Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 240kWORD 186k
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  2.1.Ποινική δίωξη κατά της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα
  2.2.Μαυριτανία και ιδίως η περίπτωση του Biram Dah Abeid
  2.3.Σουδάν: η περίπτωση του Δρος Amin Mekki Medani
 3.Υποδοχή
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συνέχεια της συζήτησης)
  4.1.Σουδάν: η περίπτωση του Δρος Amin Mekki Medani (συνέχεια της συζήτησης)
 5.Κατάθεση εγγράφων
 6.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 7.Σύνθεση του Σώματος
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Ποινική δίωξη κατά της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)
  8.2.Μαυριτανία και ιδίως η περίπτωση του Biram Dah Abeid (ψηφοφορία)
  8.3.Σουδάν: η περίπτωση του Δρος Amin Mekki Medani (ψηφοφορία)
  8.4.Παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων(ψηφοφορία)
  8.5.Μη διατύπωση αντίρρησης σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη: εκ των προτέρων συνεισφορές σε σε χρηματοδοτικές ρυθμίσεις εξυγίανσης (ψηφοφορία)
 9.Υποδοχή
 10.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  10.1.Σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας (ψηφοφορία)
  10.2.Συμφωνία Σύνδεσης με τη Γεωργία *** (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 14.Μεταφορές πιστώσεων
 15.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 17.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 18.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 10.00.


2. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2014)


2.1. Ποινική δίωξη κατά της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014 και B8-0380/2014 (2014/2998(RSP))

Οι Luis de Grandes Pascual, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Fernando Maura Barandiarán και Javier Couso Permuy παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν Οι Jaromír Štětina, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Francisco Assis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Beatriz Becerra Basterrechea, Karol Karski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Klaus Buchner, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Karol Karski και Javier Nart, Amjad Bashir, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Bas Belder, Renate Weber και Inês Cristina Zuber.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Carlos Iturgaiz, Claudia Tapardel, Andrew Lewer και Miguel Viegas.

Παρεμβαίνει ο Benedetto Della Vedova (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2014.


2.2. Μαυριτανία και ιδίως η περίπτωση του Biram Dah Abeid

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014 και B8-0388/2014 (2014/2999(RSP))

Οι Barbara Lochbihler, Cristian Dan Preda, Jana Žitňanská, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Gérard Deprez και Lidia Senra Rodríguez παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Stanislav Polčák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Bogdan Brunon Wenta και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Νότης Μαριάς και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει ο Benedetto Della Vedova (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2014.


2.3. Σουδάν: η περίπτωση του Δρος Amin Mekki Medani

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 και B8-0395/2014 (2014/3000(RSP))

Οι Judith Sargentini, Joachim Zeller, Charles Tannock, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Urmas Paet και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν Οι Francesc Gambús, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Aymeric Chauprade, μη εγγεγραμμένος, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Georg Mayer.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2014)


3. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία του ελβετικού Κοινοβουλίου, υπό την Kathy Riklin, συνοδευόμενη απο τον Roland Rino Buechel, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Εθνικού Συμβουλίου, και τον Christian Levrat, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Συμβουλίου των Κρατών, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


4. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συνέχεια της συζήτησης)

(Αρχή της συζήτησης: σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2014)


4.1. Σουδάν: η περίπτωση του Δρος Amin Mekki Medani (συνέχεια της συζήτησης)

Παρεμβαίνει ο Benedetto Della Vedova (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2014.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Bruno Gollnisch.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος


5. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Διορισμός του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Φορέα για τη Διακυβέρνηση στον Τομέα της Στατιστικής (ESGAB) (N8-0070/2014 - C8-0285/2014 – 2014/0902(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην πρόσβαση υπό όρους (07597/2014 - C8-0286/2014 - 2010/0361(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

2) από τους βουλευτές

2.1) πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Dominique Bilde και Jean-Marie Le Pen. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κλωνοποίηση ζώων για επισιτιστικούς σκοπούς (B8-0317/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Dominique Bilde και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υποχρέωση της προληπτικής αναισθητοποίησης των ζώων πριν από τη σφαγή ή τη θανάτωση (B8-0318/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Dominique Bilde και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υπερκατανάλωση αντιβιοτικών και την αυξανόμενη αντοχή απέναντί τους (B8-0320/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενίσχυση των μέτρων επείγουσας δράσης κατά της εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0321/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Lorenzo Fontana. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη ανάγκη να τεθεί ως προϋπόθεση για τη χορήγηση ενωσιακής αναπτυξιακής βοήθειας ο σεβασμός της θρησκευτικής ελευθερίας στις αποδέκτριες χώρες (B8-0322/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων στα εκτροφεία βιζόν (B8-0323/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Lorenzo Fontana. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για τις οδικές μεταφορές (B8-0324/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

EMPL

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εναρμόνιση των εθνικών κανονιστικών διατάξεων περί ηλεκτρονικής παρενόχλησης (B8-0327/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισμού για τις υιοθεσίες εντός της ΕΕ (B8-0328/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ (TTIP), και με τον τομέα των πουλερικών (B8-0329/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-ΗΠΑ (ΤΤΙΡ) και τον τομέα της κονικλοτροφίας (B8-0330/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενεργοποίηση ανεπιθύμητων υπηρεσιών στα smartphone (B8-0331/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την άνοδο της στάθμης των υδάτων της Μεσογείου και την προστασία των παράκτιων περιοχών της Ιταλίας (B8-0332/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

TRAN

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των ιταλικών αγροδιατροφικών προϊόντων (B8-0333/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση των εγκλημάτων γυναικοκτονίας στην Ιταλία (B8-0334/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Mara Bizzotto. Πρρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υπερβολική ποσότητα πετρελαίου στη Μεσόγειο (B8-0335/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφισματος σχετικά με την κακοκαιρία στην Ιταλία: κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιφέρεια Βένετο λόγω της κρίσης που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας (B8-0336/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κακοκαιρία στη Βόρειο Ιταλία και τους κινδύνους για τη μελισσοκομία (B8-0337/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παράνομη αλιεία στη λίμνη Garda (B8-0338/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Mara Bizzotto. Προταση ψηφισματος σχετικά με τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) να θεσπίσουν σαφείς κανόνες που θα διέπουν την ενδεχόμενη εγκατάλειψη του ενιαίου νομίσματος (B8-0339/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το πρόβλημα των ανήλικων νυφών (B8-0340/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Mara Bizzotto. Προταση ψηφισματος σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού για την επισήμανση ισχυρισμών επί θεμάτων διατροφής στα τρόφιμα οι οποίοι επιβαρύνουν σημαντικά τις ΜΜΕ (B8-0341/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το αίτημα θέσπισης κοινών κανόνων για όλα τα κράτη μέλη στον τομέα της αλιείας (B8-0342/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία του "made in Italy": η περίπτωση της sambuca (B8-0343/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των εθελοντικών οργανώσεων - ορεινή διάσωση (B8-0344/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την άσκηση βίας και την κακοποίηση που υφίστανται γυναίκες και κορίτσια στο Νταρφούρ (B8-0345/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία (B8-0347/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Urmas Paet. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα στρατιωτικά αεροσκάφη τα οποία πετούν στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο με απενεργοποιημένα συστήματα επικοινωνίας και αναμεταδότες και απειλούν τα επιβατικά αεροπλάνα (B8-0361/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εναρμόνιση των εθνικών κανόνων για την καταπολέμηση της βίας στα στάδια (B8-0363/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

CULT

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υπόθεση Eternit και τις διατάξεις περί παραγραφής του αδικήματος της περιβαλλοντικής αμέλειας (B8-0364/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης της διατλαντικής εμπορικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων (ΤΤΙΡ) για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων (B8-0365/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την βελτίωση της διαφάνειας της νομοθεσίας για τις τράπεζες στην Ευρώπη (B8-0366/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κινητικότητα μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας: οι ιταλοί καταναλωτές ευρίσκονται στην μειονεκτικότερη θέση στην Ευρώπη (B8-0367/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

IMCO

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υλική και πολιτιστική παιδική φτώχεια στην Ιταλία (B8-0368/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση των κρουσμάτων επιγραμμικής απάτης στον τομέα των τροφίμων και τη δημιουργία ενός μόνιμου φορέα παρακολούθησης και αντιμετώπισης μεταξύ των κρατών μελών (B8-0369/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

IMCO

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την Eurostat: 122,6 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες σε κίνδυνο φτώχειας (B8-0370/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσχεση ληγμένων τροφίμων στην Ιταλία: εγγύηση για την προστασία της υγείας των ευρωπαίων πολιτών (B8-0371/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος με τις αιτήσεις για χορήγηση ασύλου στην Ιταλία: τήρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 (πρώην σύμβαση του Δουβλίνου) (B8-0372/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση των παιδιών στις εμπόλεμες ζώνες του πλανήτη (B8-0373/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

2.2) πρόταση σύστασης (άρθρο 134 του Κανονισμού)

- Javier Nart. Πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και την επίθεση της οργάνωσης ISIS (B8-0360/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

2.3) πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 105 παράγραφος 4 του Κανονισμού)

- Franck Proust, Alain Cadec, Gabriel Mato, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yannick Jadot, Aldo Patriciello, David McAllister, José Blanco López, Fernando Ruas, József Nagy, Barbara Matera, Jarosław Wałęsa, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga, Lara Comi, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Marc Joulaud, Angélique Delahaye, Rachida Dati, Marco Affronte, Joëlle Bergeron, Rolandas Paksas, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Heinz K. Becker, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Renata Briano, António Marinho e Pinto, Emmanuel Maurel, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Alain Lamassoure, Michèle Alliot-Marie, Salvatore Cicu, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Gentile, Ulrike Rodust, Karima Delli, Ska Keller, José Bové, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, Guillaume Balas, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Edouard Martin, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Carlos Coelho, Nadine Morano, Georges Bach, Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Miroslav Mikolášik, Philippe Juvin, Bart Staes, Renaud Muselier, Igor Šoltes, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Tokia Saïfi, Nuno Melo, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Francesc Gambús, Norica Nicolai, Richard Corbett, Dominique Riquet, Alessandra Moretti, Daniele Viotti, Ole Christensen, Linnéa Engström, σχετικά με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 19ης Αυγούστου για την τροποποίηση του Παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων C(2014)05833 - 2014/2805(DEA) (B8-0348/2014).


6. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


7. Σύνθεση του Σώματος

Ο Louis Ide κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή του από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 19 Δεκεμβρίου 2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας από αυτή την ημερομηνία και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


8.1. Ποινική δίωξη κατά της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014 και B8-0380/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0375/2014

(αντικαθιστά τιςB8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014 και B8-0379/2014)

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Luis de Grandes Pascual, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Francisco José Millán Mon, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Csaba Sógor, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Marijana Petir, Elisabetta Gardini και Gabrielius Landsbergis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Josef Weidenholzer, Francisco Assis, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Michela Giuffrida, Javi López, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Kashetu Kyenge, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Vilija Blinkevičiūtė, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Miroslav Poche και Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki και Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Antanas Guoga, Martina Dlabajová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Jozo Radoš και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0106)

Παρέμβαση

João Ferreira, μετά την ψηφοφορία, για να ζητήσει να καταθέσει αιτιολόγηση ψήφου σε αυτό το κείμενο (η Πρόεδρος δεν δίνει συνέχεια σε αυτό το αίτημα και υπενθυμίζει τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού).

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0378/2014 και B8-0380/2014 καταπίπτουν.)


8.2. Μαυριτανία και ιδίως η περίπτωση του Biram Dah Abeid (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014 και B8-0388/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0382/2014

(αντικαθιστά τιςB8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014 και B8-0387/2014)

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Philippe Juvin, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Lara Comi, David McAllister, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Stanislav Polčák, Andrzej Grzyb, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Marijana Petir και Gabrielius Landsbergis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Hugues Bayet, Enrico Gasbarra, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Gilles Pargneaux, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Enrique Guerrero Salom, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill και Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská και Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Gérard Deprez, Fernando Maura Barandiarán, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Nathalie Griesbeck, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová και Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Maria Heubuch, Ernest Urtasun και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE;

Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0107)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0388/2014 καταπίπτει.)


8.3. Σουδάν: η περίπτωση του Δρος Amin Mekki Medani (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 και B8-0395/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0389/2014

(αντικαθιστά τιςB8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 και B8-0395/2014)

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Philippe Juvin, Maurice Ponga, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Francesc Gambús, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, David McAllister, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Inese Vaidere, Tadeusz Zwiefka, Alessandra Mussolini, Stanislav Polčák, Andrzej Grzyb, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Gabrielius Landsbergis και Anna Záborská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Krystyna Łybacka, Miroslav Poche, Norbert Neuser, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill και Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská και Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová και Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Maria Heubuch και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0108)


8.4. Παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων(ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0348/2014

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται


8.5. Μη διατύπωση αντίρρησης σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη: εκ των προτέρων συνεισφορές σε σε χρηματοδοτικές ρυθμίσεις εξυγίανσης (ψηφοφορία)

Η πρόταση ψηφίσματος ανακοινώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2014 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2014).

Πρόταση ψηφίσματος B8-0381/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0109).


9. Υποδοχή

Η Πρόεδρος, εξ ονόματος του Σώματος, καλωσορίζει τον Πρόεδρο της Γεωργίας Γκιόργκι Μαργκβελασβίλι, ο οποίος λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων επί τη ευκαιρία της ψηφοφορίας για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας.


10. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)

10.1. Σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου [2014/2816(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0110)

Παρέμβαση

Ο Cristian Dan Preda παρουσιάζει προφορική τροπολογία για την προσθήκη νέας παραγράφου 16, η οποία κρατείται, και αναφέρει την παρουσία του πρώην Προέδρου της Γεωργίας Μιχαήλ Σαακασβίλι.


10.2. Συμφωνία Σύνδεσης με τη Γεωργία *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου [09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0111)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


11. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου 2014)

Η κατάσταση στη Μεσόγειο και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση – (2014/2907(RSP)) – B8-0362/2014
Laura Ferrara, Sven Schulze, Michela Giuffrida, Jordi Sebastià, Marie-Christine Arnautu, Angelika Mlinar, Caterina Chinnici, Tomáš Zdechovský και Alessandra Moretti

(Ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου 2014)

Έκθεση Andrejs Mamikins - A8-0042/2014
Marek Jurek, Jiří Pospíšil, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Daniel Hannan, Steven Woolfe και Seán Kelly

Σύσταση: Andrejs Mamikins A8-0041/2014
Jiří Pospíšil και David Coburn.


12. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


13. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα Verts/ALE το ακόλουθο αίτημα ορισμού:

επιτροπή BUDG: Ernest Maragall αντί Heidi Hautala

Ο διορισμός αυτός θα θεωρηθεί επικυρωθείς εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


14. Μεταφορές πιστώσεων

Η επιτροπή προϋπολογισμών ενέκρινε το σχέδιο που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις μεταφορές πιστώσεων EEAS 2/2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, ο Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για τις μεταφορές πιστώσεων με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού της 24ης Νοεμβρίου 2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η επιτροπή προϋπολογισμών ενέκρινε, κατά τη συνεδρίασή της στις 3 Δεκεμβρίου 2014, το σχέδιο που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων DEC 2/2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η επιτροπή προϋπολογισμών ενέκρινε, κατά τη συνεδρίασή της στις 3 Δεκεμβρίου 2014, το σχέδιο που παρουσίασε η Επιτροπή Περιφερειών σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων INF 8/2014, INF 9/2014, INF 10/2014, INF 11/2014, INF 12/2014 και INF 13/2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του δημοσιονομικού κανονισμού, η επιτροπή προϋπολογισμών ενέκρινε, κατά τη συνεδρίασή της στις 3 Δεκεμβρίου 2014, το σχέδιο που παρουσίασε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων 5/2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του δημοσιονομικού κανονισμού, η επιτροπή προϋπολογισμών ενέκρινε το σχέδιο που παρουσίασε το Δικαστήριο σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων 3/2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, η επιτροπή προϋπολογισμών ενέκρινε, κατά τη συνεδρίασή της στις 3 Δεκεμβρίου 2014, το σχέδιο που παρουσίασε η Επιτροπή σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων DEC 37/2014, DEC 42/2014 και DEC 53/2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, η επιτροπή προϋπολογισμών ενέκρινε, κατά τη συνεδρίασή της στις 11 Δεκεμβρίου 2014, το σχέδιο που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων DEC 40/2014, DEC 46/2014, 49/2014, DEC 50/2014 και DEC 55/2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή σχετικά με την έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής DEC 2/2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή σχετικά με την έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης DEC 2/2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή σχετικά με την έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 5/2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή σχετικά με την έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων της Επιτροπής DEC 37/2014, DEC 48/2014, DEC 53/2014 και DEC 55/2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή σχετικά με την έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων της Επιτροπής DEC 40/2014, η οποία συνοδεύει την απόφαση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2014/010 IT/Whirlpool).

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή σχετικά με την έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων της Επιτροπής DEC 46/2014, η οποία συνοδεύει την απόφαση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2013/014 FR/Air France - Γαλλία).

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή σχετικά με την έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων της Επιτροπής DEC 49/2014, η οποία συνοδεύει την απόφαση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Πολωνία).

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή σχετικά με την έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων της Επιτροπής DEC 50/2014, η οποία συνοδεύει την απόφαση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2014/013 EL/Οδυσσεύς Φωκάς).

Σύμφωνα με το άρθρο 203 του δημοσιονομικού κανονισμού, η επιτροπή προϋπολογισμών αποφάσισε, κατά τη συνεδρίασή της στις 11 Δεκεμβρίου 2014 να μην προβάλει αντιρρήσεις στη μερική ανακαίνιση τριών ορόφων του κτηρίου Atrium K στις Βρυξέλλες και στη μετατροπή αυτού του χώρου σε ζώνη υποδοχής επισκεπτών.


15. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

- Lorenzo Fontana. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενοποίηση των κριτηρίων έγκρισης των ενεργών συστατικών που χρησιμοποιούνται στα γεωργικά προϊόντα διατροφής από τα κράτη μέλη (B8-0275/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI   


16. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


17. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 12 έως τις 15 Ιανουαρίου 2015.


18. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 12.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boștinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Crowley, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Γλέζος, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Κατρούγκαλος, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Βόζεμπεργκ, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Batten, Bradbourn, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου