Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/3011(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0036/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0014

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 - Στρασβούργο

11.10. Ελευθερία έκφρασης στην Τουρκία: πρόσφατες συλλήψεις δημοσιογράφων, διευθυντικών στελεχών των μέσων μαζικής ενημέρωσης και συστηματική άσκηση πίεσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Η συζήτηση διεξήχθη στις 17 Δεκεμβρίου 2014 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 15 Ιανουαρίου 2015 (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015 και B8-0045/2015

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0036/2015

(αντικαθιστά τις B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015 και B8-0045/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, David McAllister, Philippe Juvin, Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Lara Comi και József Nagy, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Eugen Freund, Goffredo Maria Bettini, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Tanja Fajon, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Neena Gill, Andrejs Mamikins, David Martin, Vincent Peillon, Soraya Post και Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Michael D. Higgins, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley και Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Τάκης Χατζηγεωργίου, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Δημήτριος Παπαδημούλης, Γεώργιος Κατρούγκαλος, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Κώστας Χρυσόγονος και Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

Ska Keller, Ernest Maragall, Rebecca Harms, Bodil Ceballos και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0014)

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Jonathan Arnott σχετικά με τη μη διεξαγωγή της διαδικασίας υποβολής ερώτησης με γαλάζια κάρτα και της διαδικασίας "catch the eye" κατά τη διάρκεια ορισμένων συζητήσεων την Τετάρτη το βράδυ (ο Πρόεδρος εξηγεί τους λόγους).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου