Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 18. december 2014 - Strasbourg

5. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente:

1) od Sveta in Komisije

- Svet Evropske unije: Imenovanje predsednika Evropskega svetovalnega organa za upravljanje statističnih podatkov (ESGAB) (N8-0070/2014 - C8-0285/2014 – 2014/0902(NLE)) (Ta dokument je na voljo samo v angleškem jeziku.)

posredovano

pristojni :

ECON

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Evropske konvencije o pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu ali vključujejo pogojni dostop, v imenu Evropske unije (07597/2014 - C8-0286/2014 - 2010/0361(NLE))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

2) od poslancev Parlamenta

2.1) predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Dominique Bilde in Jean-Marie Le Pen. Predlog resolucije o kloniranju živali za hrano (B8-0317/2014)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

ENVI

- Dominique Bilde in Sophie Montel. Predlog resolucije o obveznosti predhodnega omamljanja živali pred zakolom ali usmrtitvijo (B8-0318/2014)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Dominique Bilde in Sophie Montel. Predlog resolucije o prekomerni uporabi antibiotikov in vse večji odpornosti nanje (B8-0320/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde in Sophie Montel. Predlog resolucije o okrepitvi nujnih ukrepov za preprečevanje širjenja aviarne influence v Evropski uniji (B8-0321/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AGRI

- Lorenzo Fontana. Predlog resolucije o tem, da mora spoštovanje verske svobode v državah upravičenkah postati predpogoj za dodelitev razvojne pomoči EU (B8-0322/2014)

posredovano

pristojni :

DEVE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o dobrem počutju živali pri reji kun (B8-0323/2014)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Lorenzo Fontana. Predlog resolucije o skupnem regulativnem okviru za sektor cestnega prometa (B8-0324/2014)

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o uskladitvi nacionalnih predpisov proti kibernetskemu ustrahovanju (B8-0327/2014)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o ustanovitvi evropske agencije za posvojitve znotraj EU (B8-0328/2014)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o sporazumu o prosti trgovini med EU in ZDA (TTIP) in perutninskem sektorju (B8-0329/2014)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o sporazumu o prosti trgovini med EU in ZDA (TTIP) in zajčjerejskem sektorju (B8-0330/2014)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o delovanju storitev, ki niso bile zahtevane, na pametnih telefonih (B8-0331/2014)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zvišanju gladine Sredozemskega morja in varovanju italijanskega obalnega pasu (B8-0332/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

TRAN

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zaščiti italijanskih kmetijsko-živilskih proizvodov (B8-0333/2014)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o vedno večjem številu kaznivih dejanj umora žensk v Italiji (B8-0334/2014)

posredovano

pristojni :

FEMM

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o preveliki količini nafte v Sredozemskem morju (B8-0335/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o slabem vremenu v Italiji: izredne razmere v kmetijskem sektorju v Venetu (B8-0336/2014)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o slabem vremenu na severu Italije in posledicah za čebelarstvo (B8-0337/2014)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o nezakonitem ribolovu v Gardskem jezeru (B8-0338/2014)

posredovano

pristojni :

PECH

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o možnosti držav članic ekonomske in monetarne unije, da pridobijo jasna pravila, ki bi urejala možnost opustitve skupne valute (B8-0339/2014)

posredovano

pristojni :

ECON

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o problematiki otroških nevest (B8-0340/2014)

posredovano

pristojni :

FEMM

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o spremembi uredbe o prehranskih trditvah na živilih, zaradi katere so stroški malih in srednjih podjetij previsoki (B8-0341/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zahtevi po skupnih pravilih za vse države članice na področju ribištva (B8-0342/2014)

posredovano

pristojni :

PECH

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zaščiti oznake „made in Italy“: primer sambuca (B8-0343/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zaščiti prostovoljnih društev – gorsko reševanje (B8-0344/2014)

posredovano

pristojni :

CULT

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o nasilju nad ženskami in deklicami ter o njihovih zlorabah v Darfurju (B8-0345/2014)

posredovano

pristojni :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o prekinitvi pristopnih pogajanj s Turčijo (B8-0347/2014)

posredovano

pristojni :

AFET

- Urmas Paet. Predlog resolucije o vojaških letalih, ki letijo v evropskem zračnem prostoru z ugasnjenimi komunikacijskimi sistemi in radarskimi odzivniki ter ogrožajo potniška letala (B8-0361/2014)

posredovano

pristojni :

TRAN

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o harmonizaciji nacionalnih predpisov za boj proti nasilju na stadionih (B8-0363/2014)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

CULT

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o primeru Eternit in zastaranju kaznivega dejanja povzročitve okoljske katastrofe (B8-0364/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o vzpostavitvi mehanizma za spremljanje čezatlantskega partnerstva za trgovino in naložbe med EU in ZDA (TTIP) za varstvo temeljnih pravic delavcev (B8-0365/2014)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o boljši preglednosti bančne zakonodaje v Evropi (B8-0366/2014)

posredovano

pristojni :

ECON

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o možnosti zamenjave dobavitelja plina in električne energije: italijanski potrošniki so med najbolj prikrajšanimi v Evropi (B8-0367/2014)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

IMCO

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o materialni in kulturni revščini otrok v Italiji (B8-0368/2014)

posredovano

pristojni :

CULT

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o porastu goljufij z živili na spletu v Evropi in vzpostavitvi stalnega odbora za nadzor in usklajevanje v vseh državah članicah (B8-0369/2014)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

IMCO

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o podatku Eurostata: 122,6 milijonov evropskih državljanov živi na pragu revščine (B8-0370/2014)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zasegu živilskih proizvodov s pretečenim rokom uporabe v Italiji: jamstvo za varovanje zdravja evropskih državljanov (B8-0371/2014)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o prošnjah za azil v Italiji: spoštovanje Uredbe (ES) št. 343/2003 (prejšnja Dublinska konvencija) (B8-0372/2014)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o razmerah otrok na vojnih območjih po svetu (B8-0373/2014)

posredovano

pristojni :

AFET

2.2) predlog priporočila (člen 134 Poslovnika)

- Javier Nart. Predlog priporočila Svetu o razmerah v Iraku in Siriji ter ofenzivi Islamske države (B8-0360/2014)

posredovano

pristojni :

AFET

2.3) predlog resolucije (člen 105(4) Poslovnika)

- Franck Proust, Alain Cadec, Gabriel Mato, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yannick Jadot, Aldo Patriciello, David McAllister, José Blanco López, Fernando Ruas, József Nagy, Barbara Matera, Jarosław Wałęsa, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga, Lara Comi, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Marc Joulaud, Angélique Delahaye, Rachida Dati, Marco Affronte, Joëlle Bergeron, Rolandas Paksas, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Heinz K. Becker, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Renata Briano, António Marinho e Pinto, Emmanuel Maurel, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Alain Lamassoure, Michèle Alliot-Marie, Salvatore Cicu, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Gentile, Ulrike Rodust, Karima Delli, Ska Keller, José Bové, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, Guillaume Balas, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Edouard Martin, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Carlos Coelho, Nadine Morano, Georges Bach, Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Miroslav Mikolášik, Philippe Juvin, Bart Staes, Renaud Muselier, Igor Šoltes, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Tokia Saïfi, Nuno Melo, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Francesc Gambús, Norica Nicolai, Richard Corbett, Dominique Riquet, Alessandra Moretti, Daniele Viotti, Ole Christensen, Linnéa Engström o Delegirani uredbi Komisije z dne 19. avgusta 2014 o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (C(2014)05833 - 2014/2805(DEA) (B8-0348/2014)).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov