Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/3011(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0036/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0014

Zápisnica
Štvrtok, 15. januára 2015 - Štrasburg

11.10. Sloboda prejavu v Turecku: nedávne zatknutie novinárov a vedúcich pracovníkov médií a systematický nátlak namierený voči médiám (hlasovanie)
CRE

Rozprava sa uskutočnila 17. decembra 2014 (bod 16 zápisnice zo dňa 17.12.2014).

Návrhy uznesenia boli oznámené 15. januára 2015 (bod 8 zápisnice zo dňa 15.1.2015).

Návrhy uznesenia B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015 a B8-0045/2015

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0036/2015

(nahrádzajúci B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015 a B8-0045/2015):

podaný týmito poslancami:

Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, David McAllister, Philippe Juvin, Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Lara Comi a József Nagy v mene skupiny PPE;

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Eugen Freund, Goffredo Maria Bettini, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Tanja Fajon, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Neena Gill, Andrejs Mamikins, David Martin, Vincent Peillon, Soraya Post a Elena Valenciano v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki a Branislav Škripek v mene skupiny ECR;

Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Michael D. Higgins, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley a Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE;

Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos a Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL;

Ska Keller, Ernest Maragall, Rebecca Harms, Bodil Ceballos a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0014)

°
° ° °

V rozprave vystúpil Jonathan Arnott k zrušeniu možnosti položiť otázky prostredníctvom zdvihnutia modrej karty a prihlásením sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) pri niektorých rozpravách v stredu večer (predseda vysvetlil dôvody).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia