Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 28. januára 2015 - Brusel

5. Texty zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

- Protokol, ktorým sa mení dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii;

- Protokol k rámcovej dohode o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socilistickou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii;

- Protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný prípsevok podľa dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova;

- Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu a k výskumnému a vzdelávaciemu programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktorý prispieva k rámcovému programu Horizont 2020, a ktorou sa riadi účasť Švajčiarska na činnostiach projektu ITER vykonávaných spoločným podnikom Fusion for Energy;

- Dohoda o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou únoiu a Senegalskou republikou;

- Protokol o vykonávaní dohody o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou;

- Protokol k dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii;

- Protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia