Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2505(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0054/2015

Ingivna texter :

RC-B8-0054/2015

Debatter :

PV 15/01/2015 - 9.3
CRE 15/01/2015 - 9.3

Omröstningar :

PV 15/01/2015 - 11.3
CRE 15/01/2015 - 11.3

Antagna texter :

P8_TA(2015)0008

Protokoll
Torsdagen den 15 januari 2015 - Strasbourg

11.3. Kirgizistan: lag mot homosexuell propaganda (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 och B8-0065/2015

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0054/2015

(ersätter B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 och B8-0065/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Giovanni La Via, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák och Róża Gräfin von Thun und Hohenstein för PPE-gruppen;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet och Tanja Fajon för S&D-gruppen;

Charles Tannock för ECR-gruppen;

Sophia in 't Veld, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl och Hilde Vautmans för ALDE-gruppen;

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric och Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen;

Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen;

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Marco Valli och Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P8_TA(2015)0008)

Inlägg:

Ulrike Lunacek lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl F; det muntliga ändringsförslaget beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy