Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2512(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0006/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0013

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 - Στρασβούργο

11.8. Η υπόθεση των δύο ιταλών πεζοναυτών («marò») (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015, B8-0016/2015 και B8-0017/2015

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0006/2015

(αντικαθιστά τις B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015 και B8-0016/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Lara Comi, Cristian Dan Preda, Salvatore Cicu, Jacek Saryusz-Wolski, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Michael Gahler, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Andrej Plenković και Ivana Maletić, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Marju Lauristin, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, José Blanco López και Javi López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius και Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Karima Delli, Igor Šoltes και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli και Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0013)

Παρεμβάσεις

Ο Pier Antonio Panzeri παρουσιάζει δύο προφορικές τροπολογίες, μία επί της παραγράφου 5 και έτερη για την προσθήκη νέας αιτιολογικής σκέψης Hα, οι οποίες κρατούνται.

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0017/2015 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου