Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

2. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2014)


2.1. Ποινική δίωξη κατά της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014 και B8-0380/2014 (2014/2998(RSP))

Οι Luis de Grandes Pascual, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Fernando Maura Barandiarán και Javier Couso Permuy παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν Οι Jaromír Štětina, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Francisco Assis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Beatriz Becerra Basterrechea, Karol Karski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Klaus Buchner, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Karol Karski και Javier Nart, Amjad Bashir, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Bas Belder, Renate Weber και Inês Cristina Zuber.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Carlos Iturgaiz, Claudia Tapardel, Andrew Lewer και Miguel Viegas.

Παρεμβαίνει ο Benedetto Della Vedova (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2014.


2.2. Μαυριτανία και ιδίως η περίπτωση του Biram Dah Abeid

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014 και B8-0388/2014 (2014/2999(RSP))

Οι Barbara Lochbihler, Cristian Dan Preda, Jana Žitňanská, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Gérard Deprez και Lidia Senra Rodríguez παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Stanislav Polčák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Bogdan Brunon Wenta και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Νότης Μαριάς και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει ο Benedetto Della Vedova (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2014.


2.3. Σουδάν: η περίπτωση του Δρος Amin Mekki Medani

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 και B8-0395/2014 (2014/3000(RSP))

Οι Judith Sargentini, Joachim Zeller, Charles Tannock, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Urmas Paet και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν Οι Francesc Gambús, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Aymeric Chauprade, μη εγγεγραμμένος, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Georg Mayer.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2014)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου