Index 
Protokoll
PDF 283kWORD 230k
Torsdagen den 15 januari 2015 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Situationen i Libyen (ingivna resolutionsförslag)
 3.Situationen i Ukraina (ingivna resolutionsförslag)
 4.Situationen i Egypten (ingivna resolutionsförslag)
 5.Fallet med de två italienska marinsoldaterna (ingivna resolutionsförslag)
 6.Kommissionens arbetsprogram 2015 (ingivna resolutionsförslag)
 7.Yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna (ingivna resolutionsförslag)
 8.Europeiska ombudsmannens årsrapport för 2013 (debatt)
 9.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  9.1.Ryssland, särskilt fallet Aleksej Navalnyj
  9.2.Pakistan, särskilt situationen efter skolattacken i Peshawar
  9.3.Kirgizistan: lag mot homosexuell propaganda
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Omröstning
  11.1.Ryssland, särskilt fallet Aleksej Navalnyj (omröstning)
  11.2.Pakistan, särskilt situationen efter skolattacken i Peshawar (omröstning)
  11.3.Kirgizistan: lag mot homosexuell propaganda (omröstning)
  11.4.Europeiska ombudsmannens årsrapport för 2013 (omröstning)
  11.5.Situationen i Libyen (omröstning)
  11.6.Situationen i Ukraina (omröstning)
  11.7.Situationen i Egypten (omröstning)
  11.8.Fallet med de två italienska marinsoldaterna (omröstning)
  11.9.Kommissionens arbetsprogram 2015 (omröstning)
  11.10.Yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Inkomna dokument
 15.Beslut om vissa dokument
 16.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 17.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 18.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 19.Datum för nästa sammanträdesperiod
 20.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Situationen i Libyen (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Libyen (2014/3018(RSP))

Debatten hade ägt rum den 13 januari 2015 (punkt 14 i protokollet av den 13.1.2015).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Vincent Peillon, Miriam Dalli, Neena Gill, Goffredo Maria Bettini, Gilles Pargneaux, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Tonino Picula, Sorin Moisă, Andi Cristea, Javi López, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan och Boris Zala för S&D-gruppen, om situationen i Libyen (2014/3018(RSP)) (B8-0011/2015);

- Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Josep-Maria Terricabras och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Libyen (2014/3018(RSP)) (B8-0013/2015);

- Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez och Louis Michel för ALDE-gruppen, om situationen i Libyen (2014/3018(RSP)) (B8-0014/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om situationen i Libyen (2014/3018(RSP)) (B8-0030/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano och Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen, om situationen i Libyen (2014/3018(RSP)) (B8-0031/2015);

- Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Philippe Juvin, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić och Lara Comi för PPE-gruppen, om situationen i Libyen (2014/3018(RSP)) (B8-0032/2015);

- Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Lidia Senra Rodríguez och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Libyen (2014/3018(RSP)) (B8-0033/2015).

Omröstning: punkt 11.5 i protokollet av den 15.1.2015.


3. Situationen i Ukraina (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Ukraina (2014/2965(RSP))

Debatten hade ägt rum den 14 januari 2015 (punkt 7 i protokollet av den 14.1.2015).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Kati Piri, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Sorin Moisă, Nicola Caputo, Andi Cristea, Tanja Fajon, Javi López, Miltiadis Kyrkos, Victor Negrescu, Jeppe Kofod, Viorica Dăncilă, Zigmantas Balčytis, Arne Lietz och Afzal Khan för S&D-gruppen, om situationen i Ukraina (2014/2965(RSP)) (B8-0008/2015);

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Benedek Jávor, Yannick Jadot, Peter Eriksson, Ernest Maragall, Helga Trüpel, Davor Škrlec och Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Ukraina (2014/2965(RSP)) (B8-0018/2015);

- Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Roberts Zīle, Stanisław Ożóg, Ruža Tomašić, Zbigniew Kuźmiuk och Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, om situationen i Ukraina (2014/2965(RSP)) (B8-0020/2015);

- Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Urmas Paet, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff och Marietje Schaake för ALDE-gruppen, om situationen i Ukraina (2014/2965(RSP)) (B8-0021/2015) ;

- Valentinas Mazuronis, Kristina Winberg och Peter Lundgren för EFDD-gruppen, om situationen i Ukraina (2014/2965(RSP)) (B8-0025/2015);

- Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos och Georgios Katrougkalos för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Ukraina (2014/2965(RSP)) (B8-0027/2015);

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Esther de Lange, Michael Gahler, Ivo Belet, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Alojz Peterle, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Dubravka Šuica, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michał Boni, Michaela Šojdrová, Mariya Gabriel, Claude Rolin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Joachim Zeller, Giovanni La Via, Barbara Matera, Pascal Arimont, Ivana Maletić och Andrea Bocskor för PPE-gruppen, om situationen i Ukraina (2014/2965(RSP)) (B8-0029/2015).

Omröstning: punkt 11.6 i protokollet av den 15.1.2015.


4. Situationen i Egypten (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Egypten (2014/3017(RSP))

Debatten hade ägt rum den 14 januari 2015 (punkt 10 i protokollet av den 14.1.2015)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Victor Boștinaru, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Ana Gomes, Neena Gill, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Brando Benifei, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Tonino Picula, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Ricardo Serrão Santos, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis och Boris Zala för S&D-gruppen, om situationen i Egypten (2014/3017(RSP)) (B8-0012/2015);

- Judith Sargentini, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Molly Scott Cato, Eva Joly, Bodil Ceballos, Pascal Durand, Bart Staes, Ernest Maragall och Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Egypten (2014/3017(RSP)) (B8-0019/2015);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om situationen i Egypten (2014/3017(RSP)) (B8-0022/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, om situationen i Egypten (2014/3017(RSP)) (B8-0023/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić och Lara Comi för PPE-gruppen, om situationen i Egypten (2014/3017(RSP)) (B8-0024/2015);

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff och Fredrick Federley för ALDE-gruppen, om situationen i Egypten (2014/3017(RSP)) (B8-0026/2015);

- Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat och Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Egypten (2014/3017(RSP)) (B8-0028/2015).

Omröstning: punkt 11.7 i protokollet av den 15.1.2015.


5. Fallet med de två italienska marinsoldaterna (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Fallet med de två italienska marinsoldaterna (2014/2512(RSP))

Debatten hade ägt rum den14 januari 2015 (punkt 11 i protokollet av den 14.1.2015).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Lara Comi, Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Ivana Maletić och Elisabetta Gardini för PPE-gruppen, om fallet med de två italienska marinsoldaterna (2015/2512(RSP)) (B8-0006/2015);

- Karima Delli och Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, om fallet med de två italienska marinsoldaterna (2015/2512(RSP)) (B8-0009/2015);

- Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley och Marietje Schaake för ALDE-gruppen, om fallet med de två italienska marinsoldaterna (2015/2512(RSP)) (B8-0010/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli och Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, om fallet med de två italienska marinsoldaterna (2015/2512(RSP)) (B8-0015/2015);

- Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Marju Lauristin och Afzal Khan för S&D-gruppen, om fallet med de två italienska marinsoldaterna (2015/2512(RSP)) (B8-0016/2015);

- Charles Tannock och Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, om fallet med de två italienska marinsoldaterna (2015/2512(RSP)) (B8-0017/2015).

Omröstning: punkt 11.8 i protokollet av den 15.1.2015.


6. Kommissionens arbetsprogram 2015 (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Kommissionens arbetsprogram 2015 (2014/2829(RSP))

Debatten hölls den 16 december 2014 (punkt 10 i protokollet av den 16.12.2014).


Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 37 i arbetsordningen):

- József Szájer och Lara Comi för PPE-gruppen, om kommissionens arbetsprogram 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0001/2015);

- Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, om kommissionens arbetsprogram 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0007/2015);

- Sophia in 't Veld, Pavel Telička och Dita Charanzová för ALDE-gruppen, om Europaparlamentets prioriteringar för kommissionens arbetsprogram 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0034/2015);

- Gianni Pittella och Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, om kommissionens arbetsprogram 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0035/2015);

- Vicky Ford för ECR-gruppen, om kommissionens arbetsprogram 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0037/2015)

- David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Valentinas Mazuronis och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om kommissionens arbetsprogram 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0038/2015):

- Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, om parlamentets prioriteringar för kommissionens arbetsprogram 2015 (2014/2829(RSP)) (B8-0039/2015).

Omröstning: punkt 11.9 i protokollet av den 15.1.2015.


7. Yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna (2014/3011(RSP))

Debatten hölls den 17 december 2014 (punkt 16 i protokollet av den 17.12.2014).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan, Tanja Fajon, Miroslav Poche och Victor Negrescu för S&D-gruppen, om yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna (2014/3011(RSP)) (B8-0036/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Kristina Winberg, Peter Lundgren och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna (2014/3011(RSP)) (B8-0040/2015);

- Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley och Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen, om yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna (2014/3011(RSP)) (B8-0041/2015);

- Rebecca Harms, Ska Keller, Michel Reimon, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Ceballos och Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, om yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna (2014/3011(RSP)) (B8-0042/2015);

- Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, David McAllister, Philippe Juvin, Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Artis Pabriks, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Ivana Maletić och Lara Comi för PPE-gruppen, om yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna (2014/3011(RSP)) (B8-0043/2015);

- Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, om yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna 2014/3011(RSP) (B8-0044/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker och Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, om yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna 2014/3011(RSP) (B8-0045/2015).

Omröstning: punkt 11.10 i protokollet av den 15.1.2015.


8. Europeiska ombudsmannens årsrapport för 2013 (debatt)

Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2013 [2014/2159(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)

Jarosław Wałęsa redogjorde för sitt betänkande.

Talare: EMILY O'REILLY (ombudsman) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: Peter Jahr för PPE-gruppen, Soledad Cabezón Ruiz för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand, grupplös, Rosa Estaràs Ferragut, Marlene Mizzi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Liadh Ní Riada, Krisztina Morvai, Roberta Metsola, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Steeve Briois, Pál Csáky, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Jude Kirton-Darling och Heinz K. Becker.

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Talare: Bogusław Liberadzki, Carlos Coelho, Vilija Blinkevičiūtė, Emil Radev, Péter Niedermüller, Tomáš Zdechovský och Alberto Cirio.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ingeborg Gräßle, Luke Ming Flanagan, Milan Zver, Ignazio Corrao och Seán Kelly.

Talare: Frans Timmermans, EMILY O'REILLY och Jarosław Wałęsa.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.4 i protokollet av den 15.1.2015.


9. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 13.1.2015.)


9.1. Ryssland, särskilt fallet Aleksej Navalnyj

Resolutionsförslag B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0051/2015, B8-0055/2015 och B8-0059/2015 (2015/2503(RSP))

Tamás Meszerics, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Guy Verhofstadt, Josef Weidenholzer och Cristian Dan Preda redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Jaromír Štětina för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Urmas Paet för ALDE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Gianluca Buonanno, grupplös, Enrico Gasbarra, Dawid Bohdan Jackiewicz och Hans-Olaf Henkel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Petras Auštrevičius, Giulia Moi och Krisztina Morvai.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.1 i protokollet av den 15.1.2015.


9.2. Pakistan, särskilt situationen efter skolattacken i Peshawar

Resolutionsförslag B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 och B8-0062/2015 (2015/2514(RSP))

Charles Tannock, Jean Lambert, Fernando Maura Barandiarán, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer och Jeroen Lenaers redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Sajjad Karim för ECR-gruppen, José Inácio Faria för ALDE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Amjud Bashir för EFDD-gruppen, Barbara Kappel, grupplös, Pavel Svoboda, Nicola Caputo, Aymeric Chauprade och Afzal Khan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Dubravka Šuica, Miroslav Mikolášik och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.2 i protokollet av den 15.1.2015.


9.3. Kirgizistan: lag mot homosexuell propaganda

Resolutionsförslag B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 och B8-0065/2015 (2015/2505(RSP))

Ulrike Lunacek, Beatriz Becerra Basterrechea, Mark Demesmaeker, Josef Weidenholzer, Tunne Kelam och Malin Björk redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Stanislav Polčák för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miriam Dalli, Fabio Massimo Castaldo, Jiří Pospíšil, Goffredo Maria Bettini och Isabella Adinolfi.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.3 i protokollet av den 15.1.2015.


ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Talare: Ana Gomes upplyste om att Raef Badawi i Saudiarabien hade dömts till 1000 piskrapp; Elmar Brok tackade vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, för hennes deltagande i debatterna under den gångna veckan och yttrade sig om möjligheten att se över organisationen av debatterna om utrikespolitiska ämnen; Anna Maria Corazza Bildt yttrade sig om avsaknaden av omröstning under onsdagens sammanträde (talmannen gjorde förtydliganden om detta).


11. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


11.1. Ryssland, särskilt fallet Aleksej Navalnyj (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0051/2015, B8-0055/2015 och B8-0059/2015

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0046/2015

(ersätter B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0055/2015 och B8-0059/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Andrej Plenković, Monica Macovei, Andrzej Grzyb, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda och Gabrielius Landsbergis för PPE-gruppen;

Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Afzal Khan och Miroslav Poche för S&D-gruppen;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Jana Žitňanská, Stanisław Ożóg, Karol Karski, Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Kazimierz Michał Ujazdowski och Hans-Olaf Henkel för ECR-gruppen;

Guy Verhofstadt, Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen;

Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Bodil Ceballos, Bart Staes och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0006)

(Resolutionsförslag B8-0051/2015 bortföll.)


11.2. Pakistan, särskilt situationen efter skolattacken i Peshawar (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 och B8-0062/2015

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0050/2015

(ersätter B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 och B8-0062/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Andrej Plenković, Monica Macovei, Andrzej Grzyb, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Mariya Gabriel, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein och Gabrielius Landsbergis för PPE-gruppen;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Andi Cristea, Krystyna Łybacka, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet och Afzal Khan för S&D-gruppen;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Mark Demesmaeker och Jana Žitňanská för ECR-gruppen;

Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen;

Marie-Christine Vergiat och Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen;

Jean Lambert och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen;

Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Amjud Bashir och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0007)


11.3. Kirgizistan: lag mot homosexuell propaganda (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 och B8-0065/2015

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0054/2015

(ersätter B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 och B8-0065/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Giovanni La Via, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák och Róża Gräfin von Thun und Hohenstein för PPE-gruppen;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet och Tanja Fajon för S&D-gruppen;

Charles Tannock för ECR-gruppen;

Sophia in 't Veld, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl och Hilde Vautmans för ALDE-gruppen;

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric och Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen;

Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen;

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Marco Valli och Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P8_TA(2015)0008)

Inlägg:

Ulrike Lunacek lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl F; det muntliga ändringsförslaget beaktades.


11.4. Europeiska ombudsmannens årsrapport för 2013 (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2013 [2014/2159(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0009)


11.5. Situationen i Libyen (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015, B8-0032/2015 och B8-0033/2015

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0011/2015

(ersätter B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015 och B8-0032/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi, Gabrielius Landsbergis, Elisabetta Gardini och József Nagy för PPE-gruppen;

Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Vincent Peillon, Miriam Dalli, Neena Gill, Goffredo Maria Bettini, Gilles Pargneaux, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Tonino Picula, Sorin Moisă, Andi Cristea, Javi López, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan, Boris Zala, David Martin, Soraya Post, Eugen Freund och István Ujhelyi för S&D-gruppen;

Charles Tannock, Ruža Tomašić och Branislav Škripek för ECR-gruppen;

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Petras Auštrevičius och Urmas Paet för ALDE-gruppen;

Barbara Lochbihler och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Dario Tamburrano för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0010)

Inlägg:

Beatrix von Storch lade fram ett muntligt ändringsförslag syftande till att införa en ny punkt (14a) efter punkt 14; det muntliga ändringsförslaget antogs.

(Resolutionsförslag B8-0033/2015 bortföll.)


11.6. Situationen i Ukraina (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0008/2015, B8-0018/2015, B8-0020/2015, B8-0021/2015, B8-0025/2015, B8-0027/2015 och B8-0029/2015

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0008/2015

(ersätter B8-0008/2015, B8-0018/2015, B8-0020/2015, B8-0021/2015 och B8-0029/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Esther de Lange, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Ivo Belet, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Alojz Peterle, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Dubravka Šuica, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michał Boni, Michaela Šojdrová, Mariya Gabriel, Claude Rolin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Joachim Zeller, Giovanni La Via, Barbara Matera, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Andrea Bocskor, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Dariusz Rosati, Inese Vaidere, Jaromír Štětina och József Nagy för PPE-gruppen;

Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Kati Piri, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Sorin Moisă, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miltiadis Kyrkos, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, Jeppe Kofod, Viorica Dăncilă, Zigmantas Balčytis, Arne Lietz, Afzal Khan, Boris Zala, Tibor Szanyi, David Martin, Soraya Post, Elena Valenciano, István Ujhelyi och Marju Lauristin för S&D-gruppen;

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Roberts Zīle, Stanisław Ożóg, Valdemar Tomaševski, Zbigniew Kuźmiuk, Geoffrey Van Orden, Kazimierz Michał Ujazdowski och Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen;

Petras Auštrevičius, Louis Michel, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Urmas Paet, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake och Philippe De Backer för ALDE-gruppen;

Rebecca Harms, Heidi Hautala och Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen;

Valentinas Mazuronis.

Antogs (P8_TA(2015)0011)

(Resolutionsförslagen B8-0025/2015 och B8-0027/2015 bortföll.)


11.7. Situationen i Egypten (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015, B8-0024/2015, B8-0026/2015 och B8-0028/2015

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0012/2015

(ersätter B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0024/2015 och B8-0026/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi och Gabrielius Landsbergis för PPE-gruppen;

Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Ana Gomes, Neena Gill, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Brando Benifei, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Tonino Picula, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Ricardo Serrão Santos, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, David Martin, Soraya Post, Boris Zala och Eugen Freund för S&D-gruppen;

Charles Tannock och Ruža Tomašić för ECR-gruppen;

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Petras Auštrevičius och Urmas Paet för ALDE-gruppen;

Judith Sargentini, Eva Joly och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen;

Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao.

Antogs (P8_TA(2015)0012)

Inlägg:

Victor Boștinaru lade fram ett muntligt ändringsförslag syftande till att införa en ny punkt (3a) efter punkt 3; det muntliga ändringsförslaget antogs.

Cristian Dan Preda lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl J; det muntliga ändringsförslaget beaktades.

(Resolutionsförslagen B8-0023/2015 och B8-0028/2015 bortföll.)


11.8. Fallet med de två italienska marinsoldaterna (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015, B8-0016/2015 och B8-0017/2015

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0006/2015

(ersätter B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015 och B8-0016/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Lara Comi, Cristian Dan Preda, Salvatore Cicu, Jacek Saryusz-Wolski, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Michael Gahler, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Andrej Plenković och Ivana Maletić för PPE-gruppen;

Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Marju Lauristin, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, José Blanco López och Javi López för S&D-gruppen;

Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius och Urmas Paet för ALDE-gruppen;

Karima Delli, Igor Šoltes och Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli och Tiziana Beghin för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0013)

Inlägg:

Pier Antonio Panzeri lade fram två muntliga ändringsförslag, det första till punkt 5 och det andra i syfte att införa ett nytt skäl (Ha) efter skäl H; de muntliga ändringsförslagen beaktades.

(Resolutionsförslag B8-0017/2015 bortföll.)


11.9. Kommissionens arbetsprogram 2015 (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 16 december 2014 (punkt 10 i protokollet av den 16.12.2014).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 15 januari 2015 (punkt 7 i protokollet av den 15.1.2015).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0001/2015

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0007/2015

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0034/2015

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0035/2015

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0037/2015

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0038/2015

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0039/2015

Förkastades


11.10. Yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 17 december 2014 (punkt 16 i protokollet av den 17.12.2014).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 15 januari 2015 (punkt 8 i protokollet av den 15.1.2015).

Resolutionsförslag B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015 och B8-0045/2015

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0036/2015

(ersätter B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015 och B8-0045/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, David McAllister, Philippe Juvin, Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Lara Comi och József Nagy för PPE-gruppen;

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Eugen Freund, Goffredo Maria Bettini, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Tanja Fajon, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Neena Gill, Andrejs Mamikins, David Martin, Vincent Peillon, Soraya Post och Elena Valenciano för S&D-gruppen;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki och Branislav Škripek för ECR-gruppen;

Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Michael D. Higgins, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley och Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen;

Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos och Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen;

Ska Keller, Ernest Maragall, Rebecca Harms, Bodil Ceballos och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0014)

°
° ° °

Talare: Jonathan Arnott yttrade sig om det faktum att det under vissa av onsdagskvällens debatter inte genomförts förfarande med ”blått kort” och ögonkontaktsförfarande (talmannen förklarade orsakerna till detta).


12. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Jarosław Wałęsa - A8-0058/2014
Jiří Pospíšil, Matt Carthy, Stanislav Polčák, Peter Jahr, Marian Harkin, Lucy Anderson, Seán Kelly och Janice Atkinson

Situationen i Libyen - (2014/3018(RSP))-RC-B8-0011/2015
Neena Gill, Doru-Claudian Frunzulică, Tomáš Zdechovský och Daniel Hannan

Situationen i Ukraina - (2014/2965(RSP))-RC-B8-0008/2015
Neena Gill, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Tatjana Ždanoka, Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Janice Atkinson och Daniel Hannan

Situationen i Egypten - (2014/3017(RSP)) - RC-B8-0012/2015
Marian Harkin, Marek Jurek, Seán Kelly, Daniel Hannan

Fallet med de två italienska marinsoldaterna - (2015/2512(RSP))-RC-B8-0006/2015
Jean-Luc Schaffhauser, Gerolf Annemans

Kommissionens arbetsprogram 2015 - (2014/2829(RSP))-RC-B8-0001/2015
Petr Mach, Daniel Hannan, Seán Kelly, Mark Demesmaeker, Krisztina Morvai och Janice Atkinson

Yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna - (2014/3011(RSP))-RC-B8-0036/2015
Mark Demesmaeker, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan och Gerolf Annemans.

Talare: Marek Jurek.


13. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


14. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Ukraina (COM(2015)0005 - C8-0005/2015 - 2015/0005(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AFET, BUDG

- Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstate å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (11878/2014 - C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och RepublikenAlbanien, å andra sidan (kodifiering) (COM(2014)0375 - C8-0034/2014 – 2014/0191(COD))
I enlighet med artikel 304 i fördraget skulle talmannen höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d.jugoslaviskarepubliken Makedonien, å andra sidan (kodifiering) (COM(2014)0394 - C8-0041/2014 – 2014/0199(COD))
I enlighet med artikel 304 i fördraget skulle talmannen höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, och av interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, om handel och handelsrelaterade frågor (kodifiering) (COM(2014)0443 - C8-0087/2014 – 2014/0206(COD))
I enlighet med artikel 304 i fördraget skulle talmannen höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om antagandet av åtgärder för att stödja den italienska olivsektorn och skydda producenterna av kallpressad olivolja (B8-0002/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om utarbetande av en förordning om handel med recensioner (B8-0003/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

TRAN

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om inrättande av en europeisk byrå för adoptioner inom EU (B8-0004/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om beskattning av fast egendom för boendeändamål (B8-0005/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky och Marcel de Graaff. Förslag till resolution om avskaffande av Europeiska utrikestjänsten (B8-0396/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

AFCO

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Harald Vilimsky och Marcel de Graaff. Förslag till resolution om avskaffande av Regionkommittén (B8-0397/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

rådgivande utskott :

REGI

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky och Marcel de Graaff. Förslag till resolution om avskaffande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (B8-0399/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFCO

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky och Marcel de Graaff. Förslag till resolution om nedläggning av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (B8-0400/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

rådgivande utskott :

EMPL

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om gisslantagningen av 50 personer i Sydney och det växande terrorhotet från IS (B8-0401/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om öppnande av den kinesiska marknaden för europeiska företag: värnande om ömsesidighetsprincipen (B8-0402/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om saluföring av jordbruksprodukter från laogai-lägren i Kina (B8-0403/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om förfalskning av läkemedel för att öka kornas mjölkproduktion (B8-0404/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

AGRI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om dödliga arbetsplatsolyckor i Rovigo-provinsen (B8-0406/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om företagskonkurser och Eurostats insamling av uppgifter (B8-0407/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

EMPL

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om Europeiska familjedagen (B8-0408/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

FEMM

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om styrningen av internet och om riskerna för den europeiska jordbruksbaserade livsmedelssektorn: de potentiella skador som är knutna till beviljandet av domännamnen .wine och .vino (B8-0409/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

ITRE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om Montiregeringens beslut att omöjliggöra inväxling av italienska lire (B8-0410/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om föroreningar på grund av plastavfall i haven (B8-0411/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om bekämpning av olagliga cabotagetransporter i Europa: översyn av den förteckning som tagits fram av kommissionen som ett komplement till förordning (EG) nr 1071/2009 (B8-0412/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

EMPL

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om kvinnlig könsstympning i Sverige (B8-0413/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

FEMM

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om de franska bestämmelserna om vilotider för vägtransportörer (B8-0414/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

TRAN

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om de nya kränkningarna av yttrande- och informationsfriheten i Turkiet och arresteringen av 24 journalister (B8-0415/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om problemen för företagen inom den italienska badturismen (B8-0416/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om stärkande av EU:s handelspolitiska skyddsinstrument (B8-0417/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om den minskade orderingången i den italienska och framför allt i den venetianska skoindustrin efter det ryska embargot (B8-0419/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om erkännande av geografiska beteckningar på internet – förhandlingar med Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) (B8-0420/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

ITRE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om offren för de avrättningar som Isis utfört i Syrien (B8-0421/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om den återupptagna valjakten i Japan (B8-0422/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om grymheterna mot vinthundar i Europa (B8-0423/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om stöd till små och medelstora företag och industrier i Europeiska unionen och Frankrike (B8-0424/2014)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

IMCO


15. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 46 i arbetsordningen)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.11.2014)

ECON-utskottet

- Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen i EU (2015/2010(INL))
(rådgivande utskott: EMPL, ITRE)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

AFCO-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.12.2014)

- Att förbättra Europeiska unionens funktionssätt genom att utnyttja Lissabonfördragets potential (2014/2249(INI))
(rådgivande utskott: BUDG)

- Möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande institutionella strukturen för Europeiska unionen (2014/2248(INI))
(rådgivande utskott: BUDG)

AFET-utskottet

- Förbindelserna mellan EU och Kina (2015/2003(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 8.1.2015)

- Översynen av den europeiska grannskapspolitiken (2015/2002(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 8.1.2015)

- Läget avseende förbindelserna mellan EU och Ryssland (2015/2001(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 8.1.2015)

- Mänskliga rättigheter och teknik: effekterna för de mänskliga rättigheterna i tredjeländer av system för intrång och övervakning (2014/2232(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.12.2014)

- EU:s nya strategi för mänskliga rättigheter och demokrati – utvärdering av verksamheten inom det europeiska initiativet för demokrati efter dess inrättande (2014/2231(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.12.2014)

- Den nuvarande politiska situationen i Afghanistan (2014/2230(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.12.2014)

- Säkerhetsutmaningarna i Mellanöstern och Nordafrika och utsikterna till politisk stabilitet (2014/2229(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.12.2014)

CONT-utskottet

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.12.2014)

- Skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen: På väg mot resultatbaserade kontroller av den gemensamma jordbrukspolitiken (2014/2234(INI))

CULT-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 8.1.2015)

- Främjande av ungt företagande genom utbildning och yrkesutbildning (2015/2006(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, ITRE)

DEVE-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 8.1.2015)

- De lokala myndigheternas roll i utvecklingsländer när det gäller utvecklingssamarbete (2015/2004(INI))

ECON-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.11.2014)

- Utredningsbetänkande om rättvis beskattning i Europa (2015/2009(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

EMPL-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.11.2014)

- Rapport om genomförandet, resultaten och en samlad bedömning av Europaåret 2012 för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna (2014/2255(INI))

- Initiativ för grön sysselsättning: Ta vara på den gröna ekonomins jobbpotential (2014/2238(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, DEVE, ENVI, ITRE, ECON, INTA)

- Att minska ojämlikhet, med särskilt fokus på barnfattigdom (2014/2237(INI))

- Socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet (2014/2236(INI))
(rådgivande utskott: ITRE)

- Skapa en konkurrenskraftig arbetsmarknad i EU för 2000-talet: att matcha kompetens och kvalifikationer med efterfrågan och sysselsättningstillfällen som ett sätt att ta sig ur krisen (2014/2235(INI))
(rådgivande utskott: CULT)

ENVI-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.11.2014)

- Uppföljning av det europeiska medborgarinitiativet Right2Water (2014/2239(INI))
(rådgivande utskott: PETI, DEVE, IMCO)

FEMM-utskottet

- Jämställdhet mellan kvinnor och män och ökat inflytande för kvinnor i den digitala tidsåldern (2015/2007(INI))
(rådgivande utskott: ITRE)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 8.1.2015)

- Kvinnors karriärer inom vetenskap och i universitetsvärlden och de ”glastak” som förekommer där (2014/2251(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.11.2014)

- Att stärka flickor genom utbildning i EU (2014/2250(INI))
(rådgivande utskott: CULT)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.11.2014)

INTA-utskottet

- De externa effekterna av EU:s handels- och investeringspolitik för offentlig-privata initiativ i länder utanför EU (2014/2233(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.11.2014)

ITRE-utskottet

- Tillvarata potentialen för forskning och innovation inom den blå ekonomin för att skapa sysselsättning och tillväxt (2014/2240(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.11.2014)

JURI-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.11.2014)

- Genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (2014/2256(INI))
(rådgivande utskott: CULT, ITRE, IMCO)

- 30:e och 31:a årsrapporterna om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2012–2013) (2014/2253(INI))
(rådgivande utskott: PETI, AFCO, ENVI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

- Årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012–2013 (2014/2252(INI))
(rådgivande utskott: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

LIBE-utskottet

- Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2013-2014) (2014/2254(INI))
(rådgivande utskott: AFCO, EMPL)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.11.2014)

REGI-utskottet
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.11.2014)

- Sammanhållningspolitiken och marginaliserade befolkningsgrupper (2014/2247(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

- Sammanhållningspolitiken och översynen av Europa 2020-strategin (2014/2246(INI))

- Investering för tillväxt och sysselsättning: att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen (2014/2245(INI))
(rådgivande utskott: CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON)

TRAN-utskottet

- Genomförandet av vitboken från 2011 om transporter: översyn och vägen mot hållbara transporter (2015/2005(INI))
(rådgivande utskott: ITRE)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 8.1.2015)

- Att tillhandahålla multimodala integrerade biljettsystem i Europa (2014/2244(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.12.2014)

- Säker användning av fjärrstyrda luftfartygssystem (RPAS), vanligen kallade obemannade luftfartyg (UAV), på området civil luftfart (2014/2243(INI))
(rådgivande utskott: ITRE)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.12.2014)

- Hållbar rörlighet i städer (2014/2242(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, ITRE, REGI)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.12.2014)

- Nya utmaningar och koncept för främjande av turism i Europa (2014/2241(INI))
(rådgivande utskott: CULT, IMCO)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.12.2014)

Beslut om att inleda ett förfarande med gemensamma utskottssammanträden (artikel 55 i arbetsordningen)

utskott AFET, BUDG (artikel 55 i arbetsordningen)

- Finansiering av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (2014/2258(INI))

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.12.2014)

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.12.2014)

AFCO-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Det europeiska medborgarinitiativet (2014/2257(INI))
(rådgivande utskott: PETI) (artikel 54 i arbetsordningen)

ITRE-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA2): interoperabilitet som ett sätt att modernisera den offentliga sektorn (COM(2014)0367 - C8-0037/2014 - 2014/0185(COD))
(rådgivande utskott: ENVI, BUDG, JURI, REGI, LIBE (artikel 54 i arbetsordningen), IMCO (artikel 54 i arbetsordningen))

- Spridning av jordobservationsdata från satelliter för kommersiella ändamål (COM(2014)0344 - C8-0028/2014 - 2014/0176(COD))
(rådgivande utskott: LIBE, INTA, IMCO (artikel 54 i arbetsordningen))

Ändrade hänvisningar till utskott (artiklarna 47 och 53 i arbetsordningen)

utskott INTA, AFET

- Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA
rådgivande utskott: AFET

utskott ITRE, IMCO

- Spridning av jordobservationsdata från satelliter för kommersiella ändamål (COM(2014)0344 - C8-0028/2014 - 2014/0176(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: LIBE, INTA, IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)


16. Rådets ståndpunkter vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 64.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkter, skälen till antagandet av dessa samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (10710/2/2014 - C8-0004/2015 – 2012/0288(COD)) - 15884/2014 – COM(2014)0748)

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen (11296/3/2014 - C8-0294/2014 – 2013/0105(COD)) - 14074/2014 - COM(2015)0007)

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 16 januari 2015.


17. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


18. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

Talmannen hade från de behöriga franska myndigheterna mottagit en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Jérôme Lavrilleux i samband med en rättslig förundersökning, som hade inletts av en interregional specialdomstol i Paris.

I enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).


19. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträde kommer att hållas den 28 januari 2015.


20. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 13.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Nekov, Olbrycht, Ransdorf, Stevens

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy