Показалец 
Протокол
PDF 245kWORD 183k
Четвъртък, 18 декември 2014 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
2.1.Преследване на демократичната опозиция във Венецуела
  
2.2.Мавритания, по-специално случаят с Бирам Да Абеид
  
2.3.Судан: случаят с Амин Меки Медани
 3.Приветствие с добре дошли
 4.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (продължeние на разискването)
  
4.1.Судан: случаят с Амин Меки Медани (продължeние на разискването)
 5.Внесени документи
 6.Одобряване на протокола от предишното заседание
 7.Състав на Парламента
 8.Време за гласуване
  
8.1.Преследване на демократичната опозиция във Венецуела (гласуване)
  
8.2.Мавритания, по-специално случаят с Бирам Да Абеид (гласуване)
  
8.3.Судан: случаят с Амин Меки Медани (гласуване)
  
8.4.Приложение III към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции (гласуване)
  
8.5.Неповдигане на възражения срещу делегиран акт: предварителните вноски в механизмите за финансиране на преструктурирането (гласуване)
 9.Приветствие с добре дошли
 10.Време за гласуване (продължение)
  
10.1.Сключване на споразумение за асоцииране с Грузия (гласуване)
  
10.2.Споразумение за асоцииране с Грузия *** (гласуване)
 11.Обяснениe на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Състав на комисиите и делегациите
 14.Трансфер на бюджетни кредити
 15.Решения относно някои документи
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 17.График на следващите заседания
 18.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 10.00 ч.


2. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 16.12.2014 г.)


2.1. Преследване на демократичната опозиция във Венецуела

Предложения за резолюция B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014 и B8-0380/2014 (2014/2998(RSP))

Luis de Grandes Pascual, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Fernando Maura Barandiarán и Javier Couso Permuy представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Jaromír Štětina, от името на групата PPE, Francisco Assis, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Beatriz Becerra Basterrechea, Karol Karski, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Klaus Buchner, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Karol Karski и Javier Nart, Amjad Bashir, от името на групата EFDD, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Bas Belder, Renate Weber и Inês Cristina Zuber.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Carlos Iturgaiz, Claudia Tapardel, Andrew Lewer и Miguel Viegas.

Изказа се Benedetto Della Vedova (действащ председател на Съвета).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1 от протокола от 18.12.2014.


2.2. Мавритания, по-специално случаят с Бирам Да Абеид

Предложения за резолюция B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014 и B8-0388/2014 (2014/2999(RSP))

Barbara Lochbihler, Cristian Dan Preda, Jana Žitňanská, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Gérard Deprez и Lidia Senra Rodríguez представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Stanislav Polčák, от името на групата PPE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Bogdan Brunon Wenta и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Notis Marias и Ivan Jakovčić.

Изказа се Benedetto Della Vedova (действащ председател на Съвета).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.2 от протокола от 18.12.2014.


2.3. Судан: случаят с Амин Меки Медани

Предложения за резолюция B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 и B8-0395/2014 (2014/3000(RSP))

Judith Sargentini, Joachim Zeller, Charles Tannock, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Urmas Paet и Marie-Christine Vergiat представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Francesc Gambús, от името на групата PPE, Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Aymeric Chauprade, независим член на ЕП, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg и Georg Mayer.

(Продължаване на разискването: точка 4 от протокола от 18.12.2014)


3. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, Председателят приветства с добре дошли членовете на делегацията на швейцарския парламент, водена от Kathy Riklin, придружена от Roland Rino Buechel, заместник-председател на комисията по външни работи към Националния съвет, и от Christian Levrat, заместник-председател на комисията по външни работи към Държавния съвет, които заеха място на официалната трибуна.


4. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (продължeние на разискването)

(Начало на разискването: точка 2 от протокола от 18.12.2014.)


4.1. Судан: случаят с Амин Меки Медани (продължeние на разискването)

Изказа се Benedetto Della Vedova (действащ председател на Съвета).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.3 от протокола от 18.12.2014.

°
° ° °

Изказа се Bruno Gollnisch.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател


5. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Council of the European Union: Appointment of the Chairperson of the European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB) (N8-0070/2014 - C8-0285/2014 – 2014/0902(NLE)) (Този документ е на разположение само на английски език)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Предложение за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп 07597/2014 - C8-0286/2014 - 2010/0361(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

2) от членове на Парламента

2.1) предложения за резолюции (член 133 от Правилника за дейността)

- Dominique Bilde и Jean-Marie Le Pen. Предложение за резолюция относно клонирането на животни за хранителни цели (B8-0317/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI

- Dominique Bilde и Sophie Montel. Предложение за резолюция относно задължението за предварително зашеметяване преди клане или умъртвяване на животни (B8-0318/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Dominique Bilde и Sophie Montel. Предложение за резолюция относно прекомерната употреба на антибиотици и постоянното нарастване на резистентността към тях (B8-0320/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde и Sophie Montel. Предложение за резолюция относно засилването на спешните мерки за борба срещу разпространението на птичия грип в Европейския съюз (B8-0321/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI

- Lorenzo Fontana. Предложение за резолюция относно необходимостта отпускането на помощи за развитие от ЕС да се обуслови със спазването на свободата на религията от държавите бенефициенти (B8-0322/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

DEVE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно хуманното отношение към животните във фермите за отглеждане на норки (B8-0323/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Lorenzo Fontana. Предложение за резолюция относно обща регулаторна рамка за сектора на автомобилния транспорт (B8-0324/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

EMPL

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно хармонизиране на националното законодателство за борба с кибертормоза (B8-0327/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно създаването на Европейска агенция за осиновяванията в рамките на ЕС (B8-0328/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно споразумението за свободна търговия между ЕС и САЩ (ТПТИ) и птицевъдния сектор (B8-0329/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно споразумението за свободна търговия между ЕС и САЩ (ТПТИ) и сектора на зайцевъдството (B8-0330/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно активирането на незаявени услуги за смартфони (B8-0331/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно покачването на нивото на Средиземно море и опазването на бреговата линия на Италия (B8-0332/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

TRAN

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на продуктите на италианската хранително-вкусова промишленост (B8-0333/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно разпространението на престъплението „феминицид“ в Италия (B8-0334/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно прекомерното количество нефт в Средиземно море (B8-0335/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно лошото време в Италия: извънредна ситуация в региона Венето по отношение на кризата в селскостопанския сектор (B8-0336/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно лошите метеорологични условия в Северна Италия и опасностите за пчеларството (B8-0337/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно нелегалния риболов в езерото Гарда (B8-0338/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно възможността на държавите членки от Икономическия и паричен съюз (ИПС) да се предоставят ясни правила, уреждащи възможността за изоставяне на единната валута (B8-0339/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно проблематиката, свързана с браковете, сключвани с малолетни и непълнолетни момичета (B8-0340/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно преразглеждането на регламента относно хранителните претенции за храните, прекалено обременителен за малките и средните предприятия (B8-0341/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно искането за общи правила за всички държави членки в областта на риболова (B8-0342/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на етикета „произведено в Италия“: ликьорът „Самбука“ (B8-0343/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на доброволческите асоциации – планинска спасителна служба (B8-0344/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно насилието и злоупотребите срещу жени и деца в Дарфур (B8-0345/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно прекратяване на преговорите за членство с Турция (B8-0347/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Urmas Paet. Предложение за резолюция относно военните самолети, които летят в европейското въздушно пространство с изключени комуникационни системи и транспондери и създават заплаха за пътническите самолети (B8-0361/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно хармонизирането на националните законодателства за борба с насилието по стадионите (B8-0363/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

CULT

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно делото „Етернит“ и давностния срок за престъплението причиняване на екологична катастрофа (B8-0364/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно създаването на механизъм за мониторинг на Споразумението за свободна търговия между ЕС и САЩ (ТПТИ) с цел защита на основните права на работниците (B8-0365/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно подобряване на прозрачността на банковото законодателство в Европа (B8-0366/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно мобилността между електроенергийните и газовите оператори: италианските потребители са в най-неравностойно положение в Европа (B8-0367/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

IMCO

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно материалната и културната бедност на децата в Италия (B8-0368/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно увеличаването на онлайн измамите с храни в Европа и създаването на постоянна група за наблюдение и сравнение на ситуацията в държавите членки (B8-0369/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

IMCO

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно Евростат: 122,6 милиона граждани на ЕС са изложени на риск от бедност (B8-0370/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно конфискацията на храни с изтекъл срок на годност в Италия: гаранция за защитата на здравето на европейските граждани (B8-0371/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно молбите за убежище в Италия: спазване на Регламент (ЕО) № 343/2003 (бивша Дъблинска конвенция) (B8-0372/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно положението на децата в зони на военни конфликти по света (B8-0373/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

2.2) предложение за препоръка (член 134 от Правилника за дейността)

- Javier Nart. Предложение за препоръка до Съвета относно положението в Ирак и в Сирия и офанзивата на ИДИЛ (B8-0360/2014)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

2.3) предложение за резолюция (член 105, параграф 4 от Правилника за дейността)

- Franck Proust, Alain Cadec, Gabriel Mato, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yannick Jadot, Aldo Patriciello, David McAllister, José Blanco López, Fernando Ruas, József Nagy, Barbara Matera, Jarosław Wałęsa, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga, Lara Comi, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Marc Joulaud, Angélique Delahaye, Rachida Dati, Marco Affronte, Joëlle Bergeron, Rolandas Paksas, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Heinz K. Becker, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Renata Briano, António Marinho e Pinto, Emmanuel Maurel, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Alain Lamassoure, Michèle Alliot-Marie, Salvatore Cicu, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Gentile, Ulrike Rodust, Karima Delli, Ska Keller, José Bové, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, Guillaume Balas, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Edouard Martin, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Carlos Coelho, Nadine Morano, Georges Bach, Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Miroslav Mikolášik, Philippe Juvin, Bart Staes, Renaud Muselier, Igor Šoltes, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Tokia Saïfi, Nuno Melo, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Francesc Gambús, Norica Nicolai, Richard Corbett, Dominique Riquet, Alessandra Moretti, Daniele Viotti, Ole Christensen и Linnéa Engström, относно делегирания регламент на Комисията от 19 август 2014 г. за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции (C(2014)05833 - 2014/2805(DEA) (B8-0348/2014)).


6. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


7. Състав на Парламента

Louis Ide уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 19 декември 2014 г.

В съответствие с член 4, параграф 3 от Правилника за дейността, Парламентът обявява мястото за свободно, считано от тази дата, и уведомява за това съответния национален орган.


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Преследване на демократичната опозиция във Венецуела (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014 и B8-0380/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0375/2014

(за замяна на B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014 и B8-0379/2014)

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Luis de Grandes Pascual, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Francisco José Millán Mon, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Csaba Sógor, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Marijana Petir, Elisabetta Gardini и Gabrielius Landsbergis, от името на групата PPE;

Josef Weidenholzer, Francisco Assis, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Michela Giuffrida, Javi López, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Kashetu Kyenge, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Vilija Blinkevičiūtė, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Miroslav Poche и Neena Gill, от името на групата S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki и Arne Gericke, от името на групата ECR;

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Antanas Guoga, Martina Dlabajová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Jozo Radoš и Marietje Schaake, от името на групата ALDE.

приема се (P8_TA(2014)0106)

Изказване

João Ferreira, след гласуването, за да поиска обяснение на вота по този текст (председателят не удовлетвори това искане и припомни разпоредбите на Правилника за дейността по този въпрос).

(Предложенията за резолюции B8-0378/2014 и B8-0380/2014 отпадат.)


8.2. Мавритания, по-специално случаят с Бирам Да Абеид (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014 и B8-0388/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0382/2014

(за замяна на B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014 и B8-0387/2014)

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Philippe Juvin, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Lara Comi, David McAllister, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Stanislav Polčák, Andrzej Grzyb, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Marijana Petir и Gabrielius Landsbergis, от името на групата PPE;

Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Hugues Bayet, Enrico Gasbarra, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Gilles Pargneaux, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Enrique Guerrero Salom, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill и Vilija Blinkevičiūtė, от името на групата S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská и Arne Gericke, от името на групата ECR;

Gérard Deprez, Fernando Maura Barandiarán, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Nathalie Griesbeck, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová и Javier Nart, от името на групата ALDE;

Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Maria Heubuch, Ernest Urtasun и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE;

Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2014)0107)

(Предложението за резолюция B8-0388/2014 отпада.)


8.3. Судан: случаят с Амин Меки Медани (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 и B8-0395/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0389/2014

(за замяна на B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 и B8-0395/2014)

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Philippe Juvin, Maurice Ponga, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Francesc Gambús, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, David McAllister, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Inese Vaidere, Tadeusz Zwiefka, Alessandra Mussolini, Stanislav Polčák, Andrzej Grzyb, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Gabrielius Landsbergis и Anna Záborská, от името на групата PPE;

Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Krystyna Łybacka, Miroslav Poche, Norbert Neuser, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill и Vilija Blinkevičiūtė, от името на групата S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská и Arne Gericke, от името на групата ECR;

Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová и Gérard Deprez, от името на групата ALDE;

Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Maria Heubuch и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE;

Ignazio Corrao и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2014)0108)


8.4. Приложение III към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0348/2014

(необходимо е квалифицирано мнозинство за приемане на предложението за резолюция)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

отхвърля се


8.5. Неповдигане на възражения срещу делегиран акт: предварителните вноски в механизмите за финансиране на преструктурирането (гласуване)

Предложението за резолюция беше обявено на 16 декември 2014 г. (точка 13 от протокола от 16.12.2014 г).

Предложение за резолюция B8-0381/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2014)0109).


9. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, Председателят поздрави с добре дошъл президента на Грузия Георгий Маргвелашвили, който зае място на официалната трибуна по повод на гласуването на споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия.


10. Време за гласуване (продължение)

10.1. Сключване на споразумение за асоцииране с Грузия (гласуване)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно решението на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна [2014/2816(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2014)0110)

Изказване

Cristian Dan Preda представи устно изменение с цел добавяне на нов параграф 16, което беше прието, и съобщи за присъствието на трибуната на бившия президент на Грузия Михаил Саакашвили.


10.2. Споразумение за асоцииране с Грузия *** (гласуване)

Препоръка за проект на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна [09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2014)0111)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


11. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

(Време за гласуване в сряда, 17 декември 2014 г.)

Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията – (2014/2907(RSP)) – B8-0362/2014
Laura Ferrara, Sven Schulze, Michela Giuffrida, Jordi Sebastià, Marie-Christine Arnautu, Angelika Mlinar, Caterina Chinnici, Tomáš Zdechovský и Alessandra Moretti

(Време за гласуване в четвъртък, 18 декември 2014 г.)

Доклад Andrejs Mamikins - A8-0042/2014
Marek Jurek, Jiří Pospíšil, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Daniel Hannan, Steven Woolfe и Seán Kelly

Препоръка Andrejs Mamikins A8-0041/2014
Jiří Pospíšil и David Coburn.


12. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


13. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата Verts/ALE следното искане за назначаване:

комисия BUDG: Ernest Maragall на мястото на Heidi Hautala

Горепосоченото назначение се счита за утвърдено, ако не е оспорено преди одобряването на настоящия протокол.


14. Трансфер на бюджетни кредити

Комисията по бюджети одобри проекта, представен от ЕСВД, относно трансфера на бюджетни кредити EEAS 2/2014.

Съгласно член 25 от Финансовия регламент, Агенцията за снабдяване към Евратом информира бюджетния орган относно вътрешния трансфер на бюджетни кредити въз основа на изпълнението на бюджета към 24 ноември 2014 г.

Съгласно член 25 от Финансовия регламент, на своето заседание от 3 декември 2014 г. комисията по бюджети одобри проекта, представен от Европейския икономически и социален комитет, относно трансфера на бюджетни кредити DEC 2/2014.

Съгласно член 25 от Финансовия регламент, на своето заседание от 3 декември 2014 г. комисията по бюджети одобри проекта, представен от Комитета на регионите, относно трансферите на бюджетни кредити INF 8/2014, INF 9/2014, INF 10/2014, INF 11/2014, INF 12/2014 и INF 13/2014.

Съгласно член 27 от Финансовия регламент, на своето заседание от 3 декември 2014 г. комисията по бюджети одобри проекта, представен от Европейския омбудсман, относно трансфера на бюджетни кредити 5/2014.

Съгласно член 27 от Финансовия регламент, комисията по бюджети одобри проекта, представен от Съда на ЕС, относно трансфера на бюджетни кредити 3/2014.

Съгласно член 27, параграф 3 от Финансовия регламент, на своето заседание от 3 декември 2014 г. комисията по бюджети одобри проекта, представен от Комисията, относно трансферите на бюджетни кредити DEC 37/2014, DEC 42/2014 и DEC 53/2014.

Съгласно член 27, параграф 3 от Финансовия регламент, на своето заседание от 11 декември 2014 г. комисията по бюджети одобри проекта, представен от Европейския икономически и социален комитет, относно трансферите на бюджетни кредити DEC 40/2014, DEC 46/2014, 49/2014, DEC 50/2014 и DEC 55/2014.

Съгласно член 27, параграф 4 от Финансовия регламент, Съветът на ЕС информира бюджетния орган относно одобряването на трансфера на бюджетни кредити на Европейския икономически и социален комитет DEC 2/2014.

Съгласно член 27, параграф 4 от Финансовия регламент, Съветът на ЕС информира бюджетния орган относно одобряването на трансфера на бюджетни кредити на ЕСВД DEC 2/2014.

Съгласно член 27, параграф 4 от Финансовия регламент, Съветът на ЕС информира бюджетния орган относно одобряването на трансфера на бюджетни кредити на Европейския омбудсман 5/2014.

Съгласно член 27, параграф 4 от Финансовия регламент, Съветът на ЕС информира бюджетния орган относно одобряването на трансферите на бюджетни кредити на Комисията DEC 37/2014, DEC 48/2014, DEC 53/2014 и DEC 55/2014.

Съгласно член 27, параграф 4 от Финансовия регламент, Съветът на ЕС информира бюджетния орган относно одобряването на трансфера на бюджетни кредити на Комисията DEC 40/2014, който съпровожда решението за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2014/010 IT/Whirlpool).

Съгласно член 27, параграф 4 от Финансовия регламент, Съветът на ЕС информира бюджетния орган относно одобряването на трансфера на бюджетни кредити на Комисията DEC 46/2014, който съпровожда решението за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2013/014 FR/Air France - Франция).

Съгласно член 27, параграф 4 от Финансовия регламент, Съветът на ЕС информира бюджетния орган относно одобряването на трансфера на бюджетни кредити на Комисията DEC 49/2014, който съпровожда решението за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Полша).

Съгласно член 27, параграф 4 от Финансовия регламент, Съветът на ЕС информира бюджетния орган относно одобряването на трансфера на бюджетни кредити на Комисията DEC 50/2014, който съпровожда решението за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas).

Съгласно член 203 от Финансовия регламент, на своето заседание от 11 декември 2014 г. комисията по бюджети реши да не представя възражения относно частичната модернизация на 3 етажа от сградата Atrium K в Брюксел и относно превръщането на това пространство в зона за посрещане на посетители.


15. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

- Lorenzo Fontana. Предложение за резолюция относно хармонизацията на критериите за разрешаване от страна на държавите членки на активни вещества, използвани за производството на хранителни продукти (B8-0275/2014)
Разглеждане в комисия: водеща: AGRI   


16. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


17. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят в периода от 12 до 15 януари 2015 г.


18. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 12.15 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boștinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Crowley, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Джамбазки, Echenique, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, Iglesias, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Извинени:

Batten, Bradbourn, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Правна информация - Политика за поверителност