Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

5. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Διορισμός του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Φορέα για τη Διακυβέρνηση στον Τομέα της Στατιστικής (ESGAB) (N8-0070/2014 - C8-0285/2014 – 2014/0902(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην πρόσβαση υπό όρους (07597/2014 - C8-0286/2014 - 2010/0361(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

2) από τους βουλευτές

2.1) πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Dominique Bilde και Jean-Marie Le Pen. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κλωνοποίηση ζώων για επισιτιστικούς σκοπούς (B8-0317/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Dominique Bilde και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υποχρέωση της προληπτικής αναισθητοποίησης των ζώων πριν από τη σφαγή ή τη θανάτωση (B8-0318/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Dominique Bilde και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υπερκατανάλωση αντιβιοτικών και την αυξανόμενη αντοχή απέναντί τους (B8-0320/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενίσχυση των μέτρων επείγουσας δράσης κατά της εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0321/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Lorenzo Fontana. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη ανάγκη να τεθεί ως προϋπόθεση για τη χορήγηση ενωσιακής αναπτυξιακής βοήθειας ο σεβασμός της θρησκευτικής ελευθερίας στις αποδέκτριες χώρες (B8-0322/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων στα εκτροφεία βιζόν (B8-0323/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Lorenzo Fontana. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για τις οδικές μεταφορές (B8-0324/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

EMPL

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εναρμόνιση των εθνικών κανονιστικών διατάξεων περί ηλεκτρονικής παρενόχλησης (B8-0327/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισμού για τις υιοθεσίες εντός της ΕΕ (B8-0328/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ (TTIP), και με τον τομέα των πουλερικών (B8-0329/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-ΗΠΑ (ΤΤΙΡ) και τον τομέα της κονικλοτροφίας (B8-0330/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενεργοποίηση ανεπιθύμητων υπηρεσιών στα smartphone (B8-0331/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την άνοδο της στάθμης των υδάτων της Μεσογείου και την προστασία των παράκτιων περιοχών της Ιταλίας (B8-0332/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

TRAN

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των ιταλικών αγροδιατροφικών προϊόντων (B8-0333/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση των εγκλημάτων γυναικοκτονίας στην Ιταλία (B8-0334/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Mara Bizzotto. Πρρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υπερβολική ποσότητα πετρελαίου στη Μεσόγειο (B8-0335/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφισματος σχετικά με την κακοκαιρία στην Ιταλία: κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιφέρεια Βένετο λόγω της κρίσης που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας (B8-0336/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κακοκαιρία στη Βόρειο Ιταλία και τους κινδύνους για τη μελισσοκομία (B8-0337/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παράνομη αλιεία στη λίμνη Garda (B8-0338/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Mara Bizzotto. Προταση ψηφισματος σχετικά με τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) να θεσπίσουν σαφείς κανόνες που θα διέπουν την ενδεχόμενη εγκατάλειψη του ενιαίου νομίσματος (B8-0339/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το πρόβλημα των ανήλικων νυφών (B8-0340/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Mara Bizzotto. Προταση ψηφισματος σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού για την επισήμανση ισχυρισμών επί θεμάτων διατροφής στα τρόφιμα οι οποίοι επιβαρύνουν σημαντικά τις ΜΜΕ (B8-0341/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το αίτημα θέσπισης κοινών κανόνων για όλα τα κράτη μέλη στον τομέα της αλιείας (B8-0342/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία του "made in Italy": η περίπτωση της sambuca (B8-0343/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των εθελοντικών οργανώσεων - ορεινή διάσωση (B8-0344/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την άσκηση βίας και την κακοποίηση που υφίστανται γυναίκες και κορίτσια στο Νταρφούρ (B8-0345/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία (B8-0347/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Urmas Paet. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα στρατιωτικά αεροσκάφη τα οποία πετούν στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο με απενεργοποιημένα συστήματα επικοινωνίας και αναμεταδότες και απειλούν τα επιβατικά αεροπλάνα (B8-0361/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εναρμόνιση των εθνικών κανόνων για την καταπολέμηση της βίας στα στάδια (B8-0363/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

CULT

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υπόθεση Eternit και τις διατάξεις περί παραγραφής του αδικήματος της περιβαλλοντικής αμέλειας (B8-0364/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης της διατλαντικής εμπορικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων (ΤΤΙΡ) για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων (B8-0365/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την βελτίωση της διαφάνειας της νομοθεσίας για τις τράπεζες στην Ευρώπη (B8-0366/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κινητικότητα μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας: οι ιταλοί καταναλωτές ευρίσκονται στην μειονεκτικότερη θέση στην Ευρώπη (B8-0367/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

IMCO

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υλική και πολιτιστική παιδική φτώχεια στην Ιταλία (B8-0368/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση των κρουσμάτων επιγραμμικής απάτης στον τομέα των τροφίμων και τη δημιουργία ενός μόνιμου φορέα παρακολούθησης και αντιμετώπισης μεταξύ των κρατών μελών (B8-0369/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

IMCO

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την Eurostat: 122,6 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες σε κίνδυνο φτώχειας (B8-0370/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσχεση ληγμένων τροφίμων στην Ιταλία: εγγύηση για την προστασία της υγείας των ευρωπαίων πολιτών (B8-0371/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος με τις αιτήσεις για χορήγηση ασύλου στην Ιταλία: τήρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 (πρώην σύμβαση του Δουβλίνου) (B8-0372/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση των παιδιών στις εμπόλεμες ζώνες του πλανήτη (B8-0373/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

2.2) πρόταση σύστασης (άρθρο 134 του Κανονισμού)

- Javier Nart. Πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και την επίθεση της οργάνωσης ISIS (B8-0360/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

2.3) πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 105 παράγραφος 4 του Κανονισμού)

- Franck Proust, Alain Cadec, Gabriel Mato, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yannick Jadot, Aldo Patriciello, David McAllister, José Blanco López, Fernando Ruas, József Nagy, Barbara Matera, Jarosław Wałęsa, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga, Lara Comi, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Marc Joulaud, Angélique Delahaye, Rachida Dati, Marco Affronte, Joëlle Bergeron, Rolandas Paksas, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Heinz K. Becker, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Renata Briano, António Marinho e Pinto, Emmanuel Maurel, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Alain Lamassoure, Michèle Alliot-Marie, Salvatore Cicu, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Gentile, Ulrike Rodust, Karima Delli, Ska Keller, José Bové, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, Guillaume Balas, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Edouard Martin, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Carlos Coelho, Nadine Morano, Georges Bach, Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Miroslav Mikolášik, Philippe Juvin, Bart Staes, Renaud Muselier, Igor Šoltes, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Tokia Saïfi, Nuno Melo, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Francesc Gambús, Norica Nicolai, Richard Corbett, Dominique Riquet, Alessandra Moretti, Daniele Viotti, Ole Christensen, Linnéa Engström, σχετικά με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 19ης Αυγούστου για την τροποποίηση του Παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων C(2014)05833 - 2014/2805(DEA) (B8-0348/2014).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου