Indeks 
Protokół
PDF 290kWORD 252k
Czwartek, 15 stycznia 2015 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sytuacja w Libii (złożone projekty rezolucji)
 3.Sytuacja na Ukrainie (złożone projekty rezolucji)
 4.Sytuacja w Egipcie (złożone projekty rezolucji)
 5.Sprawa dwóch włoskich żołnierzy piechoty morskiej (złożone projekty rezolucji)
 6.Program prac Komisji na rok 2015 (złożone projekty rezolucji)
 7.Wolność wypowiedzi w Turcji: niedawne przypadki aresztowań dziennikarzy i kierowników środków przekazu oraz systematyczna presja wywierana na media (złożone projekty rezolucji)
 8.Sprawozdanie roczne dotyczące działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2013 r. (debata)
 9.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
9.1.Rosja, w szczególności sprawa Aleksieja Nawalnego
  
9.2.Pakistan, w szczególności następstwa ataku na szkołę w Peszawarze
  
9.3.Kirgistan – ustawa zakazująca propagandy homoseksualizmu
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Głosowanie
  
11.1.Rosja, w szczególności sprawa Aleksieja Nawalnego (głosowanie)
  
11.2.Pakistan, w szczególności następstwa ataku na szkołę w Peszawarze (głosowanie)
  
11.3.Kirgistan – ustawa zakazująca propagandy homoseksualizmu (głosowanie)
  
11.4.Sprawozdanie roczne dotyczące działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2013 r. (głosowanie)
  
11.5.Sytuacja w Libii (głosowanie)
  
11.6.Sytuacja na Ukrainie (głosowanie)
  
11.7.Sytuacja w Egipcie (głosowanie)
  
11.8.Sprawa dwóch włoskich żołnierzy piechoty morskiej (głosowanie)
  
11.9.Program prac Komisji na rok 2015 (głosowanie)
  
11.10.Wolność wypowiedzi w Turcji: niedawne przypadki aresztowań dziennikarzy i kierowników środków przekazu oraz systematyczna presja wywierana na media (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 13.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 14.Składanie dokumentów
 15.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 16.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 17.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 18.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 19.Kalendarz następnych posiedzeń
 20.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


2. Sytuacja w Libii (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Libii (2014/3018(RSP))

Debata odbyła się dnia 13 stycznia 2015 r. (pkt 14 protokołu z dnia 13.1.2015).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Vincent Peillon, Miriam Dalli, Neena Gill, Goffredo Maria Bettini, Gilles Pargneaux, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Tonino Picula, Sorin Moisă, Andi Cristea, Javi López, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan i Boris Zala w imieniu grupy S&D w sprawie sytuacji w Libii 2014/3018 (NLE) (B8-0011/2015);

- Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie sytuacji w Libii (2014/3018(RSP)) (B8-0013/2015);

- Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez i Louis Michel w imieniu grupy ALDE w sprawie sytuacji w Libii (2014/3018(RSP)) (B8-0014/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji w Libii (2014/3018(RSP)) (B8-0030/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy EFDD w sprawie sytuacji w Libii (2014/3018(RSP)) (B8-0031/2015);

- Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Philippe Juvin, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić i Lara Comi w imieniu grupy PPE w sprawie sytuacji w Libii (2014/3018(RSP)) (B8-0032/2015);

- Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Lidia Senra Rodríguez i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie sytuacji w Libii (2014/3018(RSP)) (B8-0033/2015).

Głosowanie: pkt 11.5 protokołu z dnia 15.1.2015.


3. Sytuacja na Ukrainie (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja na Ukrainie (2014/2965(RSP))

Debata odbyła się dnia 14 stycznia 2015 r. (pkt 7 protokołu z dnia 14.1.2015).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Kati Piri, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Sorin Moisă, Nicola Caputo, Andi Cristea, Tanja Fajon, Javi López, Miltiadis Kyrkos, Victor Negrescu, Jeppe Kofod, Viorica Dăncilă, Zigmantas Balčytis, Arne Lietz i Afzal Khan w imieniu grupy S&D w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2965(RSP)) (B8-0008/2015);

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Benedek Jávor, Yannick Jadot, Peter Eriksson, Ernest Maragall, Helga Trüpel, Davor Škrlec i Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2965(RSP)) (B8-0018/2015);

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Roberts Zīle, Stanisław Ożóg, Ruža Tomašić, Zbigniew Kuźmiuk i Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2965(RSP)) (B8-0020/2015);

- Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Urmas Paet, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2965(RSP)) (B8-0021/2015) ;

- Valentinas Mazuronis, Kristina Winberg i Peter Lundgren w imieniu grupy EFDD w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2965(RSP)) (B8-0025/2015);

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos i Georgios Katrougkalos w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2965(RSP)) (B8-0027/2015);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Esther de Lange, Michael Gahler, Ivo Belet, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Alojz Peterle, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Dubravka Šuica, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michał Boni, Michaela Šojdrová, Mariya Gabriel, Claude Rolin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Joachim Zeller, Giovanni La Via, Barbara Matera, Pascal Arimont, Ivana Maletić i Andrea Bocskor w imieniu grupy PPE w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2965(RSP)) (B8-0029/2015).

Głosowanie: pkt 11.6 protokołu z dnia 15.1.2015.


4. Sytuacja w Egipcie (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Egipcie (2014/3017(RSP))

Debata odbyła się dnia 14 stycznia 2015 r. (pkt 10 protokołu z dnia 14.1.2015)

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Victor Boștinaru, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Ana Gomes, Neena Gill, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Brando Benifei, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Tonino Picula, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Ricardo Serrão Santos, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis i Boris Zala w imieniu grupy S&D w sprawie sytuacji w Egipcie (2014/3017(RSP)) (B8-0012/2015);

- Judith Sargentini, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Molly Scott Cato, Eva Joly, Bodil Ceballos, Pascal Durand, Bart Staes, Ernest Maragall i Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie sytuacji w Egipcie (2014/3017(RSP)) (B8-0019/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji w Egipcie (2014/3017(RSP)) (B8-0022/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD w sprawie sytuacji w Egipcie (2014/3017(RSP)) (B8-0023/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić i Lara Comi w imieniu grupy PPE w sprawie sytuacji w Egipcie (2014/3017(RSP)) (B8-0024/2015);

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff i Fredrick Federley w imieniu grupy ALDE w sprawie sytuacji w Egipcie (2014/3017(RSP)) (B8-0026/2015);

- Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat i Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie sytuacji w Egipcie (2014/3017(RSP)) (B8-0028/2015).

Głosowanie: pkt 11.7 protokołu z dnia 15.1.2015.


5. Sprawa dwóch włoskich żołnierzy piechoty morskiej (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sprawa dwóch włoskich żołnierzy piechoty morskiej (2014/2512(RSP))

Debata odbyła się dnia 14 stycznia 2015 r. (pkt 11 protokołu z dnia 14.1.2015).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Lara Comi, Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Ivana Maletić i Elisabetta Gardini w imieniu grupy PPE w sprawie dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej (2015/2512(RSP)) (B8-0006/2015);

- Karima Delli i Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej (2015/2512(RSP)) (B8-0009/2015);

- Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE w sprawie dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej (2015/2512(RSP)) (B8-0010/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli i Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD w sprawie dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej (2015/2512(RSP)) (B8-0015/2015);

- Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Marju Lauristin i Afzal Khan w imieniu grupy S&D w sprawie dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej (2015/2512(RSP)) (B8-0016/2015);

- Charles Tannock i Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR w sprawie dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej (2015/2512(RSP)) (B8-0017/2015).

Głosowanie: pkt 11.8 protokołu z dnia 15.1.2015.


6. Program prac Komisji na rok 2015 (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenia Rady i Komisji: Program prac Komisji na rok 2015 (2014/2829(RSP))

Debata odbyła się dnia 16 grudnia 2014 (pkt 10 protokołu z dnia 16.12.2014).


Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 37 Regulaminu na zakończenie debaty:

- József Szájer i Lara Comi w imieniu grupy PPE, w sprawie programu prac Komisji na rok 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0001/2015);

- Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie programu prac Komisji na rok 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0007/2015);

- Sophia in 't Veld, Pavel Telička i Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, w sprawie priorytetów Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do programu prac Komisji na 2015 r. (2014/2829(RSP)) (B8-0034/2015);

- Gianni Pittella i Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, w sprawie programu prac Komisji Europejskiej na rok 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0035/2015);

- Vicky Ford w imieniu grupy ECR, w sprawie programu prac Komisji na rok 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0037/2015)

- David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Valentinas Mazuronis i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie programu prac Komisji na rok 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0038/2015):

- Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie priorytetów Parlamentu w odniesieniu do programu prac Komisji na 2015 r. (2014/2829(RSP)) (B8-0039/2015).

Głosowanie: pkt 11.9 protokołu z dnia 15.1.2015.


7. Wolność wypowiedzi w Turcji: niedawne przypadki aresztowań dziennikarzy i kierowników środków przekazu oraz systematyczna presja wywierana na media (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Wolność wypowiedzi w Turcji: niedawne przypadki aresztowań dziennikarzy i kierowników środków przekazu oraz systematyczna presja wywierana na media (2014/3011(RSP))

Debata odbyła się dnia 17 grudnia 2014 (pkt 16 protokołu z dnia 17.12.2014).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan, Tanja Fajon, Miroslav Poche i Victor Negrescu w imieniu grupy S&D w sprawie wolności słowa w Turcji – niedawne aresztowania dziennikarzy i dyrektorów mediów oraz systematyczne wywieranie nacisków na media 2014/3011(RSP) (B8-0036/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Kristina Winberg, Peter Lundgren i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD w sprawie wolności słowa w Turcji – niedawne aresztowania dziennikarzy i dyrektorów mediów oraz systematyczne wywieranie nacisków na media 2014/3011(RSP) (B8-0040/2015);

- Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley i Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE w sprawie wolności słowa w Turcji – niedawne aresztowania dziennikarzy i dyrektorów mediów oraz systematyczne wywieranie nacisków na media 2014/3011(RSP) (B8-0041/2015);

- Rebecca Harms, Ska Keller, Michel Reimon, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Ceballos i Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie wolności słowa w Turcji – niedawne aresztowania dziennikarzy i dyrektorów mediów oraz systematyczne wywieranie nacisków na media 2014/3011(RSP) (B8-0042/2015);

- Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, David McAllister, Philippe Juvin, Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Artis Pabriks, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Ivana Maletić i Lara Comi w imieniu grupy PPE w sprawie wolności słowa w Turcji – niedawne aresztowania dziennikarzy i dyrektorów mediów oraz systematyczne wywieranie nacisków na media 2014/3011(RSP) (B8-0043/2015);

- Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie wolności słowa w Turcji – niedawne aresztowania dziennikarzy i dyrektorów mediów oraz systematyczne wywieranie nacisków na media 2014/3011(RSP) (B8-0044/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker i Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR w sprawie wolności słowa w Turcji – niedawne aresztowania dziennikarzy i dyrektorów mediów oraz systematyczne wywieranie nacisków na media 2014/3011(RSP) (B8-0045/2015).

Głosowanie: pkt 11.10 protokołu z dnia 15.1.2015.


8. Sprawozdanie roczne dotyczące działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2013 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2013 r. [2014/2159(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)

Jarosław Wałęsa przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: EMILY O'REILLY (Rzecznik Praw Obywatelskich) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Peter Jahr w imieniu grupy PPE, Soledad Cabezón Ruiz w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge`a, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Ángela Vallina w imieniu grupy GUE/NGL, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand niezrzeszony, Rosa Estaràs Ferragut, Marlene Mizzi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Liadh Ní Riada, Krisztina Morvai, Roberta Metsola, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Steeve Briois, Pál Csáky, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyię, Jude Kirton-Darling i Heinz K. Becker.

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Bogusław Liberadzki, Carlos Coelho, Vilija Blinkevičiūtė, Emil Radev, Péter Niedermüller, Tomáš Zdechovský i Alberto Cirio.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ingeborg Gräßle, Luke Ming Flanagan, Milan Zver, Ignazio Corrao i Seán Kelly.

Głos zabrali: Frans Timmermans, EMILY O'REILLY i Jarosław Wałęsa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.4 protokołu z dnia 15.1.2015.


9. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 13.1.2015)


9.1. Rosja, w szczególności sprawa Aleksieja Nawalnego

Projekty rezolucji B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0051/2015, B8-0055/2015 i B8-0059/2015 (2015/2503(RSP))

Tamás Meszerics, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Guy Verhofstadt, Josef Weidenholzer i Cristian Dan Preda przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Jaromír Štětina w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Urmas Paet w imieniu grupy ALDE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Gianluca Buonanno niezrzeszony, Enrico Gasbarra, Dawid Bohdan Jackiewicz i Hans-Olaf Henkel.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Petras Auštrevičius, Giulia Moi i Krisztina Morvai.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.1 protokołu z dnia 15.1.2015.


9.2. Pakistan, w szczególności następstwa ataku na szkołę w Peszawarze

Projekty rezolucji B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 i B8-0062/2015 (2015/2514(RSP))

Charles Tannock, Jean Lambert, Fernando Maura Barandiarán, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer i Jeroen Lenaers przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta w imieniu grupy PPE, Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D, Sajjad Karim w imieniu grupy ECR, José Inácio Faria w imieniu grupy ALDE, Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL, Amjud Bashir w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel niezrzeszona, Pavel Svoboda, Nicola Caputo, Aymeric Chauprade i Afzal Khan.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Dubravka Šuica, Miroslav Mikolášik i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.2 protokołu z dnia 15.1.2015.


9.3. Kirgistan – ustawa zakazująca propagandy homoseksualizmu

Projekty rezolucji B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 i B8-0065/2015 (2015/2505(RSP))

Ulrike Lunacek, Beatriz Becerra Basterrechea, Mark Demesmaeker, Josef Weidenholzer, Tunne Kelam i Malin Björk przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Stanislav Polčák w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miriam Dalli, Fabio Massimo Castaldo, Jiří Pospíšil, Goffredo Maria Bettini i Isabella Adinolfi.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.3 protokołu z dnia 15.1.2015.


PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Głos zabrali: Ana Gomes, aby potępić skazanie w Arabii Saudyjskiej Raefa Badawiego na 1000 batów, Elmar Brok, aby podziękować wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federice Mogherini za udział w debatach w tym tygodniu, oraz w sprawie możliwości zmiany organizacji debat w dziedzinie spraw zagranicznych, oraz Anna Maria Corazza Bildt w sprawie braku tury głosowania w środę (przewodniczący udzielił jej wyjaśnień w tej sprawie).


11. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


11.1. Rosja, w szczególności sprawa Aleksieja Nawalnego (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0051/2015, B8-0055/2015 i B8-0059/2015

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0046/2015

(zastępujący B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0055/2015 i B8-0059/2015):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Andrej Plenković, Monica Macovei, Andrzej Grzyb, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda i Gabrielius Landsbergis w imieniu grupy PPE;

Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Afzal Khan i Miroslav Poche w imieniu grupy S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Jana Žitňanská, Stanisław Ożóg, Karol Karski, Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Kazimierz Michał Ujazdowski i Hans-Olaf Henkel w imieniu grupy ECR;

Guy Verhofstadt, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl i Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE;

Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Bodil Ceballos, Bart Staes i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0006)

(Projekt rezolucji B8-0051/2015 stał się bezprzedmiotowy.)


11.2. Pakistan, w szczególności następstwa ataku na szkołę w Peszawarze (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 i B8-0062/2015

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0050/2015

(zastępujący B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 i B8-0062/2015):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Andrej Plenković, Monica Macovei, Andrzej Grzyb, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Mariya Gabriel, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein i Gabrielius Landsbergis w imieniu grupy PPE;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Andi Cristea, Krystyna Łybacka, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet i Afzal Khan w imieniu grupy S&D;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Mark Demesmaeker i Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR;

Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE;

Marie-Christine Vergiat i Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL;

Jean Lambert i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE;

Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Amjud Bashir i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0007)


11.3. Kirgistan – ustawa zakazująca propagandy homoseksualizmu (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 et B8-0065/2015

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0054/2015

(zastępujący B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 et B8-0065/2015):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Giovanni La Via, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák i Róża Gräfin von Thun und Hohenstein w imieniu grupy PPE;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet i Tanja Fajon w imieniu grupy S&D;

Charles Tannock w imieniu grupy ECR;

Sophia in 't Veld, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl i Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE;

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric i Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL;

Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE;

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Marco Valli i Fabio Massimo Castaldo.

Przyjęto (P8_TA(2015)0008)

Wystąpienia

Ulrike Lunacek przedstawiła poprawkę ustną do motywu F; poprawka ta została przyjęta.


11.4. Sprawozdanie roczne dotyczące działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2013 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2013 r. [2014/2159(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0009)


11.5. Sytuacja w Libii (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015, B8-0032/2015 i B8-0033/2015

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0011/2015

(zastępujący B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015 i B8-0032/2015):

złożony przez następujących posłów:

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi, Gabrielius Landsbergis, Elisabetta Gardini i József Nagy w imieniu grupy PPE;

Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Vincent Peillon, Miriam Dalli, Neena Gill, Goffredo Maria Bettini, Gilles Pargneaux, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Tonino Picula, Sorin Moisă, Andi Cristea, Javi López, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan, Boris Zala, David Martin, Soraya Post, Eugen Freund i István Ujhelyi w imieniu grupy S&D;

Charles Tannock, Ruža Tomašić i Branislav Škripek w imieniu grupy ECR;

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Petras Auštrevičius i Urmas Paet w imieniu grupy ALDE;

Barbara Lochbihler i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0010)

Wystąpienia

Beatrix von Storch przedstawiła poprawkę ustną w celu dodania nowego ustępu 14a; poprawka ta została przyjęta.

(Projekt rezolucji B8-0033/2015 stał się bezprzedmiotowy.)


11.6. Sytuacja na Ukrainie (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0008/2015, B8-0018/2015, B8-0020/2015, B8-0021/2015, B8-0025/2015, B8-0027/2015 i B8-0029/2015

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0008/2015

(zastępujący B8-0008/2015, B8-0018/2015, B8-0020/2015, B8-0021/2015 i B8-0029/2015):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Esther de Lange, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Ivo Belet, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Alojz Peterle, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Dubravka Šuica, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michał Boni, Michaela Šojdrová, Mariya Gabriel, Claude Rolin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Joachim Zeller, Giovanni La Via, Barbara Matera, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Andrea Bocskor, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Dariusz Rosati, Inese Vaidere, Jaromír Štětina i József Nagy w imieniu grupy PPE;

Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Kati Piri, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Sorin Moisă, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miltiadis Kyrkos, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, Jeppe Kofod, Viorica Dăncilă, Zigmantas Balčytis, Arne Lietz, Afzal Khan, Boris Zala, Tibor Szanyi, David Martin, Soraya Post, Elena Valenciano, István Ujhelyi i Marju Lauristin w imieniu grupy S&D;

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Roberts Zīle, Stanisław Ożóg, Valdemar Tomaševski, Zbigniew Kuźmiuk, Geoffrey Van Orden, Kazimierz Michał Ujazdowski i Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR;

Petras Auštrevičius, Louis Michel, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Urmas Paet, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake i Philippe De Backer w imieniu grupy ALDE;

Rebecca Harms, Heidi Hautala i Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis.

Przyjęto (P8_TA(2015)0011)

(Projekty rezolucji B8-0025/2015 i B8-0027/2015 stały się bezprzedmiotowe.)


11.7. Sytuacja w Egipcie (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015, B8-0024/2015, B8-0026/2015 i B8-0028/2015

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0012/2015

(zastępujący B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0024/2015 i B8-0026/2015):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi i Gabrielius Landsbergis w imieniu grupy PPE;

Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Ana Gomes, Neena Gill, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Brando Benifei, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Tonino Picula, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Ricardo Serrão Santos, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, David Martin, Soraya Post, Boris Zala i Eugen Freund w imieniu grupy S&D;

Charles Tannock i Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR;

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Petras Auštrevičius i Urmas Paet w imieniu grupy ALDE;

Judith Sargentini, Eva Joly i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao.

Przyjęto (P8_TA(2015)0012)

Wystąpienia

Victor Boștinaru przedstawił poprawkę ustną w celu dodania nowego ustępu 3a; poprawka ta została przyjęta.

Cristian Dan Preda przedstawił poprawkę ustną do motywu J; poprawka ta została przyjęta.

(Projekty rezolucji B8-0023/2015 i B8-0028/2015 stały się bezprzedmiotowe.)


11.8. Sprawa dwóch włoskich żołnierzy piechoty morskiej (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015, B8-0016/2015 i B8-0017/2015

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0006/2015

(zastępujący B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015 i B8-0016/2015):

złożony przez następujących posłów:

Lara Comi, Cristian Dan Preda, Salvatore Cicu, Jacek Saryusz-Wolski, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Michael Gahler, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Andrej Plenković i Ivana Maletić w imieniu grupy PPE;

Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Marju Lauristin, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, José Blanco López i Javi López w imieniu grupy S&D;

Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius i Urmas Paet w imieniu grupy ALDE;

Karima Delli, Igor Šoltes i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli i Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0013)

Wystąpienia

Pier Antonio Panzeri przedstawił dwie poprawki ustne: do ustępu 5 oraz poprawkę w celu dodania nowego motywu Ha; poprawki te zostały przyjęte.

(Projekt rezolucji B8-0017/2015 stał się bezprzedmiotowy.)


11.9. Program prac Komisji na rok 2015 (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 16 grudnia 2014 r. (pkt 10 protokołu z dnia 16.12.2014).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 15 stycznia 2015 r. (pkt 7 protokołu z dnia 15.1.2015).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0001/2015

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0007/2015

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0034/2015

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0035/2015

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0037/2015

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0038/2015

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0039/2015

Odrzucony


11.10. Wolność wypowiedzi w Turcji: niedawne przypadki aresztowań dziennikarzy i kierowników środków przekazu oraz systematyczna presja wywierana na media (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 17 grudnia 2014 r. (pkt 16 protokołu z dnia 17.12.2014).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 15 stycznia 2015 r. (pkt 8 protokołu z dnia 15.1.2015).

Projekty rezolucji B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015 i B8-0045/2015

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0036/2015

(zastępujący B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015 i B8-0045/2015):

złożony przez następujących posłów:

Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, David McAllister, Philippe Juvin, Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Lara Comi i József Nagy w imieniu grupy PPE;

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Eugen Freund, Goffredo Maria Bettini, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Tanja Fajon, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Neena Gill, Andrejs Mamikins, David Martin, Vincent Peillon, Soraya Post i Elena Valenciano w imieniu grupy S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki i Branislav Škripek w imieniu grupy ECR;

Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Michael D. Higgins, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley i Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE;

Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos i Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL;

Ska Keller, Ernest Maragall, Rebecca Harms, Bodil Ceballos i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0014)

°
° ° °

Głos zabrał Jonathan Arnott w sprawie zniesienia procedury niebieskiej kartki i pytań z sali w czasie niektórych debat w środę wieczorem (przewodniczący wyjaśnił powody).


12. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Jarosław Wałęsa - A8-0058/2014

Jiří Pospíšil, Matt Carthy, Stanislav Polčák, Peter Jahr, Marian Harkin, Lucy Anderson, Seán Kelly i Janice Atkinson

Sytuacja w Libii - (2014/3018(RSP))-RC-B8-0011/2015

Neena Gill, Doru-Claudian Frunzulică, Tomáš Zdechovský i Daniel Hannan

Sytuacja na Ukrainie - (2014/2965(RSP))-RC-B8-0008/2015

Neena Gill, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Tatjana Ždanoka, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Janice Atkinson i Daniel Hannan

Sytuacja w Egipcie - (2014/3017(RSP)) - RC-B8-0012/2015

Marian Harkin, Marek Jurek, Seán Kelly, Daniel Hannan

Sprawa dwóch włoskich żołnierzy piechoty morskiej - (2015/2512(RSP))-RC-B8-0006/2015

Jean-Luc Schaffhauser, Gerolf Annemans

Program prac Komisji na rok 2015 - (2014/2829(RSP))-RC-B8-0001/2015

Petr Mach, Daniel Hannan, Seán Kelly, Mark Demesmaeker, Krisztina Morvai i Janice Atkinson

Wolność wypowiedzi w Turcji: niedawne przypadki aresztowań dziennikarzy i kierowników środków przekazu oraz systematyczna presja wywierana na media - (2014/3011(RSP))-RC-B8-0036/2015

Mark Demesmaeker, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan i Gerolf Annemans.

Głos zabrał Marek Jurek.


13. Korekty do głosowania i zamiary głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


14. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie (COM(2015)0005 - C8-0005/2015 - 2015/0005(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AFET, BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (11878/2014 - C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

INTA

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie określonych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony (tekst jednolity) (COM(2014)0375 - C8-0034/2014 – 2014/0191(COD))
Zgodnie z postanowieniami art. 304 Traktatu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o Stabilizacji iStowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi iich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony (tekst jednolity) (COM(2014)0394 - C8-0041/2014 – 2014/0199(COD))
Zgodnie z postanowieniami art. 304 Traktatu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, oraz stosowania Umowy przejściowej w sprawie handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony (tekst jednolity) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 – 2014/0206(COD))
Zgodnie z postanowieniami art. 304 Traktatu przewodniczący zasięgnie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie tego wniosku.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie przyjęcia środków służących promowaniu włoskiego sektora oliwy z oliwek oraz ochronie produktów z oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia (B8-0002/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie opracowania rozporządzenia regulującego sprzedaż opinii (B8-0003/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

TRAN

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia europejskiej agencji ds. adopcji wewnątrz UE (B8-0004/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie harmonizacji krajowych przepisów dotyczących opodatkowania budynków mieszkalnych (B8-0005/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky i Marcel de Graaff. Projekt rezolucji w sprawie likwidacji Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (B8-0396/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

AFCO

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Harald Vilimsky i Marcel de Graaff. Projekt rezolucji w sprawie likwidacji Komitetu Regionów (B8-0397/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

opinia :

REGI

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky i Marcel de Graaff. Projekt rezolucji w sprawie likwidacji Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (B8-0399/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFCO

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky i Marcel de Graaff. Projekt rezolucji w sprawie likwidacji Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (B8-0400/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

opinia :

EMPL

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie przetrzymywania 50 zakładników w Sydney i wzrostu groźby ataków terrorystycznych ze strony ISIS (B8-0401/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie otwarcia chińskiego rynku dla europejskich przedsiębiorstw: obrona zasady wzajemności (B8-0402/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzania do obrotu produktów rolnych pochodzących z chińskich obozów pracy (Laogai) (B8-0403/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie przemytu leków zwiększających produkcję mleka u bydła (B8-0404/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie śmiertelnych wypadków przy pracy w prowincji Rovigo (B8-0406/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie bankructw przedsiębiorstw i gromadzenia danych przez Eurostat (B8-0407/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

EMPL

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie Europejskiego Roku Rodziny (B8-0408/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

opinia :

FEMM

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zarządzania internetem oraz zagrożeń dla europejskiego sektora rolno-spożywczego: potencjalne szkody związane z przydziałem domen „.wineˮ i „.vinoˮ (B8-0409/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ITRE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie decyzji rządu Montiego o upływie terminu wymiany lirów (B8-0410/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zanieczyszczenia oceanów plastikowymi odpadami (B8-0411/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania nielegalnego kabotażu w Europie: przegląd wykazu sporządzonego przez Komisję w uzupełnieniu rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (B8-0412/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

EMPL

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie okaleczania żeńskich narządów płciowych w Szwecji (B8-0413/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

FEMM

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie francuskich przepisów dotyczących przewoźników drogowych (B8-0414/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

TRAN

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie nowego przypadku pogwałcenia prawa do wyrażania opinii i prawa do informacji w Turcji oraz aresztowania 24 dziennikarzy (B8-0415/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie problemów przedsiębiorstw włoskiego sektora turystyki nadmorskiej (B8-0416/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wzmocnienia instrumentów ochrony handlu w UE (B8-0417/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie spadku zamówień we włoskim sektorze obuwniczym – szczególnie w regionie Wenecji Euganejskiej – po nałożeniu rosyjskiego embarga (B8-0419/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie uznawania oznaczeń geograficznych w internecie – negocjacje z Internetową Korporacją ds. Nadawania Nazw i Numerów (ICANN) (B8-0420/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ITRE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ofiar egzekucji przeprowadzanych przez ISIS w Syrii (B8-0421/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wznowienia polowań na wieloryby w Japonii (B8-0422/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie rzezi chartów w Europie (B8-0423/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie wsparcia dla MŚP w Unii Europejskiej i we Francji (B8-0424/2014)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

IMCO


15. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 46 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11.11.2014 r,)

komisja ECON

- Wprowadzenie przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki dotyczącej opodatkowania osób prawnych w Unii (2015/2010(INL))
(opinia: EMPL, ITRE)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

komisja AFCO
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11.12.2014 r.)

- Ulepszenie funkcjonowania budowy Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z Lizbony (2014/2249(INI))
(opinia: BUDG)

- Ewentualne zmiany i dostosowania w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej (2014/2248(INI))
(opinia: BUDG)

komisja AFET

- Stosunki UE–Chiny (2015/2003(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 8.1.2015 r.)

- Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa (2015/2002(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 8.1.2015 r.)

- Stan stosunków UE–Rosja (2015/2001(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 8.1.2015 r.)

- Prawa człowieka a technologia: wpływ systemów inwigilacji i nadzoru na prawa człowieka w państwach trzecich (2014/2232(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11.12.2014 r.)

- Nowe podejście UE do praw człowieka i demokracji – ocena działalności Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) od momentu jego utworzenia (2014/2231(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11.12.2014 r.)

- Obecna sytuacja polityczna w Afganistanie (2014/2230(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11.12.2014 r.)

- Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej i perspektywy na stabilność polityczną (2014/2229(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11.12.2014 r.)

komisja CONT
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11.12.2014 r.)

- Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej: w kierunku kontrolowania wspólnej polityki rolnej na podstawie wyników (2014/2234(INI))

komisja CULT
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 8.1.2015 r.)

- Promowanie przedsiębiorczości młodzieży przez kształcenie i szkolenie (2015/2006(INI))
(opinia: EMPL, ITRE)

komisja DEVE
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 8.1.2015 r.)

- Rola samorządu terytorialnego w państwach rozwijających się we współpracy na rzecz rozwoju (2015/2004(INI))

komisja ECON
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11.11.2014 r.)

- Sprawozdanie z dochodzenia na temat sprawiedliwości systemów podatkowych w Europie (2015/2009(INI))
(opinia: EMPL)

komisja EMPL
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11.11.2014 r.)

- Sprawozdanie z realizacji, wyników i ogólnej oceny Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (2012 r.) (2014/2255(INI))

- Inicjatywa w zakresie zielonego zatrudnienia: pełne wykorzystanie potencjału zielonej gospodarki pod względem tworzenia miejsc pracy (2014/2238(INI))
(opinia: FEMM, DEVE, ENVI, ITRE, ECON, INTA)

- Zmniejszenie nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa dzieci (2014/2237(INI))

- Przedsiębiorczość społeczna i innowacje społeczne w zwalczaniu bezrobocia (2014/2236(INI))
(opinia: ITRE)

- Utworzenie konkurencyjnego rynku pracy w Unii XXI w.: dostosowanie umiejętności i kwalifikacji do zapotrzebowania i perspektyw na rynku pracy jako sposób na wyjście z kryzysu (2014/2235(INI))
(opinia: CULT)

komisja ENVI
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11.11.2014 r.)

- Działania następcze związane z inicjatywą europejską Right2Water (2014/2239(INI))
(opinia: PETI, DEVE, IMCO)

komisja FEMM

- Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet w erze cyfrowej (2015/2007(INI))
(opinia: ITRE)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 8.1.2015 r.)

- Kobiety pracujące zawodowo w dziedzinie nauki i na uniwersytetach oraz problem szklanego sufitu (2014/2251(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11.11.2014 r.)

- Uwłasnowolnienie dziewczynek w UE dzięki edukacji (2014/2250(INI))
(opinia: CULT)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11.11.2014 r.)

komisja INTA

- Zewnętrzny wpływ unijnej polityki handlowej i inwestycyjnej na inicjatywy publiczno-prywatne w krajach nienależących do UE (2014/2233(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11.11.2014 r.)

komisja ITRE

- Wykorzystanie potencjału badawczego i innowacyjnego w niebieskiej gospodarce do tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego (2014/2240(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11.11.2014 r.)

komisja JURI
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11.11.2014 r.)

- Wdrożenie dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (2014/2256(INI))
(opinia: CULT, ITRE, IMCO)

- 30. i 31. roczne sprawozdanie z kontroli stosowania prawa UE (2012–2013) (2014/2253(INI))
(opinia: PETI, AFCO, ENVI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

- Roczne sprawozdania 2012-2013 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (2014/2252(INI))
(opinia: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

komisja LIBE

- Stan praw podstawowych w Unii Europejskiej (2013-2014) (2014/2254(INI))
(opinia: AFCO, EMPL)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11.11.2014 r.)

komisja REGI
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11.11.2014 r.)

- Polityka spójności a społeczności marginalizowane (2014/2247(INI))
(opinia: EMPL)

- Polityka spójności a przegląd strategii „Europa 2020” (2014/2246(INI))

- Inwestycje na rzecz tworzenia miejsc pracy i pobudzania wzrostu gospodarczego - dążenie do spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii (2014/2245(INI))
(opinia: CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON)

komisja TRAN

- Wdrożenie białej księgi w sprawie transportu z 2011 r.: podsumowanie i dążenie w kierunku mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju (2015/2005(INI))
(opinia: ITRE)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 8.1.2015 r.)

- Realizacja multimodalnego zintegrowanego systemu biletowego w Europie (2014/2244(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11.12.2014 r.)

- Bezpieczne stosowanie zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (BSP), zwanych powszechnie bezzałogowymi statkami powietrznymi (UAV), w dziedzinie lotnictwa cywilnego (2014/2243(INI))
(opinia: ITRE)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11.12.2014 r.)

- Zrównoważona mobilność w miastach (2014/2242(INI))
(opinia: ENVI, ITRE, REGI)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11.12.2014 r.)

- Nowe wyzwania i koncepcje w zakresie promowania turystyki w Europie (2014/2241(INI))
(opinia: CULT, IMCO)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11.12.2014 r.)

Decyzja o ustanowieniu procedury ze wspólnymi posiedzeniami komisji (art. 55 Regulaminu)

komisje AFET, BUDG (art. 55 Regulaminu)

- Finansowanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (2014/2258(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11.12.2014 r.)

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11.12.2014 r.)

komisja AFCO (art. 54 Regulaminu)

- Europejska inicjatywa obywatelska (2014/2257(INI))
(opinia: PETI)
(art. 54 Regulaminu)

komisja ITRE (art. 54 Regulaminu)

- Rozwiązania interoperacyjne dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA2): Interoperacyjność jako środek modernizacji sektora publicznego (COM(2014)0367 - C8-0037/2014 - 2014/0185(COD))
(opinia: ENVI, BUDG, JURI, REGI, LIBE (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu))

- Rozpowszechnianie w celach komercyjnych danych satelitarnych pochodzących z obserwacji Ziemi (COM(2014)0344 - C8-0028/2014 - 2014/0176(COD))
(opinia: LIBE, INTA, IMCO (art. 54 Regulaminu))

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 47 i 53 Regulaminu)

komisje INTA, AFET

- Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, stosowania tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD))
odesłano komisja przedm. właśc.: INTA
opinia: AFET

komisje ITRE, IMCO

- Rozpowszechnianie w celach komercyjnych danych satelitarnych pochodzących z obserwacji Ziemi (COM(2014)0344 - C8-0028/2014 - 2014/0176(COD))
odesłano komisja przedm. właśc.: ITRE (art. 54 Regulaminu)
opinia: LIBE, INTA, IMCO (art. 54 Regulaminu)


16. Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 64 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następujących stanowisk Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającą dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (10710/2/2014 - C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) - 15884/2014 – COM(2014)0748))

odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 96/53/WE ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (11296/3/2014 - C8-0294/2014 – 2013/0105(COD) - 14074/2014 – COM(2015)0007))

odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro, dnia 16 stycznia 2015 r.


17. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


18. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego

Właściwe francuskie władze zwróciły się do przewodniczącego z wnioskiem o uchylenie immunitetu poselskiego Jérôme`a Lavrilleux w związku z postępowaniem przygotowawczym wszczętym przez prokuraturę specjalistycznego międzyregionalnego organu sądowego w Paryżu.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


19. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenie odbędzie się dnia 28 stycznia 2015 r.


20. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 13.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Nekov, Olbrycht, Ransdorf, Stevens

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności