Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 28 януари 2015 г. - Брюксел

7. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията от за определяне на методи за вземане на проби и критерии за изпълнение за методите за анализ за целите на официалния контрол на количествата на ерукова киселина в храните и за отмяна на Директива 80/891/ЕИО на Комисията (D034437/03 - 2015/2529(RPS) - срок: 16/4/2015)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията относно референтния документ за най-добра практика за управление по околна среда, специфични за сектора показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за сектора на търговията на дребно съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) (D034884/03 - 2015/2534(RPS) - срок: 20/4/2015)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за определяне на критерии за приемане на методи за детоксикация, прилагани за продукти, предназначени за хранене на животни, предвидени в Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (D035528/05 - 2015/2536(RPS) - срок: 23/4/2015)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: AGRI (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от 1,3-дихлоропропен, бифенокс, диметенамид-P, прохексадион, толилфлуанид и трифлуралин във и върху определени продукти (D035771/02 - 2015/2517(RPS) - срок: 10/3/2015)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Решение 2012/757/ЕС относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Експлоатация и управление на движението“ на железопътната система на Европейския съюз (D036059/02 - 2015/2531(RPS) - срок: 16/4/2015)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 321/2013 относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Подвижен състав — товарни вагони“ на железопътната система на Европейския съюз (D036064/02 - 2015/2523(RPS) - срок: 13/4/2015)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на определението за специфичен рисков материал в приложение V към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (D036079/06 - 2015/2533(RPS) - срок: 17/4/2015)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на употребата на L-левцин като носител за трапезни подсладители на таблетки (D036697/03 - 2015/2519(RPS) - срок: 13/4/2015)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на премахването на ароматичното вещество (2Е, 6Z)-N-етил-нонадиенамид от списъка на Съюза (D036717/03 - 2015/2518(RPS) - срок: 13/4/2015)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на съдържащи алуминий лакове от кохинил, карминова киселина, кармини (E 120) в диетични храни за специални медицински цели (D036748/02 - 2015/2525(RPS) - срок: 14/3/2015)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на бензоена киселина — бензоати (Е 210—213) за сварени скариди в саламура (D036749/02 - 2015/2532(RPS) - срок: 17/3/2015)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимото количество недиоксиноподобни PCB в уловена дива черноморска бодлива акула (Squalus acanthias) (D036761/02 - 2015/2524(RPS) - срок: 14/4/2015)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI.

Правна информация - Политика за поверителност