Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 28 januari 2015 - Brussel

7. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van bemonsteringswijzen en prestatiecriteria voor de analysemethoden voor de officiële controle op het gehalte aan erucazuur in levensmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 80/891/EEG van de Commissie (D034437/03 – 2015/2529(RPS)) - termijn : 16/4/2015
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie inzake referentiedocumenten betreffende de beste milieubeheerpraktijk, sectorale milieuprestatie-indicatoren en criteria voor topprestaties voor de detailhandelsector in het kader van Verordening (EG) nr. 1221/2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) (D034884/03 – 2015/2534(RPS)) - termijn : 20/4/2015
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van criteria voor de aanvaardbaarheid van zuiveringsprocedés die worden toegepast op producten die bedoeld zijn voor het voederen van dieren, als bedoeld in Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad (D035528/05 – 2015/2536(RPS)) - termijn : 23/4/2015
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 54 van het Reglement)
advies: AGRI (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 1,3 dichloorpropeen, bifenox, dimethenamid P, prohexadion, tolylfluanide en trifluralin in of op bepaalde producten (D035771/02 – 2015/2517(RPS)) - termijn : 10/3/2015
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Besluit 2012/757/EU betreffende de technische specificaties inzake interoperabiliteit van het subsysteem exploitatie en verkeersleiding van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (D036059/02 – 2015/2531(RPS)) - termijn : 16/4/2015
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 321/2013 betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem "rollend materieel — goederenwagens" van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (D036064/02 – 2015/2523(RPS)) - termijn : 13/4/2015
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de definitie van gespecificeerd risicomateriaal zoals vermeld in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (D036079/06 – 2015/2533(RPS)) - termijn : 17/4/2015
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat het gebruik van L-leucine als draagstof voor tafelzoetstoffen in tabletvorm betreft (D036697/03 – 2015/2519(RPS)) - termijn : 13/4/2015
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat de schrapping van de aromastof N-ethyl-(2E,6Z)-nonadieenamide uit de EU-lijst betreft (D036717/03 – 2015/2518(RPS)) - termijn : 13/4/2015
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van aluminiumlakken van cochenille, karmijnzuur, karmijn (E 120) in dieetvoeding voor medisch gebruik (D036748/02 – 2015/2525(RPS)) - termijn : 14/3/2015
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat het gebruik van benzoëzuur – benzoaten (E 210 – 213) in gekookte gepekelde garnalen betreft (D036749/02 – 2015/2532(RPS)) - termijn : 17/3/2015
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft het maximumgehalte voor niet-dioxineachtige pcb's in in het wild gevangen doornhaai (Squalus acanthias) (D036761/02 – 2015/2524(RPS)) - termijn : 14/4/2015
verwezen naar ten principale: ENVI

Juridische mededeling - Privacybeleid