Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2505(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B8-0054/2015

Esitatud tekstid :

RC-B8-0054/2015

Arutelud :

PV 15/01/2015 - 9.3
CRE 15/01/2015 - 9.3

Hääletused :

PV 15/01/2015 - 11.3
CRE 15/01/2015 - 11.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0008

Protokoll
Neljapäev, 15. jaanuar 2015 - Strasbourg

11.3. Kõrgõzstan ja homoseksuaalsuse propageerimist käsitlev seaduseelnõu (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 et B8-0065/2015

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0054/2015

(asendades B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 et B8-0065/2015),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Giovanni La Via, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein fraktsiooni PPE nimel;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet ja Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel;

Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel;

Sophia in 't Veld, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel;

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric ja Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel;

Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Marco Valli ja Fabio Massimo Castaldo.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0008)

Sõnavõtud

Ulrike Lunacek esitas põhjenduse F kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika