Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2159(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0058/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0058/2014

Συζήτηση :

PV 15/01/2015 - 8
CRE 15/01/2015 - 8

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2015 - 11.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0009

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 - Στρασβούργο

8. Ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή για το 2013 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2013 [2014/2159(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)

Ο Jarosław Wałęsa παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι EMILY O'REILLY (Διαμεσολαβητής) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Peter Jahr, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soledad Cabezón Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Edouard Ferrand, μη εγγεγραμμένος, Rosa Estaràs Ferragut, Marlene Mizzi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Liadh Ní Riada, Krisztina Morvai, Roberta Metsola, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Steeve Briois, Pál Csáky, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Jude Kirton-Darling και Heinz K. Becker.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Bogusław Liberadzki, Carlos Coelho, Vilija Blinkevičiūtė, Emil Radev, Péter Niedermüller, Tomáš Zdechovský και Alberto Cirio.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ingeborg Gräßle, Luke Ming Flanagan, Milan Zver, Ignazio Corrao και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans, EMILY O'REILLY και Jarosław Wałęsa.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου