Rodyklė 
Protokolas
PDF 303kWORD 280k
Ketvirtadienis, 2015 m. sausio 15 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Padėtis Libijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Padėtis Ukrainoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Padėtis Egipte (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Dviejų Italijos jūrų pėstininkų atvejis (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 6.2015 m. Komisijos darbo programa (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 7.Žodžio laisvė Turkijoje: neseniai įvykdyti žurnalistų bei žiniasklaidos įmonių vadovų suėmimai ir sistemingai žiniasklaidai daromas spaudimas Turkijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 8.2013 m. Europos ombudsmeno veiklos ataskaita (diskusijos)
 9. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
9.1.Rusija, ypač Aleksejaus Navalno atvejis
  
9.2.Pakistanas, ypač padėtis, susiklosčiusi po išpuolio Pešavaro mokykloje
  
9.3.Kirgizija: įstatymas dėl homoseksualumo propagandos
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Balsuoti skirtas laikas
  
11.1.Rusija, ypač Aleksejaus Navalno atvejis (balsavimas)
  
11.2.Pakistanas, ypač padėtis, susiklosčiusi po išpuolio Pešavaro mokykloje (balsavimas)
  
11.3.Kirgizija: įstatymas dėl homoseksualumo propagandos (balsavimas)
  
11.4.2013 m. Europos ombudsmeno veiklos ataskaita (balsavimas)
  
11.5.Padėtis Libijoje (balsavimas)
  
11.6.Padėtis Ukrainoje (balsavimas)
  
11.7.Padėtis Egipte (balsavimas)
  
11.8.Dviejų Italijos jūrų pėstininkų atvejis (balsavimas)
  
11.9.2015 m. Komisijos darbo programa (balsavimas)
  
11.10.Žodžio laisvė Turkijoje: neseniai įvykdyti žurnalistų bei žiniasklaidos įmonių vadovų suėmimai ir sistemingai žiniasklaidai daromas spaudimas Turkijoje (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Gauti dokumentai
 15.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 16.Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą
 17.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 18.Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą
 19.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 20.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Padėtis Libijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Libijoje (2014/3018(RSP))

Diskusijos vyko 2015 m. sausio 13 d. ( 14 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Vincent Peillon, Miriam Dalli, Neena Gill, Goffredo Maria Bettini, Gilles Pargneaux, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Tonino Picula, Sorin Moisă, Andi Cristea, Javi López, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan ir Boris Zala S&D frakcijos vardu – dėl padėties Libijoje 2014/3018(RSP) (B8-0011/2015);

- Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Libijoje (2014/3018(RSP)) (B8-0013/2015);

- Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez ir Louis Michel ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Libijoje (2014/3018(RSP)) (B8-0014/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu – dėl padėties Libijoje (2014/3018(RSP)) (B8-0030/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano ir Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu – dėl padėties Libijoje (2014/3018(RSP)) (B8-0031/2015);

- Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Philippe Juvin, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić ir Lara Comi PPE frakcijos vardu – dėl padėties Libijoje (2014/3018(RSP)) (B8-0032/2015);

- Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Lidia Senra Rodríguez ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu – dėl padėties Libijoje (2014/3018(RSP)) (B8-0033/2015).

Balsavimas: 11.5 punktas.


3. Padėtis Ukrainoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Ukrainoje (2014/2965(RSP))

Diskusijos vyko 2015 m. sausio 14 d. ( 7 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Kati Piri, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Sorin Moisă, Nicola Caputo, Andi Cristea, Tanja Fajon, Javi López, Miltiadis Kyrkos, Victor Negrescu, Jeppe Kofod, Viorica Dăncilă, Zigmantas Balčytis, Arne Lietz ir Afzal Khan S&D frakcijos vardu – dėl padėties Ukrainoje (2014/2965(RSP)) (B8-0008/2015);

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Benedek Jávor, Yannick Jadot, Peter Eriksson, Ernest Maragall, Helga Trüpel, Davor Škrlec ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Ukrainoje (2014/2965(RSP)) (B8-0018/2015);

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Roberts Zīle, Stanisław Ożóg, Ruža Tomašić, Zbigniew Kuźmiuk ir Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu – dėl padėties Ukrainoje (2014/2965(RSP)) (B8-0020/2015);

- Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Urmas Paet, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff ir Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Ukrainoje (2014/2965(RSP)) (B8-0021/2015) ;

- Valentinas Mazuronis, Kristina Winberg ir Peter Lundgren EFDD frakcijos vardu – dėl padėties Ukrainoje (2014/2965(RSP)) (B8-0025/2015);

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos ir Georgios Katrougkalos GUE/NGL frakcijos vardu – dėl padėties Ukrainoje (2014/2965(RSP)) (B8-0027/2015);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Esther de Lange, Michael Gahler, Ivo Belet, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Alojz Peterle, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Dubravka Šuica, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michał Boni, Michaela Šojdrová, Mariya Gabriel, Claude Rolin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Joachim Zeller, Giovanni La Via, Barbara Matera, Pascal Arimont, Ivana Maletić ir Andrea Bocskor PPE frakcijos vardu – dėl padėties Ukrainoje (2014/2965(RSP)) (B8-0029/2015).

Balsavimas: 11.6 punktas.


4. Padėtis Egipte (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Egipte (2014/3017(RSP))

Diskusijos vyko 2015 m. sausio 14 d. ( 10 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Victor Boștinaru, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Ana Gomes, Neena Gill, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Brando Benifei, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Tonino Picula, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Ricardo Serrão Santos, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis ir Boris Zala S&D frakcijos vardu – dėl padėties Egipte (2014/3017(RSP)) (B8-0012/2015);

- Judith Sargentini, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Molly Scott Cato, Eva Joly, Bodil Ceballos, Pascal Durand, Bart Staes, Ernest Maragall ir Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Egipte (2014/3017(RSP)) (B8-0019/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu – dėl padėties Egipte (2014/3017(RSP)) (B8-0022/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu – dėl padėties Egipte (2014/3017(RSP)) (B8-0023/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić ir Lara Comi PPE frakcijos vardu – dėl padėties Egipte (2014/3017(RSP)) (B8-0024/2015);

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff ir Fredrick Federley ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Egipte (2014/3017(RSP)) (B8-0026/2015);

- Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat ir Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu – dėl padėties Egipte (2014/3017(RSP)) (B8-0028/2015).

Balsavimas: 11.7 punktas.


5. Dviejų Italijos jūrų pėstininkų atvejis (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Dviejų Italijos jūrų pėstininkų atvejis (2014/2512(RSP))

Diskusijos vyko 2015 m. sausio 14 d. ( 11 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Lara Comi, Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Ivana Maletić ir Elisabetta Gardini PPE frakcijos vardu – dėl dviejų Italijos jūrų pėstininkų atvejo (2015/2512(RSP)) (B8-0006/2015);

- Karima Delli ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu – dėl dviejų Italijos jūrų pėstininkų atvejo (2015/2512(RSP)) (B8-0009/2015);

- Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley ir Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu – dėl dviejų Italijos jūrų pėstininkų atvejo (2015/2512(RSP)) (B8-0010/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli ir Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu – dėl dviejų Italijos jūrų pėstininkų atvejo(2015/2512(RSP)) (B8-0015/2015);

- Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Marju Lauristin ir Afzal Khan S&D frakcijos vardu – dėl dviejų Italijos jūrų pėstininkų atvejo (2015/2512(RSP)) (B8-0016/2015);

- Charles Tannock ir Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu – dėl dviejų Italijos jūrų pėstininkų atvejo (2015/2512(RSP)) (B8-0017/2015).

Balsavimas: 11.8 punktas.


6. 2015 m. Komisijos darbo programa (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2015 m. Komisijos darbo programa (2014/2829(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2014 m. gruodžio 16 d. ( 10 punktas).


Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti pagal Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnį, siekiant užbaigti diskusijas:

- József Szájer ir Lara Comi PPE frakcijos vardu – dėl 2015 m. Komisijos darbo programos (2014/2829(RSP)) (B8-0001/2015);

- Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Komisijos 2015 m. darbo programos (2014/2829(RSP)) (B8-0007/2015);

- Sophia in 't Veld, Pavel Telička ir Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu – dėl Europos Parlamento prioritetų, susijusių su 2015 m. Komisijos darbo programa (2014/2829(RSP)) (B8-0034/2015);

- Gianni Pittella ir Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu – dėl Komisijos 2015 m. darbo programos (2014/2829(RSP)) (B8-0035/2015);

- Vicky Ford ECR frakcijos vardu – dėl 2015 m. Komisijos darbo programos (2014/2829(RSP)) (B8-0037/2015)

- David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Valentinas Mazuronis ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu – dėl 2015 m. Komisijos darbo programos (2014/2829(RSP)) (B8-0038/2015):

- Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Parlamento prioritetų, susijusių su 2015 m. Komisijos darbo programa (2014/2829(RSP)) (B8-0039/2015).

Balsavimas: 11.9 punktas.


7. Žodžio laisvė Turkijoje: neseniai įvykdyti žurnalistų bei žiniasklaidos įmonių vadovų suėmimai ir sistemingai žiniasklaidai daromas spaudimas Turkijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Žodžio laisvė Turkijoje: neseniai įvykdyti žurnalistų bei žiniasklaidos įmonių vadovų suėmimai ir sistemingai žiniasklaidai daromas spaudimas Turkijoje (2014/3011(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2014 m. gruodžio 17 d. ( 16 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan, Tanja Fajon, Miroslav Poche ir Victor Negrescu S&D frakcijos vardu – Žodžio laisvė Turkijoje: neseniai įvykdyti žurnalistų bei žiniasklaidos įmonių vadovų suėmimai ir sistemingai žiniasklaidai daromas spaudimas 2014/3011(RSP) (B8-0036/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Kristina Winberg, Peter Lundgren ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu – Žodžio laisvė Turkijoje: neseniai įvykdyti žurnalistų bei žiniasklaidos įmonių vadovų suėmimai ir sistemingai žiniasklaidai daromas spaudimas Turkijoje 2014/3011(RSP) (B8-0040/2015);

- Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley ir Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu – Žodžio laisvė Turkijoje: neseniai įvykdyti žurnalistų bei žiniasklaidos įmonių vadovų suėmimai ir sistemingai žiniasklaidai daromas spaudimas Turkijoje 2014/3011(RSP) (B8-0041/2015);

- Rebecca Harms, Ska Keller, Michel Reimon, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Ceballos ir Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu – Žodžio laisvė Turkijoje: neseniai įvykdyti žurnalistų bei žiniasklaidos įmonių vadovų suėmimai ir sistemingai žiniasklaidai daromas spaudimas Turkijoje 2014/3011(RSP) (B8-0042/2015);

- Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, David McAllister, Philippe Juvin, Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Artis Pabriks, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Ivana Maletić ir Lara Comi PPE frakcijos vardu – Žodžio laisvė Turkijoje: neseniai įvykdyti žurnalistų bei žiniasklaidos įmonių vadovų suėmimai ir sistemingai žiniasklaidai daromas spaudimas Turkijoje“ 2014/3011(RSP) (B8-0043/2015);

- Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu – Žodžio laisvė Turkijoje: neseniai įvykdyti žurnalistų bei žiniasklaidos įmonių vadovų suėmimai ir sistemingai žiniasklaidai daromas spaudimas Turkijoje 2014/3011(RSP) (B8-0044/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker ir Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu – Žodžio laisvė Turkijoje: neseniai įvykdyti žurnalistų, žiniasklaidos įmonių vadovų suėmimai ir sistemingai žiniasklaidai daromas spaudimas Turkijoje 2014/3011(RSP) (B8-0045/2015).

Balsavimas: 11.10 punktas.


8. 2013 m. Europos ombudsmeno veiklos ataskaita (diskusijos)

Pranešimas dėl 2013 m. Europos ombudsmeno metinės veiklos ataskaitos [2014/2159(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėjas: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)

Jarosław Wałęsa pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: EMILY O'REILLY (Ombudsmenas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas).

Kalbėjo: Peter Jahr PPE frakcijos vardu, Soledad Cabezón Ruiz S&D frakcijos vardu Notis Marias ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Edouard Ferrand , nepriklausomas Parlamento narys, Rosa Estaràs Ferragut, Marlene Mizzi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Liadh Ní Riada, Krisztina Morvai, Roberta Metsola (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Steeve Briois, Pál Csáky (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Jude Kirton-Darling ir Heinz K. Becker.

PIRMININKAVO: Adina-Ioana VĂLEAN
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Bogusław Liberadzki, Carlos Coelho, Vilija Blinkevičiūtė, Emil Radev, Péter Niedermüller, Tomáš Zdechovský ir Alberto Cirio.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ingeborg Gräßle, Luke Ming Flanagan, Milan Zver, Ignazio Corrao ir Seán Kelly.

Kalbėjo: Frans Timmermans, EMILY O'REILLY ir Jarosław Wałęsa.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 11.4 punktas.


9.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2 punktas)


9.1. Rusija, ypač Aleksejaus Navalno atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0051/2015, B8-0055/2015 ir B8-0059/2015 (2015/2503(RSP))

Tamás Meszerics, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Guy Verhofstadt, Josef Weidenholzer ir Cristian Dan Preda pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Jaromír Štětina PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Urmas Paet ALDE frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Gianluca Buonanno Enrico Gasbarra, Dawid Bohdan Jackiewicz ir Hans-Olaf Henkel.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Petras Auštrevičius, Giulia Moi ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 11.1 punktas.


9.2. Pakistanas, ypač padėtis, susiklosčiusi po išpuolio Pešavaro mokykloje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 ir B8-0062/2015 (2015/2514(RSP))

Charles Tannock, Jean Lambert, Fernando Maura Barandiarán, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer ir Jeroen Lenaers pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Bogdan Brunon Wenta PPE frakcijos vardu, Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu, Sajjad Karim ECR frakcijos vardu, José Inácio Faria ALDE frakcijos vardu, Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu, Amjad Bashir EFDD frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Barbara Kappel, Pavel Svoboda, Nicola Caputo, Aymeric Chauprade ir Afzal Khan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Dubravka Šuica, Miroslav Mikolášik ir Fabio Massimo Castaldo.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 11.2 punktas.


9.3. Kirgizija: įstatymas dėl homoseksualumo propagandos

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 ir B8-0065/2015 (2015/2505(RSP))

Ulrike Lunacek, Beatriz Becerra Basterrechea, Mark Demesmaeker, Josef Weidenholzer, Tunne Kelam ir Malin Björk pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Stanislav Polčák PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miriam Dalli, Fabio Massimo Castaldo, Jiří Pospíšil, Goffredo Maria Bettini ir Isabella Adinolfi.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 11.3 punktas.


PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Kalbėjo: Ana Gomes, ji pasmerkė Saudo Arabijoje Raefui Badawi paskirtą 1 000 kirčių nuosprendį, Elmar Brok padėkojo Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei Federicai Mogherini už dalyvavimą šios savaitės diskusijose ir priminė galimybę svarstyti, kaip galėtų būti kitaip organizuojamos diskusijos užsienio reikalų klausimais, ir Anna Maria Corazza Bildt dėl to, kad trečiadienį nebuvo balsuoti skirto laiko (pirmininkas pateikė paaiškinimus dėl šio klausimo).


11. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


11.1. Rusija, ypač Aleksejaus Navalno atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0051/2015, B8-0055/2015 ir B8-0059/2015

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0046/2015

(keičia B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0055/2015 ir B8-0059/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Andrej Plenković, Monica Macovei, Andrzej Grzyb, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda ir Gabrielius Landsbergis PPE frakcijos vardu;

Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Afzal Khan ir Miroslav Poche S&D frakcijos vardu;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Jana Žitňanská, Stanisław Ożóg, Karol Karski, Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Kazimierz Michał Ujazdowski ir Hans-Olaf Henkel ECR frakcijos vardu;

Guy Verhofstadt, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl ir Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu;

Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Bodil Ceballos, Bart Staes ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0006).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0051/2015 anuliuotas.)


11.2. Pakistanas, ypač padėtis, susiklosčiusi po išpuolio Pešavaro mokykloje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 ir B8-0062/2015

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0050/2015

(keičia B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 ir B8-0062/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Andrej Plenković, Monica Macovei, Andrzej Grzyb, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Mariya Gabriel, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ir Gabrielius Landsbergis PPE frakcijos vardu;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Andi Cristea, Krystyna Łybacka, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet ir Afzal Khan S&D frakcijos vardu;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Mark Demesmaeker ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu;

Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu;

Marie-Christine Vergiat ir Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu;

Jean Lambert ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu;

Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Amjad Bashir ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0007).


11.3. Kirgizija: įstatymas dėl homoseksualumo propagandos (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 et B8-0065/2015

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0054/2015

(keičia B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 et B8-0065/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Giovanni La Via, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák ir Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE frakcijos vardu;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet ir Tanja Fajon S&D frakcijos vardu;

Charles Tannock ECR frakcijos vardu;

Sophia in 't Veld, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu;

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric ir Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu;

Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu;

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Marco Valli ir Fabio Massimo Castaldo.

Priimta (P8_TA(2015)0008).

Kalbėjo:

Ulrike Lunacek pateikė žodinį F konstatuojamosios dalies pakeitimą ir jam buvo pritarta.


11.4. 2013 m. Europos ombudsmeno veiklos ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl 2013 m. Europos ombudsmeno metinės veiklos ataskaitos [2014/2159(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėjas: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0009).


11.5. Padėtis Libijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015, B8-0032/2015 ir B8-0033/2015

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0011/2015

(keičia B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015 ir B8-0032/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi, Gabrielius Landsbergis, Elisabetta Gardini ir József Nagy PPE frakcijos vardu;

Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Vincent Peillon, Miriam Dalli, Neena Gill, Goffredo Maria Bettini, Gilles Pargneaux, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Tonino Picula, Sorin Moisă, Andi Cristea, Javi López, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan, Boris Zala, David Martin, Soraya Post, Eugen Freund ir István Ujhelyi S&D frakcijos vardu;

Charles Tannock, Ruža Tomašić ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu;

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Petras Auštrevičius ir Urmas Paet ALDE frakcijos vardu;

Barbara Lochbihler ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0010)

Kalbėjo:

Beatrix von Storch pateikė žodinį pakeitimą, kuriuo įtraukiama nauja 14a dalis, ir jam buvo pritarta.

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0033/2015 anuliuotas.)


11.6. Padėtis Ukrainoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0008/2015, B8-0018/2015, B8-0020/2015, B8-0021/2015, B8-0025/2015, B8-0027/2015 ir B8-0029/2015

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0008/2015

(keičia B8-0008/2015, B8-0018/2015, B8-0020/2015, B8-0021/2015 ir B8-0029/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Esther de Lange, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Ivo Belet, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Alojz Peterle, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Dubravka Šuica, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michał Boni, Michaela Šojdrová, Mariya Gabriel, Claude Rolin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Joachim Zeller, Giovanni La Via, Barbara Matera, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Andrea Bocskor, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Dariusz Rosati, Inese Vaidere, Jaromír Štětina ir József Nagy PPE frakcijos vardu;

Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Kati Piri, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Sorin Moisă, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miltiadis Kyrkos, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, Jeppe Kofod, Viorica Dăncilă, Zigmantas Balčytis, Arne Lietz, Afzal Khan, Boris Zala, Tibor Szanyi, David Martin, Soraya Post, Elena Valenciano, István Ujhelyi ir Marju Lauristin S&D frakcijos vardu;

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Roberts Zīle, Stanisław Ożóg, Valdemar Tomaševski, Zbigniew Kuźmiuk, Geoffrey Van Orden, Kazimierz Michał Ujazdowski ir Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu;

Petras Auštrevičius, Louis Michel, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Urmas Paet, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake ir Philippe De Backer ALDE frakcijos vardu;

Rebecca Harms, Heidi Hautala ir Benedek Jávor Verts/ALE frakcijos vardu;

Valentinas Mazuronis.

Priimta (P8_TA(2015)0011).

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0025/2015 ir B8-0027/2015 anuliuoti.)


11.7. Padėtis Egipte (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015, B8-0024/2015, B8-0026/2015 ir B8-0028/2015

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0012/2015

(keičia B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0024/2015 ir B8-0026/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi ir Gabrielius Landsbergis PPE frakcijos vardu;

Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Ana Gomes, Neena Gill, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Brando Benifei, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Tonino Picula, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Ricardo Serrão Santos, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, David Martin, Soraya Post, Boris Zala ir Eugen Freund S&D frakcijos vardu;

Charles Tannock ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu;

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Petras Auštrevičius ir Urmas Paet ALDE frakcijos vardu;

Judith Sargentini, Eva Joly ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu;

Fabio Massimo Castaldo ir Ignazio Corrao.

Priimta (P8_TA(2015)0012).

Kalbėjo:

Victor Boștinaru pateikė žodinį pakeitimą, kuriuo siekiama įtraukti naują 3a dalį, ir jam buvo pritarta.

Cristian Dan Preda pateikė žodinį J konstatuojamosios dalies pakeitimą, kuriam buvo pritarta.

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0023/2015 ir B8-0028/2015 anuliuoti.)


11.8. Dviejų Italijos jūrų pėstininkų atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015, B8-0016/2015 ir B8-0017/2015

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0006/2015

(keičia B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015 ir B8-0016/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Lara Comi, Cristian Dan Preda, Salvatore Cicu, Jacek Saryusz-Wolski, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Michael Gahler, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Andrej Plenković ir Ivana Maletić PPE frakcijos vardu;

Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Marju Lauristin, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, José Blanco López ir Javi López S&D frakcijos vardu;

Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius ir Urmas Paet ALDE frakcijos vardu;

Karima Delli, Igor Šoltes ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli ir Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0013).

Kalbėjo:

Pier Antonio Panzeri pateikė du žodinius pakeitimus: 5 dalies pakeitimą ir pakeitimą, kuriuo siekiama įtraukti naują Ha konstatuojamąją dalį, ir jiems buvo pritarta.

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0017/2015 anuliuotas.)


11.9. 2015 m. Komisijos darbo programa (balsavimas)

Diskusijos vyko 2014 m. gruodžio 16 d. ( 10 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2015 m. sausio 15 d. ( 7 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0001/2015

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0007/2015

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0034/2015

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0035/2015

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0037/2015

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0038/2015

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0039/2015

Atmesta.


11.10. Žodžio laisvė Turkijoje: neseniai įvykdyti žurnalistų bei žiniasklaidos įmonių vadovų suėmimai ir sistemingai žiniasklaidai daromas spaudimas Turkijoje (balsavimas)

Diskusijos vyko 2014 m. gruodžio 17 d. ( 16 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2015 m. sausio 15 d. ( 8 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015 ir B8-0045/2015

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0036/2015

(keičia B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015 ir B8-0045/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, David McAllister, Philippe Juvin, Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Lara Comi ir József Nagy PPE frakcijos vardu;

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Eugen Freund, Goffredo Maria Bettini, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Tanja Fajon, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Neena Gill, Andrejs Mamikins, David Martin, Vincent Peillon, Soraya Post ir Elena Valenciano S&D frakcijos vardu;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu;

Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Michael D. Higgins, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley ir Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu;

Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos ir Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu;

Ska Keller, Ernest Maragall, Rebecca Harms, Bodil Ceballos ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0014).

°
° ° °

Kalbėjo Jonathan Arnott dėl sprendimo netaikyti mėlynosios kortelės procedūros ir procedūros „prašau žodžio“ kai kurių trečiadienį vakare vykusių diskusijų metu (pirmininkas paaiškino šį sprendimą).


12. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Jarosław Wałęsa - A8-0058/2014
Jiří Pospíšil, Matt Carthy, Stanislav Polčák, Peter Jahr, Marian Harkin, Lucy Anderson, Seán Kelly ir Janice Atkinson

Padėtis Libijoje - (2014/3018(RSP))-RC-B8-0011/2015
Neena Gill, Doru-Claudian Frunzulică, Tomáš Zdechovský ir Daniel Hannan

Padėtis Ukrainoje - (2014/2965(RSP))-RC-B8-0008/2015
Neena Gill, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Tatjana Ždanoka, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Janice Atkinson ir Daniel Hannan

Padėtis Egipte - (2014/3017(RSP)) - RC-B8-0012/2015
Marian Harkin, Marek Jurek, Seán Kelly, Daniel Hannan

Dviejų Italijos jūrų pėstininkų atvejis - (2015/2512(RSP))-RC-B8-0006/2015
Jean-Luc Schaffhauser, Gerolf Annemans

2015 m. Komisijos darbo programa - (2014/2829(RSP))-RC-B8-0001/2015
Petr Mach, Daniel Hannan, Seán Kelly, Mark Demesmaeker, Krisztina Morvai ir Janice Atkinson

Žodžio laisvė Turkijoje: neseniai įvykdyti žurnalistų bei žiniasklaidos įmonių vadovų suėmimai ir sistemingai žiniasklaidai daromas spaudimas Turkijoje - (2014/3011(RSP))-RC-B8-0036/2015

Mark Demesmaeker, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan ir Gerolf Annemans

Kalbėjo Marek Jurek.


13. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


14. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Ukrainai (COM(2015)0005 - C8-0005/2015 - 2015/0005(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AFET, BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rusijos Federacijos partnerystę, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu (11878/2014 - C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikros tvarkos taikant Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą (kodifikuota redakcija) (COM(2014)0375 - C8-0034/2014 – 2014/0191(COD))
Pirmininkas dėl šio pasiūlymo, vadovaudamasis Sutarties 304 straipsnio nuostatomis, konsultuotis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikros tvarkos taikant Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizavimo ir asociacijos susitarimą (kodifikuota redakcija) (COM(2014)0394 - C8-0041/2014 – 2014/0199(COD))
Pirmininkas dėl šio pasiūlymo, vadovaudamasis Sutarties 304 straipsnio nuostatomis, konsultuotis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikros tvarkos taikant Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą ir taikant Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos laikinąjį susitarimą dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų (kodifikuota redakcija) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 – 2014/0206(COD))
Pirmininkas dėl šio pasiūlymo, vadovaudamasis Sutarties 304 straipsnio nuostatomis, konsultuotis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Italijos alyvuogių sektoriaus svarbos pripažinimo ir pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus gamintojų apsaugos priemonių priėmimo (B8-0002/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl reglamento, kuriuo būtų reglamentuojami apžvalgų pardavimai, parengimo (B8-0003/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

TRAN

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos įvaikinimo ES viduje agentūros įsteigimo (B8-0004/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto apmokestinimą, suderinimo (B8-0005/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky ir Marcel de Graaff. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos išorės veiksmų tarnybos panaikinimo (B8-0396/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

AFCO

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Harald Vilimsky ir Marcel de Graaff. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Regionų komiteto panaikinimo (B8-0397/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

nuomonė :

REGI

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky ir Marcel de Graaff. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros panaikinimo (B8-0399/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFCO

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky ir Marcel de Graaff. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto panaikinimo (B8-0400/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

nuomonė :

EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl 50 asmenų paėmimo įkaitais Sidnėjuje ir ISIS terorizmo grėsmės (B8-0401/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Kinijos rinkos atvėrimo Europos įmonėms: abipusiškumo principo apsauga (B8-0402/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prekybos žemės ūkio produktais, pagamintais Kinijos Laogai stovyklose (B8-0403/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vaistų, skirtų galvijų pieno gamybai didinti, kontrabandos (B8-0404/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mirusiųjų darbo vietoje Rovigo provincijoje (B8-0406/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl įmonių bankrotų ir Eurostato renkamų duomenų (B8-0407/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos šeimų dienos (B8-0408/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

FEMM

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl interneto valdymo ir žemės ūkio maisto produktų sektoriui keliamo pavojaus: galima žala, susijusi su domenų vardų „.wine“ ir „.vino“ suteikimu (B8-0409/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ITRE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl M. Monti vyriausybės priimto nutarimo, dėl kurio negalima konvertuoti lirų (B8-0410/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl plastiko atliekų sukeliamos vandenynų taršos (B8-0411/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su nelegaliu kabotažu Europoje: Komisijos sudaryto sąrašo, pridėto prie Reglamento (EB) Nr. 1071/2009, peržiūra (B8-0412/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl moterų lyties organų žalojimo Švedijoje (B8-0413/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Prancūzijos teisės akto, kuriuo reglamentuojama vairuotojų poilsio trukmė (B8-0414/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

TRAN

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujo teisės į saviraiškos ir informacijos laisvę pažeidimo Turkijoje ir 24 žurnalistų arešto (B8-0415/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Italijos paplūdimių paslaugas teikiančioms įmonėms kylančių problemų (B8-0416/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES prekybos apsaugos priemonių stiprinimo (B8-0417/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sumažėjusių Italijos, ypač Veneto regiono, avalynės sektoriaus užsakymų srautų po Rusijos įvesto importo draudimo (B8-0419/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl geografinių nuorodų internete pripažinimo: derybos su Interneto vardų ir numerių paskyrimo korporacija (ICANN) (B8-0420/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ITRE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ISIS Sirijoje įvykdytų mirties bausmių aukų (B8-0421/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl banginių medžioklės atnaujinimo Japonijoje (B8-0422/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kurtų veislės šunų žudymo Europoje (B8-0423/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos MVĮ Europos Sąjungoje ir Prancūzijoje (B8-0424/2014)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

IMCO


15. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 11.11.2014)

ECON komitetas

- Pelno mokesčio politikos Sąjungoje skaidrinimas, koordinavimas ir konvergencija (2015/2010(INL))
(nuomonė: EMPL, ITRE)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

AFCO komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 11.12.2014)

- Europos Sąjungos veikimo gerinimas remiantis Lisabonos sutarties potencialu (2014/2249(INI))
(nuomonė: BUDG)

- Galimi dabartinės Europos Sąjungos institucinės sąrangos pokyčiai ir pertvarkymai (2014/2248(INI))
(nuomonė: BUDG)

AFET komitetas

- ES ir Kinijos santykiai (2015/2003(INI))
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 8.1.2015)

- Europos kaiminystės politikos persvarstymas (2015/2002(INI))
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 8.1.2015)

- ES ir Rusijos santykių padėtis (2015/2001(INI))
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 8.1.2015)

- Žmogaus teisės ir technologijos: įsikišimo ir sekimo sistemų poveikis žmogaus teisėms trečiosiose šalyse (2014/2232(INI))
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 11.12.2014)

- Naujas ES požiūris į žmogaus teises ir demokratiją. Europos demokratijos fondo (EDF) veiklos vertinimas nuo jo įsteigimo (2014/2231(INI))
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 11.12.2014)

- Dabartinė politinė padėtis Afganistane (2014/2230(INI))
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 11.12.2014)

- Saugumo problemos Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regione ir politinio stabilumo perspektyvos (2014/2229(INI))
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 11.12.2014)

CONT komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 11.12.2014)

- Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Rezultatais grindžiamos bendros žemės ūkio politikos kontrolės sistemos sukūrimas (2014/2234(INI))

CULT komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 8.1.2015)

- Jaunimo verslumo skatinimas, pasitelkiant švietimą ir mokymą (2015/2006(INI))
(nuomonė: EMPL, ITRE)

DEVE komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 8.1.2015)

- Besivystančių šalių vietos valdžios institucijų vaidmuo vystomajame bendradarbiavime (2015/2004(INI))

ECON komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 11.11.2014)

- Tyrimo ataskaita dėl sąžiningo mokesčių mokėjimo Europoje (2015/2009(INI))
(nuomonė: EMPL)

EMPL komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 11.11.2014)

- Ataskaita dėl 2012 Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metų įgyvendinimo, rezultatų ir bendro įvertinimo (2014/2255(INI))

- Žaliojo užimtumo iniciatyva. Išnaudoti žaliosios ekonomikos darbo vietų kūrimo potencialą (2014/2238(INI))
(nuomonė: FEMM, DEVE, ENVI, ITRE, ECON, INTA)

- Nelygybės mažinimas ypatingą dėmesį skiriant vaikų skurdui (2014/2237(INI))

- Socialinis verslumas ir socialinės inovacijos kovojant su nedarbu (2014/2236(INI))
(nuomonė: ITRE)

- Konkurencingos ES darbo rinkos XXI amžiui kūrimas. Gebėjimų ir kvalifikacijos suderinimas su paklausa ir galimybėmis įsidarbinti kaip būdas įveikti krizę (2014/2235(INI))
(nuomonė: CULT)

ENVI komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 11.11.2014)

- Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“ tolesni veiksmai (2014/2239(INI))
(nuomonė: PETI, DEVE, IMCO)

FEMM komitetas

- Lyčių lygybė ir galių moterims suteikimas skaitmeniniame amžiuje (2015/2007(INI))
(nuomonė: ITRE)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 8.1.2015)

- Moterų karjeros gamtos moksluose ir akademinėje bendruomenėje ir stiklo lubos, su kuriomis jos susiduria (2014/2251(INI))
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 11.11.2014)

- Kaip šviečiant suteikti daugiau galių merginoms ES (2014/2250(INI))
(nuomonė: CULT)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 11.11.2014)

INTA komitetas

- ES prekybos ir investicijų politikos išorinis poveikis viešojo ir privačiojo sektorių iniciatyvoms ne ES šalyse (2014/2233(INI))
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 11.11.2014)

ITRE komitetas

- Panaudoti mėlynosios ekonomikos mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialą siekiant kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą (2014/2240(INI))
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 11.11.2014)

JURI komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 11.11.2014)

- 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo įgyvendinimo (2014/2256(INI))
(nuomonė: CULT, ITRE, IMCO)

- 30-oji ir 31-oji metinės ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitos (2012–2013 m.) (2014/2253(INI))
(nuomonė: PETI, AFCO, ENVI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

- Metinės 2012–2013 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitos (2014/2252(INI))
(nuomonė: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

LIBE komitetas

- Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2013–2014 m. (2014/2254(INI))
(nuomonė: AFCO, EMPL)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 11.11.2014)

REGI komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 11.11.2014)

- Sanglaudos politika ir atskirtos bendruomenės (2014/2247(INI))
(nuomonė: EMPL)

- Sanglaudos politika ir strategijos „Europa 2020“ peržiūra (2014/2246(INI))

- Investicijos į darbo vietų kūrimą ir augimą. Skatinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą Sajungoje (2014/2245(INI))
(nuomonė: CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON)

TRAN komitetas

- 2011 m. baltosios knygos dėl transporto: tvaraus judumo apžvalga ir pažanga, įgyvendinimas (2015/2005(INI))
(nuomonė: ITRE)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 8.1.2015)

- Integruotos daugiarūšio transporto bilietų sistemos Europoje kūrimas (2014/2244(INI))
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 11.12.2014)

- Nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemų, paprastai vadinamų bepiločiais orlaiviais, saugus naudojimas civilinės aviacijos srityje (2014/2243(INI))
(nuomonė: ITRE)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 11.12.2014)

- Tvarus judumas mieste (2014/2242(INI))
(nuomonė: ENVI, ITRE, REGI)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 11.12.2014)

- Nauji turimo skatinimo Europoje iššūkiai ir naujos koncepcijos (2014/2241(INI))
(nuomonė: CULT, IMCO)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 11.12.2014)

Sprendimas nustatyti procedūrą dėl bendrų komitetų posėdžių (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

komitetai AFET, BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

- Bendros saugumo ir gynybos politikos finansavimas (2014/2258(INI)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 11.12.2014)

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 11.12.2014)

AFCO komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Europos piliečių iniciatyva (2014/2257(INI)
(nuomonė: PETI) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

ITRE komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikos sprendimų programa (ISA2). Sąveika kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė (COM(2014)0367 - C8-0037/2014 - 2014/0185(COD))
(nuomonė: ENVI, BUDG, JURI, REGI, LIBE, (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

- Žemės stebėjimo palydovų duomenų komercinė sklaida (COM(2014)0344 - C8-0028/2014 - 2014/0176(COD))
(nuomonė: LIBE, INTA, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (articles 47 et 53 du règlement)

komitetai INTA, AFET

- Prekyba tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD))
perduota atsakingam komitetui: INTA
nuomonė: AFET

komitetai ITRE, IMCO

- Žemės stebėjimo palydovų duomenų komercinė sklaida (COM(2014)0344 - C8-0028/2014 - 2014/0176(COD))
perduota atsakingam komitetui: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
nuomonė: LIBE, INTA, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis).


16. Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 64 straipsnio 1 dalį Pirmininkas pranešė, kad gavo šios Tarybos bendrosios pozicijos su nurodytomis jas patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir Komisijos pozicija dėl:

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiama Direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės ir Direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (10710/2/2014 - C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) - 15884/2014 - COM(2014)0748)

perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę (11296/3/2014 - C8-0294/2014 – 2013/0105(COD) - 14074/2014 - COM(2015)0007)

perduota atsakingam komitetui: TRAN

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2015 m. sausio 16 d.


17. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


18. Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą

Kompetentingos Prancūzijos valdžios institucijos kreipėsi į Pirmininką, prašydamos atšaukti Parlamento nario Jérôme Lavrilleux imunitetą dėl ikiteisminio tyrimo, pradėto Paryžiaus specializuoto tarpregioninio teismo prokuratūros.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


19. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kitas posėdis vyks 2015 m. sausio 28 dieną.


20. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 13.30 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Nekov, Olbrycht, Ransdorf, Stevens

Teisinė informacija - Privatumo politika