Index 
Protokoll
PDF 326kWORD 203k
Onsdagen den 17 december 2014 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 4.Beslut om vissa dokument
 5.Erkännande av Palestina som stat (ingivna resolutionsförslag)
 6.Stålindustrin i EU: skydd av arbetstagarna och företagen (ingivna resolutionsförslag)
 7.Situationen i Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU (ingivna resolutionsförslag)
 8.Inkomna dokument
 9.Förberedelse inför Europeiska rådets möte (18-19 december 2014) (debatt)
 10.Omröstning
  
10.1.Autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.2.Tullbehandling för varor med ursprung i Ecuador ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.3.Utnyttjande av marginalen för oförutsedda händelser under 2014 (omröstning)
  
10.4.Förslag till ändringsbudget nr 3/2014: Inkomster från böter, räntor och återbetalningar – Betalningsbemyndiganden – Kommissionens, Regionkommitténs och Europeiska datatillsynsmannens tjänsteförteckningar (omröstning)
  
10.5.Förslag till ändringsbudget nr 4/2014: Traditionella egna medel, BNI- och mervärdesskatteunderlagen (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.6.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: Översvämning i Italien – jordbävning i Grekland – isbildning i Slovenien – isbildning och översvämning i Kroatien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.7.Förslag till ändringsbudget nr 5/2014: Översvämning i Italien (Sardinien) 2013 – jordbävning i Grekland – isbildning i Slovenien – isbildning och översvämning i Kroatien 2014 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.8.Förslag till ändringsbudget nr 6/2014: Översyn av prognosen för traditionella egna medel, momsavgifter och BNI-bidrag (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.9.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: Översvämningar i Serbien, Kroatien och Bulgarien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.10.Förslag till ändringsbudget nr 7/2014: Översvämningar i Serbien, Kroatien och Bulgarien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.11.Förslag till ändringsbudget nr 8/2014 – Överskott från genomförandet av budgeten för 2013 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.12.Unionens egna medel – ändring av medlemsstaternas nationella bidrag * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.13.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: Katastrofdrabbade regioner (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.14.Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen – finansiering av de cypriotiska strukturfondsprogrammen (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.15.Nytt förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 (omröstning)
  
10.16.Ny allmän budget för Europeiska unionen för budgetåret 2015 (omröstning)
  
10.17.Klassificeringen av allvarliga överträdelser av unionens bestämmelser som kan leda till att vägtransportföretag förlorar sitt goda anseende (omröstning)
  
10.18.Beräkningsmetoder och rapporteringskrav rörande kvaliteten på bensin och dieselbränslen (omröstning)
  
10.19.Kommissionens delegerade förordning (EU) om upprättande av en utkastplan i Östersjön (omröstning)
  
10.20.Solvens II (omröstning)
  
10.21.Förnyelse av EU:s strategi för inre säkerhet (omröstning)
  
10.22.Erkännande av Palestina som stat (omröstning)
  
10.23.Stålindustrin i EU: skydd av arbetstagarna och företagen (omröstning)
  
10.24.Situationen i Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 15.Den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (debatt)
 16.Yttrandefrihet i Turkiet: Gripanden nyligen av journalister och mediechefer samt systematisk press på medierna (debatt)
 17.Associeringsavtal med Georgien *** - Ingående av ett associeringsavtal med Georgien (debatt)
 18.Khartoumprocessen och det kommande initiativet avseende migrationsvägarna Afrikas horn–EU (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… om ersättning av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område C(2014)08734 - 2014/2985(DEA)

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 26 november 2014

Hänvisat till ansvarigt utskott: JURI

- Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… om ändring av delegerad förordning (EU) nr 907/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron C(2014)08937 - 2014/2989(DEA)

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 28 november 2014

Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… om tillfälliga undantagsåtgärder för stöd till mjölkproducenter i Estland, Lettland och Litauen C(2014)09049 - 2014/2986(DEA)

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 26 november 2014

Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning (EU) nr .../... om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 vad gäller krav på fordons funktionssäkerhet för typgodkännande av jordbruks- och skogsbruksfordon (Text av betydelse för EES) C(2014)09198 - 2014/2994(DEA)

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 8 december 2014

Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Rättelse till kommissionens delegerade förordning C (2014)06200 av den 4 september 2014 om ändring av den delegerade förordningen (EU) nr 241/2014 vad gäller kapitalbaskrav för företag baserade på fasta omkostnader (Text av betydelse för EES) C(2014)09431 - 2014/3013(DEA)

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 15 december 2014

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… om tillfälliga undantagsåtgärder för sektorn för mjölk och mjölkprodukter i form av tidigareläggning av den offentliga interventionsperioden för smör och skummjölkspulver under 2015 C(2014)09547 - 2014/3014(DEA)

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 december 2014

Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning (EU) nr .../... om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar C(2014)09810 - 2014/3012(DEA)

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 15 december 2014

Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI.

°
° ° °

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om ändring av den delegerade förordningen (EU) nr241/2014 vad gäller kapitalbaskrav för företag baserade på fasta omkostnader C(2014)06200 - 2014/2820(DEA)

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 4 september 2014

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 3 månader ytterligare på parlamentets begäran.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om närmare bestämmelser om de rådgivande nämndernas funktion inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken C(2014)07012 - 2014/2887(DEA)

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 9 oktober 2014

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader ytterligare på parlamentets begäran.

Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr508/2014 genom fastställande av de kostnader som berättigar till stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden för att förbättra hygien, hälsa, säkerhet och arbetsförhållanden för fiskare, skydda och återställa den marina biologiska mångfalden och ekosystemen, begränsa klimatförändringen och öka fiskefartygens energieffektivitet C(2014)08611 - 2014/2982(DEA)

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 5 december 2014

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader ytterligare på parlamentets begäran.

Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH.


3. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Parlamentet hade mottagit rådets invändning mot följande delegerade akt:

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 282/2008 om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel – D035732/03 – 2014/2886(RPS)
Mottagandedag: 11 december 2014
Hänvisat till utskottet med ansvar för grundrättsakten: ENVI.

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (C(2014)9221 - 2014/3006(RPS) - tidsfrist: 1 månad, från och med mottagandedagen den 5 december 2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO

- Kommissionens direktiv om genomförande av direktiv 2004/23/EG vad gäller förfarandena för kontroll av likvärdiga kvalitets- och säkerhetsnormer för importerade vävnader och celler (D034433/04 - 2014/3010(RPS) - tidsfrist: 13.3.2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv om ändring av direktiv 2006/86/EG vad gäller vissa tekniska krav för kodning av mänskliga vävnader och celler (D034434/04 - 2014/3007(RPS) - tidsfrist: 13.3.2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om fastställandet av nätföreskrifter med regler för driftskompatibilitet och informationsutbyte (D034450/05 - 2014/3003(RPS) - tidsfrist: 11.3.2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller bly och blyföreningar (D035742/03 - 2014/3005(RPS) - tidsfrist: 11.3.2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen), IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 1,4-dimetylnaftalen, benfurakarb, karbofuran, karbosulfan, etefon, fenamidon, fenvalerat, fenhexamid, furatiokarb, imazapyr, malation, pikoxistrobin, spirotetramat, tepraloxydim och trifloxystrobin i eller på vissa produkter (D035768/02 - 2014/2992(RPS) - tidsfrist: 5.2.2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för benolja, kolmonoxid, cyprodinil, dodemorf, iprodion, metaldehyd, metazaklor, paraffinolja (CAS-nr 64742-54-7), petroleumolja (CAS-nr 92062-35-6) och propargit i eller på vissa produkter (D035772/02 - 2014/2993(RPS) - tidsfrist: 4.2.2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 1178/2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygbesättningar inom den civila luftfarten (D035899/03 - 2014/2990(RPS) - tidsfrist: 1.3.2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort (D036128/02 - 2014/3009(RPS) - tidsfrist: 13.3.2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens direktiv om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv (D036234/02 - 2014/3008(RPS) - tidsfrist: 13.3.2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (D036300/02 - 2014/3002(RPS) - tidsfrist: 11/1/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 605/2014 om ändring, för införande av faroangivelser och skyddsangivelser på kroatiska och för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (D036855/01 - 2014/2984(RPS) - tidsfrist: 27.2.2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens beslut om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten (D036881/02 - 2014/3004(RPS) - tidsfrist: 12.3.2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 347/2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 vad gäller krav för typgodkännande av vissa kategorier av motorfordon avseende avancerade nödbromssystem (D037052/01 - 2014/2991(RPS) - tidsfrist: 2.3.2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO.


4. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 27.11.2014)

AFET-utskottet

- Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och Europeiska unionens politik på området (2014/2216(INI))
rådgivande utskott: FEMM, DEVE

AGRI-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- En ny EU-skogsstrategi för skogarna och den skogsbaserade sektorn (2014/2223(INI))
rådgivande utskott: ITRE, ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)

DEVE-utskottet

- Den privata sektorn och utveckling (2014/2205(INI))
rådgivande utskott: AFET, INTA

- Ebolakrisen: långsiktiga lärdomar och hur hälso- och sjukvårdssystemen i utvecklingsländer kan stärkas för att förebygga framtida kriser (2014/2204(INI))
rådgivande utskott: FEMM, ENVI

ECON-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten för 2015 (2014/2221(INI))
rådgivande utskott: ENVI, BUDG (artikel 54 i arbetsordningen)

EMPL-utskottet

- Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten för 2015 (2014/2222(INI))

ENVI-utskottet

- Resurseffektivitet: i riktning mot en kretsloppsekonomi (2014/2208(INI))
rådgivande utskott: EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Säkrare hälso- och sjukvård i Europa: förbättrad patientsäkerhet och bekämpning av antimikrobiell resistens (2014/2207(INI))

FEMM-utskottet

- Framsteg för jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2013 (2014/2217(INI))

IMCO-utskottet

- Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2015 (2014/2212(INI))

INTA-utskottet

- Strategi för skydd och säkerställande av immateriella rättigheter i tredjeländer (2014/2206(INI))
rådgivande utskott: ENVI, ITRE, JURI, IMCO

ITRE-utskottet

- Att utveckla en hållbar europeisk industri för oädla metaller (2014/2211(INI))

- Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI))
rådgivande utskott: FEMM, EMPL

- Möjligheter till grön tillväxt för små och medelstora företag (2014/2209(INI))
rådgivande utskott: ENVI, EMPL, BUDG, REGI

PETI-utskottet

- Europeiska ombudsmannens särskilda rapport om undersökningen på eget initiativ OI/5/2012/BEH-MHZ angående Frontex (2014/2215(INI))

REGI-utskottet

- EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen (2014/2214(INI))
rådgivande utskott: AFET, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN

- De urbana aspekterna av EU:s politik (2014/2213(INI))
rådgivande utskott: DEVE, ENVI, EMPL, LIBE

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 132.1 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 27.11.2014)

AFET-utskottet

- Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (baserat på årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken) (2014/2220(INI))

- Årsrapporten om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken från EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik till Europaparlamentet (2014/2219(INI))

rådgivande utskott: BUDG

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 216.8 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 27.11.2014)

PETI-utskottet

- Årsrapporten om verksamheten i utskottet för framställningar 2014 (2014/2218(INI))

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

IMCO-utskottet

- En europeisk strategi för energitrygghet (2014/2153(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE
rådgivande utskott: AFET, ENVI, INTA, IMCO

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 27.11.2014)

AGRI-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- En ny EU-skogsstrategi för skogarna och den skogsbaserade sektorn (2014/2223(INI))
(rådgivande utskott: ITRE, ENVI (artikel 54 i arbetsordningen))

ECON-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten för 2015 (2014/2221(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, BUDG (artikel 54 i arbetsordningen))

Gemensamma utskottssammanträden (artikel 55 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 27.11.2014)

utskott: ENVI, AGRI

Kloning av nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som hålls och reproduceras för animalieproduktion (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD))
(rådgivande utskott: ITRE, INTA, IMCO, JURI (artikel 39 i arbetsordningen))


5. Erkännande av Palestina som stat (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Erkännande av Palestina som stat (2014/2964(RSP))

Debatten hade hållits den 26 november 2014 (punkt 17 i protokollet av den 26.11.2014).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová och Lars Adaktusson för PPE-gruppen, om erkännande av Palestina som stat 2014/2964(RSP) (B8-0277/2014);

- Tamás Meszerics, Margrete Auken, Bodil Valero, Bart Staes, Alyn Smith, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Karima Delli, Jill Evans, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall, Keith Taylor, Pascal Durand, Bronis Ropė, Judith Sargentini, Eva Joly, Yannick Jadot, Klaus Buchner, Philippe Lamberts och Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, om erkännande av Palestina som stat 2014/2964(RSP) (B8-0309/2014);

- Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Josu Juaristi Abaunz, Gabriele Zimmer, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Matt Carthy, Lynn Boylan, Curzio Maltese, Georgios Katrougkalos, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez och Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, om erkännande av Palestina som stat 2014/2964(RSP) (B8-0310/2014);

- Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Javier Nart, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel och Jozo Radoš för ALDE-gruppen, om erkännande av Palestina som stat 2014/2964(RSP) (B8-0349/2014);

- Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Brando Benifei, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Boris Zala och Richard Howitt för S&D-gruppen, om erkännande av Palestina som stat 2014/2964(RSP) (B8-0357/2014);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski och Bas Belder för ECR-gruppen om erkännande av Palestina som stat 2014/2964(RSP) (B8-0359/2014).

Omröstning: punkt 10.22 i protokollet av den 17.12.2014.


6. Stålindustrin i EU: skydd av arbetstagarna och företagen (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionen: Stålindustrin i EU: skydd av arbetstagarna och företagen (2014/2976(RSP))

Debatten hade hållits den 26 november 2014 (punkt 22 i protokollet av den 26.11.2014).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Angelika Mlinar, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber och Fredrick Federley för ALDE-gruppen, om stålsektorn i EU: att skydda arbetstagare och industrier 2014/2976(RSP) (B8-0351/2014);

- Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, David Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Flavio Zanonato, Adam Gierek, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein, Jonás Fernández och Sorin Moisă för S&D-gruppen, om stålsektorn i EU: att skydda arbetstagare och industrier 2014/2976(RSP) (B8-0352/2014);

- Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa och Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, om stålsektorn i EU: att skydda arbetstagare och industrier (2014/2976(RSP)) (B8-0353/2014);

- Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský och Marcus Pretzell för ECR-gruppen, om stålsektorn i EU 2014/2976(RSP) (B8-0354/2014);

- Laura Agea, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Eleonora Evi och Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, om situationen för stålsektorn i EU: skydd av arbetstagarna och industrin (2014/2976(RSP)) (B8-0355/2014);

- Antonio Tajani, Tokia Saïfi, András Gyürk, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Anne Sander, Philippe Juvin, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Lara Comi, Claude Rolin, Andor Deli, Elisabeth Morin-Chartier, Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Frank Engel, Markus Pieper, Herbert Reul, Fulvio Martusciello, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij, Wim van de Camp, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Franck Proust, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Viviane Reding, Remo Sernagiotto, Salvatore Cicu, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Lorenzo Cesa, Maria Spyraki, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús och Raffaele Fitto för PPE-gruppen, om stålsektorn i EU: att skydda arbetstagare och industrier 2014/2976(RSP) (B8-0356/2014).

Omröstning: punkt 10.23 i protokollet av den 17.12.2014.


7. Situationen i Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000078/2014) från Claude Moraes, för LIBE-utskottet, till rådet: Situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Fråga för muntligt besvarande (O-000079/2014) från Claude Moraes, för LIBE-utskottet, till kommissionen: Situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Debatten hade hållits den 25 november 2014 (punkt 15 i protokollet av den 25.11.2014).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

- Claude Moraes, för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, om situationen i Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU 2014/2907(RSP) (B8-0362/2014)

Omröstning: punkt 10.24 i protokollet av den 17.12.2014.


8. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslag till anslagsöverföring DEC 53/2014- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0065/2014 - C8-0272/2014 - 2014/2201(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 55/2014- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0066/2014 - C8-0273/2014 - 2014/2202(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring 2/2014 - EU:s utrikestjänst (N8-0069/2014 - C8-0281/2014 - 2014/2226(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG


9. Förberedelse inför Europeiska rådets möte (18-19 december 2014) (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse inför Europeiska rådets möte (18-19 december 2014) (2014/2706(RSP))

Benedetto Della Vedova (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Pervenche Berès, Gianni Pittella för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Giulia Moi, Syed Kamall för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Beatrix von Storch, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Beatrix von Storch, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Paul Nuttall för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Marcel de Graaff, grupplös, och Françoise Grossetête.

ORDFÖRANDESKAP: Olli REHN
Vice talman

Talare: Enrique Guerrero Salom, Andrzej Duda, Pavel Telička, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Eleonora Forenza, Josep-Maria Terricabras, Giulia Moi, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Mercedes Bresso, Janusz Korwin-Mikke, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Mark Demesmaeker och Alexander Graf Lambsdorff.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Dimitrios Papadimoulis, Michèle Rivasi, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Esteban González Pons, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Josep-Maria Terricabras och Tibor Szanyi, Pervenche Berès, Bernd Lucke, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dimitrios Papadimoulis, Reinhard Bütikofer, Sotirios Zarianopoulos, András Gyürk, som även besvarade en fråga ("blått kort") från István Ujhelyi, Iratxe García Pérez, Evžen Tošenovský, Harald Vilimsky, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jörg Leichtfried, Paulo Rangel, Olle Ludvigsson, Mirosław Piotrowski, Marine Le Pen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Rebecca Harms, Othmar Karas, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kostas Chrysogonos, Carlos Zorrinho, Manolis Kefalogiannis, José Inácio Faria, om hur förfarandet med ”blått kort” fungerar, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Marlene Mizzi, Krišjānis Kariņš, István Ujhelyi, David Casa, Guillaume Balas, Eleni Theocharous, Maria João Rodrigues, Jörg Leichtfried, Paul Tang och Knut Fleckenstein, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Richard Sulík.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mercedes Bresso, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Ivo Vajgl, Emmanouil Glezos, Tibor Szanyi och Monika Flašíková Beňová.

Talare: Jean-Claude Juncker och Benedetto Della Vedova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet ajournerades kl. 12.00)

(Från kl. 12.00 till kl. 12.30 samlades parlamentet för utdelningen av LUX-priset)

(Sammanträdet återupptogs kl. 12.30)


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

10. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


10.1. Autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien [COM(2014)0542 - C8-0128/2014 - 2014/0250(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Sorin Moisă (A8-0053/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0086)


10.2. Tullbehandling för varor med ursprung i Ecuador ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tullbehandling för varor med ursprung i Ecuador [COM(2014)0585 - C8-0172/2014 - 2014/0287(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Helmut Scholz (A8-0056/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0087)


10.3. Utnyttjande av marginalen för oförutsedda händelser under 2014 (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter i enlighet med punkt 14 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning [COM(2014)0328 - C8-0020/2014 - 2014/2037(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez (A8-0068/2014)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2014)0088)


10.4. Förslag till ändringsbudget nr 3/2014: Inkomster från böter, räntor och återbetalningar – Betalningsbemyndiganden – Kommissionens, Regionkommitténs och Europeiska datatillsynsmannens tjänsteförteckningar (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen [16740/2014 - C8-0289/2014 - 2014/2036(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez (A8-0069/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2014)0089)


10.5. Förslag till ändringsbudget nr 4/2014: Traditionella egna medel, BNI- och mervärdesskatteunderlagen (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen [16741/2014 - C8-0290/2014 - 2014/2053(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez (A8-0076/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0090)


10.6. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: Översvämning i Italien – jordbävning i Grekland – isbildning i Slovenien – isbildning och översvämning i Kroatien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond, i enlighet med punkt 11 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (översvämningar i Italien, jordbävning i Grekland, isbildning i Slovenien och isbildning och översvämningar i Kroatien) [COM(2014)0565 - C8-0137/2014 - 2014/2072(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Patricija Šulin (A8-0073/2014)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0091)


10.7. Förslag till ändringsbudget nr 5/2014: Översvämning i Italien (Sardinien) 2013 – jordbävning i Grekland – isbildning i Slovenien – isbildning och översvämning i Kroatien 2014 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen [16742/2014 - C8-0291/2014 - 2014/2073(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez (A8-0078/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0092)


10.8. Förslag till ändringsbudget nr 6/2014: Översyn av prognosen för traditionella egna medel, momsavgifter och BNI-bidrag (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – Kommissionen [16743/2014 - C8-0288/2014 - 2014/2162(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez (A8-0074/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0093)


10.9. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: Översvämningar i Serbien, Kroatien och Bulgarien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond, i enlighet med punkt 11 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (översvämningar i Serbien, Kroatien och Bulgarien) [COM(2014)0648 - C8-0223/2014 - 2014/2161(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A8-0075/2014)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0094)


10.10. Förslag till ändringsbudget nr 7/2014: Översvämningar i Serbien, Kroatien och Bulgarien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – Kommissionen [16744/2014 - C8-0292/2014 - 2014/2163(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez (A8-0072/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0095)


10.11. Förslag till ändringsbudget nr 8/2014 – Överskott från genomförandet av budgeten för 2013 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 8/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen [16745/2014 - C8-0293/2014 - 2014/2225(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez (A8-0079/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0096)


10.12. Unionens egna medel – ändring av medlemsstaternas nationella bidrag * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez och Janusz Lewandowski (A8-0066/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0097)


10.13. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: Katastrofdrabbade regioner (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond, i enlighet med punkt 11 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning [COM(2014)0348 - C8-0021/2014 - 2014/2038(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Siegfried Mureşan (A8-0077/2014)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0098)


10.14. Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen – finansiering av de cypriotiska strukturfondsprogrammen (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen, i enlighet med punkt 12 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning [COM(2014)0349 - C8-0022/2014 - 2014/2039(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0071/2014)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0099)


10.15. Nytt förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 (omröstning)

- Förslag till ändringar av anslagen i avsnitt III i förslaget till allmän budget för 2015, avseende kommissionen,

- Förslag till ändringar i avsnitten I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX och X i förslaget till allmän budget för 2015, avseende Europaparlamentet, rådet, domstolen, Revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten.

För antagande av ändringsförslag krävs enligt fördragen stöd från en majoritet av parlamentets ledamöter.

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)


10.16. Ny allmän budget för Europeiska unionen för budgetåret 2015 (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om det nya förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 [16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial och Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2014)0100)

Inlägg:

Marisa Matias om tillåtligheten beträffande ändringsförslag 30.

Efter omröstningen, Jean Arthuis (ordförande för utskottet BUDG).

Benedetto Della Vedova (rådets tjänstgörande ordförande) konstaterade att parlamentet hade godkände rådets ståndpunkt om förslaget till budget för budgetåret 2015 utan ändringar, och var mycket nöjd med detta resultat.

Talmannen instämde i Benedetto Della Vedovas yttrande och gjorde följande uttalande:

"Budgetförfarandet har genomförts i enlighet med artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Jag förklarar budgeten för budgetåret 2015 slutgiltigt antagen".


10.17. Klassificeringen av allvarliga överträdelser av unionens bestämmelser som kan leda till att vägtransportföretag förlorar sitt goda anseende (omröstning)

Resolutionsförslag, inlämnat i enlighet med artikel 106.2, 106.3 och 106.4 c i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 vad gäller klassificeringen av allvarliga överträdelser av unionens bestämmelser som kan leda till att vägtransportföretaget förlorar sitt goda anseende, och om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG D034120/02 ; 2014/2859(RPS) (B8-0325/2014) - TRAN-utskottet - Föredragande: Michael Cramer

(Kvalificerad majoritet erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2014)0101)


10.18. Beräkningsmetoder och rapporteringskrav rörande kvaliteten på bensin och dieselbränslen (omröstning)

Resolutionsförslag, inlämnat i enlighet med artikel 106.2, 106.3 och 106.4 c i arbetsordningen, om utkastet till rådets direktiv .../.../EU om fastställande av beräkningsmetoder och rapporteringskrav i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen D00000/00 ; 2014/2931(RPS) (B8-0326/2014) - ENVI-utskottet - Föredragande: Giovanni La Via

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades


10.19. Kommissionens delegerade förordning (EU) om upprättande av en utkastplan i Östersjön (omröstning)

Resolutionsförslag, inlämnat i enlighet med artikel 105.4 i arbetsordningen av Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen, om kommissionens delegerade förordning av den 20 oktober 2014 om fastställande av en utkastplan i Östersjön 2014/2912(DEA) (B8-0319/2014)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades

Inlägg:

Marek Józef Gróbarczyk, före omröstningen.


10.20. Solvens II (omröstning)

Resolutionsförslag, inlämnat i enlighet med artikel 105.4 i arbetsordningen av Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, om kommissionens delegerade förordning av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) C(2014)07230 ; 2014/2893(DEA) (B8-0358/2014)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades


10.21. Förnyelse av EU:s strategi för inre säkerhet (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0350/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2014)0102)


10.22. Erkännande av Palestina som stat (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 26 november 2014 (punkt 17 i protokollet av den 26.11.2014).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 17 december 2014 (punkt 5 i protokollet av den 17.12.2014).

Resolutionsförslag B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014, B8-0357/2014 och B8-0359/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0277/2014

(ersätter B8-0277/2014, B8-0309/2014, B8-0310/2014, B8-0349/2014 och B8-0357/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark och Pascal Arimont för PPE-gruppen,

Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala och Janusz Zemke för S&D-gruppen,

Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart och Marietje Schaake för ALDE-gruppen,

Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza och Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen,

Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli och Ernest Maragall för Verts/ALE-gruppen,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto och Eleonora Evi.

Antogs (P8_TA(2014)0103)

Inlägg:

Före omröstningen, James Carver, om resolutionsförslagets tillåtlighet.

Efter omröstningen, Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, och Syed Kamall för ECR-gruppen.

(Resolutionsförslag B8-0359/2014 bortföll.)


10.23. Stålindustrin i EU: skydd av arbetstagarna och företagen (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 26 november 2014 (punkt 22 i protokollet av den 26.11.2014).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 17 december 2014 (punkt 6 i protokollet av den 17.12.2014).

Resolutionsförslag B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014 och B8-0356/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0351/2014

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0352/2014

(ersätter B8-0352/2014 och B8-0356/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Antonio Tajani, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Françoise Grossetête, Claude Rolin, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Massimiliano Salini, András Gyürk, Angélique Delahaye, Paul Rübig, Philippe Juvin, Tokia Saïfi, Esther de Lange, Angelika Niebler, Andor Deli, Raffaele Fitto, Lorenzo Cesa, Giovanni Toti, Jerzy Buzek, Franck Proust, Markus Pieper, Annie Schreijer-Pierik, Nadine Morano, Elisabetta Gardini och Lambert van Nistelrooij för PPE-gruppen,

Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, Edouard Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Pina Picierno, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein och Clare Moody för S&D-gruppen,

Reinhard Bütikofer och Monika Vana för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2014)0104)

Inlägg:

Rosa D'Amato Som föreslog en muntligt ändring av ändringsförslag 15.

Detta muntliga ändringsförslag beaktades inte, eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta.

(Resolutionsförslagen B8-0353/2014, B8-0354/2014 och B8-0355/2014 bortföll.)


10.24. Situationen i Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 25 november 2014 (punkt 15 i protokollet av den 25.11.2015).

Resolutionsförslaget hade tillkännagivits den 17 december 2014 (punkt 7 i protokollet av den 17.12.2014).

Resolutionsförslag B8-0362/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2014)0105)


11. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Sorin Moisă - A8-0053/2014
Stanislav Polčák, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Seán Kelly och Daniel Hannan för ECR-gruppen

Betänkande Gérard Deprez - A8-0068/2014
Peter Jahr

Betänkande Gérard Deprez - A8-0069/2014
Peter Jahr och Ivana Maletić

Betänkande Gérard Deprez - A8-0076/2014
Maite Pagazaurtundúa Ruiz och Peter Jahr

Betänkande Gérard Deprez - A8-0078/2014
Alessandra Moretti, Ivana Maletić, Andrej Plenković och Daniel Hannan

Betänkande Gérard Deprez - A8-0072/2014
Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Tonino Picula och Ruža Tomašić

Nytt förslag till Europeiska unionen allmänna budget för budgetåret 2015
Clare Moody och Alessandra Moretti

Betänkande Eider Gardiazabal Rubial och Monika Hohlmeier - A8-0067/2014
Caterina Chinnici, Zoltán Balczó, Ivana Maletić, Richard Corbett och Marian Harkin

Förnyelse av EU:s strategi för inre säkerhet (2014/2819(RSP)) - B8-0350/2014
Laura Ferrara och Caterina Chinnici

Erkännande av Palestina som stat (2014/2964(RSP)) - RC-B8-0277/2014
Eleonora Forenza, Martina Anderson, Matt Carthy, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Branislav Škripek, Igor Šoltes, Marian Harkin, Tonino Picula, Lynn Boylan, Tibor Szanyi, Karima Delli, Nathan Gill, Tomáš Zdechovský, Mark Demesmaeker, Marijana Petir, Jan Zahradil, Janice Atkinson, Jill Seymour, Diane James, David Coburn och Fabio Massimo Castaldo

Stålindustrin i EU: skydd av arbetstagarna och företagen (2014/-2976(RSP)) - RC-B8-0352/2014
Eleonora Forenza, Jude Kirton-Darling, Michela Giuffrida, Barbara Kappel, Marie-Christine Arnautu, Theresa Griffin, Paloma López Bermejo, Caterina Chinnici och Maria Spyraki.

Röstförklaringar: fortsättning vid sammanträdet följande dag, dvs. torsdagen den 18 december 2014.


12. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.45 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

13. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


14. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Rekommendationen från ECON-utskottet om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 21 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 avseende förhandsbidrag till finansieringsarrangemang för resolution (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA) (B8-0381/2014) hade tillkännagivits i kammaren tisdagen den 16 december 2014 (punkt 13 i protokollet av den 16.12.2014).

68 ledamöter hade invänt mot denna rekommendation inom tidsfristen på 24 timmar enligt artikel 105.6 i arbetsordningen.

Denna rekommendation ska således tas upp till omröstning under torsdagen den 18 december 2014.

Följande tidsfrister gäller:

- ändringsförslag: onsdagen den 17 december 2014 kl. 17.00.

- begäranden om delad omröstning, särskild omröstning och omröstning med namnupprop: onsdagen den 17 december 2014 kl. 19.00.


15. Den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (2014/2997(RSP))

Benedetto Della Vedova (rådets tjänstgörande ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sajjad Karim, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Cristian Dan Preda, Birgit Sippel, Zdzisław Krasnodębski, Cecilia Wikström, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott, Martina Anderson, Judith Sargentini, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, som även besvarade fyra frågor "blått kort" från Urmas Paet, Sophia in 't Veld, Afzal Khan och Cornelia Ernst, och Claude Moraes.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Claude Moraes, som besvarade två frågor "blått kort" från Afzal Khan och Sajjad Karim, Hans-Olaf Henkel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Jean Lambert, Gianluca Buonanno, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Barbara Spinelli, Carlos Coelho, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki och Ivo Vajgl.

Talare: Pablo Iglesias, Janusz Korwin-Mikke, Daniel Buda, Ana Gomes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från António Marinho e Pinto, Beatrix von Storch, Javier Couso Permuy, Gilles Lebreton, Csaba Sógor, Kati Piri, Deirdre Clune, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers och Elena Valenciano.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michał Boni, Nicola Caputo, Sajjad Karim och Jozo Radoš.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Josu Juaristi Abaunz och Ignazio Corrao.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Benedetto Della Vedova.

Talare: Sophia in 't Veld.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: sammanträdesperioden februari I.


16. Yttrandefrihet i Turkiet: Gripanden nyligen av journalister och mediechefer samt systematisk press på medierna (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Yttrandefrihet i Turkiet: Gripanden nyligen av journalister och mediechefer samt systematisk press på medierna (2014/3011(RSP))

Benedetto Della Vedova (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Kristina Winberg för EFDD-gruppen, Matteo Salvini, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Brando Benifei, Renate Sommer, Richard Howitt, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Charles Tannock och Lampros Fountoulis, Morten Messerschmidt, Patrick Le Hyaric, Ska Keller, James Carver, Eleftherios Synadinos, och Gunnar Hökmark, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Costas Mavrides.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, Curzio Maltese, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Edouard Ferrand, Artis Pabriks, Victor Boştinaru, Sven Schulze, Ismail Ertug, Jeroen Lenaers, Nikos Androulakis, Eleni Theocharous, Javi López, Fernando Ruas och Lefteris Christoforou.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Alessandra Moretti, Notis Marias, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivo Vajgl, Demetris Papadakis, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo, Costas Mavrides och Nicola Caputo.

Talare: Benedetto Della Vedova.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: nästkommande sammanträdesperiod.


17. Associeringsavtal med Georgien *** - Ingående av ett associeringsavtal med Georgien (debatt)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, [09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan [2014/2816(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

Andrejs Mamikins redogjorde för rekommendationen och betänkandet.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Olli Rehn (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Jaromír Štětina för PPE-gruppen, Knut Fleckenstein för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins, Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Aymeric Chauprade, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Sandra Kalniete och Marek Jurek, och Cristian Dan Preda.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Aymeric Chauprade och Sajjad Karim, ställde en fråga ("blått kort") Cristian Dan Preda, som besvarade den, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Heidi Hautala, Franz Obermayr, Sandra Kalniete, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins, Kati Piri, Bas Belder, Ulrike Lunacek, Andrej Plenković, Richard Howitt, Sajjad Karim, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver, Lars Adaktusson, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Eduard Kukan, Andi Cristea, Mirosław Piotrowski, Gunnar Hökmark, Tonino Picula, Marcus Pretzell, Fulvio Martusciello, Clare Moody, Gabrielius Landsbergis och Michał Boni.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zigmantas Balčytis, Urmas Paet, Ignazio Corrao, József Nagy och Brando Benifei.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Andrejs Mamikins.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 18.12.2014 och punkt 10.2 i protokollet av den 18.12.2014.


18. Khartoumprocessen och det kommande initiativet avseende migrationsvägarna Afrikas horn–EU (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Khartoumprocessen och det kommande initiativet avseende migrationsvägarna Afrikas horn–EU (2014/3001(RSP))

Benedetto Della Vedova (rådets tjänstgörande ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marie-Christine Vergiat, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Jeroen Lenaers, Doru-Claudian Frunzulică, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Barbara Spinelli och James Carver, Marielle de Sarnez, Barbara Spinelli, Laura Ferrara, Frank Engel, Ana Gomes, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, Marijana Petir, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar och Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Angel Dzhambazki.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Benedetto Della Vedova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 544.579/OJJE).


20. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 21.15.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Batten, Bradbourn, Crowley, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy