Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 januari 2015 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAȘCU
Vice talman

14. Situationen i Libyen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Libyen (2014/3018(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Mariya Gabriel för PPE-gruppen, Victor Boștinaru för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Fernando Maura Barandiarán för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Anna Elżbieta Fotyga, James Carver, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Charles Tannock och Jean-Luc Schaffhauser; Gerolf Annemans, Lorenzo Cesa, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver; Gilles Pargneaux, Mark Demesmaeker, Louis Aliot, Davor Ivo Stier, Bogusław Liberadzki, Bas Belder, Lars Adaktusson, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver; Miriam Dalli, Tomasz Piotr Poręba, Lara Comi, Ana Gomes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott; Branislav Škripek, Cristian Dan Preda, Javi López, Kosma Złotowski, Antonio López-Istúriz White och Josef Weidenholzer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Franz Obermayr, Tomáš Zdechovský, Afzal Khan, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis och Inés Ayala Sender.

Talare: Federica Mogherini.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.5 i protokollet av den 15.1.2015.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy