Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 18 december 2014 - Straatsburg

5. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Council of the European Union: Appointment of the Chairperson of the European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB) (N8-0070/2014 - C8-0285/2014 – 2014/0902(NLE)) (document bestaat alleen in EN)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van het Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang (07597/2014 - C8-0286/2014 - 2010/0361(NLE))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

2) van de leden

2.1) ontwerpresolutie (artikel 133 van het Reglement)

- Dominique Bilde en Jean-Marie Le Pen. Ontwerpresolutie over het klonen van dieren voor voedingsdoeleinden (B8-0317/2014)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI

- Dominique Bilde en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de verplichting tot verdoving voorafgaand aan het slachten of doden van dieren (B8-0318/2014)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Dominique Bilde en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over het overmatig gebruik van en de gestaag toenemende resistentie tegen antibiotica (B8-0320/2014)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de versterking van de noodmaatregelen om de verspreiding van de vogelgriep in de Europese Unie tegen te gaan (B8-0321/2014)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI

- Lorenzo Fontana. Ontwerpresolutie over het afhankelijk stellen van de verstrekking van EU-ontwikkelingshulp van de eerbiediging van de godsdienstvrijheuid door de begunstigde landen (B8-0322/2014)

verwezen naar

ten principale :

DEVE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het dierenwelzijn in nertsfokkerijen (B8-0323/2014)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Lorenzo Fontana. Ontwerpresolutie over een gemeenschappelijk regelgevingskader voor de wegvervoerssector (B8-0324/2014)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de harmonisering van de nationale normen tegen cyberpesten (B8-0327/2014)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over een Europees orgaan voor adopties binnen de EU (B8-0328/2014)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de VS (TTIP) en de pluimveesector (B8-0329/2014)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de VS (TTIP) en de konijnenfokkerijsector (B8-0330/2014)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de activering van ongevraagde diensten op smartphones (B8-0331/2014)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de stijging van het zeeniveau van de Middellandse Zee en de bescherming van de Italiaanse kuststroken (B8-0332/2014)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

TRAN

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bescherming van Italiaanse agrolevensmiddelen (B8-0333/2014)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de verspreiding van het misdrijf vrouwenmoord in Italië (B8-0334/2014)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de buitensporige hoeveelheid olie in de Middellandse Zee (B8-0335/2014)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het slechte weer in Italië: noodsituatie in de Veneto door de crisis in de landbouwsector (B8-0336/2014)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het slechte weer in Noord-Italië en de risico's voor de bijenteelt (B8-0337/2014)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over illegale visserij in het Gardameer (B8-0338/2014)

verwezen naar

ten principale :

PECH

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de mogelijkheid voor lidstaten van de Economische en Monetaire Unie (EMU) om duidelijke regels te krijgen om afstand te kunnen doen van de eenheidsmunt (B8-0339/2014)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over kindbruiden (B8-0340/2014)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over herziening van de voor kmo's te dure verordening inzake voedingsclaims voor levensmiddelen (B8-0341/2014)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het verzoek om gemeenschappelijke regels inzake visserij voor alle lidstaten (B8-0342/2014)

verwezen naar

ten principale :

PECH

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over bescherming van "made in Italy": het geval sambuca (B8-0343/2014)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bescherming van vrijwilligersorganisaties – bergreddingsdiensten (B8-0344/2014)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over geweld tegen vrouwen en kinderen in Darfur (B8-0345/2014)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het afbreken van de toetredingsonderhandelingen met Turkije (B8-0347/2014)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Urmas Paet. Ontwerpresolutie over militaire vliegtuigen die in het Europese luchtruim vliegen met uitgeschakelde communicatiesystemen en transponders en die een gevaar vormen voor passagiersvliegtuigen (B8-0361/2014)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over harmonisering van de nationale wettelijke bepalingen tegen stadiongeweld (B8-0363/2014)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

CULT

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de Eternit-zaak en de verjaringstermijn voor het delict 'veroorzaking van een milieuramp' (B8-0364/2014)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over invoering van een monitoringmechanisme voor het vrijhandelsakkoord tussen EU en VS (TTIP) om de fundamentele rechten van werknemers te beschermen (B8-0365/2014)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over grotere transparantie in de regelgeving voor het bankwezen in Europa (B8-0366/2014)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het wisselen tussen gas- en elektriciteitsaanbieders: de Italiaanse consumenten zijn de meest benadeelde consumenten van Europa (B8-0367/2014)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

IMCO

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over materiële en culturele kinderarmoede in Italië (B8-0368/2014)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de toenemende voedselfraude via internet in Europa en de invoering van een permanent scorebord voor monitoring en vergelijking tussen de lidstaten (B8-0369/2014)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

IMCO

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over Eurostat: armoederisico voor 122,6 miljoen Europeanen (B8-0370/2014)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de inbeslagname van vervallen voedingsproducten in Italië: waarborg voor de bescherming van de gezondheid van Europese burgers (B8-0371/2014)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over asielaanvragen in Italië: eerbiediging van Verordening (EG) nr. 343/2003 (vroeger de Overeenkomst van Dublin) (B8-0372/2014)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over kinderen in oorlogsgebieden (B8-0373/2014)

verwezen naar

ten principale :

AFET

2.2) ontwerpaanbeveling (artikel 134 van het Reglement)

- Javier Nart. Ontwerpaanbeveling aan de Raad over de situatie in Irak en Syrië, en het IS-offensief (B8-0360/2014)

verwezen naar

ten principale :

AFET

2.3) ontwerpresolutie (artikel 105, lid 4, van het Reglement)

- Franck Proust, Alain Cadec, Gabriel Mato, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yannick Jadot, Aldo Patriciello, David McAllister, José Blanco López, Fernando Ruas, József Nagy, Barbara Matera, Jarosław Wałęsa, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga, Lara Comi, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Marc Joulaud, Angélique Delahaye, Rachida Dati, Marco Affronte, Joëlle Bergeron, Rolandas Paksas, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Heinz K. Becker, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Renata Briano, António Marinho e Pinto, Emmanuel Maurel, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Alain Lamassoure, Michèle Alliot-Marie, Salvatore Cicu, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Gentile, Ulrike Rodust, Karima Delli, Ska Keller, José Bové, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, Guillaume Balas, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Edouard Martin, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Carlos Coelho, Nadine Morano, Georges Bach, Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Miroslav Mikolášik, Philippe Juvin, Bart Staes, Renaud Muselier, Igor Šoltes, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Tokia Saïfi, Nuno Melo, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Francesc Gambús, Norica Nicolai, Richard Corbett, Dominique Riquet, Alessandra Moretti, Daniele Viotti, Ole Christensen, Linnéa Engström, betreffende de gedelegeerde verordening van de Commissie van 19 augustus 2014 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (C(2014)05833 - 2014/2805(DEA) (B8-0348/2014)).

Juridische mededeling - Privacybeleid