Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 28. januára 2015 - Brusel

7. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a kritériá účinnosti metód analýzy na účely úradnej kontroly obsahu kyseliny erukovej v potravinách a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 80/891/EHS (D034437/03 - 2015/2529(RPS) - lehota: 16/4/2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Rozhodnutie Komisie týkajúce sa referenčného dokumentu o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch výsledkov v oblasti environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v maloobchodnom sektore v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (D034884/03 - 2015/2534(RPS) - lehota: 20/4/2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa vymedzujú kritéria prípustnosti pre detoxifikačné postupy používané v prípade produktov určených na kŕmenie zvierat, ako je stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES (D035528/05 - 2015/2536(RPS) - lehota: 23/4/2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí 1,3-dichlórpropénu, bifenoxu, dimeténamidu-p, prohexadiónu, tolylfluanidu a trifluralínu v určitých produktoch alebo na nich (D035771/02 - 2015/2517(RPS) - lehota: 10/3/2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení rozhodnutie 2012/757/EÚ o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „prevádzka a riadenie dopravy“ systému železníc v Európskej únii (D036059/02 - 2015/2531(RPS) - lehota: 16/4/2015)
pridelené: gestorský výbor: TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 321/2013 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „železničné koľajové vozidlá – nákladné vozne“ systému železníc v Európskej únii (D036064/02 - 2015/2523(RPS) - lehota: 13/4/2015)
pridelené: gestorský výbor: TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení definícia špecifikovaného rizikového materiálu v prílohe V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (D036079/06 - 2015/2533(RPS) - lehota: 17/4/2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o používanie L-leucínu ako nosiča v stolových sladidlách vo forme tabliet (D036697/03 - 2015/2519(RPS) - lehota: 13/4/2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o vyňatie aromatickej látky N-etyl (2E,6Z)-nonadiénamid zo zoznamu Únie (D036717/03 - 2015/2518(RPS) - lehota: 13/4/2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie hliníkových lakov z košenily, kyseliny karmínovej, karmínov (E 120) v dietetických potravinách na osobitné medicínske účely (D036748/02 - 2015/2525(RPS) - lehota: 14/3/2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie kyseliny benzoovej – benzoanov (E 210 – 213) vo varených krevetách v slanom náleve (D036749/02 - 2015/2532(RPS) - lehota: 17/3/2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálnu hodnotu PCB nepodobných dioxínom v ulovenom voľne žijúcom ostroňovi bieloškvrnitom (Squalus acanthias) (D036761/02 - 2015/2524(RPS) - lehota: 14/4/2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia