Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2999(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0382/2014

Συζήτηση :

PV 18/12/2014 - 2.2
CRE 18/12/2014 - 2.2

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2014 - 8.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0107

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

2.2. Μαυριτανία και ιδίως η περίπτωση του Biram Dah Abeid
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014 και B8-0388/2014 (2014/2999(RSP))

Οι Barbara Lochbihler, Cristian Dan Preda, Jana Žitňanská, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Gérard Deprez και Lidia Senra Rodríguez παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Stanislav Polčák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Bogdan Brunon Wenta και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Νότης Μαριάς και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει ο Benedetto Della Vedova (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου