Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 28. jaanuar 2015 - Brüssel

7. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega sätestatakse proovivõtumeetodid ja analüüsimeetodite kvaliteedinõuded eruukhappesisalduse ametlikuks kontrollimiseks toiduainetes ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 80/891/EMÜ (D034437/03 - 2015/2529(RPS) - tähtaeg: 16/4/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, milles sätestatakse jaekaubandussektori parimat keskkonnajuhtimise tava, keskkonnategevuse tulemuslikkuse näitajaid ja tipptaseme võrdlusaluseid sisaldav võrdlusdokument vastavalt määrusele (EÜ) nr 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) (D034884/03 - 2015/2534(RPS) - tähtaeg: 20/4/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega määratletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/32/EÜ määratletud loomasööda detoksifitseerimismenetluste vastuvõetavusnõuded (D035528/05 - 2015/2536(RPS) - tähtaeg: 23/4/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: AGRI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate 1,3-dikloropropeeni, bifenoksi, dimeteenamiid-P, proheksadiooni, tolüülfluaniidi ja trifluraliini jääkide piirnormidega (D035771/02 - 2015/2517(RPS) - tähtaeg: 10/3/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse otsust 2012/757/EL, mis käsitleb Euroopa Liidu raudteesüsteemi käitamise ja liikluskorralduse allsüsteemi koostalitluse tehnilist kirjeldust (D036059/02 - 2015/2531(RPS) - tähtaeg: 16/4/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus millega muudetakse määrust (EL) nr 321/2013, mis käsitleb Euroopa Liidu raudteesüsteemi allsüsteemi „veerem – kaubavagunid” koostalitluse tehnilist kirjeldust (D036064/02 - 2015/2523(RPS) - tähtaeg: 13/4/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 (millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad) V lisas sätestatud määratletud riskiteguriga materjali määratlust (D036079/06 - 2015/2533(RPS) - tähtaeg: 17/4/2015)
edasi saadetud astutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa ning komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa seoses L-leutsiini kasutamisega kandeainena tableti kujul olevates lauamagusainetes (D036697/03 - 2015/2519(RPS) - tähtaeg: 13/4/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa lõhna- ja maitseaine N-etüül-(2E,6Z)-nonadieenamiidi väljajätmiseks liidu loetelust (D036717/03 - 2015/2518(RPS) - tähtaeg: 13/4/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses košenillist, karmiinhappest, karmiinidest (E 120) valmistatud alumiiniumlakkide kasutamisega meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud dieettoitudes (D036748/02 - 2015/2525(RPS) - tähtaeg: 14/3/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses bensoehappe ja bensoaatide (E 210–213) kasutamisega keedetud krevettides soolvees (D036749/02 - 2015/2532(RPS) - tähtaeg: 17/3/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses mittedioksiinitaoliste PCBde piirnormiga loodusliku hariliku ogahai (Squalus acanthias) puhul (D036761/02 - 2015/2524(RPS) - tähtaeg: 14/4/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika