Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

10. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
CRE

10.1. Σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου [2014/2816(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0110)

Παρέμβαση

Ο Cristian Dan Preda παρουσιάζει προφορική τροπολογία για την προσθήκη νέας παραγράφου 16, η οποία κρατείται, και αναφέρει την παρουσία του πρώην Προέδρου της Γεωργίας Μιχαήλ Σαακασβίλι.


10.2. Συμφωνία Σύνδεσης με τη Γεωργία *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου [09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0111)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου