Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 - Στρασβούργο

6. Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 (2014/2829(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 16 Δεκεμβρίου 2014 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2014).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- József Szájer και Lara Comi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0001/2015

- Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0007/2015

- Sophia in 't Veld, Pavel Telička και Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0034/2015

- Gianni Pittella και Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0035/2015

- Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0037/2015

- David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Valentinas Mazuronis και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0038/2015

- Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου ως προς το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0039/2015).

Ψηφοφορία: σημείο 11.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου