Index 
Notulen
PDF 224kWORD 156k
Donderdag 18 december 2014 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
2.1.Vervolging van de democratische oppositie in Venezuela
  
2.2.Mauritanië, met name de zaak van Biram Dah Abeid
  
2.3.Sudan: de zaak van Dr. Amin Mekki Medani
 3.Welkomstwoord
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (voortzetting van het debat)
  
4.1.Sudan: de zaak van Dr. Amin Mekki Medani (voortzetting van het debat)
 5.Ingekomen stukken
 6.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 7.Samenstelling Parlement
 8.Stemmingen
  
8.1.Vervolging van de democratische oppositie in Venezuela (stemming)
  
8.2.Mauritanië, met name de zaak van Biram Dah Abeid (stemming)
  
8.3.Sudan: de zaak van Dr. Amin Mekki Medani (stemming)
  
8.4.Bijlage III bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (stemming)
  
8.5.Besluit om geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling: vooraf te betalen bedragen aan afwikkelingsfinancieringsregelingen (stemming)
 9.Welkomstwoord
 10.Stemmingen (voortzetting)
  
10.1.Sluiting van de associatieovereenkomst met Georgië (stemming)
  
10.2.Associatieovereenkomst met Georgië *** (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Samenstelling commissies en delegaties
 14.Kredietoverschrijvingen
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 17.Rooster van de volgende vergaderingen
 18.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 10.00 uur geopend.


2. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 16.12.2014 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


2.1. Vervolging van de democratische oppositie in Venezuela

Ontwerpresoluties B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014 en B8-0380/2014 (2014/2998(RSP))

Luis de Grandes Pascual, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Fernando Maura Barandiarán en Javier Couso Permuy lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Jaromír Štětina, namens de PPE-Fractie, Francisco Assis, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Beatriz Becerra Basterrechea, Karol Karski, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Klaus Buchner, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Karol Karski en Javier Nart, Amjad Bashir, namens de EFDD-Fractie, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Bas Belder, Renate Weber en Inês Cristina Zuber.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Carlos Iturgaiz, Claudia Tapardel, Andrew Lewer en Miguel Viegas.

Het woord wordt gevoerd door Benedetto Della Vedova (fungerend voorzitter van de Raad).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.1 van de notulen van 18.12.2014.


2.2. Mauritanië, met name de zaak van Biram Dah Abeid

Ontwerpresoluties B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014 en B8-0388/2014 (2014/2999(RSP))

Barbara Lochbihler, Cristian Dan Preda, Jana Žitňanská, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Gérard Deprez en Lidia Senra Rodríguez lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Stanislav Polčák, namens de PPE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Bogdan Brunon Wenta en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Notis Marias en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Benedetto Della Vedova (fungerend voorzitter van de Raad).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.2 van de notulen van 18.12.2014.


2.3. Sudan: de zaak van Dr. Amin Mekki Medani

Ontwerpresoluties B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 en B8-0395/2014 (2014/3000(RSP))

Judith Sargentini, Joachim Zeller, Charles Tannock, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Urmas Paet en Marie-Christine Vergiat lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Francesc Gambús, namens de PPE-Fractie, Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Aymeric Chauprade, niet-fractiegebonden lid, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg en Georg Mayer.

(Vervolg van het debat: punt 4 van de notulen van 18.12.2014)


3. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement de door Kathy Riklin, samen met Roland Rino Buechel, vicevoorzitter van de Commissie buitenlandse zaken van de Nationale Raad, en Christian Levrat, vicevoorzitter van de Commissie buitenlandse zaken van de Kantonsraad, geleide delegatie van het Zwitserse parlement, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (voortzetting van het debat)

(Begin van het debat: punt 2 van de notulen van 18.12.2014)


4.1. Sudan: de zaak van Dr. Amin Mekki Medani (voortzetting van het debat)

Het woord wordt gevoerd door Benedetto Della Vedova (fungerend voorzitter van de Raad).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.3 van de notulen van 18.12.2014.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Bruno Gollnisch.

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter


5. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Council of the European Union: Appointment of the Chairperson of the European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB) (N8-0070/2014 - C8-0285/2014 – 2014/0902(NLE)) (document bestaat alleen in EN)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van het Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang (07597/2014 - C8-0286/2014 - 2010/0361(NLE))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

2) van de leden

2.1) ontwerpresolutie (artikel 133 van het Reglement)

- Dominique Bilde en Jean-Marie Le Pen. Ontwerpresolutie over het klonen van dieren voor voedingsdoeleinden (B8-0317/2014)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI

- Dominique Bilde en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de verplichting tot verdoving voorafgaand aan het slachten of doden van dieren (B8-0318/2014)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Dominique Bilde en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over het overmatig gebruik van en de gestaag toenemende resistentie tegen antibiotica (B8-0320/2014)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de versterking van de noodmaatregelen om de verspreiding van de vogelgriep in de Europese Unie tegen te gaan (B8-0321/2014)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI

- Lorenzo Fontana. Ontwerpresolutie over het afhankelijk stellen van de verstrekking van EU-ontwikkelingshulp van de eerbiediging van de godsdienstvrijheuid door de begunstigde landen (B8-0322/2014)

verwezen naar

ten principale :

DEVE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het dierenwelzijn in nertsfokkerijen (B8-0323/2014)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Lorenzo Fontana. Ontwerpresolutie over een gemeenschappelijk regelgevingskader voor de wegvervoerssector (B8-0324/2014)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de harmonisering van de nationale normen tegen cyberpesten (B8-0327/2014)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over een Europees orgaan voor adopties binnen de EU (B8-0328/2014)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de VS (TTIP) en de pluimveesector (B8-0329/2014)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de VS (TTIP) en de konijnenfokkerijsector (B8-0330/2014)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de activering van ongevraagde diensten op smartphones (B8-0331/2014)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de stijging van het zeeniveau van de Middellandse Zee en de bescherming van de Italiaanse kuststroken (B8-0332/2014)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

TRAN

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bescherming van Italiaanse agrolevensmiddelen (B8-0333/2014)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de verspreiding van het misdrijf vrouwenmoord in Italië (B8-0334/2014)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de buitensporige hoeveelheid olie in de Middellandse Zee (B8-0335/2014)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het slechte weer in Italië: noodsituatie in de Veneto door de crisis in de landbouwsector (B8-0336/2014)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het slechte weer in Noord-Italië en de risico's voor de bijenteelt (B8-0337/2014)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over illegale visserij in het Gardameer (B8-0338/2014)

verwezen naar

ten principale :

PECH

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de mogelijkheid voor lidstaten van de Economische en Monetaire Unie (EMU) om duidelijke regels te krijgen om afstand te kunnen doen van de eenheidsmunt (B8-0339/2014)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over kindbruiden (B8-0340/2014)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over herziening van de voor kmo's te dure verordening inzake voedingsclaims voor levensmiddelen (B8-0341/2014)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het verzoek om gemeenschappelijke regels inzake visserij voor alle lidstaten (B8-0342/2014)

verwezen naar

ten principale :

PECH

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over bescherming van "made in Italy": het geval sambuca (B8-0343/2014)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bescherming van vrijwilligersorganisaties – bergreddingsdiensten (B8-0344/2014)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over geweld tegen vrouwen en kinderen in Darfur (B8-0345/2014)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het afbreken van de toetredingsonderhandelingen met Turkije (B8-0347/2014)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Urmas Paet. Ontwerpresolutie over militaire vliegtuigen die in het Europese luchtruim vliegen met uitgeschakelde communicatiesystemen en transponders en die een gevaar vormen voor passagiersvliegtuigen (B8-0361/2014)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over harmonisering van de nationale wettelijke bepalingen tegen stadiongeweld (B8-0363/2014)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

CULT

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de Eternit-zaak en de verjaringstermijn voor het delict 'veroorzaking van een milieuramp' (B8-0364/2014)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over invoering van een monitoringmechanisme voor het vrijhandelsakkoord tussen EU en VS (TTIP) om de fundamentele rechten van werknemers te beschermen (B8-0365/2014)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over grotere transparantie in de regelgeving voor het bankwezen in Europa (B8-0366/2014)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het wisselen tussen gas- en elektriciteitsaanbieders: de Italiaanse consumenten zijn de meest benadeelde consumenten van Europa (B8-0367/2014)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

IMCO

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over materiële en culturele kinderarmoede in Italië (B8-0368/2014)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de toenemende voedselfraude via internet in Europa en de invoering van een permanent scorebord voor monitoring en vergelijking tussen de lidstaten (B8-0369/2014)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

IMCO

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over Eurostat: armoederisico voor 122,6 miljoen Europeanen (B8-0370/2014)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de inbeslagname van vervallen voedingsproducten in Italië: waarborg voor de bescherming van de gezondheid van Europese burgers (B8-0371/2014)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over asielaanvragen in Italië: eerbiediging van Verordening (EG) nr. 343/2003 (vroeger de Overeenkomst van Dublin) (B8-0372/2014)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over kinderen in oorlogsgebieden (B8-0373/2014)

verwezen naar

ten principale :

AFET

2.2) ontwerpaanbeveling (artikel 134 van het Reglement)

- Javier Nart. Ontwerpaanbeveling aan de Raad over de situatie in Irak en Syrië, en het IS-offensief (B8-0360/2014)

verwezen naar

ten principale :

AFET

2.3) ontwerpresolutie (artikel 105, lid 4, van het Reglement)

- Franck Proust, Alain Cadec, Gabriel Mato, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yannick Jadot, Aldo Patriciello, David McAllister, José Blanco López, Fernando Ruas, József Nagy, Barbara Matera, Jarosław Wałęsa, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga, Lara Comi, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Marc Joulaud, Angélique Delahaye, Rachida Dati, Marco Affronte, Joëlle Bergeron, Rolandas Paksas, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Heinz K. Becker, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Renata Briano, António Marinho e Pinto, Emmanuel Maurel, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Alain Lamassoure, Michèle Alliot-Marie, Salvatore Cicu, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Gentile, Ulrike Rodust, Karima Delli, Ska Keller, José Bové, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, Guillaume Balas, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Edouard Martin, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Carlos Coelho, Nadine Morano, Georges Bach, Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Miroslav Mikolášik, Philippe Juvin, Bart Staes, Renaud Muselier, Igor Šoltes, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Tokia Saïfi, Nuno Melo, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Francesc Gambús, Norica Nicolai, Richard Corbett, Dominique Riquet, Alessandra Moretti, Daniele Viotti, Ole Christensen, Linnéa Engström, betreffende de gedelegeerde verordening van de Commissie van 19 augustus 2014 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (C(2014)05833 - 2014/2805(DEA) (B8-0348/2014)).


6. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


7. Samenstelling Parlement

Louis Ide heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 19 december 2014.

Overeenkomstig artikel 4, lid 3, van het Reglement constateert het Parlement dat de zetel vanaf deze datum vacant is en stelt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.


8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Vervolging van de democratische oppositie in Venezuela (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014 en B8-0380/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0375/2014

(ter vervanging van B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014 en B8-0379/2014)

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Luis de Grandes Pascual, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Francisco José Millán Mon, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Csaba Sógor, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Marijana Petir, Elisabetta Gardini en Gabrielius Landsbergis, namens de PPE-Fractie;

Josef Weidenholzer, Francisco Assis, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Michela Giuffrida, Javi López, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Kashetu Kyenge, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Vilija Blinkevičiūtė, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Miroslav Poche en Neena Gill, namens de S&D-Fractie;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki en Arne Gericke, namens de ECR-Fractie;

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Antanas Guoga, Martina Dlabajová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Jozo Radoš en Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2014)0106)

Het woord werd gevoerd door:

João Ferreira, na de stemming, met het verzoek stemverklaringen bij deze tekst te kunnen indienen (de Voorzitter willigde zijn verzoek niet in en wees op de desbetreffende bepalingen van het Reglement).

(Ontwerpresoluties B8-0378/2014 en B8-0380/2014 komen te vervallen.)


8.2. Mauritanië, met name de zaak van Biram Dah Abeid (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014 en B8-0388/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0382/2014

(ter vervanging van B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014 en B8-0387/2014)

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Philippe Juvin, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Lara Comi, David McAllister, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Stanislav Polčák, Andrzej Grzyb, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Marijana Petir en Gabrielius Landsbergis, namens de PPE-Fractie;

Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Hugues Bayet, Enrico Gasbarra, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Gilles Pargneaux, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Enrique Guerrero Salom, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill en Vilija Blinkevičiūtė, namens de S&D-Fractie;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská en Arne Gericke, namens de ECR-Fractie;

Gérard Deprez, Fernando Maura Barandiarán, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Nathalie Griesbeck, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová en Javier Nart, namens de ALDE-Fractie;

Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Maria Heubuch, Ernest Urtasun en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie;

Ignazio Corrao en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2014)0107)

(Ontwerpresolutie B8-0388/2014 komt te vervallen.)


8.3. Sudan: de zaak van Dr. Amin Mekki Medani (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 en B8-0395/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0389/2014

(ter vervanging van B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 en B8-0395/2014)

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Philippe Juvin, Maurice Ponga, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Francesc Gambús, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, David McAllister, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Inese Vaidere, Tadeusz Zwiefka, Alessandra Mussolini, Stanislav Polčák, Andrzej Grzyb, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Gabrielius Landsbergis en Anna Záborská, namens de PPE-Fractie;

Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Krystyna Łybacka, Miroslav Poche, Norbert Neuser, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill en Vilija Blinkevičiūtė, namens de S&D-Fractie;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská en Arne Gericke, namens de ECR-Fractie;

Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová en Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie;

Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Maria Heubuch en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie;

Ignazio Corrao en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2014)0108)


8.4. Bijlage III bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0348/2014

(Gekwalificeerde meerderheid voor de aanneming van de ontwerpresolutie)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen


8.5. Besluit om geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling: vooraf te betalen bedragen aan afwikkelingsfinancieringsregelingen (stemming)

De ontwerpresolutie is bekendgemaakt op 16 december 2014 (punt 13 van de notulen van 16.12.2014).

Ontwerpresolutie B8-0381/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2014)0109).


9. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement de president van Georgië, Guiorgui Margvelachvili, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen ter gelegenheid van de stemming over de associatieovereenkomst met Georgië.


10. Stemmingen (voortzetting)

10.1. Sluiting van de associatieovereenkomst met Georgië (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerpbesluit van de Raad tot sluiting, namens de Europese Unie, van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds [2014/2816(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

NIET-WETGEVINGSONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2014)0110)

Het woord werd gevoerd door:

Cristian Dan Preda, om een mondeling amendement ter toevoeging van een paragraaf 16 bis (nieuw) in te dienen, dat in aanmerking werd genomen, en om erop te wijzen dat de voormalige persident van Georgië op de tribune heeft plaatsgenomen.


10.2. Associatieovereenkomst met Georgië *** (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting namens de Europese Unie van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds [09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2014)0111)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


11. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

(Stemmingen van woensdag 17 december 2014)

Situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie – (2014/2907(RSP)) – B8-0362/2014
Laura Ferrara, Sven Schulze, Michela Giuffrida, Jordi Sebastià, Marie-Christine Arnautu, Angelika Mlinar, Caterina Chinnici, Tomáš Zdechovský en Alessandra Moretti

(Stemmingen van donderdag 18 december 2014)

Verslag Andrejs Mamikins - A8-0042/2014
Marek Jurek, Jiří Pospíšil, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Daniel Hannan, Steven Woolfe en Seán Kelly

Aanbeveling Andrejs Mamikins A8-0041/2014
Jiří Pospíšil en David Coburn.


12. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


13. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de Verts/ALE-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Commissie BUDG: Ernest Maragall in de plaats van Heidi Hautala

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


14. Kredietoverschrijvingen

De begrotingscommissie heeft haar goedkeuring gehecht aan het voorstel van de Europese Dienst voor extern optreden inzake kredietoverschrijving EEAS 2/2014.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft het Voorzieningsagentschap van Euratom de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van de interne kredietoverschrijvingen in verband met de uitvoering van de begroting van 24 november 2014.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie in haar vergadering van 3 december 2014 haar goedkeuring gehecht aan het voorstel van het Europees Economisch en Sociaal Comité inzake kredietoverschrijving DEC 2/2014.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie in haar vergadering van 3 december 2014 haar goedkeuring gehecht aan het voorstel van het Europees Economisch en Sociaal Comité inzake kredietoverschrijvingen NF 8/2014, INF 9/2014, INF 10/2014, INF 11/2014, INF 12/2014 en INF 13/2014.

Overeenkomstig artikel 27 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie in haar vergadering van 3 december 2014 haar goedkeuring gehecht aan het voorstel van de Europese ombudsman inzake kredietoverschrijving 5/2014.

Overeenkomstig artikel 27 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan het voorstel van het Hof van Justitie inzake kredietoverschrijving 3/2014.

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie in haar vergadering van 3 december 2014 haar goedkeuring gehecht aan het voorstel van de Commissie inzake kredietoverschrijvingen DEC 37/2014, DEC 42/2014 en DEC 53/2014.

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie in haar vergadering van 11 december 2014 haar goedkeuring gehecht aan het voorstel van het Europees Economisch en Sociaal Comité inzake kredietoverschrijvingen DEC 40/2014, DEC 46/2014, 49/2014, DEC 50/2014 en DEC 55/2014.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van de kredietoverschrijving van het Europees Economisch en Sociaal Comité DEC 2/2014.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van de kredietoverschrijving van de Europese Dienst voor extern optreden DEC 2/2014.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van de kredietoverschrijving van de Europese ombudsman 5/2014.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van de kredietoverschrijvingen van de Commissie DEC 37/2014, DEC 48/2014, DEC 53/2014 en DEC 55/2014.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van de kredietoverschrijving van de Commissie DEC 40/2014 die gaat bij het besluit inzake de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2014/010 IT/Whirlpool).

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van de kredietoverschrijving van de Commissie DEC 46/2014 die gaat bij het besluit inzake de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2013/014 FR/Air France - Frankrijk).

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van de kredietoverschrijving van de Commissie DEC 49/2014 die gaat bij het besluit inzake de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Polen).

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van de kredietoverschrijving van de Commissie DEC 50/2014 die gaat bij het besluit inzake de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas).

Overeenkomstig artikel 203 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie in haar vergadering van 11 december 2014 besloten geen bezwaar te maken tegen de gedeeltelijke renovatie van drie verdiepingen in het Atrium K-gebouw in Brussel en de ombouwing van deze ruimte tot een ontvangstruimte voor bezoekers.


15. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

- Lorenzo Fontana. Ontwerpresolutie over uniformering van de door de lidstaten gehanteerde criteria voor de toelating van werkzame stoffen voor de levensmiddelenproductie (B8-0275/2014)
verwezen naar ten principale: AGRI   


16. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


17. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 12 t/m 15 januari 2015.


18. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 12.15 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boștinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Crowley, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Verontschuldigd:

Batten, Bradbourn, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Juridische mededeling - Privacybeleid