Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 15 januari 2015 - Strasbourg

7. Yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna (2014/3011(RSP))

Debatten hölls den 17 december 2014 (punkt 16 i protokollet av den 17.12.2014).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan, Tanja Fajon, Miroslav Poche och Victor Negrescu för S&D-gruppen, om yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna (2014/3011(RSP)) (B8-0036/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Kristina Winberg, Peter Lundgren och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna (2014/3011(RSP)) (B8-0040/2015);

- Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley och Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen, om yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna (2014/3011(RSP)) (B8-0041/2015);

- Rebecca Harms, Ska Keller, Michel Reimon, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Ceballos och Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, om yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna (2014/3011(RSP)) (B8-0042/2015);

- Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, David McAllister, Philippe Juvin, Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Artis Pabriks, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Ivana Maletić och Lara Comi för PPE-gruppen, om yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna (2014/3011(RSP)) (B8-0043/2015);

- Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, om yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna 2014/3011(RSP) (B8-0044/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker och Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, om yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna 2014/3011(RSP) (B8-0045/2015).

Omröstning: punkt 11.10 i protokollet av den 15.1.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy