Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 18 декември 2014 г. - Страсбург

2. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 16.12.2014 г.)


2.1. Преследване на демократичната опозиция във Венецуела

Предложения за резолюция B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014 и B8-0380/2014 (2014/2998(RSP))

Luis de Grandes Pascual, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Fernando Maura Barandiarán и Javier Couso Permuy представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Jaromír Štětina, от името на групата PPE, Francisco Assis, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Beatriz Becerra Basterrechea, Karol Karski, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Klaus Buchner, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Karol Karski и Javier Nart, Amjad Bashir, от името на групата EFDD, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Bas Belder, Renate Weber и Inês Cristina Zuber.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Carlos Iturgaiz, Claudia Tapardel, Andrew Lewer и Miguel Viegas.

Изказа се Benedetto Della Vedova (действащ председател на Съвета).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1 от протокола от 18.12.2014.


2.2. Мавритания, по-специално случаят с Бирам Да Абеид

Предложения за резолюция B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014 и B8-0388/2014 (2014/2999(RSP))

Barbara Lochbihler, Cristian Dan Preda, Jana Žitňanská, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Gérard Deprez и Lidia Senra Rodríguez представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Stanislav Polčák, от името на групата PPE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Bogdan Brunon Wenta и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Notis Marias и Ivan Jakovčić.

Изказа се Benedetto Della Vedova (действащ председател на Съвета).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.2 от протокола от 18.12.2014.


2.3. Судан: случаят с Амин Меки Медани

Предложения за резолюция B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 и B8-0395/2014 (2014/3000(RSP))

Judith Sargentini, Joachim Zeller, Charles Tannock, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Urmas Paet и Marie-Christine Vergiat представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Francesc Gambús, от името на групата PPE, Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Aymeric Chauprade, независим член на ЕП, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg и Georg Mayer.

(Продължаване на разискването: точка 4 от протокола от 18.12.2014)

Правна информация - Политика за поверителност