenje: BUDG

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 216(8) Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 27.11.2014)

odbor PETI

- Letno poročilo o dejavnostih Odbora za peticije v letu 2014 (2014/2218(INI))

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor IMCO

- Evropska strategija za energetsko varnost (2014/2153(INI))
posredovano pristojni: ITRE
mnenje: AFET, ENVI, INTA, IMCO

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 27.11.2014)

odbor AGRI (člen 54 Poslovnika)

- Nova gozdarska strategija za EU: za gozdove in gozdarski sektor (2014/2223(INI))
mnenje: ITRE, ENVI (člen 54 Poslovnika)

odbor ECON (člen 54 Poslovnika)


- Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: letni pregled rasti za leto 2015 (2014/2221(INI))
mnenje: ENVI, BUDG

Skupni odbori (člen 55 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 27.11.2014)

odbora ENVI, AGRI

- Kloniranje goveda, prašičev, ovc, koz in enoprstih kopitarjev, rejenih in reproduciranih za kmetijske namene (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
mnenje: ITRE, INTA, IMCO, JURI (člen 39 Poslovnika)


5. Priznanje palestinske državnosti (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Priznanje palestinske državnosti (2014/2964(RSP))

Razprava je potekala 26. novembra 2014 (točka 17 zapisnika z dne 26.11.2014).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová in Lars Adaktusson v imenu skupine PPE o priznanju palestinske državnosti (2014/2964(RSP)) (B8-0277/2014);

- Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Valero, Bart Staes, Alyn Smith, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Karima Delli, Jill Evans, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall, Keith Taylor, Pascal Durand, Bronis Ropė, Judith Sargentini, Eva Joly, Yannick Jadot, Klaus Buchner, Philippe Lamberts in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE o priznanju palestinske državnosti (2014/2964(RSP)) (B8-0309/2014);

- Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Josu Juaristi Abaunz, Gabriele Zimmer, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Matt Carthy, Lynn Boylan, Curzio Maltese, Georgios Katrougkalos, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez in Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL o priznanju palestinske državnosti (2014/2964(RSP)) (B8-0310/2014);

- Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel in Jozo Radoš v imenu skupine ALDE o priznanju palestinske državnosti (2014/2964(RSP)) (B8-0349/2014);

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Brando Benifei, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Boris Zala in Richard Howitt v imenu skupine S&D o priznanju palestinske državnosti (2014/2964(RSP)) (B8-0357/2014);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski in Bas Belder v imenu skupine ECR o priznanju palestinske državnosti (2014/2964(RSP)) (B8-0359/2014).

Glasovanje: točka 10.22 zapisnika z dne 17.12.2014.


6. Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije (vloženi predlogi resolucij)

Izjava Komisije: Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije (2014/2976(RSP))

Razprava je potekala 26. novembra 2014 (točka 22 zapisnika z dne 26.11.2014).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Angelika Mlinar, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber in Fredrick Federley v imenu skupine ALDE o razmerah v jeklarskem sektorju EU: zaščita delavcev in industrije (2014/2976(RSP)) (B8-0351/2014);

- Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, David Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Flavio Zanonato, Adam Gierek, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein, Jonás Fernández in Sorin Moisă v imenu skupine S&D o jeklarskem sektorju v EU: zaščita delavcev in industrije (2014/2976(RSP)) (B8-0352/2014);

- Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa in Kostas Chrysogonos v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v jeklarski industriji EU: zaščita delavcev in industrije (2014/2976(RSP)) (B8-0353/2014);

- Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský in Marcus Pretzell v imenu skupine ECR o jeklarskem sektorju v Evropski uniji (2014/2976(RSP)) (B8-0354/2014);

- Laura Agea, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Eleonora Evi in Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD o razmerah v jeklarskem sektorju v EU: zaščita delavcev in industrije (2014/2976(RSP)) (B8-0355/2014);

- Antonio Tajani, Tokia Saïfi, András Gyürk, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Anne Sander, Philippe Juvin, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Lara Comi, Claude Rolin, Andor Deli, Elisabeth Morin-Chartier, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Frank Engel, Markus Pieper, Herbert Reul, Fulvio Martusciello, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij, Wim van de Camp, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Franck Proust, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Viviane Reding, Remo Sernagiotto, Salvatore Cicu, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Lorenzo Cesa, Maria Spyraki, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús in Raffaele Fitto v imenu skupine PPE o jeklarskem sektorju v EU: zaščita delavcev in industrije (2014/2976(RSP)) (B8-0356/2014).

Glasovanje: točka 10.23 zapisnika z dne 17.12.2014.


7. Razmere v Sredozemlju in potreba po celostnem pristopu EU k migraciji (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000078/2014), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbor LIBE Svetu: Vprašanje za ustni odgovor o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000079/2014), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbor LIBE Komisiji: Vprašanje za ustni odgovor o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Razprava je potekala 25. novembra 2014 (točka 15 zapisnika z dne 25.11.2014).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Claude Moraes v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji (2014/2907(RSP)) (B8-0362/2014)

Glasovanje: točka 10.24 zapisnika z dne 17.12.2014.


8. Predložitev dokumentov

Od Sveta in Komisije smo prejeli naslednje dokumente:

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 53/2014 - Oddelek III - Komisija (N8-0065/2014 - C8-0272/2014 - 2014/2201(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 55/2014 - Oddelek III - Komisija (N8-0066/2014 - C8-0273/2014 - 2014/2202(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev 2/2014 - Evropska služba za zunanje delovanje (N8-0069/2014 - C8-0281/2014 - 2014/2226(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG


9. Priprava zasedanja Evropskega sveta (18. in 19. december 2014) (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprava zasedanja Evropskega sveta (18. in 19. december 2014) (2014/2706(RSP))

Benedetto Della Vedova (predsedujoči Svetu) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Pervenche Berès, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Giulia Moi, Syed Kamall v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Beatrix von Storch, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Beatrix von Storch, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Paul Nuttall v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Marcel de Graaff samostojni poslanec, in Françoise Grossetête.

PREDSEDSTVO: Olli REHN
podpredsednik

Govorili so Enrique Guerrero Salom, Andrzej Duda, Pavel Telička, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Eleonora Forenza, Josep-Maria Terricabras, Giulia Moi, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Mercedes Bresso, Janusz Korwin-Mikke, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Mark Demesmaeker in Alexander Graf Lambsdorff.

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Govorili so Dimitrios Papadimoulis, Michèle Rivasi, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Esteban González Pons, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Josep-Maria Terricabras in Tibor Szanyi, Pervenche Berès, Bernd Lucke, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Dimitrios Papadimoulis, Reinhard Bütikofer, Sotirios Zarianopoulos, András Gyürk, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil István Ujhelyi, Iratxe García Pérez, Evžen Tošenovský, Harald Vilimsky, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jörg Leichtfried, Paulo Rangel, Olle Ludvigsson, Mirosław Piotrowski, Marine Le Pen, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Rebecca Harms, Othmar Karas, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Kostas Chrysogonos, Carlos Zorrinho, Manolis Kefalogiannis, José Inácio Faria o poteku postopka postavljanja vprašanj z dvigom modrega kartončka, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Krišjānis Kariņš, István Ujhelyi, David Casa, Guillaume Balas, Eleni Theocharous, Maria João Rodrigues, Jörg Leichtfried, Paul Tang in Knut Fleckenstein, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Richard Sulík.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mercedes Bresso, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Ivo Vajgl, Emmanouil Glezos, Tibor Szanyi in Monika Flašíková Beňová.

Govorila sta Jean-Claude Juncker in Benedetto Della Vedova.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila prekinjena ob 12.00.)

(Od 12.00 do 12.30 se je Parlament sestal zaradi podelitve nagrade LUX.)

(Seja se je nadaljevala ob 12.30.)


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

10. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


10.1. Avtonomni trgovinski preferenciali za Republiko Moldavijo ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 55/2008 o uvedbi avtonomnih trgovinskih preferencialov za Republiko Moldavijo [COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2014)0086)


10.2. Tarifna obravnava za uvoz blaga s poreklom iz Ekvadorja ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tarifni obravnavi za uvoz blaga s poreklom iz Ekvadorja [COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2014)0087)


10.3. Sprostitev varnostne rezerve v letu 2014 (glasovanje)

Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sprostitvi varnostne rezerve v skladu s točko 14 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju [COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2014)0088)


10.4. Predlog spremembe proračuna št. 3/2014: Prihodki od glob, plačil obresti, izplačil in povračil – Odobritve plačil - Kadrovski načrti Komisije, Odbora regij in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2014 za proračunsko leto 2014, oddelek III – Komisija [16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2014)0089)


10.5. Predlog spremembe proračuna št. 4/2014: Tradicionalna lastna sredstva, DDV in osnove za bruto nacionalni dohodek (BND) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2014 za proračunsko leto 2014, Oddelek III – Komisija [16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2014)0090)


10.6. Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU: Poplave v Italiji - Potres v Grčiji - Žled v Sloveniji - Žled in poplave na Hrvaškem (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 11 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (poplave v Italiji, potres v Grčiji, žled v Sloveniji ter žled in poplave na Hrvaškem) [COM(2014)0565 - C8-0137/2014 - 2014/2072(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Patricija Šulin (A8-0073/2014)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2014)0091)


10.7. Predlog spremembe proračuna št. 5/2014: Poplave v Italiji (Sardinija) v letu 2013 - Potres v Grčiji - Žled v Sloveniji - Žled in poplave na Hrvaškem v letu 2014 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2014 za proračunsko leto 2014, Oddelek III – Komisija [16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2014)0092)


10.8. Predlog spremembe proračuna št. 6/2014: Revizija napovedi tradicionalnih lastnih sredstev, prispevkov iz naslova DVD in BND (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2014 za proračunsko leto 2014, Oddelek III – Komisija [16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2014)0093)


10.9. Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU: Poplave v Srbiji, na Hrvaškem in v Bolgariji (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 11 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (poplave v Srbiji, na Hrvaškem in v Bolgariji) [COM(2014)0648 - C8-0223/2014 - 2014/2161(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: José Manuel Fernandes (A8-0075/2014)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2014)0094)


10.10. Predlog spremembe proračuna št. 7/2014: Poplave v Srbiji, na Hrvaškem in v Bolgariji (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 7/2014 za proračunsko leto 2014, oddelek III – Komisija [16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2014)0095)


10.11. Predlog spremembe proračuna št. 8/2014: Presežek, ki izhaja iz izvrševanja proračuna za leto 2013 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 8/2014 za proračunsko leto 2014, oddelek III – Komisija [16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2014)0096)


10.12. Lastna sredstva Unije - prilagoditev nacionalnih prispevkov držav članic * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Gérard Deprez in Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2014)0097)


10.13. Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU: Regije, ki so jih prizadele nesreče (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 11 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju [COM(2014)0348 - C8-0021/2014 - 2014/2038(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Siegfried Mureşan (A8-0077/2014)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2014)0098)


10.14. Uporaba instrumenta prilagodljivosti - financiranje programov strukturnih skladov na Cipru (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti, v skladu s točko 12 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju [COM(2014)0349 - C8-0022/2014 - 2014/2039(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0071/2014)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2014)0099)


10.15. Nov splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2015 (glasovanje)

- Osnutki predlogov dopolnitev za proračunska sredstva za oddelek III v predlogu splošnega proračuna za proračunsko leto 2015 za Komisijo ;

- Osnutki predlogov dopolnitev za proračunska sredstva za oddelke I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX in X v predlogu splošnega proračuna za proračunsko leto 2015 za Evropski parlament, Svet, Sodišče, Računsko sodišče, Evropski ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij, Evropskega varuha človekovih pravic, Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in Evropsko službo za zunanje delovanje.

Na podlagi določb pogodb so lahko predlogi dopolnitev sprejeti le, če zanje glasuje večina poslancev, ki sestavljajo Evropski parlament.

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)


10.16. Nov splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2015 (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015 [16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Eider Gardiazabal Rubial in Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2014)0100)

Govori

Marisa Matias o nedopustnosti predloga spremembe 30.

Po glasovanju Jean Arthuis (predsednik odbora BUDG).

Benedetto Della Vedova (predsedujoči Svetu) je ugotovil, da je Parlement sprejel stališče Sveta o predlogu proračuna za leto 2015 brez predlogov dopolnitev in glede tega izrazil zadovoljstvo.

Predsedujoči se je pridružil ugotovitvi Benedetta Della Vedove in podal naslednjo izjavo:

"Proračunski postopek je bil zaključen v skladu s členom 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Ugotavljam, da je bil proračun za leto 2015 dokončno sprejet."


10.17. Uredbe Komisije (EU) št. …/… z dne XXX o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s klasifikacijo resnih kršitev pravil Unije, zaradi katerih lahko cestni prevozniki izgubijo dober ugled, in spremembi Priloge III k Direktivi 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta (glasovanje)

Predlog resolucije, predložen v skladu s členom 106 (2), (3) in (4)(c) Poslovnika, o osnutku uredbe Komisije o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s klasifikacijo resnih kršitev pravil Unije, zaradi katerih lahko cestni prevozniki izgubijo dober ugled, in spremembi Priloge III k Direktivi 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta D034120/02 ; 2014/2859(RPS) (B8-0325/2014) - odbor TRAN - Poročevalec: Michael Cramer

(Potrebna kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2014)0101)


10.18. Predlog direktive Sveta o določitvi metod izračuna in zahtev za poročanje v skladu z Direktivo 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva (glasovanje)

Predlog resolucije, predložen v skladu s členom 106 (2), (3) in (4)(c) Poslovnika, o osnutku direktive Sveta .../.../EU o določitvi metod izračuna in zahtev za poročanje v skladu z Direktivo 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva D00000/00 ; 2014/2931(RPS) (B8-0326/2014) - odbor ENVI - Poročevalec: Giovanni La Via

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno


10.19. Delegirana uredba Komisije (EU) o načrtu za zavržke za Baltsko morje (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 105(4) Poslovnika predložil Marek Józef Gróbarczyk v imenu skupine ECR, o delegirani uredbi Komisije z dne 20. oktobra 2014 o načrtu za zavržke za Baltsko morje 2014/2912(DEA) (B8-0319/2014)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno

Govori

Marek Józef Gróbarczyk, pred glasovanjem.


10.20. Solventnost II (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 105(4) Poslovnika predložil Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, o delegirani uredbi Komisije z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2009/138/EU Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (C(2014)07230) ; 2014/2893(DEA) (B8-0358/2014)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno


10.21. Obnova strategije notranje varnosti za EU (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0350/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2014)0102)


10.22. Priznanje palestinske državnosti (glasovanje)

Razprava je potekala dne 26. novembra 2014 (točka 17 zapisnika z dne 26.11.2014).

Predlogi resolucij so bili napovedani 17. decembra 2014 (točka 5 zapisnika z dne 17.12.2014)

Predlogi resolucij B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014 in B8-0359/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0277/2014

(ki nadomešča B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014 in B8-0357/2014):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark in Pascal Arimont v imenu skupine PPE,

Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala in Janusz Zemke v imenu skupine S&D,

Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart in Marietje Schaake v imenu skupine ALDE,

Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza in Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL,

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli in Ernest Maragall v imenu skupine Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto in Eleonora Evi.

Sprejeto (P8_TA(2014)0103)

Govori

Pred glasovanjem James Carver o dopustnosti predloga resolucije. Po glasovanju Manfred Weber v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, in Syed Kamall v imenu skupine ECR.

(Predlog resolucije B8-0359/2014 je brezpredmeten.)


10.23. Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije (glasovanje)

Razprava je potekala dne 26. novembra 2014 (točka 22 zapisnika z dne 26.11.2014).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 17. decembra 2014 (točka 6 zapisnika z dne 17.12.2014).

Predlogi resolucij B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014 in B8-0356/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0351/2014

Zavrnjeno

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0352/2014

(ki nadomešča B8-0352/2014 in B8-0356/2014):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Antonio Tajani, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Françoise Grossetête, Claude Rolin, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Massimiliano Salini, András Gyürk, Angélique Delahaye, Paul Rübig, Philippe Juvin, Tokia Saïfi, Esther de Lange, Angelika Niebler, Andor Deli, Raffaele Fitto, Lorenzo Cesa, Giovanni Toti, Jerzy Buzek, Franck Proust, Markus Pieper, Annie Schreijer-Pierik, Nadine Morano, Elisabetta Gardini in Lambert van Nistelrooij v imenu skupine PPE,

Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, Edouard Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Pina Picierno, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein in Clare Moody v imenu skupine S&D,

Reinhard Bütikofer in Monika Vana v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2014)0104)

Govori

Rosa D'Amato je predložila ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 15.

Zaradi nasprotovanja več kot 40 poslancev se dani ustni predlog spremembe ni upošteval.

(Predlogi resolucij B8-0353/2014, B8-0354/2014 in B8-0355/2014 so brezpredmetni.)


10.24. Razmere v Sredozemlju in potreba po celostnem pristopu EU k migraciji (glasovanje)

Razprava je potekala dne 25. novembra 2014 (točka 15 zapisnika z dne 25.11.2015.

Predlog resolucije je bil objavljen 17. decembra 2014 (točka 7 zapisnika z dne 17.12.2014).

Predlog resolucije B8-0362/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2014)0105)


11. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Sorin Moisă - A8-0053/2014
Stanislav Polčák, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Seán Kelly in Daniel Hannan v imenu skupine ECR

Poročilo: Gérard Deprez - A8-0068/2014
Peter Jahr

Poročilo: Gérard Deprez - A8-0069/2014
Peter Jahr in Ivana Maletić

Poročilo: Gérard Deprez - A8-0076/2014
Maite Pagazaurtundúa Ruiz in Peter Jahr

Poročilo: Gérard Deprez - A8-0078/2014
Alessandra Moretti, Ivana Maletić, Andrej Plenković in Daniel Hannan

Poročilo: Gérard Deprez - A8-0072/2014
Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Tonino Picula in Ruža Tomašić

Nov splošni proračun Evropske unije - proračunsko leto 2015
Clare Moody in Alessandra Moretti

Poročilo: Eider Gardiazabal Rubial in Monika Hohlmeier - A8-0067/2014
Caterina Chinnici, Zoltán Balczó, Ivana Maletić, Richard Corbett in Marian Harkin

Obnova strategije notranje varnosti za EU - (2014/2819(RSP)) - B8-0350/2014
Laura Ferrara in Caterina Chinnici

Priznanje palestinske države - (2014/2964(RSP)) - RC-B8-0277/2014
Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Branislav Škripek, Igor Šoltes, Marian Harkin, Tonino Picula, Lynn Boylan, Tibor Szanyi, Karima Delli, Nathan Gill, Tomáš Zdechovský, Mark Demesmaeker, Marijana Petir, Jan Zahradil, Janice Atkinson, Jill Seymour, Diane James, David Coburn in Fabio Massimo Castaldo

Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije -(2014/2976(RSP)) - RC-B8-0352/2014
Eleonora Forenza, Jude Kirton-Darling, Michela Giuffrida, Barbara Kappel, Marie-Christine Arnautu, Theresa Griffin, Paloma López Bermejo, Caterina Chinnici in Maria Spyraki.

Razlage glasovanja se bodo nadaljevale na jutrišnji seji, četrtek, 18. decembra 2014.


12. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.45, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

13. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


14. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Priporočilo odbora ECON, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 21. oktobra 2014o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 v zvezi s predhodnimi prispevki v sheme za financiranje reševanja (C(2014)07674 - 2014/2923(DEA)) (B8-0381/2014) je bilo razglašeno na plenarnem zasedanju v torek, 16. decembra 2014 (točka 13 zapisnika z dne 16.12.2014).

68 poslancev je temu priporočilu ugovarjalo v roku 24 ur, kot je določeno v členu 105(6) Poslovnika.

Priporočilo je bilo zato uvrščeno v čas za glasovanje v četrtek, 18. decembra 2014.

Določeni so bili naslednji roki za predložitev:

- predlogi sprememb: sreda, 17. decembra 2014 ob 17.00.

- zahteve za glasovanje po delih, zahteve za ločeno glasovanje in zahteve za poimensko glasovanje: sreda, 17. decembra 2014 ob 19.00.


15. Poročilo senata ZDA o mučenju, ki ga je izvajala CIA (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Poročilo senata ZDA o mučenju, ki ga je izvajala CIA (2014/2997(RSP))

Benedetto Della Vedova (predsedujoči Svetu) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Monika Hohlmeier v imenu skupine PPE, Tanja Fajon v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Sajjad Karim, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Eva Joly v imenu skupine Verts/ALE, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Krisztina Morvai samostojna poslanka, Cristian Dan Preda, Birgit Sippel, Zdzisław Krasnodębski, Cecilia Wikström, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jonathan Arnott, Martina Anderson, Judith Sargentini, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, ki je odgovoril tudi na štiri vpašanja, ki so jih z dvigom modrega kartončka postavili Urmas Paet, Sophia in 't Veld, Afzal Khan in Cornelia Ernst, in Claude Moraes.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Claude Moraes, ki je odgovoril na dve vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Afzal Khan in Sajjad Karim, Hans-Olaf Henkel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Jean Lambert, Gianluca Buonanno, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Barbara Spinelli, Carlos Coelho, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki in Ivo Vajgl.

Govorili so Pablo Iglesias, Janusz Korwin-Mikke, Daniel Buda, Ana Gomes, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil António Marinho e Pinto, Beatrix von Storch, Javier Couso Permuy, Gilles Lebreton, Csaba Sógor, Kati Piri, Deirdre Clune, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers in Elena Valenciano.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michał Boni, Nicola Caputo, Sajjad Karim in Jozo Radoš.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" sta govorila Josu Juaristi Abaunz in Ignazio Corrao.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Benedetto Della Vedova.

Govorila je Sophia in 't Veld.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: prvo delno zasedanje v februarju.


16. Svoboda izražanja v Turčiji: nedavne aretacije novinarjev in vodstvenih delavcev v medijskih hišah ter načrten pritisk na medije (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Svoboda izražanja v Turčiji: nedavne aretacije novinarjev in vodstvenih delavcev v medijskih hišah ter načrten pritisk na medije (2014/3011(RSP))

Benedetto Della Vedova (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Kati Piri v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Kristina Winberg v imenu skupine EFDD, Matteo Salvini samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Brando Benifei, Renate Sommer, Richard Howitt, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Charles Tannock in Lampros Fountoulis, Morten Messerschmidt, Patrick Le Hyaric, Ska Keller, James Carver, Eleftherios Synadinos in Gunnar Hökmark, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Costas Mavrides.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Edouard Ferrand, Artis Pabriks, Victor Boştinaru, Sven Schulze, Ismail Ertug, Jeroen Lenaers, Nikos Androulakis, Eleni Theocharous, Javi López, Fernando Ruas in Lefteris Christoforou.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Alessandra Moretti, Notis Marias, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivo Vajgl, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides in Nicola Caputo.

Govoril je Benedetto Della Vedova.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: prihodnje delno zasedanje


17. Pridružitveni sporazum z Gruzijo *** - Sklenitev Pridružitvenega sporazuma z Gruzijo (razprava)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani [09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani, v imenu Evropske unije [2014/2816(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

Andrejs Mamikins je predstavil priporočilo in poročilo.

Govoril je Dimitris Avramopoulos (član Komisije).

Govorili so Olli Rehn (pripravljavec mnenja odbora INTA), Jaromír Štětina v imenu skupine PPE, Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D, Marek Jurek v imenu skupine ECR, Javier Nart v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andrejs Mamikins, Tamás Meszerics v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Aymeric Chauprade, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Sandra Kalniete in Marek Jurek, in Cristian Dan Preda.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govorili so Aymeric Chauprade in Sajjad Karim, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje, na katerega je odgovoril Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Heidi Hautala, Franz Obermayr, Sandra Kalniete, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andrejs Mamikins, Kati Piri, Bas Belder, Ulrike Lunacek, Andrej Plenković, Richard Howitt, Sajjad Karim, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil James Carver, Lars Adaktusson, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Eduard Kukan, Andi Cristea, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Tonino Picula, Marcus Pretzell, Fulvio Martusciello, Clare Moody, Gabrielius Landsbergis in Michał Boni.

Po postopku "catch the eye" so govorili Zigmantas Balčytis, Urmas Paet, Ignazio Corrao, József Nagy in Brando Benifei.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Andrejs Mamikins.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.1 zapisnika z dne 18.12.2014 in točka 10.2 zapisnika z dne 18.12.2014.


18. Kartumski proces in bližajoča se pobuda EU-Afriški rog v zvezi z migracijskimi potmi (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Kartumski proces in bližajoča se pobuda EU-Afriški rog v zvezi z migracijskimi potmi (2014/3001(RSP))

Benedetto Della Vedova (predsedujoči Svetu) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Roberta Metsola v imenu skupine PPE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Marie-Christine Vergiat, Birgit Sippel v imenu skupine S&D, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil James Carver, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, James Carver v imenu skupine EFDD, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Jeroen Lenaers, Doru-Claudian Frunzulică, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Barbara Spinelli in James Carver, Marielle de Sarnez, Barbara Spinelli, Laura Ferrara, Frank Engel, Ana Gomes, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, Marijana Petir, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar in Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Notis Marias in Angel Dzhambazki.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Benedetto Della Vedova.

Razprava se je zaključila.


19. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 544.579/OJJE).


20. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 21.15.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zwiefka

Opravičeni:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov