Zoznam 
Zápisnica
PDF 286kWORD 242k
Štvrtok, 15. januára 2015 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Situácia v Líbyi (predložené návrhy uznesení)
 3.Situácia na Ukrajine (predložené návrhy uznesení)
 4.Situácia v Egypte (predložené návrhy uznesení)
 5.Prípad dvoch talianskych „marò“ (predložené návrhy uznesení)
 6.Pracovný program Komisie na rok 2015 (predložené návrhy uznesení)
 7.Sloboda prejavu v Turecku: nedávne zatknutie novinárov a vedúcich pracovníkov médií a systematický nátlak namierený voči médiám (predložené návrhy uznesení)
 8.Výročná správa ombudsmana za rok 2013 (rozprava)
 9.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  9.1.Rusko, najmä prípad Alexeja Navaľného
  9.2.Pakistan, najmä situácia po útoku na školu v Péšávare
  9.3.Kirgizsko: zákon o homosexuálnej propagande
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Hlasovanie
  11.1.Rusko, najmä prípad Alexeja Navaľného (hlasovanie)
  11.2.Pakistan, najmä situácia po útoku na školu v Péšávare (hlasovanie)
  11.3.Kirgizsko: zákon o homosexuálnej propagande (hlasovanie)
  11.4.Výročná správa ombudsmana za rok 2013 (hlasovanie)
  11.5.Situácia v Líbyi (hlasovanie)
  11.6.Situácia na Ukrajine (hlasovanie)
  11.7.Situácia v Egypte (hlasovanie)
  11.8.Prípad dvoch talianskych „marò“ (hlasovanie)
  11.9.Pracovný program Komisie na rok 2015 (hlasovanie)
  11.10.Sloboda prejavu v Turecku: nedávne zatknutie novinárov a vedúcich pracovníkov médií a systematický nátlak namierený voči médiám (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Predloženie dokumentov
 15.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 16.Pozície Rady v prvom čítaní
 17.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 18.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 19.Termíny nasledujúcich rokovaní
 20.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Situácia v Líbyi (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Líbyi (2014/3018(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 13. januára 2015 (bod 14 zápisnice zo dňa 13.1.2015).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Vincent Peillon, Miriam Dalli, Neena Gill, Goffredo Maria Bettini, Gilles Pargneaux, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Tonino Picula, Sorin Moisă, Andi Cristea, Javi López, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan a Boris Zala v mene skupiny S&D, o situácii v Líbyi 2014/3018(RSP) (B8-0011/2015);

- Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Líbyi (2014/3018(RSP)) (B8-0013/2015);

- Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez a Louis Michel v mene skupiny ALDE, o situácii v Líbyi (2014/3018(RSP)) (B8-0014/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, o situácii v Líbyi (2014/3018(RSP)) (B8-0030/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano a Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD, o situácii v Líbyi (2014/3018(RSP)) (B8-0031/2015);

- Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Philippe Juvin, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić a Lara Comi v mene skupiny PPE, o situácii v Líbyi (2014/3018(RSP)) (B8-0032/2015);

- Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Lidia Senra Rodríguez a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Líbyi (2014/3018(RSP)) (B8-0033/2015).

Hlasovanie: bod 11.5 zápisnice zo dňa 15.1.2015.


3. Situácia na Ukrajine (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia na Ukrajine (2014/2965(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 14. januára 2015 (bod 7 zápisnice zo dňa 14.1.2015).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Kati Piri, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Sorin Moisă, Nicola Caputo, Andi Cristea, Tanja Fajon, Javi López, Miltiadis Kyrkos, Victor Negrescu, Jeppe Kofod, Viorica Dăncilă, Zigmantas Balčytis, Arne Lietz a Afzal Khan v mene skupiny S&D, o situácii na Ukrajine (2014/2965(RSP)) (B8-0008/2015);

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Benedek Jávor, Yannick Jadot, Peter Eriksson, Ernest Maragall, Helga Trüpel, Davor Škrlec a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, o situácii na Ukrajine (2014/2965(RSP)) (B8-0018/2015);

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Roberts Zīle, Stanisław Ożóg, Ruža Tomašić, Zbigniew Kuźmiuk a Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR, o situácii na Ukrajine (2014/2965(RSP)) (B8-0020/2015);

- Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Urmas Paet, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, o situácii na Ukrajine (2014/2965(RSP)) (B8-0021/2015) ;

- Valentinas Mazuronis, Kristina Winberg a Peter Lundgren v mene skupiny EFDD, o situácii na Ukrajine (2014/2965(RSP)) (B8-0025/2015);

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos a Georgios Katrougkalos v mene skupiny GUE/NGL, o situácii na Ukrajine (2014/2965(RSP)) (B8-0027/2015);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Esther de Lange, Michael Gahler, Ivo Belet, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Alojz Peterle, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Dubravka Šuica, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michał Boni, Michaela Šojdrová, Mariya Gabriel, Claude Rolin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Joachim Zeller, Giovanni La Via, Barbara Matera, Pascal Arimont, Ivana Maletić a Andrea Bocskor v mene skupiny PPE, o situácii na Ukrajine (2014/2965(RSP)) (B8-0029/2015).

Hlasovanie: bod 11.6 zápisnice zo dňa 15.1.2015.


4. Situácia v Egypte (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Egypte (2014/3017(RSP))

Rozprava sa uskutočnila14. januára 2015 (bod 10 zápisnice zo dňa 14.1.2015)

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Victor Boștinaru, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Ana Gomes, Neena Gill, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Brando Benifei, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Tonino Picula, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Ricardo Serrão Santos, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis a Boris Zala v mene skupiny S&D, o situácii v Egypte (2014/3017(RSP)) (B8-0012/2015);

- Judith Sargentini, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Molly Scott Cato, Eva Joly, Bodil Ceballos, Pascal Durand, Bart Staes, Ernest Maragall a Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Egypte (2014/3017(RSP)) (B8-0019/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, o situácii v Egypte (2014/3017(RSP)) (B8-0022/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, o situácii v Egypte (2014/3017(RSP)) (B8-0023/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić a Lara Comi v mene skupiny PPE, o situácii v Egypte (2014/3017(RSP)) (B8-0024/2015);

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff a Fredrick Federley v mene skupiny ALDE, o situácii v Egypte (2014/3017(RSP)) (B8-0026/2015);

- Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat a Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Egypte (2014/3017(RSP)) (B8-0028/2015).

Hlasovanie: bod 11.7 zápisnice zo dňa 15.1.2015.


5. Prípad dvoch talianskych „marò“ (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Prípad dvoch talianskych „marò“ (2014/2512(RSP))

Rozprava sa uskutočnila14. januára 2015 (bod 11 zápisnice zo dňa 14.1.2015).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Lara Comi, Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Ivana Maletić a Elisabetta Gardini v mene skupiny PPE, o prípade dvoch príslušníkov talianskej námornej pechoty (2015/2512(RSP)) (B8-0006/2015);

- Karima Delli a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, o prípade dvoch príslušníkov talianskej námornej pechoty (2015/2512(RSP)) (B8-0009/2015);

- Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, o prípade dvoch príslušníkov talianskej námornej pechoty (2015/2512(RSP)) (B8-0010/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli a Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, o prípade dvoch príslušníkov talianskej námornej pechoty (2015/2512(RSP)) (B8-0015/2015);

- Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Marju Lauristin a Afzal Khan v mene skupiny S&D, o prípade dvoch príslušníkov talianskej námornej pechoty (2015/2512(RSP)) (B8-0016/2015);

- Charles Tannock a Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR, o prípade dvoch príslušníkov talianskej námornej pechoty (2015/2512(RSP)) (B8-0017/2015).

Hlasovanie: bod 11.8 zápisnice zo dňa 15.1.2015.


6. Pracovný program Komisie na rok 2015 (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Pracovný program Komisie na rok 2015 (2014/2829(RSP))

Rozprava sa konala 16. decembra 2014 (bod 10 zápisnice zo dňa 16.12.2014).


Navrhy uzneseni predložene na zaklade članku 37 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- József Szájer a Lara Comi v mene skupiny PPE, o pracovnom programe Komisie na rok 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0001/2015);

- Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, o pracovnom programe Komisie na rok 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0007/2015);

- Sophia in 't Veld, Pavel Telička a Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, o prioritách Európskeho parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0034/2015);

- Gianni Pittella a Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, o pracovnom programe Komisie na rok 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0035/2015);

- Vicky Ford v mene skupiny ECR, o pracovnom programe Komisie na rok 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0037/2015)

- David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Valentinas Mazuronis a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, o pracovnom programe Komisie na rok 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0038/2015):

- Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, o prioritách Parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0039/2015).

Hlasovanie: bod 11.9 zápisnice zo dňa 15.1.2015.


7. Sloboda prejavu v Turecku: nedávne zatknutie novinárov a vedúcich pracovníkov médií a systematický nátlak namierený voči médiám (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Sloboda prejavu v Turecku: nedávne zatknutie novinárov a vedúcich pracovníkov médií a systematický nátlak namierený voči médiám (2014/3011(RSP))

Rozprava sa konala 17. decembra 2014 (bod 16 zápisnice zo dňa 17.12.2014).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan, Tanja Fajon, Miroslav Poche a Victor Negrescu v mene skupiny S&D, o slobode prejavu v Turecku: nedávne zatknutia novinárov a vedúcich pracovníkov médií a systematický tlak na médiá 2014/3011(RSP) (B8-0036/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Kristina Winberg, Peter Lundgren a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, o slobode prejavu v Turecku: nedávne zatknutia novinárov a vedúcich pracovníkov médií a systematický tlak na médiá 2014/3011(RSP) (B8-0040/2015);

- Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley a Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE, o slobode prejavu v Turecku: nedávne zatknutia novinárov a výkonných zástupcov médií a systematický tlak na médiá 2014/3011(RSP) (B8-0041/2015);

- Rebecca Harms, Ska Keller, Michel Reimon, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Ceballos a Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, o slobode prejavu v Turecku: nedávne zatknutia novinárov a výkonných zástupcov médií a systematický tlak na médiá 2014/3011(RSP) (B8-0042/2015);

- Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, David McAllister, Philippe Juvin, Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Artis Pabriks, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Ivana Maletić a Lara Comi v mene skupiny PPE, o slobode prejavu v Turecku: nedávne zatknutia novinárov a vedúcich pracovníkov médií a systematický tlak na médiá 2014/3011(RSP) (B8-0043/2015);

- Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, o slobode prejavu v Turecku: nedávne zatknutia novinárov a výkonných zástupcov médií a systematický tlak na médiá v Turecku 2014/3011(RSP) (B8-0044/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker a Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, o slobode prejavu v Turecku: nedávne zatknutia novinárov, vedúcich pracovníkov médií a systematický tlak na médiá 2014/3011(RSP) (B8-0045/2015).

Hlasovanie: bod 11.10 zápisnice zo dňa 15.1.2015.


8. Výročná správa ombudsmana za rok 2013 (rozprava)

Správa o výročnej správe o činnosti európskeho ombudsmana za rok 2013 [2014/2159(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajca: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)

Jarosław Wałęsa uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: EMILY O'REILLY (ombudsmanka) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Peter Jahr v mene skupiny PPE, Soledad Cabezón Ruiz v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL, Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Edouard Ferrand – nezaradený poslanec, Rosa Estaràs Ferragut, Marlene Mizzi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Liadh Ní Riada, Krisztina Morvai, Roberta Metsola, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Steeve Briois, Pál Csáky, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Jude Kirton-Darling a Heinz K. Becker.

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Bogusław Liberadzki, Carlos Coelho, Vilija Blinkevičiūtė, Emil Radev, Péter Niedermüller, Tomáš Zdechovský a Alberto Cirio.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ingeborg Gräßle, Luke Ming Flanagan, Milan Zver, Ignazio Corrao a Seán Kelly.

Vystúpili títo poslanci: Frans Timmermans, EMILY O'REILLY a Jarosław Wałęsa.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.4 zápisnice zo dňa 15.1.2015.


9. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 13.1.2015 .)


9.1. Rusko, najmä prípad Alexeja Navaľného

Návrhy uznesenia B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0051/2015, B8-0055/2015 a B8-0059/2015 (2015/2503(RSP))

Tamás Meszerics, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Guy Verhofstadt, Josef Weidenholzer a Cristian Dan Preda uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Jaromír Štětina v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Urmas Paet v mene skupiny ALDE, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Gianluca Buonanno – nezaradený poslanec, Enrico Gasbarra, Dawid Bohdan Jackiewicz a Hans-Olaf Henkel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Petras Auštrevičius, Giulia Moi a Krisztina Morvai.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.1 zápisnice zo dňa 15.1.2015.


9.2. Pakistan, najmä situácia po útoku na školu v Péšávare

Návrhy uznesenia B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 a B8-0062/2015 (2015/2514(RSP))

Charles Tannock, Jean Lambert, Fernando Maura Barandiarán, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer a Jeroen Lenaers uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Brunon Wenta v mene skupiny PPE, Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D, Sajjad Karim v mene skupiny ECR, José Inácio Faria v mene skupiny ALDE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Amjud Bashir v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel – nezaradená poslankyňa, Pavel Svoboda, Nicola Caputo, Aymeric Chauprade a Afzal Khan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Dubravka Šuica, Miroslav Mikolášik a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.2 zápisnice zo dňa 15.1.2015.


9.3. Kirgizsko: zákon o homosexuálnej propagande

Návrhy uznesenia B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 a B8-0065/2015 (2015/2505(RSP))

Ulrike Lunacek, Beatriz Becerra Basterrechea, Mark Demesmaeker, Josef Weidenholzer, Tunne Kelam a Malin Björk uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Stanislav Polčák v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miriam Dalli, Fabio Massimo Castaldo, Jiří Pospíšil, Goffredo Maria Bettini a Isabella Adinolfi.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.3 zápisnice zo dňa 15.1.2015.


PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Ana Gomes vyjadrila pohoršenie nad trestom 1000 rán bičom, ku ktorému bol v Saudskej Arábii odsúdený Rá´if Badawí, Elmar Brok, aby poďakoval podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci Federice Mogheriniovej za jej účasť na rozpravách tento týždeň a aby sa zmienol o prípadnej zmene týkajúcej sa organizácie rozpráv v oblasti zahraničných vecí, a Anna Maria Corazza Bildt k tomu, že v stredu sa neuskutočnilo hlasovanie (predsedajúci poskytol poslankyni doplňujúce informácie k tejto téme).


11. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


11.1. Rusko, najmä prípad Alexeja Navaľného (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0051/2015, B8-0055/2015 a B8-0059/2015

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0046/2015

(nahrádzajúci B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0055/2015 a B8-0059/2015):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Andrej Plenković, Monica Macovei, Andrzej Grzyb, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda a Gabrielius Landsbergis v mene skupiny PPE;

Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Afzal Khan a Miroslav Poche v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Jana Žitňanská, Stanisław Ożóg, Karol Karski, Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Kazimierz Michał Ujazdowski a Hans-Olaf Henkel v mene skupiny ECR;

Guy Verhofstadt, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE;

Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Bodil Ceballos, Bart Staes a Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0006)

(Návrh uznesenia B8-0051/2015 sa stal bezpredmetným.)


11.2. Pakistan, najmä situácia po útoku na školu v Péšávare (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 a B8-0062/2015

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0050/2015

(nahrádzajúci B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 a B8-0062/2015):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Andrej Plenković, Monica Macovei, Andrzej Grzyb, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Mariya Gabriel, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein a Gabrielius Landsbergis v mene skupiny PPE;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Andi Cristea, Krystyna Łybacka, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet a Afzal Khan v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Mark Demesmaeker a Jana Žitňanská v mene skupiny ECR;

Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE;

Marie-Christine Vergiat a Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL;

Jean Lambert a Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE;

Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Amjud Bashir a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0007)


11.3. Kirgizsko: zákon o homosexuálnej propagande (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 et B8-0065/2015

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0054/2015

(nahrádzajúci B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 et B8-0065/2015):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Giovanni La Via, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein v mene skupiny PPE;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet a Tanja Fajon v mene skupiny S&D;

Charles Tannock v mene skupiny ECR;

Sophia in 't Veld, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl a Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE;

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric a Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL;

Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala a Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE;

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Marco Valli a Fabio Massimo Castaldo.

Prijatý (P8_TA(2015)0008)

Vystúpenia:

Ulrike Lunacek predložila ústny pozmeňujúci návrh k odôvodneniu F, ktorý bol prijatý.


11.4. Výročná správa ombudsmana za rok 2013 (hlasovanie)

Správa o výročnej správe o činnosti európskeho ombudsmana za rok 2013 [2014/2159(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajca: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0009)


11.5. Situácia v Líbyi (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015, B8-0032/2015 a B8-0033/2015

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0011/2015

(nahrádzajúci B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015 a B8-0032/2015):

podaný týmito poslancami:

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi, Gabrielius Landsbergis, Elisabetta Gardini a József Nagy v mene skupiny PPE;

Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Vincent Peillon, Miriam Dalli, Neena Gill, Goffredo Maria Bettini, Gilles Pargneaux, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Tonino Picula, Sorin Moisă, Andi Cristea, Javi López, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan, Boris Zala, David Martin, Soraya Post, Eugen Freund a István Ujhelyi v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Ruža Tomašić a Branislav Škripek v mene skupiny ECR;

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Petras Auštrevičius a Urmas Paet v mene skupiny ALDE;

Barbara Lochbihler a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0010)

Vystúpenia:

Beatrix von Storch predložila ústny pozmeňujúci návrh, ktorým sa vkladá nový odsek 14a, ktorý bol prijatý.

(Návrh uznesenia B8-0033/2015 sa stal bezpredmetným.)


11.6. Situácia na Ukrajine (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0008/2015, B8-0018/2015, B8-0020/2015, B8-0021/2015, B8-0025/2015, B8-0027/2015 a B8-0029/2015

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0008/2015

(nahrádzajúci B8-0008/2015, B8-0018/2015, B8-0020/2015, B8-0021/2015 a B8-0029/2015):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Esther de Lange, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Ivo Belet, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Alojz Peterle, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Dubravka Šuica, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michał Boni, Michaela Šojdrová, Mariya Gabriel, Claude Rolin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Joachim Zeller, Giovanni La Via, Barbara Matera, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Andrea Bocskor, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Dariusz Rosati, Inese Vaidere, Jaromír Štětina a József Nagy v mene skupiny PPE;

Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Kati Piri, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Sorin Moisă, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miltiadis Kyrkos, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, Jeppe Kofod, Viorica Dăncilă, Zigmantas Balčytis, Arne Lietz, Afzal Khan, Boris Zala, Tibor Szanyi, David Martin, Soraya Post, Elena Valenciano, István Ujhelyi a Marju Lauristin v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Roberts Zīle, Stanisław Ożóg, Valdemar Tomaševski, Zbigniew Kuźmiuk, Geoffrey Van Orden, Kazimierz Michał Ujazdowski a Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR;

Petras Auštrevičius, Louis Michel, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Urmas Paet, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake a Philippe De Backer v mene skupiny ALDE;

Rebecca Harms, Heidi Hautala a Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis.

Prijatý (P8_TA(2015)0011)

(Návrhy uznesenia B8-0025/2015 a B8-0027/2015 sa stali bezpredmetnými.)


11.7. Situácia v Egypte (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015, B8-0024/2015, B8-0026/2015 a B8-0028/2015

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0012/2015

(nahrádzajúci B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0024/2015 a B8-0026/2015):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi a Gabrielius Landsbergis v mene skupiny PPE;

Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Ana Gomes, Neena Gill, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Brando Benifei, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Tonino Picula, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Ricardo Serrão Santos, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, David Martin, Soraya Post, Boris Zala a Eugen Freund v mene skupiny S&D;

Charles Tannock a Ruža Tomašić v mene skupiny ECR;

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Petras Auštrevičius a Urmas Paet v mene skupiny ALDE;

Judith Sargentini, Eva Joly a Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao.

Prijatý (P8_TA(2015)0012)

Vystúpenia:

Victor Boștinaru predložil ústny pozmeňujúci návrh, ktorým sa vkladá nový odsek 3a, ktorý bol prijatý.

Cristian Dan Preda predložila ústny pozmeňujúci návrh k odôvodneniu J, ktorý bol prijatý.

(Návrhy uznesenia B8-0023/2015 a B8-0028/2015 sa stali bezpredmetnými.)


11.8. Prípad dvoch talianskych „marò“ (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015, B8-0016/2015 a B8-0017/2015

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0006/2015

(nahrádzajúci B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015 a B8-0016/2015):

podaný týmito poslancami:

Lara Comi, Cristian Dan Preda, Salvatore Cicu, Jacek Saryusz-Wolski, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Michael Gahler, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Andrej Plenković a Ivana Maletić v mene skupiny PPE;

Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Marju Lauristin, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, José Blanco López a Javi López v mene skupiny S&D;

Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius a Urmas Paet v mene skupiny ALDE;

Karima Delli, Igor Šoltes a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli a Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0013)

Vystúpenia:

Pier Antonio Panzeri predložil dva ústne pozmeňujúce návrhy, prvý k odseku 5 a druhý, ktorým sa vkladá nové odôvodnenie Ha, ktoré boli prijaté.

(Návrh uznesenia B8-0017/2015 sa stal bezpredmetným.)


11.9. Pracovný program Komisie na rok 2015 (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 16. decembra 2014 (bod 10 zápisnice zo dňa 16.12.2014).

Návrhy uznesenia boli oznámené 15. januára 2015 (bod 7 zápisnice zo dňa 15.1.2015).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA B8-0001/2015

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0007/2015

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0034/2015

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0035/2015

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0037/2015

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0038/2015

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0039/2015

Zamietnutý


11.10. Sloboda prejavu v Turecku: nedávne zatknutie novinárov a vedúcich pracovníkov médií a systematický nátlak namierený voči médiám (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 17. decembra 2014 (bod 16 zápisnice zo dňa 17.12.2014).

Návrhy uznesenia boli oznámené 15. januára 2015 (bod 8 zápisnice zo dňa 15.1.2015).

Návrhy uznesenia B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015 a B8-0045/2015

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0036/2015

(nahrádzajúci B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015 a B8-0045/2015):

podaný týmito poslancami:

Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, David McAllister, Philippe Juvin, Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Lara Comi a József Nagy v mene skupiny PPE;

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Eugen Freund, Goffredo Maria Bettini, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Tanja Fajon, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Neena Gill, Andrejs Mamikins, David Martin, Vincent Peillon, Soraya Post a Elena Valenciano v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki a Branislav Škripek v mene skupiny ECR;

Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Michael D. Higgins, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley a Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE;

Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos a Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL;

Ska Keller, Ernest Maragall, Rebecca Harms, Bodil Ceballos a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0014)

°
° ° °

V rozprave vystúpil Jonathan Arnott k zrušeniu možnosti položiť otázky prostredníctvom zdvihnutia modrej karty a prihlásením sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) pri niektorých rozpravách v stredu večer (predseda vysvetlil dôvody).


12. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Jarosław Wałęsa - A8-0058/2014
Jiří Pospíšil, Matt Carthy, Stanislav Polčák, Peter Jahr, Marian Harkin, Lucy Anderson, Seán Kelly a Janice Atkinson

Situácia v Líbyi - (2014/3018(RSP))-RC-B8-0011/2015
Neena Gill, Doru-Claudian Frunzulică, Tomáš Zdechovský a Daniel Hannan

Situácia na Ukrajine - (2014/2965(RSP))-RC-B8-0008/2015
Neena Gill, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Tatjana Ždanoka, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Janice Atkinson a Daniel Hannan

Situácia v Egypte - (2014/3017(RSP)) - RC-B8-0012/2015
Marian Harkin, Marek Jurek, Seán Kelly, Daniel Hannan

Prípad dvoch talianskych „marò“ - (2015/2512(RSP))-RC-B8-0006/2015
Jean-Luc Schaffhauser, Gerolf Annemans

Pracovný program Komisie na rok 2015 - (2014/2829(RSP))-RC-B8-0001/2015
Petr Mach, Daniel Hannan, Seán Kelly, Mark Demesmaeker, Krisztina Morvai a Janice Atkinson

Sloboda prejavu v Turecku: nedávne zatknutie novinárov a vedúcich pracovníkov médií a systematický nátlak namierený voči médiám - (2014/3011(RSP))-RC-B8-0036/2015
Mark Demesmaeker, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan a Gerolf Annemans.

V rozprave vystúpil Marek Jurek.


13. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


14. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Ukrajine (COM(2015)0005 - C8-0005/2015 - 2015/0005(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Európskej únie a jej členských štátov (11878/2014 - C8-0006/2015 – 2014/0052(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých postupoch na uplatňovanie Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej (kodifikované znenie) (COM(2014)0375 - C8-0034/2014 – 2014/0191(COD))
V súlade s ustanoveniami článku 304 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých postupoch pri uplatňovaní Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko na druhej strane (kodifikované znenie) (COM(2014)0394 - C8-0041/2014 – 2014/0199(COD))
V súlade s ustanoveniami článku 304 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o niektorých postupoch na uplatňovanie Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej a na uplatňovanie Dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej (kodifikované znenie) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 – 2014/0206(COD))
V súlade s ustanoveniami článku 304 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

2) poslancov, návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o prijatí opatrení zameraných na posilnenie talianskeho odvetvia olivového oleja a ochranu producentov extra panenského olivového oleja (B8-0002/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vytvorení nariadenia, ktorým by sa riadil predaj recenzií (B8-0003/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vytvorení európskej agentúry pre osvojenia v rámci EÚ (B8-0004/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o harmonizácii vnútroštátnych predpisov upravujúcich zdaňovanie bytových nehnuteľností (B8-0005/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky a Marcel de Graaff. Návrh uznesenia o zrušení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (B8-0396/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

AFCO

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Harald Vilimsky a Marcel de Graaff. Návrh uznesenia o zrušení Výboru regiónov (B8-0397/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

stanovisko :

REGI

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky a Marcel de Graaff. Návrh uznesenia o zrušení Agentúry Európskej únie pre základné práva (B8-0399/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFCO

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky a Marcel de Graaff. Návrh uznesenia o zrušení Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (B8-0400/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

stanovisko :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o zadržaní 50 osôb v Sydney a o rozširovaní teroristických hrozieb ISIS (B8-0401/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o otvorení čínskeho trhu pre európske spoločnosti: hájenie zásady reciprocity (B8-0402/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o uvádzaní poľnohospodárskych produktov pochádzajúcich z čínskych táborov lao-kaj na trh (B8-0403/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o pašovaní liekov na zvyšovanie produkcie kravského mlieka (B8-0404/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o úmrtiach pri práci v provincii Rovigo (B8-0406/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o konkurzoch podnikov a zhromažďovaní údajov Eurostatom (B8-0407/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o európskom dni rodiny (B8-0408/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

FEMM

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o správe webu a rizikách pre európske agropotravinárske odvetvie: možné škody súvisiace s udelením domén .wine a .vino (B8-0409/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o nemožnosti výmeny lír za euro v dôsledku rozhodnutia Montiho vlády (B8-0410/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o znečistení oceánov plastovým odpadom (B8-0411/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o boji proti nezákonnej kabotáži v Európe: revízia zoznamu revidovaného Komisiou, ktorý dopĺňa nariadenie (ES) č. 1071/2009 (B8-0412/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o mrzačení ženských pohlavných orgánov vo Švédsku (B8-0413/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o francúzskom zákone týkajúcom sa trvania odpočinku v cestnej doprave (B8-0414/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

TRAN

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o novom porušení práva na slobodu prejavu a práva na informácie v Turecku a zatknutí 24 novinárov (B8-0415/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o obavách talianskych podnikov poskytujúcich plážové služby (B8-0416/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o posilnení nástrojov na ochranu obchodu EÚ (B8-0417/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o spomalení objednávok v obuvníckom odvetví v Taliansku, a najmä v oblasti Benátska, po ruskom embargu (B8-0419/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o uznávaní zemepisných označení na internete – rokovania s Internetovým združením pre prideľovanie mien a čísel (ICANN) (B8-0420/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o obetiach popráv vykonávaných zoskupením ISIS v Sýrii (B8-0421/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o obnovenom love veľrýb v Japonsku (B8-0422/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o masovom zabíjaní chrtov v Európe (B8-0423/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o podpore mikropodnikov a MSP v Európskej únii a vo Francúzsku (B8-0424/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

IMCO


15. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 46 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11.11.2014)

výbor ECON

- Začleniť transparentnosť, koordinovanosť a konvergenciu do politík dane z príjmov právnických osôb v Únii (2015/2010(INL))
(stanovisko: EMPL, ITRE)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)

výbor AFCO (článok 54 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11.12.2014)

- Lepšie fungovanie Európskej únie v rámci Lisabonskej zmluvy (2014/2249(INI))
(stanovisko: BUDG)

- Možný vývoj a úpravy súčasného inštitucionálneho usporiadania Európskej únie (2014/2248(INI))
(stanovisko: BUDG)

výbor AFET

- Vzťahy medzi EÚ a Čínou (2015/2003(INI))
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 8.1.2015)

- Preskúmanie európskej susedskej politiky (2015/2002(INI))
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 8.1.2015)

- Stav vzťahov medzi EÚ a Ruskom (2015/2001(INI))
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 8.1.2015)

- Ľudské práva a technológie: vplyv systémov neoprávneného vniknutia a sledovania na ľudské práva v tretích krajinách (2014/2232(INI))
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11.12.2014)

- Nový prístup EÚ k ľudským právam a demokracii – hodnotenie činnosti Európskej nadácie na podporu demokracie od jej vytvorenia (2014/2231(INI))
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11.12.2014)

- Súčasná politická situácia v Afganistane (2014/2230(INI))
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11.12.2014)

- Bezpečnostné výzvy v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky a výhľady na politickú stabilitu (2014/2229(INI))
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11.12.2014)

výbor CONT

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11.12.2014)

- Ochrana finančných záujmov Európskej únie: ku kontrolám spoločnej poľnohospodárskej politiky na základe dosiahnutých výsledkov (2014/2234(INI))

výbor CULT
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 8.1.2015)

- Podpora podnikania mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy (2015/2006(INI))
(stanovisko: EMPL, ITRE)

výbor DEVE
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 8.1.2015)

- Úloha miestnych orgánov v rozvojových krajinách v oblasti rozvojovej spolupráce (2015/2004(INI))

výbor ECON
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11.11.2014)

- Správa z preskúmania daňovej spravodlivosti v Európe (2015/2009(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor EMPL
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11.11.2014)

- Správa o realizácii, výsledkoch a celkovom hodnotení Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 (2014/2255(INI))

- Iniciatíva na podporu zelených pracovných miest: Využitie potenciálu hospodárstva vytvárať pracovné miesta (2014/2238(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE, ENVI, ITRE, ECON, INTA)

- Znižovanie nerovností s osobitným zameraním na chudobu detí (2014/2237(INI))

- Sociálne podnikanie a sociálna inovácia v boji proti nezamestnanosti (2014/2236(INI))
(stanovisko: ITRE)

- Vytvorenie konkurencieschopného trhu práce EÚ pre 21. storočie: prispôsobenie zručností a kvalifikácií dopytu a pracovným príležitostiam ako spôsob na prekonanie krízy (2014/2235(INI))
(stanovisko: CULT)

výbor ENVI
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11.11.2014)

- Ďalší postup nadväzujúci na európsku iniciatívu občanov Right2Water (2014/2239(INI))
(stanovisko: PETI, DEVE, IMCO)

výbor FEMM

- Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien v digitálnom veku (2015/2007(INI))
(stanovisko: ITRE)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 8.1.2015)

- Vedecká a univerzitná kariéra žien a problém skleného stropu (2014/2251(INI))
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11.11.2014)

- Posilnenie postavenia dievčat v EÚ prostredníctvom vzdelávania (2014/2250(INI))
(stanovisko: CULT)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11.11.2014)

výbor INTA

- Vonkajší dosah obchodnej a investičnej politiky EÚ na verejno-súkromné iniciatívy v krajinách mimo EÚ (2014/2233(INI))
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11.11.2014)

výbor ITRE

- Využitie potenciálu výskumu a inovácie v modrej ekonomike na rast a tvorbu pracovných miest (2014/2240(INI))
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11.11.2014)

výbor JURI
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11.11.2014)

- Vykonávanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (2014/2256(INI))
(stanovisko: CULT, ITRE, IMCO)

- 30. a 31. výročná správa o monitorovaní uplatňovania právnych predpisov EÚ (2012 – 2013) (2014/2253(INI))
(stanovisko: PETI, AFCO, ENVI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

- Výročné správy o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality (2012 – 2013) (2014/2252(INI))
(stanovisko: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

výbor LIBE

- Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii (2013 – 2014) (2014/2254(INI))
(stanovisko: AFCO, EMPL)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11.11.2014)

výbor REGI
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11.11.2014)

- Politika súdržnosti a marginalizované komunity (2014/2247(INI))
(stanovisko: EMPL)

- Politika súdržnosti a preskúmanie stratégie Európa 2020 (2014/2246(INI))

- Investície pre rast a zamestnanosť: podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Únii (2014/2245(INI))
(stanovisko: CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON)

výbor TRAN

- Vykonávanie bielej knihy o doprave z roku 2011: hodnotenie a cesta k udržateľnej mobilite (2015/2005(INI))
(stanovisko: ITRE)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 8.1.2015)

- Integrovaný predaj multimodálnych prepravných dokladov v Európe (2014/2244(INI))
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11.12.2014)

- Bezpečné používanie systémov diaľkovo pilotovaných lietadiel (RPAS), známych ako bezpilotné lietadlá, v oblasti civilného letectva (2014/2243(INI))
(stanovisko: ITRE)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11.12.2014)

- Udržateľná mestská mobilita (2014/2242(INI))
(stanovisko: ENVI, ITRE, REGI)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11.12.2014)

- Nové výzvy a koncepcie v oblasti podpory cestovného ruchu v Európe (2014/2241(INI))
(stanovisko: CULT, IMCO)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11.12.2014)

Rozhodnutie stanoviť postup spoločných schôdzí výborov (článok 55 rokovacieho poriadku)

výbory AFET, BUDG (článok 55 rokovacieho poriadku)

- Financovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (2014/2258(INI))

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11.12.2014)

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11.12.2014)

výbor AFCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Európska iniciatíva občanov (2014/2257(INI))

stanovisko: PETI (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbor ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Riešenia interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov (ISA2) Interoperabilita ako prostriedok modernizácie verejného sektora (COM(2014)0367 - C8-0037/2014 - 2014/0185(COD))
(stanovisko: ENVI, BUDG, JURI, REGI, LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO) (článok 54 rokovacieho poriadku))

- Šírenie satelitných údajov získaných pozorovaním Zeme na obchodné účely (COM(2014)0344 - C8-0028/2014 - 2014/0176(COD))
(stanovisko: LIBE, INTA, IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku))


Zmeny v pridelení výborom (články 47 a 53 rokovacieho poriadku)

výbory INTA, AFET

- Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD))
pridelené: gestorský výbor: INTA
stanovisko: AFET

výbory ITRE, IMCO

- Šírenie satelitných údajov získaných pozorovaním Zeme na obchodné účely (COM(2014)0344 - C8-0028/2014 - 2014/0176(COD))
pridelené: gestorský výbor: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: LIBE, INTA, IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)


16. Pozície Rady v prvom čítaní

Predseda oznámil, že na základe článku 64 ods. 1 rokovacieho poriadku mu boli doručené nasledujúce pozície Rady spolu s dôvodmi ich prijatia, ako aj pozícia Komisie o:

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho Parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie („smernica ILUC“) (10710/2/2014 - C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) - 15884/2014 - COM(2014)0748))
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 96/53/ES, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)- 14074/2014 - COM(2015)0007)
pridelené: gestorský výbor: TRAN

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 16. januára 2015.


17. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


18. Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity

Príslušné francúzske orgány zaslaly predsedovi Parlamentu žiadosť, aby bol Jérôme Lavrilleux zbavený poslaneckej imunity v rámci vyšetrovania, ktoré začal osobitný súd s medziregionálnou jurisdikciou v Paríži.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


19. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nadchádzajúca schôdza sa uskutoční 28. januára 2015.


20. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 13.30 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Nekov, Olbrycht, Ransdorf, Stevens

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia