Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 - Στρασβούργο

2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Ρωσία, ειδικότερα η υπόθεση του Alexey Navalny (2015/2503(RSP))

- Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes και Bodil Ceballos, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Ρωσία, ειδικότερα η υπόθεση του Alexey Navalny (B8-0046/2015

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Jana Žitňanská, Stanisław Ożóg, Karol Karski, Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba και Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη Ρωσία, ειδικότερα η υπόθεση του Alexey Navalny (B8-0047/2015

- Guy Verhofstadt, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Ρωσία, ειδικότερα η υπόθεση του Alexey Navalny (B8-0048/2015

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τη Ρωσία, ειδικότερα η υπόθεση του Alexey Navalny (B8-0049/2015

- Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Κώστας Χρυσόγονος και Γεώργιος Κατρούγκαλος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Ρωσία, ειδικότερα η υπόθεση του Alexey Navalny (B8-0051/2015

- Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli και Afzal Khan, σχετικά με τη Ρωσία, ειδικότερα η υπόθεση του Alexey Navalny (B8-0055/2015·

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Ρωσία, ειδικότερα η υπόθεση του Alexey Navalny (B8-0059/2015.

II.   Πακιστάν, ειδικότερα η κατάσταση μετά την επίθεση σε σχολείο της Πεσαβάρ (2015/2514(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská και Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Πακιστάν (B8-0050/2015

- Jean Lambert, Igor Šoltes, Bodil Ceballos και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Πακιστάν (B8-0052/2015

- Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Πακιστάν (B8-0053/2015

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Marco Valli, Dario Tamburrano, Amjad Bashir και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με το Πακιστάν (B8-0057/2015

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Κώστας Χρυσόγονος, Γεώργιος Κατρούγκαλος και Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Πακιστάν (B8-0058/2015

- Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Andi Cristea, Krystyna Łybacka, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli και Afzal Khan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Πακιστάν (B8-0060/2015

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Inese Vaidere και Lara Comi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Πακιστάν (B8-0062/2015).

III.   Κιργιζία: νόμος κατά της ομοφυλοφιλικής προπαγάνδας (2015/2505(RSP))

- Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jean Lambert, Igor Šoltes και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Isabella Adinolfi, σχετικά με την Κιργιζία: νόμος κατά της ομοφυλοφιλικής προπαγάνδας (B8-0054/2015

- Sophia in 't Veld, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το ομοφοβικό σχέδιο νόμου στην Κιργιζία (B8-0056/2015

- Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τον νόμο κατά της ομοφυλοφιλικής προπαγάνδας στην Κιργιζία (B8-0061/2015

- Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miroslav Poche, Miriam Dalli και Hugues Bayet, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Κιργιζία: νόμος κατά της ομοφυλοφιλικής προπαγάνδας (B8-0063/2015

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Giovanni La Via, Davor Ivo Stier, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz και Lara Comi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Κιργιζία: νόμος κατά της ομοφυλοφιλικής προπαγάνδας (B8-0064/2015

- Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán και Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Κιργιζία: νόμος κατά της ομοφυλοφιλικής προπαγάνδας (B8-0065/2015).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου