Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 15. ledna 2015 - Štrasburk

7. Svoboda projevu v Turecku: nedávné případy zatčení novinářů a vedoucích pracovníků ve sdělovacích prostředcích a sytematický nátlak vyvíjený na sdělovací prostředky (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Svoboda projevu v Turecku: nedávné případy zatčení novinářů a vedoucích pracovníků ve sdělovacích prostředcích a sytematický nátlak vyvíjený na sdělovací prostředky (2014/3011(RSP))

Rozprava se konala dne 17. prosince 2014 (bod 16 zápisu ze dne 17.12.2014).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan, Tanja Fajon, Miroslav Poche a Victor Negrescu za skupinu S&D o svobodě projevu v Turecku: nedávné zatýkání novinářů, vedoucích pracovníků ve sdělovacích prostředcích a systematický tlak na sdělovací prostředky (2014/3011(RSP)) (B8-0036/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Kristina Winberg, Peter Lundgren a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o svobodě projevu v Turecku: nedávné zatýkání novinářů, vedoucích pracovníků ve sdělovacích prostředcích a systematický tlak na sdělovací prostředky (2014/3011(RSP)) (B8-0040/2015);

- Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley a Marielle de Sarnez za skupinu ALDE o svobodě projevu v Turecku – nedávném zatýkání novinářů a vedoucích pracovníků sdělovacích prostředků a systematickém tlaku na sdělovací prostředky (2014/3011(RSP)) (B8-0041/2015);

- Rebecca Harms, Ska Keller, Michel Reimon, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Ceballos a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE o svobodě projevu v Turecku – nedávném zatýkání novinářů a vedoucích pracovníků sdělovacích prostředků a systematickém tlaku na sdělovací prostředky (2014/3011(RSP)) (B8-0042/2015);

- Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, David McAllister, Philippe Juvin, Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Artis Pabriks, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Ivana Maletić a Lara Comi za skupinu PPE o svobodě projevu v Turecku – nedávném zatýkání novinářů a vedoucích pracovníků sdělovacích prostředků a systematickém tlaku na sdělovací prostředky (2014/3011(RSP)) (B8-0043/2015);

- Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o svobodě projevu v Turecku: nedávné zatýkání novinářů a vedoucích pracovníků sdělovacích prostředků a systematický tlak na sdělovací prostředky v Turecku (2014/3011(RSP)) (B8-0044/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker a Angel Dzhambazki za skupinu ECR o svobodě projevu v Turecku – nedávném zatýkání novinářů a vedoucích pracovníků sdělovacích prostředků a systematickém tlaku na sdělovací prostředky (2014/3011(RSP)) (B8-0045/2015).

Hlasování: bod 11.10 zápisu ze dne 15.1.2015.

Právní upozornění - Ochrana soukromí