Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 15 stycznia 2015 r. - Strasburg

5. Sprawa dwóch włoskich żołnierzy piechoty morskiej (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sprawa dwóch włoskich żołnierzy piechoty morskiej (2014/2512(RSP))

Debata odbyła się dnia 14 stycznia 2015 r. (pkt 11 protokołu z dnia 14.1.2015).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Lara Comi, Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Ivana Maletić i Elisabetta Gardini w imieniu grupy PPE w sprawie dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej (2015/2512(RSP)) (B8-0006/2015);

- Karima Delli i Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej (2015/2512(RSP)) (B8-0009/2015);

- Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE w sprawie dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej (2015/2512(RSP)) (B8-0010/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli i Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD w sprawie dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej (2015/2512(RSP)) (B8-0015/2015);

- Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Marju Lauristin i Afzal Khan w imieniu grupy S&D w sprawie dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej (2015/2512(RSP)) (B8-0016/2015);

- Charles Tannock i Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR w sprawie dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej (2015/2512(RSP)) (B8-0017/2015).

Głosowanie: pkt 11.8 protokołu z dnia 15.1.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności