Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 13. januar 2015 - Strasbourg

2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Rusija, zlasti zadeva Alekseja Navalnega (2015/2503(RSP))

- Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes in Bodil Ceballos v imenu skupine Verts/ALE Rusija, zlasti zadeva Alekseja Navalnega (B8-0046/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Jana Žitňanská, Stanisław Ożóg, Karol Karski, Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba in Arne Gericke v imenu skupine ECR Rusija, zlasti zadeva Alekseja Navalnega (B8-0047/2015);

- Guy Verhofstadt, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE Rusija, zlasti zadeva Alekseja Navalnega (B8-0048/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea in Valentinas Mazuronis v imenu skupine EFDD Rusija, zlasti zadeva Alekseja Navalnega (B8-0049/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos in Georgios Katrougkalos v imenu skupine GUE/NGL Rusija, zlasti zadeva Alekseja Navalnega (B8-0051/2015);

- Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli in Afzal Khan Rusija, zlasti zadeva Alekseja Navalnega (B8-0055/2015;

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák in Inese Vaidere v imenu skupine PPE Rusija, zlasti zadeva Alekseja Navalnega (B8-0059/2015.

II.   Pakistan, zlasti razmere po napadu na šolo v Pešavarju (2015/2514(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská in Arne Gericke v imenu skupine ECR Pakistan (B8-0050/2015);

- Jean Lambert, Igor Šoltes, Bodil Ceballos in Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE Pakistan (B8-0052/2015;

- Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE Pakistan (B8-0053/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Marco Valli, Dario Tamburrano, Amjad Bashir in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD Pakistan (B8-0057/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos in Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL Pakistan (B8-0058/2015);

- Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Andi Cristea, Krystyna Łybacka, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli in Afzal Khan v imenu skupine S&D Pakistan (B8-0060/2015;

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Inese Vaidere in Lara Comi v imenu skupine PPE Pakistan (B8-0062/2015).

III.   Kirgizistan: zakon o homoseksualni propagandi (2015/2505(RSP))

- Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jean Lambert, Igor Šoltes in Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Isabella Adinolfi Kirgizistan: zakon o homoseksualni propagandi (B8-0054/2015);

- Sophia in 't Veld, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE osnutek zakona o proti istospolno usmerjenim v Kirgizistanu (B8-0056/2015);

- Charles Tannock v imenu skupine ECR zakon o homoseksulani propagandi v Kirgizistanu (B8-0061/2015);

- Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miroslav Poche, Miriam Dalli in Hugues Bayet v imenu skupine S&D Kirgizistan: zakon o homoseksualni propagandi (B8-0063/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Giovanni La Via, Davor Ivo Stier, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz in Lara Comi v imenu skupine PPE Kirgizistan: zakon o homoseksualni propagandi (B8-0064/2015);

- Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán in Ángela Vallina v imenu skupine GUE/NGL Kirgizistan: zakon o homoseksualni propagandi (B8-0065/2015).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov