Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 220kWORD 125k
Teisipäev, 13. jaanuar 2015 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Parlamendikomisjonide koosseis
 4.Auschwitzi vabastamise 70. aastapäev
 5.Itaalia eesistumisperioodi kokkuvõte (arutelu)
 6.Liikmesriikide võimalus piirata või keelata GMOde kasvatamist ***II (arutelu)
 7.Parlamendi koosseis
 8.Hääletused
  
8.1.ELi ning São Tomé ja Príncipe vaheline kalandusalane partnerluseping: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.2.ELi ja Seišellide vaheline leping kalalaevade juurdepääsu kohta Mayotte’i vetele *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.3.Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu protokolli sõlmimine Euroopa ühenduste ja Tuneesia vahel, et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.4.Taotlus konsulteerimiseks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega teemal „2011. aasta transpordipoliitika valge raamatu rakendamine: kokkuvõte ja edasised sammud säästva liikuvuse suunas” (kodukorra artikkel 137) (hääletus)
  
8.5.Liikmesriikide võimalus piirata või keelata GMOde kasvatamist ***II (hääletus)
  
8.6.Kalapüüki käsitlevad sätted Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas ***I (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Euroopa Ülemkogu (18. detsember 2014) järeldused (arutelu)
 14.Olukord Liibüas (arutelu)
 15.Hiljutised inimkaubanduse juhtumid Vahemerel (arutelu)
 16.Naised äriühingute juhatustes (arutelu)
 17.Organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastased Euroopa meetmed (arutelu)
 18.Parlamendikomisjonide koosseis
 19.Advokaatide järelevalve ELis (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.15.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 135 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Venemaa ja eelkõige Aleksei Navalnõi juhtum (2015/2503(RSP))

- Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes ja Bodil Ceballos fraktsiooni Verts/ALE nimel Venemaa ja eelkõige Aleksei Navalnõi juhtumi kohta (B8-0046/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Jana Žitňanská, Stanisław Ożóg, Karol Karski, Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba ja Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel Venemaa ja eelkõige Aleksei Navalnõi juhtumi kohta (B8-0047/2015);

- Guy Verhofstadt, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel Venemaa ja eelkõige Aleksei Navalnõi juhtumi kohta (B8-0048/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni EFDD nimel Venemaa ja eelkõige Aleksei Navalnõi juhtumi kohta (B8-0049/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos ja Georgios Katrougkalos fraktsiooni GUE/NGL nimel Venemaa ja eelkõige Aleksei Navalnõi juhtumi kohta (B8-0051/2015);

- Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli ja Afzal Khan Venemaa ja eelkõige Aleksei Navalnõi juhtumi kohta (B8-0055/2015;

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel Venemaa ja eelkõige Aleksei Navalnõi juhtumi kohta (B8-0059/2015.

II.   Pakistan ja eelkõige olukord pärast Peshawari koolirünnakut (2015/2514(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská ja Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel Pakistani kohta (B8-0050/2015);

- Jean Lambert, Igor Šoltes, Bodil Ceballos ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel Pakistani kohta (B8-0052/2015;

- Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel Pakistani kohta (B8-0053/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Marco Valli, Dario Tamburrano, Amjad Bashir ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel Pakistani kohta (B8-0057/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos ja Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel Pakistani kohta (B8-0058/2015);

- Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Andi Cristea, Krystyna Łybacka, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli ja Afzal Khan fraktsiooni S&D nimel Pakistani kohta (B8-0060/2015;

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Inese Vaidere ja Lara Comi fraktsiooni PPE nimel Pakistani kohta (B8-0062/2015).

III.   Kõrgõzstan ja homoseksuaalset propagandat käsitlev õigusakt (2015/2505(RSP))

- Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jean Lambert, Igor Šoltes ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi Kõrgõzstani ja homoseksuaalset propagandat käsitleva õigusakti kohta (B8-0054/2015);

- Sophia in 't Veld, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel Kõrgõzstani homoseksuaalset propagandat käsitleva õigusakti eelnõu kohta (B8-0056/2015);

- Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel Kõrgõzstani homoseksuaalset propagandat käsitleva õigusakti kohta (B8-0061/2015);

- Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miroslav Poche, Miriam Dalli ja Hugues Bayet fraktsiooni S&D nimel Kõrgõzstani ja homoseksuaalset propagandat käsitleva õigusakti kohta (B8-0063/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Giovanni La Via, Davor Ivo Stier, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz ja Lara Comi fraktsiooni PPE nimel Kõrgõzstani ja homoseksuaalset propagandat käsitleva õigusakti kohta (B8-0064/2015);

- Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán ja Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel Kõrgõzstani ja homoseksuaalset propagandat käsitleva õigusakti kohta (B8-0065/2015).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 162.


3. Parlamendikomisjonide koosseis

President on saanud fraktsiooni EFDD taotluse järgmise ametissenimetamise kohta:

IMCO-komisjon: Diane Jamesi asemel Marco Zullo.

Ametissenimetamine loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


4. Auschwitzi vabastamise 70. aastapäev

Presidendi avaldus: Auschwitzi vabastamise 70. aastapäev (2014/3015(RSP))

President tegi Auschwitz-Birkenau koondus- ja surmalaagri vabastamise 70. aastapäeva puhul avalduse.


5. Itaalia eesistumisperioodi kokkuvõte (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Itaalia eesistumisperioodi kokkuvõte (2014/2855(RSP))

Matteo Renzi (nõukogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Curzio Maltese fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zullo fraktsiooni EFDD nimel, Matteo Salvini (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Herbert Reul.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Sõna võtsid Bill Etheridge, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Herbert Reulile, kes vastas sellele, Elisa Ferreira, Ivan Jakovčić, Eleonora Forenza, Alain Lamassoure, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid David Coburn ja Giulia Moi, Roberto Gualtieri, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Mara Bizzotto, Fredrick Federley, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Elisabetta Gardini, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Mercedes Bresso, Jörg Leichtfried, Cecilia Wikström, Luis de Grandes Pascual, Olga Sehnalová, Mariya Gabriel, Marc Tarabella, Massimiliano Salini, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marco Valli, Nicola Danti ja Boris Zala.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marek Jurek, Silvia Costa, Paloma López Bermejo, Fabio Massimo Castaldo ja Mario Borghezio.

Sõna võtsid Matteo Renzi ja Jean-Claude Juncker.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Adina-Ioana VĂLEAN
asepresident


6. Liikmesriikide võimalus piirata või keelata GMOde kasvatamist ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ seoses liikmesriikide võimalusega piirata või keelata oma territooriumil geneetiliselt muundatud organismide (GMOd) kasvatamist [10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

Frédérique Ries tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Sõna võtsid Elisabeth Köstinger fraktsiooni PPE nimel, Gilles Pargneaux fraktsiooni S&D nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel, Lynn Boylan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid John Stuart Agnew ja Janusz Korwin-Mikke, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Liese, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Iratxe García Pérez, Bolesław G. Piecha, Marit Paulsen, Kateřina Konečná, Martin Häusling, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janusz Wojciechowski, Valentinas Mazuronis, Olaf Stuger, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Giovanni La Via, Massimo Paolucci, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Steven Woolfe, Marcus Pretzell, Jan Huitema, Lidia Senra Rodríguez, Jill Evans, Marco Affronte, Marine Le Pen, Françoise Grossetête, Susanne Melior, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gesine Meissner, Jørn Dohrmann, Molly Scott Cato, Pilar Ayuso, Paul Brannen, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach, Beata Gosiewska, Ivo Belet, Jytte Guteland ja Biljana Borzan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Maria Grapini ja Ruža Tomašić.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.1.2015protokoll punkt 8.5.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident


7. Parlamendi koosseis

Ühendkuningriigi pädevad ametiasutused on teatanud Philip Bradbourni asemel Daniel Daltoni valimisest Euroopa Parlamendi liikmeks alates 8. jaanuarist 2015.

Kooskõlas Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 7 lõikega 1 ja kodukorra artikli 4 lõikega 1 võttis parlament teadmiseks Daniel Daltoni valimise 8. jaanuarist 2015.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Daniel Dalton vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. ELi ning São Tomé ja Príncipe vaheline kalandusalane partnerluseping: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning Sao Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [08585/2014 - C8-0018/2014 - 2014/0115(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: João Ferreira (A8-0061/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

João Ferreira esines kodukorra artikli 150 lõike 4 alusel avaldusega.

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0001)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


8.2. ELi ja Seišellide vaheline leping kalalaevade juurdepääsu kohta Mayotte’i vetele *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vahelise lepingu (milles käsitletakse Seišellide lipu all sõitvate kalalaevade juurdepääsu Euroopa Liidu jurisdiktsiooni alla kuuluvatele Mayotte’i vetele ja mere bioloogilistele ressurssidele) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [07911/2014 - C8-0008/2014 - 2014/0079(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Alain Cadec (A8-0055/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0002)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


8.3. Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu protokolli sõlmimine Euroopa ühenduste ja Tuneesia vahel, et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu liidu ja selle liikmesriikide nimel protokolli sõlmimise kohta Euroopa - Vahemere piirkonna lepingu juurde, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahel, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga [10641/2012 - C8-0003/2014 - 2009/0174(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Elmar Brok (A8-0049/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0003)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


8.4. Taotlus konsulteerimiseks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega teemal „2011. aasta transpordipoliitika valge raamatu rakendamine: kokkuvõte ja edasised sammud säästva liikuvuse suunas” (kodukorra artikkel 137) (hääletus)

Taotlus konsulteerimiseks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega teemal „2011. aasta transpordipoliitika valge raamatu rakendamine: kokkuvõte ja edasised sammud säästva liikuvuse suunas”

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

Vastu võetud


8.5. Liikmesriikide võimalus piirata või keelata GMOde kasvatamist ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ seoses liikmesriikide võimalusega piirata või keelata oma territooriumil geneetiliselt muundatud organismide (GMOd) kasvatamist [10972/3/2014 - C8-0145/2014 - 2010/0208(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Muudetud kujul heaks kiidetud (P8_TA(2015)0004)


8.6. Kalapüüki käsitlevad sätted Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta määrust (EL) nr 1343/2011 teatavate kalapüüki käsitlevate sätete kohta Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas [COM(2014)0457 - C8-0102/2014 - 2014/0213(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Gabriel Mato (A8-0057/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2015)0006)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2015)0005)


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Soovitus teisele lugemisele Frédérique Ries -A8-0038/2014
Matt Carthy, Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Jan Zahradil, Vicky Ford, Jean-François Jalkh, Ulrike Lunacek, Marijana Petir, Caterina Chinnici, Elisabetta Gardini, Michela Giuffrida, Peter Jahr, Sylvie Goddyn, Gerolf Annemans, Stanislav Polčák, Marian Harkin, Anna Záborská, Anna Maria Corazza Bildt, Emma McClarkin, Steven Woolfe, Nathan Gill, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, David Coburn, Daniel Hannan, John Stuart Agnew ja Raymond Finch.


10. Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus

Kreeka pädevad ametiasutused on esitanud seoses Thessaloniki kohtus käimasoleva kriminaalmenetlusega Sotirios Zarianopoulose parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotluse.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastati taotlus JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


11. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.30 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

12. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Brice Hortefeux andis teada, et ta viibis parlamendis, kuid ei saanud anda allkirja kohalolijate nimekirja.


13. Euroopa Ülemkogu (18. detsember 2014) järeldused (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu (18. detsember 2014) järeldused (2014/2854(RSP))

Donald Tusk (Euroopa Ülemkogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, Andrzej Duda fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Nuttall, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Reinhard Bütikofer eelkõneleja sõnavõtu kohta (president kinnitas, et ta uurib seda küsimust) ja Andrzej Grzyb.

ISTUNGI JUHATAJA: Olli REHN
asepresident

Sõna võtsid Udo Bullmann, Bernd Lucke, Pavel Telička, Fabio De Masi, Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Anneliese Dodds, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Vicky Ford, Dario Tamburrano, Gianluca Buonanno, Paulo Rangel, Emmanuel Maurel, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren, Milan Zver, Maria João Rodrigues, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Richard Sulík, Gunnar Hökmark, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Paul Tang, Victor Negrescu, Hugues Bayet, Simona Bonafè ja Tonino Picula.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Inés Ayala Sender, Marek Jurek, Michael Theurer, Miguel Viegas ja Jonathan Arnott.

Sõna võttis Bill Etheridge arutelu läbiviimise kohta (istungi juhataja andis selgituse).

Sõna võtsid Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) ja Donald Tusk.

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAȘCU
asepresident

14. Olukord Liibüas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Liibüas (2014/3018(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) esines avaldusega.

Sõna võtsid Mariya Gabriel fraktsiooni PPE nimel, Victor Boștinaru fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Fernando Maura Barandiarán fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Santiago Fisas Ayxelà, Pier Antonio Panzeri, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Anna Elżbieta Fotyga, James Carver, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Charles Tannock ja Jean-Luc Schaffhauser, Gerolf Annemans, Lorenzo Cesa, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Gilles Pargneaux, Mark Demesmaeker, Louis Aliot, Davor Ivo Stier, Bogusław Liberadzki, Bas Belder, Lars Adaktusson, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Miriam Dalli, Tomasz Piotr Poręba, Lara Comi, Ana Gomes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jonathan Arnott, Branislav Škripek, Cristian Dan Preda, Javi López, Kosma Złotowski, Antonio López-Istúriz White ja Josef Weidenholzer.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik, Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Franz Obermayr, Tomáš Zdechovský, Afzal Khan, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis ja Inés Ayala Sender.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.1.2015protokoll punkt 11.5.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident


15. Hiljutised inimkaubanduse juhtumid Vahemerel (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Hiljutised inimkaubanduse juhtumid Vahemerel (2015/2507(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) ja Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Steven Woolfe, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFDD nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Roberta Metsola, Birgit Sippel, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Barbara Spinelli, Bodil Ceballos, Laura Ferrara, Gilles Lebreton, Barbara Kudrycka, Sylvie Guillaume, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marie-Christine Vergiat, Georg Mayer, Carlos Coelho, Tanja Fajon, Marina Albiol Guzmán, Olaf Stuger, Anna Maria Corazza Bildt, Iliana Iotova, Bruno Gollnisch, Soraya Post, Marie-Christine Arnautu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Peter Jahr, Lorenzo Fontana, Salvatore Domenico Pogliese, Elena Valenciano, Constance Le Grip ja Marijana Petir.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Therese Comodini Cachia, Bruno Gollnisch, Diane James, nendest kaks viimast eelneva registreerimiseta (istungi juhataja tuletas meelde kohaldatavat korda), Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Ignazio Corrao, Franz Obermayr ja kõneaja teemal Tomáš Zdechovský.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võttis Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Arutelu lõpetati.


16. Naised äriühingute juhatustes (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Naised äriühingute juhatustes (2015/2509(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Constance Le Grip fraktsiooni PPE nimel, Anna Hedh fraktsiooni S&D nimel, Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, Inês Cristina Zuber fraktsiooni GUE/NGL nimel, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mariya Gabriel, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Izaskun Bilbao Barandica, Barbara Matera, Iratxe García Pérez, Catherine Bearder, Angelika Niebler, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Adam Szejnfeld, Maria Arena, Jytte Guteland, Jutta Steinruck, Mary Honeyball ja Sergio Gaetano Cofferati.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Patricija Šulin, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova ja Daniela Aiuto.

Sõna võtsid Zanda Kalniņa-Lukaševica ja Věra Jourová.

Arutelu lõpetati.


17. Organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastased Euroopa meetmed (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastased Euroopa meetmed (2015/2510(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) ja Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Caterina Chinnici fraktsiooni S&D nimel, Janusz Wojciechowski fraktsiooni ECR nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Monica Macovei, Josef Weidenholzer, Ruža Tomašić, Kostas Chrysogonos, Peter Eriksson, Ignazio Corrao, Edouard Ferrand, Svetoslav Hristov Malinov, Juan Fernando López Aguilar, Deirdre Clune, Ana Gomes ja Ernest Maragall.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Victor Negrescu, Catherine Bearder, Marina Albiol Guzmán ja Marco Valli.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Arutelu lõpetati.


18. Parlamendikomisjonide koosseis

Fraktsiooni EFDD taotlusel kinnitas parlament järgmise ametissenimetamise:

IMCO-komisjon: Diane Jamesi asemel Marco Zullo.


19. Advokaatide järelevalve ELis (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Advokaatide järelevalve ELis (2015/2511(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Jeroen Lenaers fraktsiooni PPE nimel, Juan Fernando López Aguilar fraktsiooni S&D nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Josu Juaristi Abaunz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Axel Voss ja Jan Philipp Albrecht.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Martina Anderson ja Ignazio Corrao.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Arutelu lõpetati.


20. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 546.150/OJME).


21. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.45.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Monteiro de Aguiar, Nekov, Olbrycht, Ransdorf, Regner

Õigusteave - Privaatsuspoliitika