Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0208(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0038/2014

Ingivna texter :

A8-0038/2014

Debatter :

PV 13/01/2015 - 6

Omröstningar :

PV 13/01/2015 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0004

Protokoll
Tisdagen den 13 januari 2015 - Strasbourg

6. Medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer ***II (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom sina territorier [10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

Frédérique Ries redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Elisabeth Köstinger för PPE-gruppen, Gilles Pargneaux för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från John Stuart Agnew och Janusz Korwin-Mikke; Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Peter Liese, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Iratxe García Pérez, Bolesław G. Piecha, Marit Paulsen, Kateřina Konečná, Martin Häusling, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janusz Wojciechowski; Valentinas Mazuronis, Olaf Stuger, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Giovanni La Via, Massimo Paolucci, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Steven Woolfe; Marcus Pretzell, Jan Huitema, Lidia Senra Rodríguez, Jill Evans, Marco Affronte, Marine Le Pen, Françoise Grossetête, Susanne Melior, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gesine Meissner; Jørn Dohrmann, Molly Scott Cato, Pilar Ayuso, Paul Brannen, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach, Beata Gosiewska, Ivo Belet, Jytte Guteland och Biljana Borzan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Maria Grapini och Ruža Tomašić.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 13.1.2015.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy