Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2505(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0054/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0054/2015

Keskustelut :

PV 15/01/2015 - 9.3
CRE 15/01/2015 - 9.3

Äänestykset :

PV 15/01/2015 - 11.3
CRE 15/01/2015 - 11.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0008

Pöytäkirja
Torstai 15. tammikuuta 2015 - Strasbourg

11.3. Kirgisia ja homoseksuaalista propagandaa koskeva laki (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 ja B8-0065/2015

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0054/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 ja B8-0065/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Giovanni La Via, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE-ryhmän puolesta;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet ja Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta;

Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta;

Sophia in 't Veld, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta;

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric ja Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta;

Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Marco Valli ja Fabio Massimo Castaldo.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0008)

Puheenvuorot:

Ulrike Lunacek esitti johdanto-osan F kappaleeseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö