Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 28 stycznia 2015 r. - Bruksela

7. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające metody pobierania próbek i kryteria skuteczności metod analizy do celów urzędowej kontroli poziomów kwasu erukowego w środkach spożywczych oraz uchylające dyrektywę Komisji 80/891/EWG (D034437/03 - 2015/2529(RPS) - termin: 16/4/2015)
odesłano – komisja przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji w sprawie dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla sektora handlu detalicznego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (D034884/03 - 2015/2534(RPS) - termin: 20/4/2015)
odesłano – komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji określające kryteria dopuszczalności procesów detoksykacji stosowanych w odniesieniu do produktów przeznaczonych do żywienia zwierząt, zgodnie z dyrektywą 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (D035528/05 - 2015/2536(RPS) - termin: 23/4/2015)
odesłano – komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 54 Regulaminu)
opinia: AGRI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 1,3-dichloropropenu, bifenoksu, dimetenamidu-P, proheksadionu, tolilfluanidu i trifluraliny w określonych produktach lub na ich powierzchni (D035771/02 - 2015/2517(RPS) - termin: 10/3/2015)
odesłano – komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające decyzję 2012/757/UE w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu „Ruch kolejowy” systemu kolei w Unii Europejskiej (D036059/02 - 2015/2531(RPS) - termin: 16/4/2015)
odesłano – komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 321/2013 dotyczące technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor – wagony towarowe” systemu kolei w Unii Europejskiej (D036064/02 - 2015/2523(RPS) - termin: 13/4/2015)
odesłano – komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające definicję materiału szczególnego ryzyka podaną w załączniku V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (D036079/06 - 2015/2533(RPS) - termin: 17/4/2015)
odesłano – komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania L-leucyny jako nośnika w słodzikach stołowych w tabletkach (D036697/03 - 2015/2519(RPS) - termin: 13/4/2015)
odesłano – komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji (zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usunięcia z unijnego wykazu substancji aromatycznej N-Etylo-(2E, 6Z)-nonandienomid (D036717/03 - 2015/2518(RPS) - termin: 13/4/2015)
odesłano – komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania laków glinowych koszenili, kwasu karminowego, karmin (E 120) w środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego (D036748/02 - 2015/2525(RPS) - termin: 14/3/2015)
odesłano – komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kwasu benzoesowego – benzoesanów (E 210–213) w gotowanych krewetkach w solance (D036749/02 - 2015/2532(RPS) - termin: 17/3/2015)
odesłano – komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu PCB o działaniu niepodobnym do dioksyn w dziko żyjącym koleniu (Squalus acanthias) (D036761/02 - 2015/2524(RPS) - termin: 14/4/2015)
odesłano – komisja przedm. właśc.: ENVI.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności