Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0208(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0038/2014

Внесени текстове :

A8-0038/2014

Разисквания :

PV 13/01/2015 - 6

Гласувания :

PV 13/01/2015 - 8.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0004

Протокол
Вторник, 13 януари 2015 г. - Страсбург

6. Възможност за държавите-членки да ограничат или забранят отглеждането на ГМО на тяхна територия ***II (разискване)
CRE

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/18/EО по отношение на възможността държавите членки да ограничават или забраняват отглеждането на генетично модифицирани организми (ГМО) на своя територия [10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

Frédérique Ries представи препоръката за второ четене.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: Elisabeth Köstinger, от името на групата PPE, Gilles Pargneaux, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, който/която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от John Stuart Agnew и Janusz Korwin-Mikke, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Peter Liese, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Iratxe García Pérez, Bolesław G. Piecha, Marit Paulsen, Kateřina Konečná, Martin Häusling, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janusz Wojciechowski, Valentinas Mazuronis, Olaf Stuger, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Giovanni La Via, Massimo Paolucci, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Steven Woolfe, Marcus Pretzell, Jan Huitema, Lidia Senra Rodríguez, Jill Evans, Marco Affronte, Marine Le Pen, Françoise Grossetête, Susanne Melior, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gesine Meissner, Jørn Dohrmann, Molly Scott Cato, Pilar Ayuso, Paul Brannen, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach, Beata Gosiewska, Ivo Belet, Jytte Guteland и Biljana Borzan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Maria Grapini и Ruža Tomašić.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.5 от протокола от 13.1.2015.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност