Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2998(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0375/2014

Συζήτηση :

PV 18/12/2014 - 2.1
CRE 18/12/2014 - 2.1

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2014 - 8.1
CRE 18/12/2014 - 8.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0106

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

8.1. Ποινική δίωξη κατά της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014 και B8-0380/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0375/2014

(αντικαθιστά τιςB8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014 και B8-0379/2014)

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Luis de Grandes Pascual, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Francisco José Millán Mon, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Csaba Sógor, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Marijana Petir, Elisabetta Gardini και Gabrielius Landsbergis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Josef Weidenholzer, Francisco Assis, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Michela Giuffrida, Javi López, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Kashetu Kyenge, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Vilija Blinkevičiūtė, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Miroslav Poche και Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki και Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Antanas Guoga, Martina Dlabajová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Jozo Radoš και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0106)

Παρέμβαση

João Ferreira, μετά την ψηφοφορία, για να ζητήσει να καταθέσει αιτιολόγηση ψήφου σε αυτό το κείμενο (η Πρόεδρος δεν δίνει συνέχεια σε αυτό το αίτημα και υπενθυμίζει τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού).

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0378/2014 και B8-0380/2014 καταπίπτουν.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου