Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015 - Βρυξέλλες

7. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και κριτηρίων επίδοσης για τις μεθόδους ανάλυσης όσον αφορά τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων του ερουκικού οξέος στις ζωοτροφές και για την κατάργηση της οδηγίας 80/891/ΕΟΚ (D034437/03 - 2015/2529(RPS) - προθεσμία: 16/4/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής για το έγγραφο αναφοράς σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, τους κλαδικούς δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων και τους δείκτες αναφοράς της αριστείας για τον τομέα λιανικού εμπορίου βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (D034884/03 - 2015/2534(RPS) - προθεσμία: 20/4/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό κριτηρίων αποδοχής για τις μεθόδους αποτοξίνωσης που εφαρμόζονται στα προϊόντα τα οποία προορίζονται για ζωοτροφές, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D035528/05 - 2015/2536(RPS) - προθεσμία: 23/4/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: AGRI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών 1,3-διχλωροπροπένιο, bifenox, dimethenamid-P, προεξαδιόνη (prohexadione), tolylfluanid και τριφλουραλίνη (trifluralin) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D035771/02 - 2015/2517(RPS) - προθεσμία: 10/3/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τροποποίηση της απόφασης 2012/757/ΕΕ σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «διεξαγωγή και διαχείριση της κυκλοφορίας» του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (D036059/02 - 2015/2531(RPS) - προθεσμία: 16/4/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 321/2013 σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «τροχαίο υλικό - εμπορευματικές φορτάμαξες» του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (D036064/02 - 2015/2523(RPS) - προθεσμία: 13/4/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του ορισμού των ειδικών υλικών κινδύνου στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (D036079/06 - 2015/2533(RPS) - προθεσμία: 17/4/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής όσον αφορά τη χρήση της L-λευκίνης ως φορέα για επιτραπέζια γλυκαντικά σε μορφή δισκίων (D036697/03 - 2015/2519(RPS) - προθεσμία: 13/4/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αφαίρεση της αρωματικής ουσίας N-αιθυλ-(2E,6Z)-εννεαδιεναμίδιο από τον ενωσιακό κατάλογο (D036717/03 - 2015/2518(RPS) - προθεσμία: 13/4/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση λακών αργιλίου από κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες (Ε 120) σε διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (D036748/02 - 2015/2525(RPS) - προθεσμία: 14/3/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση βενζοϊκού οξέος – βενζοϊκών αλάτων (Ε 210 – 213) σε μαγειρεμένες γαρίδες σε άλμη (D036749/02 - 2015/2532(RPS) - προθεσμία: 17/3/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά το μέγιστο επίπεδο των μη παρόμοιων με τις διοξίνες PCB σε σκυλόψαρα (Squalus acanthias) ελεύθερης αλιείας (D036761/02 - 2015/2524(RPS) - προθεσμία: 14/4/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου