Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 15. januar 2015 - Strasbourg

2. Razmere v Libiji (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Libiji (2014/3018(RSP))

Razprava je potekala dne 13. januarja 2015 (točka 14 zapisnika z dne 13.1.2015).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Vincent Peillon, Miriam Dalli, Neena Gill, Goffredo Maria Bettini, Gilles Pargneaux, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Tonino Picula, Sorin Moisă, Andi Cristea, Javi López, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan in Boris Zala v imenu skupine S&D o razmerah v Libiji 2014/3018(RSP) (B8-0011/2015);

- Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras in Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Libiji (2014/3018(RSP)) (B8-0013/2015);

- Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez in Louis Michel v imenu skupine ALDE o razmerah v Libiji (2014/3018(RSP)) (B8-0014/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR o razmerah v Libiji (2014/3018(RSP)) (B8-0030/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano in Valentinas Mazuronis v imenu skupine EFDD o razmerah v Libiji (2014/3018(RSP)) (B8-0031/2015);

- Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Philippe Juvin, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić in Lara Comi v imenu skupine PPE o razmerah v Libiji (2014/3018(RSP)) (B8-0032/2015);

- Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Lidia Senra Rodríguez in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Libiji (2014/3018(RSP)) (B8-0033/2015).

Glasovanje: točka 11.5 zapisnika z dne 15.1.2015.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov