Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 15. januára 2015 - Štrasburg

7. Sloboda prejavu v Turecku: nedávne zatknutie novinárov a vedúcich pracovníkov médií a systematický nátlak namierený voči médiám (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Sloboda prejavu v Turecku: nedávne zatknutie novinárov a vedúcich pracovníkov médií a systematický nátlak namierený voči médiám (2014/3011(RSP))

Rozprava sa konala 17. decembra 2014 (bod 16 zápisnice zo dňa 17.12.2014).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan, Tanja Fajon, Miroslav Poche a Victor Negrescu v mene skupiny S&D, o slobode prejavu v Turecku: nedávne zatknutia novinárov a vedúcich pracovníkov médií a systematický tlak na médiá 2014/3011(RSP) (B8-0036/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Kristina Winberg, Peter Lundgren a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, o slobode prejavu v Turecku: nedávne zatknutia novinárov a vedúcich pracovníkov médií a systematický tlak na médiá 2014/3011(RSP) (B8-0040/2015);

- Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley a Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE, o slobode prejavu v Turecku: nedávne zatknutia novinárov a výkonných zástupcov médií a systematický tlak na médiá 2014/3011(RSP) (B8-0041/2015);

- Rebecca Harms, Ska Keller, Michel Reimon, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Ceballos a Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, o slobode prejavu v Turecku: nedávne zatknutia novinárov a výkonných zástupcov médií a systematický tlak na médiá 2014/3011(RSP) (B8-0042/2015);

- Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, David McAllister, Philippe Juvin, Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Artis Pabriks, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Ivana Maletić a Lara Comi v mene skupiny PPE, o slobode prejavu v Turecku: nedávne zatknutia novinárov a vedúcich pracovníkov médií a systematický tlak na médiá 2014/3011(RSP) (B8-0043/2015);

- Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, o slobode prejavu v Turecku: nedávne zatknutia novinárov a výkonných zástupcov médií a systematický tlak na médiá v Turecku 2014/3011(RSP) (B8-0044/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker a Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, o slobode prejavu v Turecku: nedávne zatknutia novinárov, vedúcich pracovníkov médií a systematický tlak na médiá 2014/3011(RSP) (B8-0045/2015).

Hlasovanie: bod 11.10 zápisnice zo dňa 15.1.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia