Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 15 януари 2015 г. - Страсбург

6. Работна програма на Комисията за 2015 г. (внесени предложения за резолюция)

Изявления на Съвета и на Комисията: Работна програма на Комисията за 2015 г. (2014/2829(RSP))

Разискването се състоя на 16 декември 2014 г. (точка 10 от протокола от 16.12.2014 г).


Внесени предложения за резолюции, въз основа на член 37 от Правилника за дейността, за приключване на разискването:

- József Szájer и Lara Comi, от името на групата PPE, относно работната програма на Комисията за 2015 г. (2014/2829(RSP)) (B8-0001/2015);

- Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, относно работната програма на Комисията за 2015 г. (2014/2829(RSP)) (B8-0007/2015);

- Sophia in 't Veld, Pavel Telička и Dita Charanzová, от името на групата ALDE, относно приоритетите на Европейския парламент за работната програма на Комисията за 2015 г. (2014/2829(RSP)) (B8-0034/2015);

- Gianni Pittella и Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, относно работната програма на Комисията за 2015 г. (2014/2829(RSP)) (B8-0035/2015);

- Vicky Ford, от името на групата ECR, относно работната програма на Комисията за 2015 г. (2014/2829(RSP)) (B8-0037/2015)

- David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Valentinas Mazuronis и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно работната програма на Комисията за 2015 г. (2014/2829(RSP)) (B8-0038/2015):

- Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, относно приоритетите на Европейския парламент за работната програма на Комисията за 2015 г. (2014/2829(RSP)) (B8-0039/2015).

Гласуване: точка 11.9 от протокола от 15.1.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност