Zoznam 
Zápisnica
PDF 227kWORD 179k
Štvrtok, 18. decembra 2014 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
2.1.Trestné stíhanie demokratickej opozície vo Venezuele
  
2.2.Mauritánia, najmä prípad Birama Daha Abeida
  
2.3.Sudán: prípad Dr. Amína Makkího Madaního
 3.Oficiálne privítanie
 4.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (pokračovanie rozpravy)
  
4.1.Sudán: prípad Dr. Amína Makkího Madaního (pokračovanie rozpravy)
 5.Predloženie dokumentov
 6.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 7.Zloženie Parlamentu
 8.Hlasovanie
  
8.1.Trestné stíhanie demokratickej opozície vo Venezuele (hlasovanie)
  
8.2.Mauritánia, najmä prípad Birama Daha Abeida (hlasovanie)
  
8.3.Sudán: prípad Dr. Amína Makkího Madaního (hlasovanie)
  
8.4.Príloha III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (hlasovanie)
  
8.5.Nevznesenie námietky proti delegovanému aktu: príspevky ex ante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií (hlasovanie)
 9.Oficiálne privítanie
 10.Hlasovanie (pokračovanie)
  
10.1.Uzavretie dohody o pridružení medzi Európskou úniou na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (hlasovanie)
  
10.2.Dohoda o pridružení s Gruzínskom *** (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Zloženie výborov a delegácií
 14.Presuny rozpočtových prostriedkov
 15.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní
 18.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 10.00 h.


2. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 16.12.2014 .)


2.1. Trestné stíhanie demokratickej opozície vo Venezuele

Návrhy uznesenia B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014 a B8-0380/2014 (2014/2998(RSP))

Luis de Grandes Pascual, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Fernando Maura Barandiarán a Javier Couso Permuy uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Jaromír Štětina v mene skupiny PPE, Francisco Assis v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Beatriz Becerra Basterrechea, Karol Karski v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Klaus Buchner, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Karol Karski a Javier Nart, Amjad Bashir v mene skupiny EFDD, Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Bas Belder, Renate Weber a Inês Cristina Zuber.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Carlos Iturgaiz, Claudia Tapardel, Andrew Lewer a Miguel Viegas.

V rozprave vystúpil Benedetto Della Vedova (úradujúci predseda Rady).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1 zápisnice zo dňa 18.12.2014.


2.2. Mauritánia, najmä prípad Birama Daha Abeida

Návrhy uznesenia B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014 a B8-0388/2014 (2014/2999(RSP))

Barbara Lochbihler, Cristian Dan Preda, Jana Žitňanská, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Gérard Deprez a Lidia Senra Rodríguez uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Stanislav Polčák v mene skupiny PPE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Bogdan Brunon Wenta a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpil Benedetto Della Vedova (úradujúci predseda Rady).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.2 zápisnice zo dňa 18.12.2014.


2.3. Sudán: prípad Dr. Amína Makkího Madaního

Návrhy uznesenia B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 a B8-0395/2014 (2014/3000(RSP))

Judith Sargentini, Joachim Zeller, Charles Tannock, Josef Weidenholzer, Ignazio Corrao, Urmas Paet a Marie-Christine Vergiat uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Francesc Gambús v mene skupiny PPE, Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D, Valdemar Tomaševski v mene skupiny ECR, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Aymeric Chauprade – nezaradený poslanec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Georg Mayer.

(Pokračovanie rozpravy bod 4 zápisnice zo dňa 18.12.2014)


3. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu členov delegácie Švajčiarskeho parlamentu na čele s Kathy Riklinovou, ktorú sprevádzal Roland Rino Buechel, podpredseda výboru Národnej rady pre zahraničné veci, a Christian Levrat, podpredseda výboru Rady štátov pre zahraničné veci, ktorá bola usadená na čestnej galérii.


4. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (pokračovanie rozpravy)

(Začiatok rozpravy bod 2 zápisnice zo dňa 18.12.2014)


4.1. Sudán: prípad Dr. Amína Makkího Madaního (pokračovanie rozpravy)

V rozprave vystúpil Benedetto Della Vedova (úradujúci predseda Rady).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 18.12.2014.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Bruno Gollnisch.

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka


5. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Rozhodnutie Rady o vymenovaní predsedu Európskeho poradného grémia pre riadenie v oblasti štatistiky (ESGAB) (N8-0070/2014 - C8-0285/2014 – 2014/0902(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Európskeho dohovoru o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu v mene Európskej únie (07597/2014 - C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

2) poslancov

2.1) návrh uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Dominique Bilde a Jean-Marie Le Pen. Návrh uznesenia o klonovaní zvierat na účely výroby potravín (B8-0317/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh uznesenia o povinnom omráčení zvierat pred ich porážkou alebo usmrtením (B8-0318/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh uznesenia o nadmernom užívaní antibiotík a neustálom zvyšovaní rezistencie voči nim (B8-0320/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh uznesenia o posilnení núdzových opatrení na boj proti šíreniu vtáčej chrípky v Európskej únii (B8-0321/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Lorenzo Fontana. Návrh uznesenia o nevyhnutnosti podmienenia vyplácania rozvojovej pomoci EÚ rešpektovaním náboženskej slobody oprávnenými krajinami (B8-0322/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

DEVE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zaistení dobrých životných podmienok zvierat pri chove noriek (B8-0323/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Lorenzo Fontana. Návrh uznesenia o spoločnom regulačnom rámci pre odvetvie cestnej dopravy (B8-0324/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o harmonizácii vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa boja proti kybernetickému šikanovaniu (B8-0327/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vytvorení európskej agentúry pre osvojenia v rámci EÚ (B8-0328/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a USA (TTIP) pre odvetvie hydinárstva (B8-0329/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a USA (TTIP) a o odvetví chovu králikov (B8-0330/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o aktivácii nevyžiadaných služieb na smartfónoch (B8-0331/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o vzostupe hladiny Stredozemného mora a ochrane talianskeho pobrežia (B8-0332/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

TRAN

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ochrane talianskych agropotravinárskych produktov (B8-0333/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o šírení trestného činu feminicídy v Taliansku (B8-0334/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o nadmernom množstve ropy v Stredozemnom mori (B8-0335/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o nepriaznivom počasí v Taliansku: núdzový stav Benátska pre krízu v poľnohospodárskom odvetví (B8-0336/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o nepriaznivom počasí v severnom Taliansku a rizikách pre včelárstvo (B8-0337/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o nezákonnom rybolove na jazere Garda (B8-0338/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o možnosti stanoviť pre členské štáty hospodárskej a menovej únie (HMÚ) jasné pravidlá týkajúce sa prípadného vzdania sa spoločnej meny (B8-0339/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o problematike neviest v detskom veku (B8-0340/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o revízii nariadenia o výživových tvrdeniach na potravinách, ktorých uvádzanie je príliš nákladné pre malé a stredné podniky (B8-0341/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o žiadosti o spoločné pravidlá pre všetky členské štáty v oblasti rybolovu (B8-0342/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ochrane značky „made in Italy”: prípad likéru sambuca (B8-0343/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ochrane dobrovoľníckych združení – vysokohorská záchranná služba (B8-0344/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o násilí na ženách a dievčatách v Dárfúre a ich zneužívaní (B8-0345/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o prerušení prístupových rokovaní s Tureckom (B8-0347/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Urmas Paet. Návrh uznesenia o vojenských lietadlách, ktoré lietajú v európskom vzdušnom priestore s vypnutými komunikačnými systémami a transpondérmi a ohrozujú lietadlá osobnej prepravy (B8-0361/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o harmonizácii vnútroštátnych predpisov v oblasti boja proti násiliu na štadiónoch (B8-0363/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o prípade Eternit a o premlčaní trestného činu ekologickej katastrofy (B8-0364/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o vytvorení mechanizmu sledovania Dohody o voľnom obchode medzi EÚ a USA (TTIP) na ochranu základných práv pracovníkov (B8-0365/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o zvýšení transparentnosti bankových predpisov v Európe (B8-0366/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o mobilite medzi dodávateľmi plynu a elektrickej energie: talianski spotrebitelia sú najviac znevýhodnení v Európe (B8-0367/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

IMCO

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o materiálnej a kultúrnej chudobe detí v Taliansku (B8-0368/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o náraste potravinových podvodov na internete v Európe a vytvorenie stáleho okrúhleho stola na sledovanie a výmenu skúseností medzi členskými štátmi (B8-0369/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

IMCO

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o údajoch Eurostatu: 122,6 milióna európskych občanov ohrozených chudobou (B8-0370/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o zabavení potravín po uplynutí minimálnej trvanlivosti v Taliansku: záruka pre zdravie európskych občanov (B8-0371/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o žiadostiach o azyl v Taliansku: dodržiavanie nariadenia (ES) č. 343/2003 (bývalý Dublinský dohovor) (B8-0372/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o situácii detí v oblastiach zmietaných vojnou vo svete (B8-0373/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

2.2) návrh odporúčania (článok 134 rokovacieho poriadku)

- Javier Nart. Návrh odporúčania pre Radu o situácii v Iraku a Sýrii a ofenzíve ISIS (B8-0360/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

2.3) návrh uznesenia (článok 105 ods. 4 rokovacieho poriadku)

- Franck Proust, Alain Cadec, Gabriel Mato, Françoise Grossetête, Antonio Tajani, Yannick Jadot, Aldo Patriciello, David McAllister, José Blanco López, Fernando Ruas, József Nagy, Barbara Matera, Jarosław Wałęsa, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga, Lara Comi, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Bogdan Brunon Wenta, Seán Kelly, Marc Joulaud, Angélique Delahaye, Rachida Dati, Marco Affronte, Joëlle Bergeron, Rolandas Paksas, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Heinz K. Becker, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Renata Briano, António Marinho e Pinto, Emmanuel Maurel, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Alain Lamassoure, Michèle Alliot-Marie, Salvatore Cicu, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Gentile, Ulrike Rodust, Karima Delli, Ska Keller, José Bové, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, Guillaume Balas, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Edouard Martin, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Carlos Coelho, Nadine Morano, Georges Bach, Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier, Ivo Belet, Miroslav Mikolášik, Philippe Juvin, Bart Staes, Renaud Muselier, Igor Šoltes, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Tokia Saïfi, Nuno Melo, Giovanni La Via, Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Francesc Gambús, Norica Nicolai, Richard Corbett, Dominique Riquet, Alessandra Moretti, Daniele Viotti, Ole Christensen, Linnéa Engström, o delegovanom nariadení Komisie z 19. augusta 2014, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií C(2014)05833 ; 2014/2805(DEA) (B8-0348/2014).


6. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


7. Zloženie Parlamentu

Louis Ide podal písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslanca Parlamentu s platnosťou od 19. decembra 2014.

V súlade s článkom 4 ods. 3 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie mandátu s účinnosťou od uvedeného dátumu a informoval o tom príslušné národné orgány.


8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Trestné stíhanie demokratickej opozície vo Venezuele (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014, B8-0378/2014, B8-0379/2014 a B8-0380/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0375/2014

(nahrádzajúci B8-0375/2014, B8-0376/2014, B8-0377/2014 a B8-0379/2014)

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Luis de Grandes Pascual, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Francisco José Millán Mon, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Csaba Sógor, Andrzej Grzyb, Eduard Kukan, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Marijana Petir, Elisabetta Gardini a Gabrielius Landsbergis v mene skupiny PPE;

Josef Weidenholzer, Francisco Assis, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo, Enrico Gasbarra, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Michela Giuffrida, Javi López, Nicola Caputo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Kashetu Kyenge, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Vilija Blinkevičiūtė, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Miroslav Poche a Neena Gill v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki a Arne Gericke v mene skupiny ECR;

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Antanas Guoga, Martina Dlabajová, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Jozo Radoš a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE.

Prijatý (P8_TA(2014)0106)

Vystúpenie

João Ferreira po hlasovaní so žiadosťou, aby mohol predniesť vysvetlenie k hlasovaniu o tomto texte (predsedníčka túto žiadosť neprijala s poukázaním na ustanovenia rokovacieho poriadku v tomto ohľade).

(Návrhy uznesenia B8-0378/2014 a B8-0380/2014 sa stali bezpredmetnými.)


8.2. Mauritánia, najmä prípad Birama Daha Abeida (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014, B8-0387/2014 a B8-0388/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0382/2014

(nahrádzajúci B8-0382/2014, B8-0383/2014, B8-0384/2014, B8-0385/2014, B8-0386/2014 a B8-0387/2014)

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Monica Macovei, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Philippe Juvin, Francesc Gambús, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Lara Comi, David McAllister, Jeroen Lenaers, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Eduard Kukan, Inese Vaidere, Csaba Sógor, Alessandra Mussolini, Stanislav Polčák, Andrzej Grzyb, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Marijana Petir a Gabrielius Landsbergis v mene skupiny PPE;

Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Hugues Bayet, Enrico Gasbarra, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Gilles Pargneaux, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Enrique Guerrero Salom, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill a Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská a Arne Gericke v mene skupiny ECR;

Gérard Deprez, Fernando Maura Barandiarán, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Nathalie Griesbeck, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová a Javier Nart v mene skupiny ALDE;

Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Maria Heubuch, Ernest Urtasun a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE;

Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2014)0107)

(Návrh uznesenia B8-0388/2014 sa stal bezpredmetným.)


8.3. Sudán: prípad Dr. Amína Makkího Madaního (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 a B8-0395/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0389/2014

(nahrádzajúci B8-0389/2014, B8-0390/2014, B8-0391/2014, B8-0392/2014, B8-0393/2014, B8-0394/2014 a B8-0395/2014)

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Monica Macovei, Philippe Juvin, Maurice Ponga, Franck Proust, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Francesc Gambús, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, David McAllister, Jeroen Lenaers, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Inese Vaidere, Tadeusz Zwiefka, Alessandra Mussolini, Stanislav Polčák, Andrzej Grzyb, Pál Csáky, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Gabrielius Landsbergis a Anna Záborská v mene skupiny PPE;

Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Krystyna Łybacka, Miroslav Poche, Norbert Neuser, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Alessandra Moretti, Goffredo Maria Bettini, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill a Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská a Arne Gericke v mene skupiny ECR;

Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová a Gérard Deprez v mene skupiny ALDE;

Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Maria Heubuch a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE;

Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2014)0108)


8.4. Príloha III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0348/2014

(Na prijatie návrhu uznesenia je potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý


8.5. Nevznesenie námietky proti delegovanému aktu: príspevky ex ante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií (hlasovanie)

Návrh uznesenia bol oznámený 16. decembra 2014 (bod 13 zápisnice zo dňa 16.12.2014).

Návrh uznesenia B8-0381/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2014)0109).


9. Oficiálne privítanie

Predsedníčka v mene Parlamentu privítala gruzínskeho prezidenta Guiorguia Margvelachviliho, ktorý bol usadený na čestnej galérii pri príležitosti hlasovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom.


10. Hlasovanie (pokračovanie)

10.1. Uzavretie dohody o pridružení medzi Európskou úniou na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (hlasovanie)

Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej [2014/2816(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Andrejs Mamikins (A8-0042/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NELEGISLATÍVNY NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2014)0110)

Vystúpenie

Cristian Dan Preda predstavil ústny pozmeňujúci návrh, ktorým sa má doplniť nový článok 16, ktorý bol prijatý, a oznámil, že na čestnej galérii je prítomný bývalý prezident Gruzínska Mikhaïl Saakachvili.


10.2. Dohoda o pridružení s Gruzínskom *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej [09827/2014 - C8-0129/2014 - 2014/0086(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Andrejs Mamikins (A8-0041/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2014)0111)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


11. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie: streda 17. decembra 2014)

Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii – (2014/2907(RSP)) – B8-0362/2014
Laura Ferrara, Sven Schulze, Michela Giuffrida, Jordi Sebastià, Marie-Christine Arnautu, Angelika Mlinar, Caterina Chinnici, Tomáš Zdechovský a Alessandra Moretti

(Hlasovanie: štvrtok 18. decembra 2014)

Správa: Andrejs Mamikins - A8-0042/2014
Marek Jurek, Jiří Pospíšil, Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Daniel Hannan, Steven Woolfe a Seán Kelly

Odporúčanie Andrejs Mamikins A8-0041/2014
Jiří Pospíšil a David Coburn.


12. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


13. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny Verts/ALE túto žiadosť o menovanie:

výbor BUDG: Ernest Maragall, ktorým je nahradená Heidi Hautala

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené nijaké námietky, toto menovanie sa bude považovať za schválené.


14. Presuny rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet schválil návrh, ktorý predložila Európska služba pre vonkajšiu činnosť, týkajúci sa presunu rozpočtových prostriedkov ESVČ č. 2/2014.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách Zásobovacia agentúra Euratomu informovala rozpočtový orgán o interných presunoch rozpočtových prostriedkov na základe plnenia rozpočtu z 24. novembra 2014.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet na svojej schôdzi dňa 3. decembra 2014 schválil návrh presunu rozpočtových prostriedkov DEC 2/2014, ktorý predložil Európsky hospodársky a sociálny výbor.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet na svojej schôdzi dňa 3. decembra 2014 schválil návrhy presunov rozpočtových prostriedkov INF 8/2014, INF 9/2014, INF 10/2014, INF 11/2014, INF 12/2014 a INF 13/2014, ktoré predložil Výbor regiónov.

V súlade s článkom 27 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet na svojej schôdzi dňa 3. decembra 2014 schválil návrh presunu rozpočtových prostriedkov 5/2014, ktorý predložil európsky ombudsman.

V súlade s článkom 27 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil návrh presunu rozpočtových prostriedkov 3/2014, ktorý predložil Súdny dvor.

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet na svojej schôdzi dňa 3. decembra 2014 schválil návrhy presunov rozpočtových prostriedkov DEC 37/2014, DEC 42/2014 a DEC 53/2014, ktoré predložila Komisia.

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet na svojej schôdzi dňa 11. decembra 2014 schválil návrhy presunov rozpočtových prostriedkov DEC 40/2014, DEC 46/2014, 49/2014, DEC 50/2014 a DEC 55/2014, ktoré predložil Európsky hospodársky a sociálny výbor.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru DEC 2/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 2/2014, ktorého návrh predložila Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov 5/2014, ktorého návrh predložil európsky ombudsman.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunov rozpočtových prostriedkov DEC 37/2014, DEC 48/2014, DEC 53/2014 a DEC 55/2014, ktorých návrhy predložila Komisia.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 40/2014, ktorého návrh predložila Komisia a ktorý je prílohou rozhodnutia o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2014/010 IT/Whirlpool).

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 46/2014, ktorého návrh predložila Komisia a ktorý je prílohou rozhodnutia o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2013/014 FR/Air France - France).

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 49/2014, ktorého návrh predložila Komisia a ktorý je prílohou rozhodnutia o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. - Pologne).

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 50/2014, ktorého návrh predložila Komisia a ktorý je prílohou rozhodnutia o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas).

V súlade s článkom 203 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet na svojej shôdzi dňa 11. decembra 2014 rozhodol nevzniesť námietky proti čiastočnej renovácii troch poschodí v budove Atrium K v Bruseli a proti premene týchto priestorov na zónu na prijímanie návštevníkov.


15. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmeny v pridelení výborom (article 53 du règlement)

- Lorenzo Fontana. Návrh uznesenia o zjednotení kritérií schvaľovania účinných látok používaných v agropotravinárskych produktoch v členských štátoch (B8-0275/2014)
pridelené gestorský výbor: AGRI   


16. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


17. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 12. do 15. januára 2015.


18. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 12.15 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boștinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Crowley, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zwiefka

Ospravedlnení:

Batten, Bradbourn, Händel, Mazuronis, Monteiro de Aguiar, Paksas, Ransdorf

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia